'Gedrevenheid om mee e denken met vissers' IALF GELD Antiekboerderij dubbel zo groot WEA Accountants heeft de laagste tarieven Twintig jaar passage P.V.C. Zeeland GRATIS Lee shirt t. w. v. f 49,95 bij aankoop van een Lee Jeans Vijftig jaar Maaskant Shipyards Open huis toont resultaat uitbreiding mmimm IIWM&' Onderzoek landbouwtijdschrift 'Oogst' In centrum Zierikzee HET EXTRA NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 MAART 1998 HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELANü deurloo CS lol. Mol 5 Zierikzee STELLENDAM/BRUINISSE - Het bedrijf werd in 1948 in Bruinisse opgericht door Piet Maaskant en kijn zonen Piet en Aart. Vanaf het begin richtte 'P. Maaskant en Zonen' zich nadrukkelijk op de visserij. Het hield zich in eerste instantie bezig met het repa reren van botters, mosselkotters en binnenvaart schepen, maar groeide in vijftig jaar uit tot een inter nationaal bekende scheepswerf met vestigingen in Bruinisse en Stellendam. Met een feestelijke ont vangst voor klanten en relaties op partyschip Ame land viert scheepsbouw en reparatiebedrijf Maas kant Shipyards eind deze maand haar gouden jubileum. Voor directeur F.J. van Don- gen, die sinds vijf jaar verant woordelijk is voor het reilen en zeilen van de Stellendam- se vestiging van Maaskant Shipyards, is het gouden ju bileum een goede reden om terug te kijken op de vele 'ups en downs' die het bedrijf doormaakte. ,,De geschiede- 's van Maaskant Shipyards mvat jaren van grote bloei. Maar er was ook sprake van minder goede perioden." Wat volgens Van Dongen al tijd onveranderd bleef, was de gedrevenheid van het be drijf om mee te denken met de visserij en haar specifieke problemen.Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van een kot ter. Wij werken weliswaar met een basiscasco, maar dit casco wordt 'op maat' inge vuld, zodat het schip precies wordt zoals de opdrachtgever wil. Wij overleggen vooraf over de wensen die hij heeft en zijn heel benieuwd naar zijn ervaringen later. Op die manier kunnen wij de sche pen. die we bouwen, steeds verder verbeteren. Voor dat doel volgen we ook de nieuw ste ontwikkelingen in de sec tor op de voet en vooral de laatste eisen die gesteld wor den aan nieuwe visserssche pen." Volgens Van Dongen was Maaskant Shipyards de afgelopen vijftig jaar voort durend bezig met vernieu wen. Zo bracht het bedrijf in 1965 een op afstand bedienba- re luchtlier op de markt, die nog steeds op vele schepen ge bruikt wordt. Na de oprich ting specialiseerde 'P. Maas kant en zonen' zich in de vijftiger jaren in reparatie van lieren voor de mossel- en zeevisserij. Later ging het ook zelf nieuwe lieren ver vaardigen. In 1959 waren de werkzaamheden in Bruinisse zo uitgebreid, dat een nieuwe bedrijfshal van 225 vierkante meter en een apart magazijn werden gebouwd. Naar Stellendam Omdat verdere uitbreidings mogelijkheden in Bruinisse ontbraken, vestigden de broers Piet en Aart Maaskant in 1965 in Stellendam een tweede bedrijf. Belangrijke motieven hiervoor waren de directe toegankelijkheid van Stellendam vanuit zee, de grotere schepen die gebruike lijk werden in de visserij en het feit dat veel klanten uit Stellendam en Goeree afkom stig waren. Tegelijkertijd met de oprichting van de ves tiging Stellendam werd een machinefabriek overgeno men. In Bruinisse bleef 'P. Maaskant en zonen' gericht op de mosselkwekers met hun vaartuigen. In Stellen dam legde het bedrijf zich toe op de nieuwbouw van boom- korvisserschepen. Veel veranderde in de loop van de jaren. De visserijvloot nam sterk in omvang toe. Maaskant legde zich toe op het afbouwen van vissersche pen, waarvoor het casco in landen als Polen werd ge bouwd. De in 1993 overleden oud-directeur, Aart Maas kant, gaf hiertoe de aanzet. „Aart Maaskant was een stu wende kracht voor het be drijf. Het was een man met visie," aldus Van Dongen. Een groot deel van de huidige boomkorvissersschepen is af komstig van de Maaskant- werf. In 1983 kwam tijdelijk de klad in de bloei van het be drijf. De oorzaak was een te grote vloot aan ingeruilde schepen. Zowel vroeger, als tegenwoordig wordt bij een opdracht voor het bouwen van een nieuw schip vaak het oude ingeruild. Die schepen worden dan op de tweede- handsmai'kt verhandeld. Vroeger gingen er veel naar Engeland, tegenwoordig be staat daarvoor in Afrika een goede markt. „In 1983 werden wat te veel boten ingeruild en niet tijdig doorverkocht, waardoor het bedrijf in finan ciële moeilijkheden kwam." De oplossing werd gevonden in toetreding tot Damen Ship yards. Onder de paraplu van dit bedrijf kon 'Maaskant Shipyards' haar werkzaam heden als zelfstandige onder neming voortzetten. Ook de visserij moest in de tijd enke le tegenslagen verwerken. In 1984 werd de vangstbeper king ingevoerd en tegelijker tijd verviervoudigde de prijs van de gasolie. Gevoelige klappen voor de visserij, die ook tegenwoordig zucht on der de vele beperkende over heidsmaatregelen. Reparaties en renovaties „De visserij heeft een moeilij ke tij d achter de rugbeaamt Van Dongen. „Door de maat regelen vanuit Brussel is het voor de vissers niet eenvou dig om het hoofd boven water te houden. In ons bedrijf is dat te merken aan het feit, dat wij de afgelopen jaren vooral opdrachten kregen voor reparaties en renovaties Vorig jaar hebben wij slechts één nieuwe kotter ge bouwd. In de topjaren waren dat er tien tot twaalf." De goede jaren lijken weer aan te De werf van Maaskant Shipyards in Stellendam. breken, want voor dit jaar staan vijf nieuw te bouwen vissersschepen op het pro gramma. Een ervan behoeft pas in 1999 te worden afgele verd. Hoewel Maaskant Shipyards in het verleden voor diverse overheidsinstanties schepen bouwde is het bedrijf toch weer teruggekeerd tot haar specialisatie in vissersboten. „De overheidsopdrachten bleken op den duur versto rend te werken op onze dienstverlening naar de vis serij. Juist doordat wij ons zeer Specifiek op vissersboten hebben gericht en alle ins- en outs van de visserij kennen, kunnen wij kwaliteit leve ren." Van Dongen noemt als voorbeeld hiervan de verbe tering van de visbehandeling aan boord van de vissersche pen. Visverwerking „Door de vangstbeperking komt het er tegenwoordig op aan de verwerking van de vis aan boord kwalitatief te ver beteren. Het sorteren en schoonmaken van de vis, dat nu niet meer aan wal maar aan boord gebeurt, kan nog steeds verbeterd worden. Met name de koeling is heel be langrijk. Verbetering van dit hele behandelingsproces komt de kwaliteit ten goede en is bovendien kostenbespa rend." Behalve met de beperkende maatregelen voor de-visserij, heeft Maaskant ook te maken met de steeds zwaarder wor dende milieuvoorschriften die de overheid oplegt. Van Dongen: „Wij hebben daar in middels miljoenen in geïnves teerd. De dokken zijn afgeslo ten met zeilen en netten en wij hebben afzuigventilato- ren en filterunits aange bracht. Toch kan het gebeu ren dat er stoffen vrijkomen. Met een flinke noordwesten wind kan het voorkomen dat de nabijgelegen kantoren in het nieuwe deel van het be drijventerrein toch last krij gen. Wij doen ons best om die overlast tot een minimum te beperken, maar voor honderd procent lukt het natuurlijk nooit. Gelukkig hebben wij goede contacten met de diver se overheidsinstanties." (Foto: Marijke Folkertsma) Van Dongen ziet de toekomst voor Maaskant zonnig in. „Wij hebben onze vaste klan ten van Breskens tot Texel en in vele landen in Europa. Met name in Engeland hebben wij veel vaste opdrachtgevers. Er is weinig verloop in ons be drijf. Ik schat dat de helft van ons personeel al zeker vijfen twintig jaar bij ons in dienst is. Wij kunnen dus beschik ken over een geweldige ken nis van zaken." Maaskant Shipyards hoopt dan ook ze ker de volgende vijftig jaar te kunnen halen. Voor de 115 personeelsleden en oud-medewerkers van het bedrijf wordt ter gelegenheid van het gouden jubileum in april een gezellige dag gehou den aan boord van een rader boot. BIJLAGE OVER NIEUWE MODE Aanstaande vrijdag, 20 maart, begint officieel de lente. Zelfs de weersom standigheden werken er deze week aan mee om dat aan iedereen duide lijk te maken. Een nieu we lente werkt inspire rend. In navolging van de natuur voelen ook men sen een vernieuwings drang. Natuurlijk geldt dat ook voor het eigen uiterlijk. Omdat het mooi weer is en over ruim drie weken al Pasen, wordt het tijd om de garderobe kritisch te bekijken en aan te pas sen aan het nieuwe mode beeld. Het Extra Nieuws blad speelt daarop in met een voorjaarsbijlage, waarin het nieuwe lente- en zomermodebeeld cen traal staat. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen en kinde ren, want die willen er ook leuk uitzien. IDEEENDAG VAKANTIEWERK KINDEREN ARNEMUIDEN - In Het Zil- eren Schor in Amemuiden wordt zaterdag 4 april een ideeëndag voor kindervakan tiewerk gehouden. De dag is een initiatief van de Stichting Scoop en bedoeld voor vrijwilligers die kinder vakantiewerk organiseren. Zij kunnen nieuwe ideeën voor hun programma's op doen. D van de Bout, direc teur van stichting Scoop, opent de ideeëndag om 10.00 uur. Daarna gaan de deelne mers aan de slagjnet work shops als indianenculturen, hutten bouwen, verhalen ver tellen en sport- en speltips. Voor nadere inlichtingen, te lefoon 0118-002500 MANDJESACTIE BRUINISSE - De mandjesac tie van de CJV Bruinisse heeft 521 gulden opgebracht Dit bedrag wordt gebruikt voor onderhoud van het club gebouw van de jongerenver eniging, De Kazerne OOSTERLAND - De Antiekboerderij van C. Bolle aan de Sint Joostdijk in Oosterland is dubbel zo groot geworden. Het resultaat van de verbouwing, die ongeveer een jaar heeft geduurd, kan vrijdag 20 en zaterdag 21 maart worden bekeken tijdens een open huis. Via de naam van het bedrijf wordt bewust eer gedaan aan de vroegere bestemming van het pand: een boerderij dus. Daar woonden destijds nog de ouders van Bolle. De vroegere boerderij is in de loop van de afgelopen negen tien jaren al diverse malen verbouwd ten behoeve van de antiekverkoop en een ruime presentatie van de zeer brede collectie. Toen Bolle in 1980 met zijn antiekhandel begon, ging hij er vanuit alleen een van de vertrekken voor die presen tatie nodig te hebben. De be langstelling voor zijn assorti ment, bleek echter zeer groot en Bolle heeft daar alert op ingespeeld. De huidige uit breiding kon gerealiseerd worden door de oude koeien stal achter de boerderij te slo pen en er een nieuwe showroom in aangepaste stijl voor in de plaats te zetten. Intensief Sloop en bouw hebben veel tijd gevergd. Het was volgens Bolle ook een intensief kar wei. Zo moesten uit de oude koeienstal ook asbestplaten verwijderd worden. De nieu we showroom biedt 500 vier kante meter oppervlakte om de antieke meubelen op stijl volle wijze te presenteren. Bolle verzorgt dat graag tot Trends in de puntjes. Antieke eethoe- ken en bankstellen worden zodanig gearrangeerd, dat ze meteen een indruk bieden hoe ze in een woonkamer tot hun recht komen. Ie arrangementen prijken dan ook antieke lampen. Boven dien vormen tal van antieke accessoires de finishing touch. De Antiekboerderij nodigt op deze wijze uit in al le rust de rijk gevarieerde col lectie te bekijken. Terwijl ou ders rondkijken, kunnen kinderen zich amuseren in de kinderhoek, die geheel in stijl in de nieuwe ruimte ge creëerd werd. Bolle wil zich met zijn assor timent in toenemende mate onderscheiden door uitslui tend meubels en accessoires te presenteren, die het predi kaat 'antiek' ook echt verdie nen. Alle curiosa zal binnen kort een plekje krijgen op een zogenaamde rommelzolder. „De meubelen moeten ook op de juiste manier verlicht wor den," vindt Bolle en boven al- Ook in antiek zijn mode trends te constateren. Antie ke Chinese meubelen bijvoor beeld zijn op het ogenblik zeer in trek, evenals art deco. Cilinderbureaus daarentegen is weinig vraag meer naar. „Geen wonder," zegt Bolle: „Daar kun je ook niet met een computer op werken. "De combinatie van antieke meu bels in een modern huis kan, volgens hem heel goed. „An dersom niet," voegt hij er met stelligheid aan toe. Bolle koopt door het hele land vooral in bij particulie ren. Zijn klantenkring strekt zich ook uit tot ver buiten Zeeland. Onlangs heeft hij nog een aankoop in Friesland thuisbezorgd. Wat in 1980 begon als hobby, is uitgegroeid tot de Antiek boerderij met een indruk wekkende collectie. Voor een belangrijk deel is het voor Bolle nog steeds hobby. Hij heeft een baan bij Delta Elek- tronika in Zierikzee. „Zonder de steun van mijn vrouw zou ik dit ook nooit redden, er kent hij. Het open huis wordt gehouden op vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en op zater dag van 10.00 tot 17.00 uur. C'. Bolle en zijn echtgenote J. Bolle-Vnn 't Ho// In de nieuwe presentatieruimte van de Antiek boerderij in Oostertand. (Fata: Marijke Folkertsma) Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1998 worden u ter introductie voor de .helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 150.000 tevreden keukenkopers u voorgingen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs' DONDCROAO ÏM VRIJOAO KOOPAVOND OUD-BEYERLAND RENESSE - De Westelijke Accountantskantoren WEA is het beste uit de bus gekomen bij een onder zoek naar het verschil in offertes van accountants door het landbouwtijdschrift 'Oogst.' WEA heeft vestigingen in Zeeland in Renesse, Goes, Middelburg en Oostburg. J Verwest van de Zeeuwse maatschap WEA is blij met uitkomst van het onderzoek. „Het is heel objectief ge beurd. Er is ons verzocht onze tarieven voor de basispakket ten door te geven en wij ble ken dus voor beide pakketten de goedkoopste te zijn." Volgens Verwest is de Zeeuw se maatschap van WEA gespe cialiseerd in het accountants- werk voor boerenbedrijven en voor bedrijven in glastuin bouw. Deze maatschap maakt op zijn beurt weer deel uit van de totale WEA organisa tie met achttien vestigingen in West-Nederland. Verschillen 'Oogst' deed het onderzoek onder twaalf accountantsbe- drijven. De verschillen tussen WEA en Abab, met de hoogste tarieven, blijken aanzienlijk. Voor een basispakket aan ac countantswerkzaamheden betaalt een agrarisch onder nemer bij WEA 3575 gulden, terwijl er bij Adab 7000 gul den voor neergeteld moet worden. In de glastuinbouw berekent WEA 5480 gulden voor een basispakket en bij Adab bedraagt dat tarief 9000 gulden. WEA is inmiddels drie jaar ook in Renesse gevestigd. Het account antsbedrijf heeft naast het ruime bestand in de agrarische sector ook een groot aantal klanten in het midden- en kleinbedrijf. ZIERIKZEE - Sommige mensen weten het nog als de dag van gisteren, maar toch is het al weer twin tig jaar geleden dat in het centrum van Zierikzee de "passage' werd geopend. De 'verjaardag' van de over dekte winkelstraat, die de Mol verbindt met dc Appel markt. wordt deze weck ge vierd met een aantal aan trekkelijke aanbiedingen in de winkels die in de passage zijn gevestigd. Het publiek wordt bij aankoop van be paalde artikelen verwend mot extra cadeautjes en het is extra gezellig in de winkelstraat van dc Passa ge- spi-cialisl in kii/.ijni'ii i-n dakkapellen V HOGE KW M il UI VOOR EEN U«E l'RUS ko/ijruil rolluiken ommin"» Iciiitti (l.'ikknfirllrif litkrn «i-liiiifjtuieii icriT» KiiilMi'liiifirii >IIO\\ IIOOM: \IIn'P| rii'-nuiiiHi'u I I ft. I I(i2 I I- (ioe Tol.o 11 .1-2.10 i i r»\ o 11 :t-2:to:t(.2 VOGELRUILBEURS DE NACHTEGAAL BRUINISSE - Vogelvereni ging De Nachtegaal houdt za terdag 21 maart een vogel ruilbeurs in haar clubgebouw aan de Molenweg in Bruinis- Er zijn ook vogels te koop. Een handelaar is aanwezig. De inwendige mens kan ver sterkt worden met koffie. De beurs is van 10.00 tot 12.00 COLLECTE SIMAVI ZIERIKZEE - In Zierikzee wordt in de week van 22 tot 28 maart de Simavicollecte ge houden. De opbrengst is dit jaar be stemd voor de best rijding van blindheid in Azië en Afrika Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan instrumenten voor ziekenhuizen en klinie ken, cursussen om de inedi sche kennis te vergroten en preventieve zorg, zoals vitamine A voor kinde ren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1