Boze ouders uiten kritiek CONMENTHRH Ook waterschap tegen windmolens Delingsdi j k Wullum Bru krijgt eindelijk een eigen dorpsraad Computercursus ROC voor laagopgeleiden Halve finale wedstrijd voorlezen in Zierikzee Dertien bijeenkomsten Obs Binnen de Veste wil meer dan de wet toestaat Uiteindelijke beslissing bij gemeente H. Schot beoogd voorzitter Evenement ter versterking kas Kinderboerderij De Punt wil spullen rommelmarkt AGENDA DINSDAG 17 MAART 1998 NR 26350 3 Oud zeer doet veel pijn en is een slechte raadgever. Volko men begrijpelijk dat Binnen de Veste-directeur Gert Koo man nog steeds verbitterd is over het feit dat zijn school nooit de beloofde nieuwbouw heeft gekregen, dat Binnen de Veste genoegen moest nemen met het afdankértjevan de Jan Wouter van den Doel- school, dat er al jarenlang les moet worden gegeven in noodlokalen die absoluut niet aan de eisen van modern onderwijs voldoen. Het ligt voor de hand dat Kooman eindelijk eens ge noegdoening wil voor de stre ken die de politiek hem in het verleden heeft geleverd. De christelijke partijen in de vroegere Zierikzeese gemeen teraad waren vaak uiterst creatief in het pootje lichten van het openbaar onderwijs. En zelfs van de liberale frac tie had Binnen de Veste nooit zoveel steun te verwachten. Maar omzien in wrok vertroe belt de blik en dat is gevaar lijk. De politiek verantwoor delijken van toen zijn bijna allemaal weg en die van nu weten niks van het verleden, of kunnen dat in elk geval voorwenden. Genoegdoening kun je niet afdwingen. De energie kan beter gericht worden op het doorzien van nieuwe strategieën. Eigen frustraties overstijgen, vergt inspanning, maar lijkt in dit geval een vereiste. De wet biedt weinig ruimte voor riante huisvesting voor de scholen en de lokale politiek heeft niet zoveel geld.uurlijk, maar bij Binnen de Veste moeten ze uit al die verbitte ring toch geleerd hebben dat in politiek en bestuurlijke overleg aan het openbaar on derwijs ook tegengas wordt gegeven. Zoeken naar de ope ningen en het meest haalbare lijkt beter dan emotioneel te blijven schreeuwen om het onderste uit.de kan. Voor je het weet, krijg je een disloca tie op je neus. Overigens stemt het functio neren van het Bestuurlijk Overleg Basisonderwijs wei nig hoopvol als er in de toe komst over alle voorstellen zo lang gesteggeld moet ivorden. GOES - Het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Zeeland start woensdag 1 april in het Oosterschelde College in Goes een cursus Praktisch Computerge bruik voor mensen met hooguit enkele jaren voortge zet onderwijs. Wie een mavo-diploma heeft of een vergelijkbaar diploma of hoger komt niet in aanmer king voor deelname. Het le ren werken met de meest ge bruikte computerprogram ma's en het krijgen van toets- vaardigheid staat in deze cur sus voorop. De cursus omvat dertien wekelijkse bijeen komsten op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur De cur sus maakt deel uit van het ac tiviteitenpakket van de basi seducatie voor volwassenen, zoals dat door rijk en gemeen ten wordt gestimuleerd. Belangstellenden voor deel name kunnen contact opne men met het Oosterschelde College in Goes, telefoon: 0113-231170. Morgen in Multi Functioneel Centrum ZIERIKZEE - In het Multi Functioneel Centrum in Zierikzee vindt woensdag 18 maart de halve fi nale in de Nationale voorlees wedstrijd Schou- wen-Duiveland/Tholen plaats. Onder de deelne mers bevinden zich vijf leerlingen uit de regio. Mare de Reus van 't Stoofje in Ouwerkerk, Tim Koop man van 't Meetje in Elle- meet, Esther Audier van Zonnewijzer in Zonnemai- re, Hannah van Pijkeren van De Stove in Noordwelle en Saskia Hundersmarck van De Klimop in Dreischor zijn de deelnemers uit de re gio Schouwen-Duiveland. Daarnaast doen twee leer lingen uit Oud-Vossemeer en Tholen mee aan de voor- leeswedstrijd. Alle deelne mers lezen een fragment voor uit hun lievelingsboek. Een jury buigt zich over de presentaties. De winnaar gaat door voor de provincia le finale op zaterdag 18 april. Een uiterst spannen de middag, maar ook een ge zellige. Mariska de Boer zorgt voor de presentatie. Het duo Leon Verhage en Raimo Dubelaar luistert de middag op. De organisatie van de wedstrijd, die opge zet is in het kader van de Nationale Voorleesdag, ligt in handen van de bibliobus Schouwen-Duiveland en de Stichting Gemeenschappe lijke Openbare Bibliotheek Tholen. Alle deelnemers gelden als voorleeskam- pioen op hun eigen school. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. OENDERS Dat hieng 'n stuit hoed. Mè op 'n aevend raepte ze zes eiërs op, van de vuve. Ze zei zoo verontwaerdigd: Oe bestae dat noe. Ja dat kan wel is 'n inkele keer vö komme in de zeumer. 's Winters ei je dat nie. Wat lae ze Hè, hè dochten dat was op 't nippertje. Ik za beter uut mot te kieke. Dat mot nie te dik- kels vó komme. Wat laeter zei ze, dae zit toch wat verschil in kleure van die eiërs. Kiek mè. Oe kan dat noe? Ja, dat zie 'k noe aok. Ik zou 't aok nie wete. Meschien is t'r pas wee êên hae lae. Ie dochter 't ziene van. Ie kwam z'n maot tehen, in die vroeg oe at 't of lööpe was. Ie dat vejtaeld, in ze lachten d'r om. A je noe eiërs koopt mö je hoed uutkieke nae d^ kleure. Anders hae je de mist in. 't Mot kloppe Ie hieng voortan beter uutkieke. 't Verschil was noe nie meer te zien. Op 'n middag zou ze nae 'n ouwe tante hae. Die zat in 't bejaerde uus. Ze zei: ik za wè 'n standje kriehe van dr. Waerom? Wè 't is wè drie we ken lee dakker wist ao. Dat weet ze toch nie mee. Jie dienk toch zeker nie dat ze kins is. Al is ze wè nehentig, je verkoop ze heen knollen vö citroenen Jie mag aok wee wel is hae. Je weet toch mee j'n lehen tied heen raed. Doe ze de hroeten mè in zei da'k binnekort aok wè is za kom me. Neem mè wat eitjes mee vö d'r. Ze is aoltied nog a sen tachtig wist. Dan krie je ze ker heen standje. Zie weg mee t'r eitjes. In wê- rempel toen ze die eitjes zag stieng d'r muste inêêns an ders. Bedankt Lae ze nog 'n bitje. Ja êêl best, noe be ter as in 't êêste. Noe aoden wee vrie spel om d'r 'n paer eitjes bie te laen. Ie was blie dat noe de kleure hoed was. Ie hieng nae 't of. Mè mee praeten wassen lan- her weg bleve datten docht. Hoeiën dag zei t'n toen d'n in uus stapte. In oe is dat of lööpe bie tante. Ze zweeg. Zeker 'n standje aod van tan te. Ze zweeg. Stae je muste nie hoed om da je niks zeit. Ze zweeg. Ik za eest de eiërs is aele in 't kot. Kom jie mè is mee nae achter. Waerom. Waerom, kom mè is mee. Ie mee. Dae stieng de eiërschaele op tae- fel. Kiek jie mè is in die scha- ele. Ie keek, in schrok z'n eihe wild. Dae stieng 'n stempel op, scharreleieren. Sins wan neer lae di^ model-oenders van joe zukke eiërs. Sloef dS je bin. Over de rest za'k zwie- he. Want laemen noe eerlijk weze 'n méns anht de vule waste nie buten Toen atten dat laeter tehen z'n maot zei, was 't enigste wat die zei: sufferd. WULLUM Binnen de Veste heeft op basis van het leerlingenaantal recht op zeven lokalen, maar wil er graag acht. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Drie nieuwe permanente lokalen, een personeelsruimte, nieuwe toiletten en bredere gan gen. Dat zijn de wensen bij openbare basisschool Bin nen de Veste in de Raamstraat in Zierikzee. Dat ver langlijstje wijkt echter sterk af van wat er volgens de wettelijke regels op basis van de leerlingenprog noses mogelijk is. Directie en ouders zijn daar boos over. Zo boos, dat de bij eenkomst gisteravond in Bin nen de Veste, die bedoeld was om informatie te verstrekken over de huidige stand van za ken, door de ouders vooral werd gebruikt voor het uiten van hun emoties en kritiek richting gemeentebestuur. De drie noodlokalen bij deze school zijn dringend aan ver vanging toe. Een aanvraag daartoe werd al in 1995 bij het Ministerie van Onderwijs in gediend, maar afgewezen. De toenmalige gemeente Zierik zee ging tegen die afwijzing in beroep bij de Raad van State. Tussentijds deden zich drasti sche veranderingen voor. Zo was er de gemeentelijke her indeling en wérd het huisves tingsbeleid voor de scholen van het Rijk naar de gemeen ten gedelegeerd met alle nieu we regelgeving van dien. Belangrijke voorwaarde is, dat over uitbreiding c.q. ver betering aan scholen overeen stemming moet bestaan bin nen het zogenaamd Bestuur lijk Overleg. Daarin hebben alle schoolbesturen - zowel openbaar als bijzonder - bin nen de gemeente zitting. Saboteren ,,Wie saboteert de boel dan?". „Moet de gemeente niet de durf hebben om van de regel tjes af te wijken? "„Onze school gaat aan bureaucratie ten onder." „Ik proef hier een enorm politiek steek spel.",, We willen dat u dit probleem oplost." „De ge meente moet eens creatief zijn." Met dit soort kreten, gaven de ouders er blijk van oplossingen te willen horen in plaats van uitleg over het hoe, het waarom en het hoe verder. Directeur G. Kooman en wethouder van onderwijs D. van der Wekken putten zich desalniettemin uit om de essentiële punten boven wa ter te krijgen. Ook de leden van de Commissie Maat schappelijke Aangelegenhe den: J. Bos (VVD), R. Geluk (D66), E. O verbosch-De Rei- jger (PvdA) en C. Flikweert (SGP) trachtten vanuit hun eigen politieke optiek een toelichting te geven. Meest haalbare waar overeenstem ming met de overige school besturen over kan worden be reikt, is volgens Van der Wekken: nu één permanente groepsruimte creëren en - op basis van de prognoses - in 2001 een tweede. Opknappen van het nog te handhaven noodlokaal, verbetering van de toiletten en eventueel ook verbreding van de gang zou den wellicht gelijk meegeno men kunnen worden. Een somber alternatief zou vol gens de wethouder zijn het overhevelen van een groep naar obs 't Kofschip. Kooman liet er geen twijfel over bestaan dat Binnen de Veste toch meer wil en daar - volgens hem wegens vele on heuse bejegeningen in het verleden - nu eindelijk ook eens recht op heeft. „Ik vind dat die geschiedenis niet overboord moet worden ge zet," aldus Kooman, onder meer doelend op terugge draaide beloften van volledi ge nieuwbouw. Noodoplossing Van der Wekken benadrukte dat het college van B&W vo rig jaar heeft getracht een noodoplossing voor deze school te forceren door de ge meenteraad voor te stellen vier nieuwe noodlokalen bij Binnen de Veste te plaatsen. „Als dat voorstel was aange nomen was u tienduizend keer beter afgeweest dan nu," aldus de wethouder. Volgens D66-raadslid Geluk was dat voorstel onvoldoende onderbouwd en werd er geen recht mee gedaan aan de wer kelijke wensen van Binnen de Veste. SGP-er Flikweert achtte een noodoplossing niet juist, omdat er op basis van de nieuwe huisvestingswet voor het onderwijs nou een maal andere regels gelden. De avond leverde verder veel discussie op over de leerlin genprognoses. Binnen de Ves te telt nu 197 leerlingen en volgens die prognoses 200 in 1999, 233 in 2003 en daarna zal na verloop van tijd een daling tot circa 160 leerlingen inzet ten. Volgens sommige ouders zal het leerlingenaantal dras tisch zakken als er niet snel verbetering komt in de huis vestingssituatie. „Straks wil toch niemand zijn kind meer bij Binnen de Veste op school doen. Dan gaat er een goed onderwijsteam ten gronde aan een huisvesting, die zo rot is als een mispel." Zie commentaar elders op de ze pagina. GOES - Na de Natuur- en Vogelwacht, Stad en Lande én de gemeente Schouwen-Duiveland heeft nu ook Waterschap Zeeuwse Eilanden zich uitgesproken te gen het plan voor een windmolenpark langs de De lingsdijk bij Brouwershaven. Het waterschap vindt plaatsing van windturbines op die dijk ongewenst. In de Milieu Effect Rapporta ge van de provincie wordt het gedeelte van de Delingsdijk vanaf de kruising met Zwaardweg/Elkerzeeseweg tot aan Brouwershaven ge noemd als mogelijk locatie voor een windmolenpark van minimaal 22 en maximaal 32 windmolens. De windmolens zouden op een rijtje lang de dijk komen te staan. Het waterschap ziet daar niets in en wijst GS van Zee land erop dat in de MER als uitgangspunt wordt genoemd dat op dijken geen windturbi nes geplaatst kunnen wor den. Volgens het waterschap is ook de verkeersveiligheid in het geding. „Wij geven u dan ook in overweging om wat betreft de voor windtur bines in acht te nemen afstan den ook de verkeersdrukte in de afweging te betrekken. Voorts dient er rekening mee gehouden te worden dat uit oogpunt van verkeersveilig heid voorzichtigheid is gebo den met een lijnopstelling langs druk bereden wegen." De uitkomst van de MER wekte eind vorig jaar verba zing bij wethouder C. Veer- hoek van de gemeente Schou wen-Duiveland die zich afvroeg waarom een woonto ren bij Bruinisse landschaps- ontsierend is terwijl een rij windmolens in het open pol dergebied dat in de visie van de provincie kennelijk niet is. Ook de Vereniging Stad en Lande ziet niets in een wind molenpark op die plaats. Wat hen betreft mogen er best windmolenparken komen maar dan niet in het 'oude land'. „Wij hebben een voor keur voor windmolens op ei landjes in de Noordzee," al dus Stad en Lande woordvoerder D. Schorer des tijds. De Natuur- en Vogel wacht Schouwen-Duiveland sprak zich toen niet op voor hand uit tegen het plan, maar stelde wel dat het open pol derlandschap niet aangetast mag worden. Ook de provincie zelf geeft overigens in de MER ook toe dat er landschappelijk gezien bepaalde bezwaren kleven aan de locatie Delingsdijk. „Windturbines hebben een schaalverkleinend effect op het landschap. Ze tasten de weidsheid en openheid aan." Als voordeel van de locatie Delingsdijk wordt in de MER aangevoerd dat er langs de dijk weinig huizen staan en er dus weinig mensen zijn die last vnnnen hebben van het geluid dat de windmolens produceren. Tijdsdruk De provincie heeft zich ver plicht om voor het jaar 2000 minimaal 250 .megawatt aan windenergie op te wekken, maar tot nu toe is nog maar 40 megawatt aan windmolens gerealiseerd. In de Milieu Ef fect Rapportage worden twaalf mogelijke locaties voor grootschalige windmo lenparken genoemd. De loca tie Delingsdijk is daarbij de enige op Schouwen-Duive land. Na de Natuur- en Vogelwacht. Stad en Lande en de gemeente Schouwen-Duiveland keert nu ook Waterschap Zeeuwse Eilanden zich tegen het plan voor windmolens op de Delingsdijk. (A rchieffoto) BRUINISSE - De dorpsraad Bruinisse begint vaste vorm aan te nemen. Donderdag 16 april wordt de of ficiële oprichtingsvergadering gehouden in 't Durps- uus. De zeven leden worden aan de Bruenaars voor gesteld in eenfolder die huis-aan-huis verspreid wordt. Bruinisse was in januari 1997 de eerste kern die door het college van b en w van de na- gelnieuwe gemeente Schou wen-Duiveland bezocht werd en tijdens dat bezoek kondig de oud-wethouder J. Huizer aan dat hij samen met L. Ot- tens bezig was met de oprich ting van een dorpsraad in Bruinisse. Door allerlei omstandighe den heeft het meer dan een jaar geduurd eer de plannen concrete vorm aannamen, zo legt Huizer uit. Ottens voegt daar aan toe dat de mensen die door hem en Huizer bena derd werden met het idee voor de oprichting van een dorpsraad wel positief re ageerden, maar niet stonden te springen om ook daadwer kelijk' zitting te nemen in het nieuwe adviesorgaan. Uiteindelijk wisten Huizer en Ottens - die zeggen zelf geen zitting in. de dorpsraad te willen nemen - zeven men sen te strikken. De namen willen ze nog niet kwijt, maar Ottens wil wel uit de doeken doen welke sectoren binnen de Bruse dorpsraad allemaal vertegenwoordigd zijn: cul tuur, midden- en kleinbe drijf, festiviteiten, recreatief bedrijfsleven, landbouw en onderwijs, algemene zaken, welzijn en maatschappelijke instellingen. Beoogd voorzit ter is H. Schot Ottens en Huizer willen het aantal dorpsraadleden graag uitbreiden van zeven naar twaalf: de 'zetels' ouderen en jongeren zijn wat hen betreft nog vacant. Huizer omschreef de dorpsraad in wording des tijds als 'een heel goede voel spriet voor de gemeente' en dat is nog steeds het uitgangs punt voor de dorpsraad. Ge kozen is voor model twee, hetgeen inhoudt dat de dorps raad het gemeentebestuur ge vraagd en ongevraagd advi seert. Er is bewust niet gekozen voor beheer van het plaatselijk dorpshuis. „Dat is allemaal al goed geregeld," aldus Ottens. De oprichtingsvergadering in het dorpshuis op dondeixlag 16 april begint om 20.00 uur. ZIERIKZEE - Kinderboerderij De Punt is op zoek naar spullen ten behoeve van de rommelmarkt, die op zaterdag 25 april van 9.00 tot 16.00 uur wordt ge houden onder de Beuze in Zierikzee. Met de opbrengst van dit jaarlijkse evenement worden diverse activiteiten beko stigd. Zo kunnen er leskisten worden samengesteld, die in tensief gebruikt worden tij dens de doe-dagen bij de kin derboerderij. De opbrengst van de rommelmarkt dit jaar zal vooral aan de aanschaf van nieuwe leskisten worden besteed. Ook de kinderverjaardagen worden voor een gedeelte be kostigd uit de opbrengst van deze rommelmarkt. Het jaar lijkse kinderboerderijfeest staat in mei op de agenda. Wie spullen beschikbaar wil stellen voor de rommel markt, kan deze inleveren bij Brugzicht of kan dit laten we ten via telefoonnummer: 414940. Dinsdag 17 maart Zierikzee Workshop portretfotografie ZVU. RSG Professor Zee man. 19.00-21.00 uur. Lezing auteur Nicolaas Mat sier. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Jongerenavond met trouba dour Theo van Teylingen. Kerkcentrum Onder de Beu- ze. 19.45 uur. Haamstede Lezing over biotechnologie, Groei Bloei. Gereformeerde kerk, Platboslaan. 19.30 uur. Dreischor Vergadering Dorpsraad. Dorpshuis. 20.00 uur. Bruinisse Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij pakhuis fam. Van Oeveren, Kerkstraat 2. Hele Woensdag 18 maart Zierikzee Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij Kerkcentrum achter Gasthuiskerk. Van 09.00-17.00 uur. Open koffieochtend in het MFC. 9.15 uur. Kreaclub de Lichtboei; 'schil der je zelf'. MFC. 14.00-15.30 uur. Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Praise-aerobic. Bij Leger des Heils, Poststraat. 15.00-16.00 uur. Ledenavond NCVB met dia lezing over Vincent van Gogh. Christelijke Gerefor meerde kerk. 19.45 uur. Kerkwerve Ledenvergadering NCVB, thema: paasfeest. Dorpshuis. 19.45 uur. Burgh Kledinginzamelactie Mensen in Nood. Hervormde kerk. 13.00-17.00 uur. Haamstede Kledinginzamelactie Mensen in Nood. Hervormde kerk. 13.00-17.00 uur. Renesse Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij mevr. v/d Hoek, Hogezoom 105. Hele dag. Scharendijke Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij De Putmeet. Van 14.30-18.00 en van 19.00- 20.00 uur. Brouwershaven Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij Ger. kerk Boston plein. Van 10.00-16.00 uur. Bingo in recreatiezaal Poor tershof. 14.00 uur. Zonnemaire Kledingactie Mensen in Nood. Nederlands Hervormd Gebouw. 13.00 tot 16.00 uur. Dreischor Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij ned. herv. kerk. Van 09.-17.00 uur. Schuddebeurs Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij mevr. Panne- koek, Donkereweg 15. Hele Nieuwerkerk Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij gebouw De Scha kel. Van 10.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur. Oosterland Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij dorpshuis De Oosterhof. Van 09.00-17.00 Bruinisse Verkoping Welfare Rode Kruis. In 't Opper. 14.00 uur. Donderdag 19 maart Zierikzee Verkoping tweedehands kle ding. Sally's boetiek, Post straat 48. 8.30-11.00. 13.00- 15.00 en 19.00-20.00 uur. Ouwerkerk Studiedag van de Agrarische Commissie van de NBvP in het dorpshuis. 9.45 uur. Bruinisse Vergaderzaal Gereformeerde Gemeente, schoolstraat 13. SGP-bijeenkomst. Aaanvang 19.30 uur. Vrijdag 20 maart Zierikzee Lezing Ronald Giphart. Po dium voor muziek en theater Brogum. 19.30 uur. Ouwerkerk Workshop voorjaarsstuk met natuurlijke materialen (bloemschikken). Boerderij De Stelle, Stelweg 3. 9.30-12.00 uur. Zaterdag 21 maart Zierikzee Open Doe-ochtend installa tietechniek. Installatiebe drijf Saman.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3