Druhiuerh? Economie in gevarenzone Voormalig pand Aldi moet leeg opgeleverd Aanvraag familiegraf op de Prinsenhoeve ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE LiwO Aanbevolen maatregelen van Nederlands Economisch Instituut zijn niet haalbaar Onderzoek Inspectie Milieuhygiëne Voorjaars heester Na winst in kortgeding van verhuurder Euro Invest Rijbewijs ingevorderd Inbraken in auto's Auto's opengebroken Toekomst Kop van Schouwen Dorpsraad Burgh-Haamstede houdt openbare vergadering Zierikzees echtpaar Krello driekwart eeuw bij elkaar REGIO STRAKS WELGEVORMD MAAR DOODS EN ONBEREIKBAAR? dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE eüIEÜWSBODE DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535 DIN 1 7 MAART 1 998 153e JAARGANG NR 26350 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 ZIERIKZEE - De economische vooruitzichten voor Schouwen-Duiveland zijn wat betreft de nabije toe komst niet rooskleurig. De maatregelen die volgens het Nederlands Economisch Instituut (NEI) een posi tieve draai aan de ontwikkeling kunnen geven, zijn financieel gezien niet haalbaar. Het NEI wijst in een binnen kort te publiceren rapport over de Midden-Zeelandroute (gemaakt in opdracht van de Sociaal-economische Consul- tatiegroep en de Kamer van Koophandel) op een aantal negatieve ontwikkelingen, die slechts gekeerd kunnen worden door forse investerin gen. Volgens het rapport wordt Schouwen-Duiveland steeds slechter bereikbaar, waar door deze regio onaantrek kelijk wordt voor nieuwe be drijven. De weg van Bruinis- se via Zierikzee naar Goes, zit volgens het NEI vol knelpun ten en obstakels, vooral in de zomermaanden. Maar door vakantiespreiding wordt de periode waarin lange files ontstaan steeds langer. Bo vendien verwacht het NEI de komende jaren nog een forse toename van het verkeers aanbod. Het NEI constateert ook dat Schouwen-Duiveland er niet in slaagt voor een divers aan- bod in werk te zorgen: te veel mensen zijn werkzaam in de recreatie, waardoor er een grote seizoensgebonden wer keloosheid blijft bestaan. Zeeland is goed in het aan bieden van werk waarvan de werkgelegenheid op lange termijn krimpt en relatief zwak in de groeisector tertai- re diensten. Het niet kunnen bieden van voldoende werk voor eigen inwoners leidt tot een toenemende pendel naar omliggende gebieden. Een ontwikkeling die zich thans voordoet in West-Zeeuws- Vlaanderen en grote gevolgen heeft voor het sociaal-econo misch klimaat," aldus het rapport dat de bevindingen meteen doorrekent voor het toerisme. .Uiteindelijk zal het niet oplossen van de knel punten zelfs het toeristisch product van Zeeland in ge vaar brengen. Indien de con gestie leidt tot het-negatieve imago, 'leuk, maar op zomer se dagen onbereikbaar', is dit dodelijk voor het Zeeuws toe- ristisch-recreatief product." Aquaducten De NEI draagt in het rapport ook oplossingen aan. Bij Bruinisse en Kats moeten tunnels of aquaducten ko men. Kosten per project vol gens het NEI honderd miljoen gulden. Bovendien komt daar nog eens tien miljoen gulden bij per kruising die aange pakt moet worden. Want die zouden volgens het NEI alle maal ongelijkvloers moeten worden. Gedeputeerde J. Hennekeij (verkeer en ver voer) sprak zich vrijdag in de- 7 van Bruinisse, via Zierikzee, npar Goes zit vol knelpunten voor het (vracht-)verkeer. Het eerste en niet het geringste is s bij Bruinisse. (Foto: Marijke Folkertsma) ze krant echter duidelijk uit toen hij zei niet te verwachten dat het rijk op korte termijn tientallen miljoenen zou uit trekken voor de tunnel bij Bruinisse. ,,En ik weet dat de provinciekas te krap is om het knelpunt bij Kats aan te pakken," aldus Hennekeij. De provincie lijkt zelfs de voorkeur te geven aan nog meer beperkende maatrege len op de Midden-Zeelandrov te zoals een inhaalverbod op een groot deel van het traject en het plaatsen van kleine ob stakels op de middenberm die dat inhalen ook daadwerke lijk bemoeilijken. En dat ter wijl het NEI nu al concludeert dat ,,de verkeerskundige be tekenis van de Midden-Zee landroute niet aansluit op haar voorgeving als regionale verbinding. En dat terwijl de verkeersintensiteit op deze route beduidend hoger ligt dan op de 'luxer' uitgevoerde Dammenroute, die vooral een toeristische route is." Vervolg op pagina 2. RENESSE - A. Ruijtenberg, eigenaar van land goed de Prinsenhoeve in Renesse, heeft bij de ge meente Schouwen-Duiveland een aanvraag inge diend voor de inrichting van een familiegraf. ,,Wij voelen ons zeer ver bonden met deze plek en vandaar de wens hier ook ter aarde te worden be steld," aldus de motivatie van Ruijtenberg voor zijn aanvraag. Hij benadrukt, dat het verzoek niets te ma ken heeft met camping De Prinsenhoeve, waar Ruij tenberg eigenaar van is. De ze camping, gelegen in het natuurgebied van de Kop van Schouwen, staat in het kader van de Regiovisie Schouwen-West op de nomi natie verplaatst te worden naar een andere locatie. Mogelijkheden Ruijtenberg kon geen ant woord geven op de vraag of de wettelijke bepalingen van Regiovisie Schouwen- West ruimte bieden voor de inrichting van een familie graf in dit natuurgebied. De wet op de lijkbezorging biedt volgens Ruijtenberg sinds enige tijd wel meer mogelijkheden voor dit soort persoonlijke wensen. Hij kon geen concrete voor beelden van familiegraven op Schouwen-Duiveland noemen. Onderzoek Het verzoek staat op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsver gadering van de gemeente Schouwen-Duiveland op woensdag 25 maart in Theater Mondragon, aan vang 19.30 uur. B&W ver zoeken de gemeenteraad de aanvraag ter afdoening in handen te stellen van het college. Voor B&W een definitief be sluit kunnen nemen, dient er een onderzoek te worden verricht door de regionale inspectie milieuhygiëne in het kader van de wet op de lijkbezorging. Advertentie Deze Ribes is een heester die al vroeg in het voorjaar bloeit met dieproze bloemtrosjes. VSIIOAG KOOPAVOND (1900 7100 UUR) Drjr MflWrdlnf It jfldlf I/Ni 74 muit voorraxd intkt HÉT TUINCENTRUM VOOR GROENlIEfHEBSERS RENESSE, LAÖNE 20. 0111-461031 ZIERIKZEE - Het voormalige pand van de Aldi aan de Schelphoekstraat in Zierikzee moet binnen vier weken leeg opgeleverd worden aan eigenaar Euro In- vest uit Kerkrade. Dit heeft de rechtbank in Middel burg vorige week besloten. Eigenaar Euro Invest uit Kerkrade besloot een kort ge ding aan te spannen tegen Al di, omdat de Aldi als huurder niet aan zijn verplichting vol daan heeft. In de huurover eenkomst is namelijk een be paling opgenomen dat het pand niet leeg mocht staan. Maar na het vertrek van de Aldi-vestiging naar het nieu we pand op het bedrijfster rein aan de Boerenweg, heeft het grootste gedeelte van het vroegere winkelpand al die tijd leeggestaan. Pogingen om de ruimte aan andere be drijven te verhuren liepen op niets uit. De slagerij van P. Pouwer bleef nog wel in het verder le ge pand achter. Ook hij werd door Euro Invest gedagvaard en moet binnen vier weken de inboedel van zijn slagerij ver wijderen. Zijn winkel aan de Schelphoekstraat is overi gens al sinds 28 januari geslo ten. Op zijn beurt is Pouwer nu voornemens ook een rechtszaak tegen de Aldi te beginnen. ,,Ik heb een advo caat in de arm genomen. Ik wil een ander pand van de Al di of een plaatsje in de huidi ge winkel van de supermarkt aan de Boerenweg. Het kan toch niet zo zijn dat de Aldi zomaar een huurder op straat kan zetten, vanwege een ei gen wanprestatie." Door de lange leegstand heeft Pouwer naar eigen zeggen flink omzetverlies geleden. ,,Het heeft mij een half mil joen aan omzet gekost." De gemeente Schouwen-Dui veland is slechts als toehoor der bij de behandeling van het kort geding aanwezig ge weest. Wethouder C. Veer- hoek zegt niet bekend te zijn met de uitslag. De Aldi, dat zijn hoofdkantoor heeft in het Noord-Brabantse Best wilde telefonisch niet reageren op vragen over het kort geding. Wat het pand aan de Schelp hoekstraat betreft, wil een woordvoerdster alleen kwijt dat er „onderhandelingen gaande zijn." Euro Invest blijkt onbereikbaar. Vragen Gemeenteraadslid Jos van der Veer (D66) stelde vorige week vragen over deze zaak in de commissie. Hij kreeg toen van wethouder C. Veer- hoek te horen dat de commis sieleden binnenkort vertrou welijk zullen worden geïn formeerd over de zaak maar dat hij er op dat moment „uit strategische overwegingen," nog niets over kon zeggen. Het huurcontract van het pand aan de Schelphoekstraat tussen huurder Aldi en eigenaar Euro Invest is vorige week door de rechter ontbonden. Dit omdat het al meer dan een jaar leeg staat. (Foto: Marijke Folkertsma) OUDE-TONGE - Een man uit Noordgouwe is vorige week op de rijksweg N59 in Oude- Tonge opgepakt omdat hij te veel bleek te hebben gedron ken. De man werd aangehouden bij controle. Uit onderzoek bleek dat hij zoveel alcohol had genuttigd, dat zijn rijbe wijs direct werd ingevorderd. RILLAND KRABBENDIJ- KE - In Rilland en Krabben- dijke werden in de nacht van zondag op maandag diverse auto-inbraken gepleegd. De buit bestond voorname lijk uit autoradio's en een versterker. De dieven zijn vermoedelijk door het portier te verbreken de auto's bin nengekomen. ZIERIKZEE - Een 38-jarige inwoner van Zierikzee deed bij de politie aangifte van diefstal uit zijn auto. De auto stond geparkeerd aan de Calandweg in Zierikzee. De dieven forceerden een por- tierslot en stalen een accu lamp en kentekenbewijzen. Ook de auto van een 53-jarige Zierikzeeënaar werd het doel wit van autokrakers. Ook bij deze auto werdhet portier- slot geforceerd. Gestolen wer den een tankpas, benzinebon nen en kentekenbewijzen. DIEFSTAL KAPELLE/WEMELDINGE - Bij de politie in Kruiningen werd maandag aangifte ge daan van diefstal van fietsen in Kapelle en Wemeldinge. Een dief nam een afgesloten groene damesfiets weg vanuit een stalling bij het NS-station in Kapelle. Het rijwiel is ei gendom van een 46-jarige in woner van Kapelle. Bij een bushokje aan de Zandweg in Wemeldinge werd een afge sloten zwarte damesfiets van een 19-jarige inwoner van We meldinge gestolen. Ofschoon vaak onzichtbaar, zijn de economische noodzakelijkheden de grote regelaars der moderne wereld. Gustave Ie Bon Veel bewolking HET W E 'E Ft Veel bewolking en vooral in de ochtend kans op wat lichte regen. In de avond enkele opklaringen. Minimumtemperatuur omstreeks 7 graden. Middagtemperatuur rond 7 7 graden. Matige noordwestelijke wind, kracht 3 tot 4, in het Waddengebied tijdelijk vrij krachtig, 5. 2 WITWASSEN Minister Sorgdrager van justitie wil witwassen van geld strafbaar stellen. 3 BINNEN DE VESTE Ouders en directie obs Binnen de Veste willen meer dan wettelijk mogelijk is. 5 KUNSTSCHOUW Voor de Kunstschouw 1998 is een aantal verrassende locaties en exposities geselecteerd. 6 VOLLEYBAL Dames Kwiek vechten zich naar gelijkspel, Kwiek-heren boeken makkelijke zege. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's BURGH-HAAMSTEDE - De dorpsraad van Burgh- Haamstede houdt dinsdag 31 maart de eerste openba re vergadering in dorpshuis De Schutse, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht geschonken aan de toekomst van de Kop van Schouwen. O. Griffioen, planoloog bij de gemeente Schouwen-Duiveland zal hierover een inleiding hou den. Na de pauze komt het verslag van de oprichtingsbij eenkomst aan de orde en zal een kascommissie worden be noemd. Verder wordt er aan dacht besteed aan het resul taat van de enquête over het verstheater in Burgh. De bewoners krijgen in deze vergadering de gelegenheid om vragen te stellen en op merkingen te maken over het algemeen welzijn binnen de kernen Haamstede en Burgh. De dorpsraad hoopt op deze wijze een inventarisatie te maken van wat er zoal leeft onder de bevolking betreffen de woon- en leefmilieu. ZIERIKZEE - Het echtpaar Krello uit Zierikzee viert zaterdag 21 maart een uniek jubileum. De 96-jarige J. Krello en de 93-jarige P. Krello-Houten zijn dan 75 jaar getrouwd. als los werkman. Tot zijn vijf enzestigste jaar was hij be trokken bij de restauratie van de Dikke Toren in Zierik- Het Zierikzeese echtpaar woont sinds augustus 1987 in zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee. De Krello's heb ben vier kinderen - waarvan drie nog in leven zijn - negen kleinkinderen en elf achter kleinkinderen. De heer Krel lo was tot 1940 hofmeester bij de PSD. Daarna was hij actief Mevrouw Krello zorgde voor het gezin en werkte bij ande ren in de huishouding. Burge meester J. Asselbergs gaat za terdag op bezoek. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Adres Postcode Telefoon Handtek, Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: ..Geb.datum: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1