ZOEKPLAATJE Meepraten over toekomst Veroorzaker ongeval op Havenplein beboet Bijval voor plan Schouwen-Oost Bankoverval in IJzèndijke EXPOSITIES Paasmarkt hobbyisten Countryfair Expositie in museum Goes over opgraving beerput VRIJDAG 13 MAART 1998 NR 26348 5 FOTO JOOP VAN HOUDT ZIERIKZEE Primula-actie All-Ready houdt vrijdag 13 maart in Zierikzee een verko ping van Primula's. Leden van de korfbalvereniging ko men tussen 18.00 en 20.00 uur langs de deuren. Polen De afdeling Zierikzee van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen houdt donder dag 26 maart een themamid dag over Polen. Voorzitter van de Stichting Tholen helpt Polen de heer Vroegop en de heer Bal vertellen over de or ganisatie van de materiële en financiële hulp aan dit land. Na de pauze wordt een video film vertoond over het inza melen en uitreiken van de goederen in Polen. De middag in gebouw De Paternoster in de Paternosterstraat begint om 14.00 uur. Gespreksavond OVD Afkicken. Daar gaat het dins dag 7 april om tijdens de ge spreksavond van de werk groep Ouders van Drugsverslaafden in het MFC aan de De Huijbertstraat in Zierikzee. Gastspreekster is Nan. Zij is op 40-jarige leef tijd zelfstandig afgekickt en nu drie jaar clean. Zij komt vertellen hoe ze dat klaar speelde. Aanvang 19.30 uur. KERKWERVE Vergadering NCVB De afdeling Kerkwerve van de NCVB houdt woensdag 18 maart een ledenvergadering. De avond, die in het teken staat van het komende paas feest, wordt verzorgd door Henk Kesteloo. De bijeen komst in dorpshuis 't Zuudende in Kerkwerve be gint om 19.45 uur. Belangstel lenden zijn welkom. Zang- en orgelavond In de Christelijke Gerefor meerde kerk in Kerkwerve wordt zaterdag 21 maart een zang- en orgelavond gehou den, waaraan het Christelijk gemengd streekkoor Vox Hu mana uit Sommelsdijk mee werkt. Ds. H. Korving ver zorgt een meditatie. Het orgel wordt bespeeld door J. de Weerdt. De aanvang is om 19.30 uur. BROUWERSHAVEN Bingo In recreatiezaal Poortershof van het gelijknamige woon zorgcentrum in Brouwersha ven wordt woensdag 18 maart bingo gehouden. De activiteit begint om 14.00 uur. DREISCHOR Dorpsraad De dorpsraad Dreischor houdt dinsdag 17 maart een vergadering in het dorpshuis. Op de agenda staat onder meer informatie door contact persoon over dorpshuis, gym zaal en jeugd. De aanvang is om 20.00 uur. BRUINISSE Verkoping Op initiatief van het Welfafe- werk van het Rode Kruis ^ordt woensdag 18 maart een verkoping gehouden in ver zorgingshuis In 't Opper in Bruinisse. Er zijn onder meer handwerken, handdoeken, zelfgebreide sokken en truien te koop. Ook zijn zelfgemaak te advocaat, kandeel, babbe laars en koffie verkrijgbaar. Verder kan er gesjoeld wor den en staat een verloting voor de kinderen gepland. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe spullen voor de Welfare. De aanvang is om 14.00 uur. 'Fatsoensregels niet afdwingbaar' ZIERIKZEE - Een boete van 350 gulden of zeven da gen hechtenis. Deze straf kreeg de 21-jarige bestuur der van een bedrijfswagen, die in mei vorig jaar op het Havenplein in Zierikzee een bejaarde man omver reed, gisteren door de kantonrechter opgelegd. Rechter B. Doorewaard Boekhout besloot hiertoe con form de eis van officier van justitie G. Lewin. De automo bilist, die werkt voor een koe riersbedrijf, stak achteruit op het Havenplein om te parke ren. Daarbij zag hij het slachtoffer van 80 jaar over het hoofd. ,,Enig idee hoe het met hem is?," informeerde de rechter. De beklaagde moest het antwoord schuldig blij ven. „Nee, ik heb nooit meer contact gezocht. Ik had het te druk met de zaak." Daarmee scoorde de bestuurder niet. „Fatsoensregels zijn niet af dwingbaar, ze staan niet in de wet. Desalniettemin neem ik het je kwalijk dat je niets aan die man hebt laten horen. Eerst rijd je hem te barste en dan hoort ie vervolgens niets van je. Dat kan tot veel frus traties leiden," aldus Doore waard Boekhout. Hartinfarct De man liep een gebroken rechterheup op en kreeg aan sluitend te kampen met een hartinfarct. „Het is voor hem allemaal heel moeizaam. Het is een periode van veel zorg, zeker omdat hij tijdens narco se ook nog met een hartin farct werd geconfronteerd," liet een medewerker van Slachtofferhulp weten. De zaak van een 46-jarige man uit Brouwershaven werd aangehouden, met het oog op de zwaarte van zijn zaak. We gens het voor de vierde maal betrapt worden op onverze kerd autorijden hangt de man twee weken hechtenis en tien maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid boven het hoofd. De brief waarin de verzeke ringsmaatschappij aangaf hem niet te willen verzeke ren, arriveerde volgens hem een dag later dan hij werd be boet. „In mijn ogen was ik wel verzekerd. Maar die brief kwam pas een dag later aan." Tot de volgende zitting krijgt de man de kans via het post kantoor een bewijs te regelen van deze gang van zaken. Maart Westenschouwen Excursieschuur Staatsbosbeheer, Kraai j- ensteinweg 140. Expositie over olieslacht offers onder zeevogels. Zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Tot en met zaterdag 14 maart Zierikzee Japans schilderwerk Skan-dy-sign. Ate lier 4B. Verrenieuwstraat 32. Op afspraak via 0111-414912. Tot en met vrijdag 20 maart Zierikzee Pentekeningen van Felicia de Zwart, geïnspireerd op de Oosterschelde. In expo sitiegang van verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Tot en met zaterdag 28 maart Burgh-Haamstede Expositie etsen Kees de Waal. Bewaer- schole. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Toten met 13april Renesse Paastentoonstelling in museum De Blik vanger. Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zondag 29 maart en tweede paasdag 13 april van 12.00 tot 16.00 uur. Presentatie- en discussie over structuurvisie Schouwen-Duiveland BROUWERSHAVEN - Op ini tiatief van Janneke van Gen- deren van Noordwal Kreatief en van Els Meijer wordt er za terdag 4 april in het Tonnen- magazijn in Brouwershaven een hobby-paasmarkt gehou den. Tijdens deze markt zullen tal van handgemaakte paasarti- kelen tentoongesteld worden en te koop zijn. Veel hobbyis ten van Schouwen-Duive land verlenen hun medewer king aan deze hobby- paasmarkt, van 10.00 tot 16.00 uur. Om 13.30 vindt er een optreden plaats van een clownsduo. Vervolgens kun nen kinderen zich ook laten schminken. ELLEWOUTSDIJK - Geen braderie-achtig evenement, maar back-to-basic. Opus Evenementenservice houdt 30, 31 mei en 1 juni een Count ryfair in Fort Ellewout in El- lewoutsdijk. Titel van de happening is countryfair nature. Het be wust leven met en van de na tuur vormt aanknopings punt. Aandacht wordt onder •meer gegeven aan oude am bachten - voor zover nog aan wezig op Zuid-Beveland -, streekeigen producten die met respect voor de natuur zijn geteeld, tuinarchitectuur, buitenkle ding, potterie, kruiden en an tiquiteiten. Presentaties en demonstraties worden onder andere gegeven door de Stich ting Zeeuwse Schaapskudde en Natuurmonumenten. Er zijn demonstraties houthak ken en border collie demon stratie met schapen en eenden en er is een knuffelhoek voor kinderen met landbouwhuis dieren. Informatie over even tuele deelname en stand plaatsen is verkrijgbaar via: 0113-213313. VERNISSAGE VLISSINGEN - In Galerie Hannelore Meijaard in Vlis- singen opent Commissaris van de Koningin W. van Gel der zondag 29 maart de ver nissage vari Paul Kamper om 16.00 uur. Zijn werk is te be zichtigen tot en met zondag 26 april. De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zon dag tussen 14.00 en 17.00 uur. LEZING MIDDELBURG - Dichteres Elly de Waard geeft zondag 22 maart in COC-café Gouds waard aan de Lange Noord- straat in Middelburg een le zing over haar werk. Het thema is: 'lente'. De bijeen komst begint om 16.00 en duurt tot 18.00 uur. ZIERIKZEE - Moeten er wel of geen windturbines komen op de Delingsdijk? Moet intensieve veeteelt wel of niet worden toegestaan? Zijn de grenzen van recreatie bereikt en moeten er wel of geen nieuwe woningen in de Westhoek worden gebouwd? Dit soort vragen komen aan de orde in de discussienota structuurvisie van de gemeente Schouwen-Duive land? De gemeente wil dat de bevol king meepraat over een 'aan trekkelijk, welgevormd en kerngezond' Schouwen-Dui veland in de toekomst. Daar toe worden de komende we ken zes avonden belegd: drie presentatiebijeenkomsten en •drie discussie-avonden. Tijdens de presentatiebijeen komst geeft het gemeentebe stuur antwoord op vragen als: wat houdt de discussieno ta structuurvisie in en welke rol spelen werken, wonen, natuur, landbouw, visserij en recreatie erbij? Deze presentatie-avonden worden gehouden op maan dag 23 maart in Theater Mon- dragon in Zierikzee; op dins dag 24 maart in dorphuis Bruinisse en op donderdag 26 maart in dorpshuis Renesse. Na deze informatie-ronde volgen de drie discussie avonden op: maandag 20 april in dorpshuis Renesse, dinsdag 21 april Theater Mon- dragon in Zierikzee en op woensdag 22 april in het dorpshuis in Bruinisse. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Symposium Directe relatie met de struc tuurvisie Schouwen-Duive land heeft het volkshuisves tingsplan, dat de gemeente thans in voorbereiding heeft. Dat volkshuisvestingsplan wordt gepresenteerd in de pe riode tussen de presentatie- en discussie-avonden be treffende de structuurvisie. Wethouder C. Veerhoek is van plan dat in de vorm van een klein symposium te doen. Een van de uitgangspunten in de structuurvisie is het stre ven naar verbreding van de economische basis. Het ge meentebestuur wil voorko men, dat er een te eenzijdige werkgelegenheidsstructuur ontstaat en acht het dan ook van belang om de komst van nieuwe bedrijven te stimule ren. De gemeente richt zich dan ook op het aantrekken van bedrijven, die door technolo gische ontwikkelingen min der afhankelijk zijn van hun vestigingsplaats. Productiebedrijven dienen, volgens de structuurvisie, vooral gevestigd te zijn op de bedrijventerreinen in Zierik zee en Bruinisse die langs de Midden-Zeelandroute liggen. In Scharendijke kan ruimte worden vrijgemaakt voor (lo cale) bedrijven, die gericht zijn op de westkant van het eiland. Recreatie Door kwaliteitsverbetering, seizoensverlenging, product Om ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid op Schouwen-Duiveland te hebben, wil de bedrijven stimuleren. differentiatie en innovatie moet, volgens de structuurvi sie getracht worden nieuwe doelgroepen in de recreatie sector aan te boren. Landbouw en natuur blijven in de toekomst beeldbepa lend voor deze regio. Van be lang is ook, dat Schouwen- Duiveland zijn aantrekkings kracht als woon- en recreatie gebied behoudt. Landbouw, wonen en recreatie zijn dan ook van belang bij ruimtelij ke ontwikkelingen. Vanwege het beeldbepalende karakter van de landbouw voor het gebied wil de ge meente in de toekomst een aantal gebieden aanwijzen waar de agrarische functie de hoogst prioriteit heeft. In de structuurvisie wordt bena drukt dat, waar mogelijk, re laties gelegd dienen te wor den tussen agrarische gemeente de komst van nieuwe (Foto: Marieke Mandemaker) bedrijfsvoering en land schap. De discussienota structuurvi sie ligt vanaf maandag 23 maart ter inzage in kamer 43 van het gemeentehuis, de ge meentelijke servicepunten en het gemeentelijk informatie punt in Brouwershaven. Protest tegen bos komt te laat ZIERIKZEE - Het voorontwerpplan Landinrichting Schouwen-Oost is bij de Schouwen-Duivelandse raadsfracties, zo bleek gisteren tijdens de vergade ring van de commissie GGZ/ROEZ, in goede aarde gevallen. Vondst: pottenkannen en kommen GOES - 'Beerput in beeld' is de titel van de expositie die tot en met zaterdag 2 mei te zien is in het museum voor Zuid- en Noord-Beveland in Goes. De enige echte kritiek kwam op een onderdeel ervan: de aanleg van een bos bij Eiker zee of Zierikzee. Verschillen de fracties zetten daar hun vraagtekens bij. Te laat vol gens wethouder C. Veerhoek. „Dat is al opgenomen in het streekplan Zeeland. En daar zijn we al mee akkoord ge gaan." 'Zeer voortvarend en ambiti eus'. Zo kenschetste WD- woordvoerder H. Coomans het landinrichtingsplan. Wat hem betreft kan dezelfde voortvarendheid aan de dag gelegd worden voor wat be treft de recreatieverdeelweg die - onder meer - het dorp Scharendijke in de zomer maanden van druk recreatie- verkeer moet verlossen. Coomans liet verder weten dat wat zijn fractie betreft de uitvoering van het landin richtingsplan niet automa tisch tot verhoging van de toeristenbelasting mag lei den. De PvdA - getuige de opmer king van A. van- den Berge - denkt daar anders over. „Ver hoging van de toeristenbelas ting zien wij zeker als een mo gelijkheid," aldus Van den Berge. D66-vertegenwoordi- ger J. van der Veer toonde zich tevreden met het landin richtingsplan. Hij brak een lans voor de aanleg van een buitendijks fietspad langs de Oosterschelde, plaatste vraagtekens bij het onderdeel 'bosaanleg' en pleitte voor een snelle aanleg van de ge plande rotonde bij Kerkwer ve. H. de Vries van GroenLinks was positief én bijzonder kort: „Van zo'n plan kun je als GroenLinks alleen maar dromen." RPF'er J. Roukema was eveneens positief, maar vroeg zich net als Van der Veer af of een bos nou wel zo wenselijk is. SGP/GPV-woordvoerder P. van der Meide sloot zich daar bij aan en hetzelfde deed CDA'er R. van der Wekken. Hij stelde net als Van der Veer dat met de aanleg van de rotonde bij Kerkwerve niet gewacht moet worden op de totstandkoming van een ver- keersstructuurplan voor Schouwen-Duiveland Wethouder C. Veerhoek kon hem wat het laatste betreft gerust stellen met de opmer king dat binnen enkele we ken de aanleg van de rotonde aanbesteed wordt en de daad werkelijke aanleg derhalve niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Het betreft de opgraving van een beerput, die achter een winkelpand aan de Lange Kerkstraat 42 in Goes tijdens grondwerkzaamheden werd ontdekt. De put dateert uit de vijftiende eeuw en is nog tot in de eerste kwart van de ze ventiende eeuw in gebruik geweest. Het archeologisch onderzoek van deze beerput door het Provinciaal Archeo logisch Centrum Zeeland, het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland en de Archeologi sche Werkgemeenschap voor Nederland vond plaats in de cember 1995. Het gewelf werd verwijderd en de beerput uitgegraven. Diverse gebruiksvoorwerpen zoals kookpotten, kannen, kommen, drinkbekers en bor den werden gevonden. Verder troffen de onderzoekers een aantal borden van Neder lands majolica en een komf oor afkomstig uit het Franse Beauvais aan. Bovendien vonden zij een houten beeldje van een nog niet geïdentifi ceerde heilige en een ridder te paard van aardewerk. In het museum wordt een se lectie van de in totaal 250 voorwerpen tentoongesteld. In een. vitrine is allerlei bot- materiaal van diverse zoog dieren, vissen en vogels te be zichtigen. Tevens worden plantaardige resten geëxpo seerd 'die zijn aangetroffen tijdens het zeven van een ge deelte van de beerput. De ope ningstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Negenentwintig inzendingen leverde het Zoekplaatje in de krant van vorige week vrijdag op. Zij herkenden allemaal de Kapelleweg in Looperskapelle Bovenaan op de foto - zo schrijft een van de inzenders - is de hofstede 'Steendijk' te zien. Ook op de foto het voormalige gemeentehuis, de begraaf plaats en de plaatselijke mini-camping. Uit de stapel goede oplossingen werd die van E. Stins-Kort, Ooststraat 33, 4306 AB Nieuwerkerk getrokken. Hier gaat de cadeaubon van 25 gulden naar toe. Wie denkt te weten waar fotograaf Joop van Houdt boven staand Zoekplaatje heeft geschoten, kan zijn of haar oplossing per brief of briefkaart sturen naar: redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA in Zierikzee. Inzendingen kunnen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jan- newekken worden gedeponeerd. De inzendingen moeten wel voor woensdag 18 maart binnen zijn. IJZENDIJKE - Drie gemas kerde mannen hebben gister morgen een bank aan de markt in IJzendijke overval len. Rond 9.00 uur drongen de' mannen, getooid met bivak mutsen, het bankgebouw bin nen. De drie in het gebouw aanwezige personeelsleden zijn onder bedreiging met ge weld en vuurwapens gesom meerd de kluis te openen. Door de overvallers is geld uit de kluis weggenomen. De bankemployees werden geboeid waarna de verdach ten met medeneming van het geld via de achterzijde de bank verlieten. Eén van de aanwezige perso neelsleden slaagde er daarna in alarm te slaan. Toen de po litie kort daarna ter plaatse kwam waren de de overval lers al vertrokken. De personeelsleden, die erg geschrokken zijn, maar niet gewond raakten, hebben in middels slachtofferhulp ge kregen. ONTMOETINGSDAG MIDDELBURG - De Vereni ging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941- 1949 houdt zaterdag 25 april een ontmoetingsdag in cen trum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat in Middel burg. L. de Coninck, direc teur van de Stichting Pelita in Den Haag, vertelt welke hulpverlening de stichting biedt. De aanvang is om 14.00 uur. Voor nadere inlichtin gen: telefoon 401492.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5