Dagkaart parkeren strand COMMENTHRR Geldboetes voor houders van doodbijtende honden Leden akkoord met clubhuis Halfuurdienst terug op lijn Zierikzee-Renesse Project seksueel geweld ontvangt 46.000 gulden Excursie langs diverse windturbinelocaties 'Beter schapendoder dan wildkampeerder' AGENDA V>VSV»° 6 3 „Een Schouw en-Duivelander is een Zeeuw die met zijn rug naar Middelburg staat," zei de vorig jaar overleden An ton van der Vet steevast te gen import-bewoners van Noord-Zeeland. Van der Vet was oud-hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad en woonde sinds zijn pensione ring in Zierikzee. De woorden van deze man krijgen met de jongste plan nen van de provincie aan gaande de Midden-Zeeland route meer gewicht. Als die plannen doorgaan, mag tus sen Goes en Zierikzee (ook buiten het toeristenseizoen) niet harder worden gereden dan 80 kilometer. Inhalen wordt verboden en zelfs fy siek zo goed als onmogelijk gemaakt. Met dit uitkledenvan de Midden-Ze eland-röute zijn Goeree en Rotterdam voor Schouwen-Duivelanders straks makkelijker bereik baar dan Goes, Middelburg of Vlissingen. Wethouder C. Veerhoek maakt zich terecht zorgen over de effecten- op de lokale economie van de ge wraakte plannen. Bij De Val komen weg en water bij el kaar. Mocht de gemeente ooit nog plannen koesteren in dit gebied - en daarbij valt bij voorbeeld te denken aan aan sluiting op het toekomstige bedrijventerrein Straalweg - dan worden die nu door de provincie bemoeilijkt. Be drijven zullen zich minder makkelijk vestigen aan een weg waar allerlei beperkin gen aan kleven. Om de file-ellende op de weg enigszins te beperken vindt gedepueerde Hennekeij dat het bespreekbaar moet zijn' om de pleziervaart te beper ken in de doorgang. Dit wordt een moeilijke afwe ging. De vraag dringt zich op wat de meeste economische schade oplevert: geïrriteerde chauffeurs in de auto of geïr riteerde toeristen in een boot. Er is volgens Hennekeij voor lopig geen geld meer voor het oplossen van de knelpunten bij Bruinisse en Kats. Te vre zen valt dat vanwege de enor me investeringen in de Wes- terscheldetunnel de provincie voorlopig niet meer aan hoeft te kloppen bij minister Jor- ritsma. Mocht dat zo zijn, dan is het bijzonder wrang dat Noord-Zeeland moet bloeden voor de bereikbaarheid van het zuiden, met name die van Antwerpen. Nieuwe dienstregeling per 24 mei ZIERIKZEE - De uurdienst die de ZWN in de zo mermaanden onderhoudt tussen Zierikzee en Re- nesse wordt met ing-ang- van dit jaar weer een halfuur dienst. R. Oosting, productontwik kelaar bij de ZWN, ver klaarde gisteren dat dit de belangrijkste wijziging is voor Schouwen-Duiveland in de nieuwe dienstregeling. Deze gaat in op 24 mei. Voor het overige verandert er volgens hem praktisch niets. Oosting zei dat tot de wijziging op de lijn Renes- se-Zierikzee is besloten naar aanleiding van klach ten van reizigers. De dienst regeling op zondag blijft overigens wel een uur- dienst. Oosting verwacht dat de bussen per 24 mei tevens een betere aansluiting hebben met het NS-station in Goes. Nu is het zo, dat op het mo ment dat de stoptrein daar aankomt de bus naar Zie rikzee vaak al vertrokken is. ,,Daar komt een ruimere o verst aptijd," aldus Oos ting. De plannen met een Interli- nerdienst tussen Zierikzee en Middelburg zijn op de lange baan geschoven. Oos ting: „Wij willen meteen een goed product aanbie den. Nu zijn er bijvoorbeeld nog te veel vertragingen op de Zandkreekdam bij Kats. Die moeten eerst opgelost worden. Daarover zijn we in gesprek met de provincie. We hopen dat er hier en daar stukken busbaan bij kun nen komen. Dat zou al veel schelen, maar dit of volgend jaar is die verbinding er ze ker nog niet." Overigens zijn recent in sommige ZWN-bussen ca mera's gestationeerd. Deze moeten het vandalisme in de bussen tegengaan. Subsidie met voorwaarden MIDDELBURG - Het experimentele steunpunt Sek sueel en Relationeel Geweld ontvangt van de provin cie een subsidie van maximaal 46.000 gulden. De provincie verbindt aan subsidiëring van dit driejarig project van de Stichting Cen trum voor Telefonische Hulp verlening Zeeland en de Stichting Slachtofferhulp Zeeland wel enkele voor waarden. Er dient een koppe ling gemaakt te worden met het zorgprogramma slacht offers seksueel geweld van de voormalige stichting VMC- Zeeland en er moet sprake zijn van afstemming met ove rige zorgaanbieders op dit terrein. Verder vindt de provincie dat nauw samengewerkt moet worden met de Vereniging te gen Seksuele Kindermishan deling en dat een registratie opgezet wordt in jaarversla gen in het eerste en tweede jaar van het project. Na af loop van het project verwacht de provincie een evaluatie in een eindrapportage waarin wordt aangegeven in hoever re het steunpunt haar ver schillende functies heeft kun nen uitoefenen en of de doelstellingen zijn gehaald. Verder stelt de provincie dat de publiciteitskosten beperkt dienen te blijven tot 20.000 gulden. Ook bezoek aan Oude-Tonge OUDE-TONGE - Op initiatief van het Landelijk Bu reau Windenergie wordt donderdag 2 april een excur sie langs verschillende windturbinelocaties ge maakt. De locaties die per bus be zocht gaan worden zijn: Ou de-Tonge, Roosendaal, Hal steren, Tholen en Volkerak. De excursies zijn bedoeld voor bestuurders en beleids- voorbereiders van gemeenten en provincies en voor alge meen geïnteresseerden. Tijdens deze dag wordt infor matie gegeven over wind energie en zijn de diverse op stellingen van windturbines binnen het landschap te be kijken. Op deze wijze wil het Landelijk Bureau Windener gie de kennis en het inzicht van belangstellenden vergro ten door verschillende aspec ten van windenergie te be lichten. Vertrek De bus vertrekt om 8.30 uur bij het" NS-station in Roosen daal en is daar om ongeveer 17.00 uur weer terug. Voor op gave: 030-6917760 (maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur). Partijen dwingen wethouder tot invoering nog deze zomer Badgasten kunnen deze zomer al een dagkaart kopen voor parkeren bij het strand. Over verlaging van het tarief in de bermen van de Rampweg (foto) bestaat onenigheid. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Met tegenzin maakt wethouder C. Veerhoek een voorstel dat badgasten de mogelijk heid geeft om met een dagkaart te parkeren bij het strand. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad vindt dat die kaart er nog deze zomer moet komen. Alle politieke partijen vin den de dagkaart vriendelij ker voor de toerist dan het huidige systeem waarbij de parkeermeter om het uur ge vuld moet worden. Het is ten slotte niet leuk om telkens het badlaken te moeten verla ten voor een verplichte wan deling naar de auto. De dagkaart zou de badgast ook enig financieel voordeel moeten bieden. Onduidelijk is nog hoeveel. Een volle dag aan het strand kost nu acht gulden parkeergeld. In de bermen van de Rampweg zelfs het dubbele. Een dag kaartvoor de prijs van vijf gulden scheelt de gemeente drie gulden per dag per auto aan opbrengsten. Wethouder Veerhoek kon gis teravond in de raadscommis sie Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken niet en thousiast worden over het initiatiefvoorstel uit de com missie. „We moeten hoe dan ook zorgen dat de totaalop brengst van het parkeren ge lijk blijft." De wethouder bekende dat al le parkeercontrolestroken van vorige zomer zijn wegge gooid. „We weten dus niet hoeveel mensen langdurig parkeren aan het strand. Ik ken dus de consequenties niet van het invoeren van de dag kaart. Daarom zou ik voor willen stellen deze zomer al les nog te laten zoals het is, na de zomer de zaak te onderzoe ken aan daarna nog eens pra ten over de dagkaart." 'Nu' „Daar kan ik niets mee," ri posteerde Vierhoeks partij genoot H. Coomans: „Ik wil nu die dagkaart. Maak de fi nanciële planning maar aan de ruime kant dan hebben we wat meer duidelijkheid." Coomans hecht grote waarde aan een klantvriendelijke houding tegenover de toerist. „Die moet aan het strand geen angst hebben dat ie over de parkeertijd heen gaat." De meeste andere partijen sloten zich hierbij aan. PvdA- woordvoerder A. van den Berge is genegen de wethou der te volgen en het plan over de zomer heen te tillen, maar wil eerst overleg met zijn fractie. Ook RPF-commissie- lid J. Roukema heeft weinig haast. Verder tekende hij aan dat de dagkaart voor kortpar- keerders nadelig uitvalt. Tarieven Veel minder eensgezind was de commissie over de par keertarieven. Parkeren kost nu bijna overal op Schouwen- Duiveland een kwartje per kwartier. In de bermen van de rampweg kost het vijftig cent per kwartier en aan de Oude Moolweg in Renesse 75 cent per half uur. De WD, D66, CDA en Groen- Links vinden dat de tarieven overal gelijk moeten zijn. De PvdA, SGP en RPF willen het onderscheid handhaven. Deze laatste drie zijn hiermee op de hand van Veerhoek, die. gis teravond de bestaande situ atie verdedigde. „De toenma lige gemeenteraad van Westerschouwen heeft be wust voor deze constructie ge kozen vanwege de verkeers veiligheid. „Je moet daór laten parkeren waar het vei lig is en dus zeker niet langs de rampweg. Het liefst sloe gen we paaltjes zodat parke ren helemaal niet kan. Maar daarmee gaat de parkeerca- paciteit gigantisch omlaag, capaciteit die we op drukke dagen nodig hebben." RENESSE - Een doodgebeten kat en cavia, drie ge sneuvelde schapen en een cavia met trauma. De da ders, twee honden, waren bij de zitting van het kan tongerecht gisteren niet van de partij. Hun bazen wel. Zij betaalden respectievelijk 75 en 150 gulden boete. De laagste boete kwam voor rekening van een 31-jarige man uit Dreischor. Zijn her dershond stormde november 1996 een tuin in en nam de kat van de daar wonende familie te grazen. Toen het dier uit z'n benarde positie bevrijd was, bleek het te laat. De eigenaar van de poes verloste het dier, dat haar nek gebroken had, uit haar lijden. De hondenbe zitter werd bij de kantonrech ter ontboden wegens het niet aangelijnd hebben van zijn hond op de Molenweg. „Klopt," erkende de man, hoewel hij voor alle duide lijkheid aangaf dat het op dat moment zijn echtgenote was die de hond uitliet. „Al moet u wel de situatie daar weten. Het is namelijk aan de rand van het dorp. In vijf stappen ben je de polder in. De hon denbezitter nam na het dra ma direct maatregelen. „Ik heb een nieuwe kat aangebo den en de hond opgeruimd. Die heb ik teruggegeven aan de eigenaar en zit nu waar schijnlijk in Amerika," legde hij rechter B. Doorewaard Boekhout voor. De rechter bleek daar niet echt van on der de indruk te zijn. „Je had hem ook gewoon kunnen aan lijnen," luidde zijn repliek. „Want je moet je goed alle el lende realiseren die door de hond, die daar zelf niets aan kon doen, is aangericht. Zelfs met een boete van vijfhon derd gulden poets je het ver driet van de kinderen niet weg." In de eis van de officier van justitie G. Lewin van 75 gulden boete - uitsluitend ge baseerd op het laten loslopen van de hond - kon de man zich vinden, hoewel hij op de val reep het kantongerecht nog even het in zijn ogen reële kostenplaatje voorrekende. „Het heeft me al een Duitse herder van 850 gulden gekost en nog eens vierhonderd gul den omdat ik vandaag niet kan werken." Doorewaard Boekhout zag dat, hoewel hij meeging met de eis van Le win, anders. „Met de eis van 75 gulden komt u er met een bodemkoopje vanaf." De tweede hondenbezitter, een 30-jarige Renessenaar, moest meer opschokken voor de ra vage die zijn hond had aange richt. Zijn hond, presteerde het een huis in te rennen aan de Hogezoom en daar een ca via dood te bijten. „De andere cavia heeft daar ook een trau ma aan overgehouden, die is nog steeds niet aan te raken zonder dat hij bijt," om schreef de rechter de kwestie. Overigens was de cavia niet het enige dodelijke slacht offer van de Renesser hond. Eerder moesten al drie scha pen aan hem geloven. Een kwestie die via de verzeke ring werd rechtgezet. De hond wist elke keer opnieuw te ontkomen uit de achter tuin. Weinig waardering kon den zowel Lewin als Doore waard Boekhout opbrengen voor het feit dat de beklaagde nooit bij de eigenaren van de cavia was langsgeweest. Dit feit en het spoor van. vernie lingen dat de hond achterliet waren redenen een boete op te leggen die twee keer zo hoog was als in de eerder behandel de zaak: 150 gulden. Met algemene stemmen zijn de leden van voetbalverening MEVO uit Zierikzee deze week akkoord gegaan met het bestuursvoor stel tot de aanleg van een eigen clubhuis. Door de vereniging zal hiervoor een lening worden afgesloten. Met de komst van het gebouw, dat voorheen dienst deed als noodaanbouw bij de CZ-groep in Goes, is een bedrag van rond de dertigduizend gulden gemoeid. Bovenstaande tekening geeft aan hoe het onderkomen van de zaterdagvereniging er uit komt te zien. Volgens voorzitter Arie Vermeulen was de vergadering met 41 leden goed bezocht. „De aanvrdag van de bouwvergunning ligt nu bij de gemeente. Wanneer het college akkoord gaat, willen we begin april met de bouw aan vangen." De commissie Welstand van de ge meente heeft overigens wel als voorwaarde gesteld dat het gebouw betimmerd moet wor den en dat er een puntdak op komt. De voet balvereniging hoeft dit overigens niet direct uit te voeren, maar heeft daarvoor twee jaar de tijd gekregen. Het clubgebouw moet voor aanvang van het nieuwe seizoen klaar zijn. ZIERIKZEE -Je kunt in de provincie Zeeland beter een schapendoder zijn dan een wildkampeerder, want dat pakt aanmerkelijk goedkoper uit." Met de ze verwijzing naar eerder behandelde zaken trachtte de advocaat van een 31-jarige Belg gisteren tijdens de zitting van het kantongerecht iets af te knibbelen van de opgelegde boete. „Hij kan zich voortaan inder daad beter als husky verkle den," vond ook rechter B. Doorewaard Boekhout. De Belg uit Laakdal kreeg name lijk een boete opgelegd van 255 gulden voor het overtre den van de kampeerwet op 18 mei 1997 aan de Badweg in Burgh-Haamstede. Voor dit bedrag trok de Belg een advo caat uit de kast om hem op de zitting in Zierikzee te verte genwoordigen. De raadsman probeerde zijn pleidooi te winnen op vormfouten. Zo haalde hij de onduidelijke omschrijving van de locatie en de onduidelijke betekenis van de omschrijving 'recre atief nachtverblijf' als argu menten aan. Rechter B. Door ewaard Boekhout verwierp deze motivatie. „Burgh- Haamstede valt onder de ge meente Schouwen-Duive- land. Dat is een politieke kwestie en hoewel omstreden houden wij ons daaraan" en „een parkeermiddel is onder meer een personenauto waar in kan worden overnacht." Het tijdstip dat de Belg ge verbaliseerd werd bleek een onduidelijker item. Er bleek in het proces-verbaal een hi aat in tijd te zijn. Zowel 3.00 uur als 4.20 uur bleken in de papieren te zijn vermeld. Of ficier van justitie G. Lewin gaf aan het eerste tijdstip te interpreteren als de tijd waarop de verdachte op die bewuste locatie was gearri veerd. Om 4.20 uur ontdekte de politie de wildkampeerder en dus werd op dat tijdstip het proces-verbaal opge maakt. „Verwarrend, maar is het eigenlijk wel van be lang," oordeelde de rechter. „U denkt dat de politie hem heeft zitten begluren, maar hij kan zijn tijd best beter hebben besteed met het uit schrijven van processen-ver- baal. Dat is niet onrechtmatig en het is daar altijd erg Jdruk," aldus Doorewaard Boekhout. Voordeel van de twijfel kreeg de verdachte wel wat de ver- hogingskosten betreft. Hij beweert ter plekke nooit een directe transactie aangebo den te hebben gekregen. Ook een latere boete bereikte de man niet. „Hij zegt dat en hij heeft zelfs u - een heuse advo caat - er op afgestuurd. Dat kost geld. Ik wil die meneer daarom best het voordeel van de twijfel geven. Hij kan vol staan met betaling van de oorspronkelijke transactie," vond de rechter. VLIEGVELD MIDDELBURG - Het vlieg veld Midden-Zeeland kan niet als opvang dienen voor de capaciteitsproblemen voor de kleine, recreatieve lucht vaart van Rotterdam Air- port. Een intentieverklaring en een convenant zijn volgens de provincie strijdig met eer der ingenomen standpunten van de minister. Gedeputeer de staten van Zeeland wijzen de minister erop dat zij in haar ontwerp-besluit zone ring Midden-Zeeland heeft bepaald dat Midden-Zeeland niet hoeft bij te dragen aan de problemen die voortvloeien uit de (milieu)beperkingen die aan andere luchtvaartter reinen worden gesteld. „Bo vendien is het ministerie van verkeer en waterstaat be trokken geweest bij de op stelling van het advies van de commissie 21 luchtvaartwet. In dat advies wordt unaniem de overloop vanuit Rotter dam ongewenst geacht," Advertentie Vrijdag 13 maart Zierikzee Verkoping primula's korf balvereniging All-Ready. Huis-aan-huis. 18.00 tot 20.00 uur. Dreischor Nutsavond Nut en Genoegen met opvoering blijspel 'Een nieuw seizoen voor camping Blokzicht' en bal na. Dorps huis. 20.00 uur. Oosterland Vergadering SGP-Studiever- eniging Schouwen-Duiveland in consistorie Gereformeerde Gemeente. 19.45 uur. Zaterdag 14 maart Zierikzee Open huis atelier Saskia Eg- gink. Sint Jacobstraat 19. 11.00 tot 17.00 uur. Concert Margriet Eshuys. Theater Mondragon. 20.00 uur. Kerkwerve Ophalen oud papier door sportvereniging WIK. 9.30 uur. Westerschouwen Tennis-toernooi voor heren. Sport- en recreatiecentrum Westerschouwen. 19.00 tot 23.30 uur. Burgh-Haamstede Now dance party in jongeren centrum Big 'S'. 20.00 uur. Renesse Opening jeugdsoos The Base ment in de kelder van het dorpshuis. 17.00 uur. Scharendijke Straofeest. Startpunt Zwarte Plein om 12.00 uur. Dreischor Opening Streek- en Land bouwmuseum Goemanszorg. 10.30 uur. Zondag 15 maart Zierikzee Pelgrimstocht (symbolische tocht door het leven). Rooms-katholieke kerk. 9.30-12.00 uur. Haamstede Concert Kees Meerman 'un plugged'. Muziekcafé Bran- denburgh. 15.00 uur. Maandag 16 maart Zierikzee Vergadering Postzegelver eniging Schouwen-Duiveland in het scoutinggebouw. 20.00 uur. Informatie-avond huisves tingsproblematiek. Obs Binnen de Veste. 20.00 uur. Renesse Voorjaarsvergadering her vormde gemeente Renesse- Noordwelle. Jacobuskerk. 19.30 uur. Dinsdag 17 maart Zierikzee Workshop portretfotografie ZVU. RSG Professor Zee man. 19.00-21.00 uur. Lezing auteur Nicolaas Mat sier. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Jongerenavond met trbuba- dour Theo van Teylingen. Kerkcentrum Onder de Beu- ze. 19.45 uur. Burgh-Haamstede Lezing over normen en waar den van de NVvH afdeling Westerschouwen in dorps huis De Schutse. 14.00 uur. Haamstede Lezing over biotechnologie, Groei Bloei. Gereformeerde kerk, Platboslaan. 19.30 uur. Dreischor Vergadering Dorpsraad. Dorpshuis. 20.00 uur. Bruinisse Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij pakhuis fam. Van Oeveren, Kerkstraat 2. Hele dag. Woensdag 18 maart Zierikzee Kledinginzamelactie Mensen in Nood bij Kerkcentrum achter Gasthuiskerk. Van 09.00-17.00 uur. Open koffieochtend in het MFC. 9.15 uur. Kreaclub de Lichtboei; 'schil der je zelf'. MFC. 14.00-15.30 f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3