Camping Kloet blijft een splijtzwam in de politiek ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Straofeest Serooskerke Aanhouding bij Aldi Gewond na aanrijding 81 mille voor derde wereld "SCHOUWEN-DUIVELAND NOG VERDER WEG VAN DE SNELWEG?" dé krant van schouwen - duiveland! Het is volop zomer bij Van Oeveren bfó sdishme von oevefen B&W willen mogelijkheid van bouwen op het strand Wel steiger, geen strandje ZIERIKZEE - Bij de Aldi-su- permarkt in Zierikzee werd donderdagmiddag omstreeks 15.30 uur een 32-jarige inwo ner van Burgh door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Tussen de man en enkele le den van het winkelpersoneel was onenigheid ontstaan we gens het niet naleven van de huisregels door deze man. Be trokkene was niet bereid in zijn tas te laten kijken toen één van de personeelsleden dat verzocht. Daarop ont stond enige- commotie en werd de politie gealarmeerd. Deze nam de man mee naar het bureau. Volgens de politie was er geen sprake van een poging tot diefstal. Er werd, wegens zijn gedrag in de win kel wel proces-verbaal tegen de man opgemaakt, waarna hij weer op vrije voeten werd gesteld. ZIERIKZEE - Bij een aanrij ding donderdag omstreeks 1.9.00 uur op de kruising Hoge Molenstraat Paardenstraat in Zierikzee raakten een brom fietser en zijn passagier ge wond. De 17-jarige bromfietser uit Zierikzee reed in de Paarden straat en verleende geen voorrang aan een 24-jarige automobilist uit Zonnemaire, die op de Hoge Molenstraat reed. De bromfietser is in het ziekenhuis in Zierikzee opge nomen. Zijn 14-jarige passa gier, eveneens uit Zierikzee, kon na onderzoek weer naar huis. UITBREIDING ZIERIKZEE - Braber Groen voorzieningen in Renesse wil fors uitbreiden, dat bleek gis teravond in de commissie ROEZ in Zierikzee. Het groenbedrijf wil een loods en een derde dienstwoning bou wen. Daarnaast wil de Renes- ser ondernemer een flink tui- nencomplex aanleggen. MIDDELBURG - De provincie Zeeland trekt in 1998 ruim 81 mille uit voor het uitvoeringsbeleid ontwik kelingssamenwerking. De helft van dat bedrag gaat naar het COS Zeeland. De rest van het geld wordt verdeeld over 17 organisaties en instanties. De werkgroep Zeeland van SOS Kinderdor pen Nederland krijgt voor 1998 een subsidie van 2100 gulden. Een subsidiebedrag van 4000 gulden gaat naar de Stichting Reformatorische hulpactie Woord en Daad. Eenzelfde bedrag is voor de Werkgroep Bangladesh-Zee- land. De Regionale Werkgroe pen Vastenaktie krijgen van de provincie een subsidie van 2700 gulden. Tweeduizend gulden subsidie krijgt de werkgroep Middelburg van Terre des Hommes en de Re gionale werkgroep Ontwik kelingssamenwerking krijgt 1500 gulden. Dorkas Hulp op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen krijgen samen 3750 gulden en de Stichting zonne-ovens Ma kan op een bijdrage van 175 gulden rekenen. Het Tea Fund wordt met 1000 guide bedacht en de Wereldwinke Goes krijgt 2000 gulden subs die. De collega's van de Stich ting Wereldwinkel Midde burg krijgen 1250 gulden. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving èf 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR aborinement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Plaats: ..Geb.datum:. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. ZIERIKZEESCHE GNIEUWSBODE VRIJDAG 13 MAART 199£ 153e JAARGANG NR 26348 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1869 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 01 11-451000 Gedeputeerde Hennekeij: Provinciekas te krap voor aanpak Midden-Zeelandroute Route met hindernissen (Door Peter van den Belt) MIDDELBURG - Er is voorlopig geen geld om de knelpunten op de Midden-Zeelandroute op te lossen. De provincie zoekt in samenwerking met Rijkswa terstaat nu naar andere oplossingen om de verkeer- stroom tussen Bruinisse en Goes en vice versa in goe de banen te leiden. De plannen hebben op Schouwen-Duiveland al voor de nodige opschudding gezorgd. Zo wordt momenteel bekeken of de maximumsnelheid op het hele traject terug kan naar 80 kilometer per uur en of het inhalen door het aan brengen van kleine obstakels bemoeilijkt kan worden. Daarnaast wil de provincie haast maken met de aanleg van een busbaan tussen Goes en de Zandkreekdam. Ook oppert gedeputeerde J. Hen nekeij (verkeer en vervoer) het voorstel om de doorvaart van toeristisch vaarverkeer te beperken. Hij zei dit van morgen in een gesprek met de Zierikzeesche Nieuwsbode. Noodgrepen, geeft hij toe, want Hennekeij stelt dat er bij rijk en provincie te weinig in kas zit om de situatie mo menteel anders op te lossen. Hennekeij: „Er vanuit gaan de dat we een goed dwarspro fiel voor de Zeelandbrug kun nen creëren zijn er twee obstakels op de Midden-Zee landroute: de bruggen bij Kats en Bruinisse. De aan sluitende wegvakken op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland kunnen het verkeer best aan. Alleen met forse investeringen zou-je in de zomermaanden wachttij den kunnen voorkomen. Maar het aanleggen van tun nels op deze twee plaatsen heeft momenteel geen reali teitswaarde. Het rijk zal op korte termijn geen miljoenen uittrekken voor de tunnel bij Bruinisse en ik weet dat de provinciekas te krap is om het knelpunt bij Kats snel aan te pakken." Toch wil de provincie graag iets doen om de economische schade van het bedrijfsleven, die door de wachttijden ont staat, aan te pakken. Henne keij: „Om het verkeer in de zomermaanden beter door te laten stromen, zou je kunnen denken aan beperkingen voor de recreatie vaart. Ik zou dat graag bespreekbaar hebben. De economische schade die daardoor ontstaat in het toe risme zou je dan afmoeten zet ten tegenover de schade aan het economisch verkeer. Nu is de keuze onvoorwaardelijk voor het scheepvaartverkeer. We moeten kijken hoelang we dat nog vol kunnen houden." De beroepsvaart wil Henne keij overigens wel buiten de beperkte doorvaartmogelijk- heden houden. Broodjes Wat de maatregelen op het land betreft blijft het wel licht niet bij het invoeren van een tachtig-kilometergrens alleen. Van Goes tot ZieriV- zee zou de rijbaan gescheiden kunnen worden door obsta kels op de middenberm. Te denken valt aan reflectoren of zogenaamde 'broodjes': be tonnen verhogingen van een centimeter of zes waar een re flecterende streep op zit. Zo als nu het geval is op de rond- De Midden-Zeelandroute tussen Bruinisse en Kats zal de komende jaren veranderingen ondergaan. Volgens commissieleden Ruimtelijke Ordening zijn dat lang niet allemaal verbeteringen. (Foto: Marijke Folkertsma) weg bij Oostburg. Gisteravond reageerde wet houder C. Veerhoek in de commissie GGZ/ROEZ al op de ambtelijke studies. „Dit is geen up-, maar een downgra ding van de Midden-Zeeland route. Hieruit blijkt dat de provincie de knelpunten ac cepteert in plaats van hier iets aan te doen." Een deel van de commissiele den sloot zich hier direct bij aan. R. van der Wekken (CDA) bijvoorbeeld: „Ik ben het eens met uw bewoording 'downgrading', maar tegen een inhaalverbod op die route hebben wij geen bezwaar." VVD-er H. Cööiïïans: „Dit is* beslist geen verfraaiing van de route. Wij steunen de wet houder in^zijn afwijzing." „Hier zijn wij niet echt voor stander van," reageerde Pv- dA-raadslid A. van den Ber ge. De andere partijen onthielden zich nog van com mentaar. Veerhoek: „Op deze manier maakt de provincie de Midden-Zeelandroute dood. Het verkeer gaat straks in een boog om Zeeland heen. Dat geeft mij zorgen over de economische ontwikkeling* van Schouwen-Duiveland." Hennekeij benadrukt dat het allemaal nog om 'studies' gaat, maar begrijpt de onge rustheid die op Schouwen- Duiveland is ontstaan. „De Midden-Zeelandroute is voor Schouwen-Duiveland een belangrijke verkeersa der. Maar als het rijk zijn plannen met de Zoomweg- Noord eens doorzet, kan veel doorgaand verkeer afgevan gen worden. Want het was de bedoeling dat dat om Zeeland heen zou rijden. Dat verkeer levert Schouwen-Duiveland en Zeeland niets op. Maar de aanleg van de Zoomweg- Noord is door het rijk op de lange baan geschoven." Commentaar op pagina 3 Niemand neemt meer besluiten dan de besluiteloze. Silvain van der Weyer Kans op regen H E T W E E R In het algemeen veel bewolking en mogelijk wat regen. Minimumtemperatuur rond 3 graden, middagtemperatuur 8 graden. Wind uit west tot noordwest, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust vrij kracht 5, in het Waddengebied later mogelijk krachtig, 6. 3 PARKEREN Ruime meerderheid gemeenteraad is voorstander van dagkaart voor parkeren bij het strand. 5 STRUCTUURVISIE Bevolking Schouwen-Duiveland mag meepraten en discussiëren over structuurvisie. 6 BEELDKWALITEITSPLAN Beeldkwaliteitsplan Eerste Weegje Zierikzee valt slecht bij politieke fracties. 9 VOETBAL In serie over nieuwe trainers aandacht voor Nico Schoute, die volgend seizoen MEVO traint. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's SEROOSKERKE - Versierde paarden, ringsteken en feestgedruis. Dat staat zaterdag 21 maart op het pro- grariïma tijdens het straofeest in Serooskerke. Het programma van het stra ofeest gaat om 12.30 uur van start met de keuring van de versierde paarden. Ruiters en paarden stellen zich op bij d'Ouwe Smisse waar de jury dan al paraat is. Vanaf die plek vertrekt de ruiterstoet omstreeks 12.45 uur voor de aditionele strao-rit. De versierde fietsen worden voor het dorpshuis opgesteld waar ze om 13.00 uur gekeurd worden: Een kwartiertje la ter worden de prijswinnaars bekend gemaakt in het dorps huis. Voor de jeugd volgt om 13.30 uur het ringsteken op de fiets. Meteen daarna vindt de prijsuitreiking plaats. De ruiterstoet wordt om streeks 15.00 uur muzikaal in gehaald door muziekvereni ging Witte van Haemstede. Burgemeester J. Asselbergs heet hen welkom. Om 15.45 uur begint het ringsteken op versierde paarden. De win naars daarvan krijgen hun prijs om 18.30 uur in het dorpshuis uitgereikt. Om 16.00 uur barst in het dorpshuis het feestgedruis los met het optreden van het Len- nard Hoekman Trio uit Brui nisse. Jorritsma naar Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - De minister moet in haar Vierde Nota Waterhuishouding de mogelijkheid van per manente bebouwing op het strand open laten. Tij dens een verwacht bezoek van de minister aan Schouwen-Duiveland willen B&W hierover in discussie. Op luxe stranden is veel te zeggen voor permanente strandpaviljoens, vinden B&W. Het gemeentebestuur zegt dat in een reactie op de Vierde Nota Waterhuishou ding van de minister. In dit beleidsstuk sluit de minis ter permanente bebouwing van de Nederlandse stran den en eerste duinenrijen uit. Volgens Jorritsma moet de natuurlijke grilligheid van de kust gehandhaafd blij ven. De veiligheid blijft voorop staan. Maar als er hier en daar wat strand wegslaat en elders weer aanwast, dan heeft de rijks overheid daar geen moeite mee. Een gebouw op het strand verplicht de strand- beheerder echter om het strand intact te houden zo dat het gebouw bereikbaar blijft. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland vindt het onjuist om bebouwing op voorhand uit te sluiten. In een brief aan Jorritsma laten B&W weten de stran den onlangs te hebben inge deeld in categorieën. „Bij bepaalde stranden (luxe- stranden) zou dan veel te zeggen zijn voor de realise ring van permanente strandpaviljoens," schrij ven B&W. Het gemeentebe stuur betreurt het dat die discussie vroegtijdig wordt afgekapt door de stellingna- me van de minister. Discussie „Onze gemeente wil hier over graag met u verder in discussie gaan en is te allen tijde bereid om deel te ne men aan een werkgroep om de mogelijkheden te onder zoeken het door u voorge stane beleid op dit onder deel te nuanceren," aldus het college van B&W. Een mogelijkheid tot discussie doet zich binnenkort voor. Want nog voor de kamerver kiezingen brengt minister Jorritsma een werkbezoek aan het transferium in Re- ZIERIKZEE - Een aanlegplaats, meer niet. Een lig- weide of strandje aan het beginpunt van de kanorou te Den Osse nodigt uit tot zwemmen en daar is het water te vuil voor. Tot die conclusie kwam de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Economische Za ken gisteravond in de discus sie over het plan van Van den Boer Services voor de aanleg van een strandje of ligweide. Volgens wethouder C. Veer hoek is het ook nooit de be doeling geweest de gelegen heid tot zwemmen te bieden. „Het strandje is uitnodigend voor kinderen en dat s niet zonder gevaar. Voor de rest vind ik het een leuk plan," merkte WD-commissielid H. Coomans op. Van den Boer wil allerlei voorzieningen rond het start punt van de twee kanoroutes. Die moeten aansluiting geven op zijn kampeerbedrijf. Zeven fracties, drie verschillende meningen ZIERIKZEE - „Ik constateer dat twee fracties voor 75 plaatsen, twee fracties voor 50 plaatsen en drie fracties voor 15 plaatsen bij Camping Kloet kiezen. En daar moet het college chocola van zien te maken." Die verzuchting slaakte wethouder C. Veerhoek gis teren na een uitgebreide discussie binnen de commis sie GGZ/ROEZ over het beeldkwaliteitsplan voor het gebied eerste Weegje bij Zierikzee. In dat plan wordt de sugges tie gedaan om een lage dijk te maken die de overgang tus sen het open polderlandschap en de wijk Poortambacht markeert. Die dijk zou dan langs de camping van Kloet richting Laan van Saint Hi- Iaire moeten lopen en tevens moeten fungeren als wandel en fietsroute. Het deel van het gebied ten zuiden van de Scheldestraat zou een stadspark moeten worden en verder zou er een fors parkeerterrein langs de Westhavendijk moeten wor den aangelegd ten gerieve van onder andere de Water sportvereniging Zierikzee die op de dijk dan een clubhuis zou mogen bouwen. Verder is in het beeldkwaliteitsplan voorzien in de aanleg van een flink uit de kluiten gewassen parkeerterrein aan de Hoofd poortstraat, een Zierikzees mini-transferium en uitbrei ding van het aantal van Cam ping Kloet van de bestaande 15 naar 50. Vooral dat laatste zorgde voor verdeeldheid binnen zo wel de politieke fracties als het college. Binnen het colle ge neemt PvdA-wethouder D. van der Wekken een minder heidsstandpunt in. Hij vindt dat Camping Kloet gewoon een mini-camping met 15 plaatsen moet blijven. De overige collegeleden zijn de mening toegedaan dat Cam ping Kloet toestemming moet krijgen voor uitbreiding naar 50 plaatsen. PvdA-commissielid A. van den Berge liet weten achter zijn wethouder te staan. „Wij zien absoluut niets in het col legevoorstel. Wij zijn tegen uitbreiding van het aantal plaatsen," aldus Van den Berge. D66-voorman J. van der Veer bleek dezelfde me ning toegedaan. Vervolg op pagina 2 Al jaren wordt er gebakkeleid over Camping Kloet. De discussie tijdens de vergadering van de commissie GGZ/ROEZ maakte het er niet duidelijker op. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1