Obs Binnen de Veste licht huisvestingsproblemen toe GRATIS SUCCESJE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE dé krant van schouwen - duiveland! Actieprogramma aanpak geweld ZEILINSTRUKTEURS m/v Informatieavond voor ouders Inbraak Aldi Ravage na inbraak Naar schatting 109.000 slachtoffers DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? 0111-453538 1 AQUAVITESSE B.V. Zee-zeilschool en Jachtverhuur te Bruinisse SEIZOENMEDEWERKERS m/v ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - Openbare basisschool Binnen de Veste in de Raamstraat in Zierikzee kampt al lange tijd met huisvestingsproblemen. De schoolleiding houdt maandag 16 maart voor de ouders een informatie avond tijdens welke de problematiek nader wordt toegelicht. Reeds lange tijd worden po gingen ondernomen verbete ring te brengen in de huisves tingssituatie bij Binnen de Veste. Tot nu toe heeft dat geen concrete resultaten op geleverd. De schoolleiding wordt steeds vaker gecon- frohteerd met vragen van ou ders. Tijdens de informatie bijeenkomst wil de schoolleiding de betrokken ouders nader op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en over de pogin gen, die in de tussentijd ach ter de schermen zijn onderno men. Voor deze avond zijn ook on derwijswethouder D. van der Wekken en leden van de com missie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) uitge nodigd. „Het schiet allemaal niet op," moest wethouder Van der Wekken deze week con stateren tijdens de vergade ring van de commissie MA. Hij lichtte toe, dat Binnen de Veste in feite tweemaal de du pe is van nieuwe ontwikke lingen, te weten: de decentra lisatie van de huisvesting voor het basisonderwijs naar de gemeenten en de gemeen telijke herindeling. Alle verbeteringen aan de schoolgebouwen binnen de gemeente dienen gebaseerd te zijn op het zogenaamde Inter- grale Huisvestingsplan. Over dat huisvestingsplan dient overeenstemming te zijn bin nen het bestuurlijk overleg tussen gemeente en vertegen woordigers van alle openbare basisscholen op Schouwen- Duiveland. Van der Wekken heeft binnen dat bestuurlijk overleg aangedrongen op een snelle oplossing voor Binnen de Veste. De vertegenwoordi gers van de overige scholen toonden zich aanvankelijk bereid voorrang te verlenen aan inventarisatie van de Zie- rikzeese situatie van de scho lenhuisvesting. Toen dat plaatje beschikbaar was, gaven de scholenverte genwoordigers binnen het be stuurlijk overleg aan toch be hoefte te hebben aan een totaal overzicht van de huis vesting van alle openbare scholen op Schouwen-Duive- land. Zolang die totale inven tarisatie niet beschikbaar is, kan er bij Binnen de Veste niets verbeterd worden. Knelpunten Uit de inventarisatie moeten de knelpunten worden vast gesteld en uiteindelijk kan dan pas de volgorde van de verbeteringen worden be paald. „Als gemeentebestuur ZIERIKZEE - In de Aldi-su- permarkt aan de Grevelin- genstraat in Zierikzee werd woensdagnacht omstreeks 3.35 uur ingebroken. Er werden geen goederen ver mist. Wel onstond schade, doordat de inbrekers de muur van de loods openbraken. GOES - Inbrekers hebben tij dens een inbraak in de nacht van dinsdag op woensdag in bejaardensoos De Legerdiek aan het Ravelijn de Groene Jager in Goes grote ravage aangericht. De lakens van drie biljartta fels werden kapotgesneden en de afstandsbedieningen van het elektronisch score bord werden weggenomen. De inbrekers trapten fris- dankflesjes en fruit kapot en strooiden suikerklontjes en een afvalbak met batterijen op de grond. Tevens namen zij alle reservesleutels van het gebouw mee. DRANKRIJDER 'S-HEER ARENDSKERKE - Een 37-jarige automobilist uit Oost-Souburg werd donder dagnacht op de Oude Rijks weg bij 's-Heer Arendskerke door de politie betrapt op rij den onder invloed. De man bleek na ademanalyse 1.2 promille alcohol in zijn bloed te hebben. ARTEMIS MIDDELBURG - Bij Arte- mis, buro voor vrouwenhulp verlening aan de Koudekerk- seweg in Middelburg start woensdag 1 april een oriënta tiecursus 'Vrouwen in bewe ging'. De acht dagdelen om vattende cursus is bedoeld voor vrouwen die te weten willen komen welke activi teiten bij Artemis plaatsvin den. De lessen zijn om 9.15 en om 19.15 uur. MIDDELBURG - Naar schatting 109.000 mannen en vrouwen in Zeeland zijn ooit slachtoffer geworden van huiselijk geweld. De provincie is bezig met het opstellen van een beleidskader, dat moet uitmonden in een concreet actieprogramma. In totaal 85.000 mannen en vrouwen hebben te kampen gehad met fysiek geweld, bij seksueel geweld gaat het om 51.000 mensen. Met geestelijk geweld zijn 68.000 mensen bekend. Bij de ze berekeningen is uitgegaap van het aantal voorvallen. Personen die met alle vormen van geweld te maken hebben gehad zijn drie keer in de ta bel terug te vinden. Wanneer het aankomt op het beleid dat in de Zeeuwse pro vincie wordt gevoerd, zijn de Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Putten; te Som- melsdijk: G. C. Kunz te Pa- pen-drecht; te Capelle aan den IJssel (wijk west) (toez.): P. J. den Admirant, zendings predikant Iglesia Presbite- riana Nacional de Chili; te Reeuwijk J. J. Verhaar te Houten (buitengewone wijk- gemeente) (parttime). Aangenomen naar Eindhoven (Reformatorische Kerkge meenschap): B. J. van Haar lem te Appingedam c.a.; naar Amsterdam (de Arkgemeen te) (parttime): N. G. Scholten te Landsmeer; naar Middel burg (federatieve wijkge- meente west) (parttime) me vr. C. H. A. Scholtens-van den Dool, wonende te 's-Heer Hendrikskinderen; naar Gouda (wijkgemeente 3) O. C. Kerssen te Delft; Benoemd te Raalte als geeste lijk verzorger van verpleeg huis De Hartkamp (parttime) dr. J. Wiegers, kandidaat te Holten, die deze benoeming heeft aangenomen; te Veenen- daal (Sola Fide) als vicaris mevr. N. M. Vos, kandidaat te Utrecht, die deze benoeming heeft aangenomen; Toegelaten tot de evangelie bediening en beroepbaar: me vr. C. W. D. Eikelenboom-den Uijl, Sevenhovenstraat 25, 3412 KK Lopikerkapel; G. de Goeijen, Kornalijnlaan l-III, 3523 BK Utrecht; W. Peene, Schoolstraat 35, 4341 AH Ar- nemuiden; J. C. Trouwborst, Karei Doormanlaan 51, 3572 NE Utrecht. Bedankt voor Ede (wijkge meente 2): G. de Fijter te Vriezenveen. Gereformeerde Kerkeii Beroepen te Ridderkerk en te Veenendaal: drs. K. F. Visser teZeewolde. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Amersfoort- Noord: K. de Vries te Ridder kerk. Aangenomen het beroep door de Canadian Reformed Church te Hamilton voor het zendingswerk in Brazilië: A. de Graaf te Marknesse en Blokzijl c.a. Beroepbaarstelling: R. Prins, Dc Hoge Esch 33. 7783 CA Gramsbergen, telefoon 0524- 562850. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Rotterdam-Kra- De overjarige noodlokalen bij obs Binnen de Veste aan de Raamstraat in Zierikzee zijn aan vervanging toe. (Foto: Joop van Houdt kunnen we niet veel meer doen dan wachten tot daar binnen het bestuurlijk over leg overeenstemming over is," aldus Van der Wekken. „Dat is maar goed ook, vond VVD-woordvoerster J. Bos, die in een eerdere com missievergadering al pleitte voor een dislocatie voor Bin nen de Veste door gebruik te maken van een nog beschik bare ruimte in het schoolge bouw aan het Jannewekken 19. „Regels zijn regels en er is naast Binnen de Veste mis schien nog wel een school waar de nood hoger is," aldus Bos. Van der Wekken was het met haar eens, dat het beste de of ficiële regels gevolgd kunnen worden, maar zei* ook zich geen situatie te kunnen voor stellen waar de huisvestings problemen groter zijn dan bij Binnen de Veste. De informatiebijeenkomst maandagavond 16 maart wordt gehouden in de ge meenschapsruimte van Bin nen de Veste en begint om 20.00 uur. knelpunten overeenkomstig het landelijk beeld. Dat wordt althans geconstateerd in de startnotitie De Vrijblij vendheid Voorbij. Prioriteiten Bedoeling is op basis van deze notitie prioriteiten te stellen, de gewenste situatie te schet sen - om tenslotte te komen tot een overzicht van de mo gelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. lingen: A. van Heteren te Ba- rendrecht en K. Visser te Wer kendam. Beroepen te Enschede-Oost: J. van Langevelde te Hengelo (Ov.); te Wildervank-Veen- dam in combinatie met Zuid laren: B. Oosterbroek te Apeldoorn-Zuid. Bedankt voor Zwijndrecht: B. Witzier te Utrecht-Cen trum; voor Veenendaal (Pniëlkerk): B. de Graaf te Nunspeet. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te 's-Gravenzande: A. B. van der Heiden te Utrecht; te Hoofddorp: J. Ka reis te Oudemirdum; te Melis- kerke W. Silfhout te Hendrik Ido Ambacht; te Alblasser- dam G. Mouw te De Valk-We- kerom; te Puttershoek A. Bac te Bodegraven; Bedankt voor Brakel en voor Urk: G. Mouw te De Valk-We- kerom; voor Sprang Capelle: J. Kareis te Oudemirdum; voor Zwolle: C. A. van Dieren te Stolwijk. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Vriezenveen en te Barneveld: J. Roos te Op- heusden. Klein meisje voor ons geboren, in dat verre land door je moeder voor ons uitverkoren. Geef maar net als je broertje je kleine hand, dan zullen we voor altijd bij elkaar horen. Dankbaar en blij zijn wij dat wij ons dochtertje en zusje DANILA CHIEH-JU in onze armen mogen sluiten. Danila is geboren op 24 november 1997 te Taipei, Taiwan. Vanaf 9 maart 1998 zijn we met z'n vieren. HERMAN en CONNY KNOP-GROENHART Alwin Burgemeester Hagelaan 17 4311 CE Bruinisse Tel. 0111-481275 We houden baby-receptie op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart van 14.30 tot 16.30 uur. We zijn blij met de geboorte van DANA MARTINA Madeion lOmaart 1998 KOOS en YVONNE SMALHEER Marnix Lenneke De Lelie 11 4318 ET Brouwershaven Tel. 0111-692131 De Heere verblijdde ons met de geboorte van een dochter en zusje ELIZABETH JOHANNA WILLEMIJN Wij noemen haar Lisette STEPHAN en CORINNE FOLMER-VAN DIJK CAROLINE DANIELLE 10 maart 1998 Stolpweg 6 4306 PK Nieuwerkerk Tel. (0111) 641351 In dankbaarheid aan Hem, die leven gaf en spaarde, willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de be langstelling, kaarten, bezoek en kado's na de geboorte van onze dochter en zusje ALINE. JOHAN en MARIEKE DOOGE-DE JONGE JORDIE Oosterland, maart 1998 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en kado's die wij na de geboorte van HENRIEKE mochten ontvangen. HENK en MATTIE DE MAN-v. d. BOS Mels en Johan Maart 1998 Groen van Prinstererstraat 8, 3904 BA Veenendaal Langs deze weg willen wij iedereen voor alle belangstelling, ca deaus, kaarten, enz. die wij mockten ontvangen na de gekoorte van ons docktertje Daisy. Ook willen wij dokter A.W. van Geer en gynae coloog A.H. Teeuw kedanken voor alle kegeleiding en zorg. Olivier, Jenny Daisy Tieleman ovwerkerk, maart 1998. „De dood heeft niet het laatste woord". Onverwacht is van mij heengegaan mijn lieve ma ma JANNA HOOGERWERF weduwe van Leendert Jacobus van den Bos in de leeftijd van 75 jaar. Middelburg: (Stichting Arduin): ELLY Bruinisse, 8 kiaart 1998 Noordstraat 12 Correspondentie-adres: Mevr. W. E. de Waal, Schouwenbank 41, 4301 ZW Zierikzee De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden vrijdag 13 maart in de aula van de Ned. Hervormde Kerk te Bruinisse, aan vang 13.15 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Bruinis se, omstreeks 14.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ont moeten in de aula. Ik denk aan mama, zij is omhoog gegaan naar de hemel. De hemel is blauw met witte wolken, mama is een engel geworden. Onverwacht is van mij weggegaan mijn LIEVE MAMA Rust zacht lieve mama 8 maart 1998 4335 SM Middelburg Koudekerkseweg 145 ELLY Geheel onverwachts is van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante J. VAN DEN BOS-HOOGERWERF C. HOOGERWERF JOH. HOOGERWERF K. HOOGERWERF-SMALHEER Neven en nichten Bruinisse, 8 maart 1998 Onverwacht namen wij kennis van het plotselinge overlijden van MEVR. V. D. BOS Langs deze weg willen wij haar bedanken voor de zorg en aandacht die zij aan Elly besteedde. CLIËNTEN EN MEDEWERKERS SLEUTELBLOEM STICHTING ARDUIN 8 maart 1998 4335 SM Middelburg Koudekerkseweg 145 „Haar te moeteji missen voor altijd. Pijn, verdriet, ze zeggen dat het slijt. Uren, dagen, weken, ze gaan zo snel. Maar voor ons: het lijkt gisteren wel Nooit uit onze gedachten, zelfs niet voor even. We zullen het moeten leren om zonder haar te leven." Aan de belangstelling, doch vooral de wijze waarop, hebben wij na het overlijden van mijn partner, onze moederen oma WILMINE WEIJERS-SMIT veel steun gehad. C. STUBBE en kinderen COR, LIANNE, NIENKE en ELKE WEIJERS SIETSE, ANNELIES, JEFFREY en DENNIS WEIJERS ROB, CORRIE, STEFAN en IRIS WEIJERS SYLVIA WEIJERS, DIRK en BRIAN DE BRUIN Met heel veel dankbaarheid zullen wij haar liefde en zorg nooit vergeten. Bruinisse, maart 1998 Hartverwarmend waren de vele blijken van belang stelling en medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma JACOMINA JACOBA SCHIETTEKATTE Uw aanwezigheid bij de begrafenis, alsmede de schrif telijke reacties hebben ons gesterkt en bemoedigd. Kapelle: JANS SMALHEER ADRIE VAN DORST Bruinisse: K. HOOGERWERF-SMALHEER en kleinkinderen Maart 1998 Dankbetuiging Ontroerd door de grote, hartverwarmende belangstel ling, de vele blijken van medeleven, uw condoleance, zowel schriftelijk als persoonlijk, die wij mochten ontvangen na het plotselingeoverlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader JAN DE GRAAFF betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Wij hebben hieruit mogen ervaren dat hij bij velen ge liefd was. M. L. DE GRAAFF-POTTER MARIAN en PAUL DIANA en PETER MARLEEN en MARINUS LEENDERT en SON JA PIET en CINDY SIMON en LINDSEY JAN ANNE Tholen, maart 1998 Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG Vm VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur. UW MEUBELEN WEER ALS NIEUW!! Wl| stoHerer <uw bankstel, eethoek, fauteuils en alle vormen kussens Moderne en klassieke stoffen. Bel voor een vrl|bll|vend bezoek aan huis, wi| tonen u dan onze grote atelenkollektle. (ook 's avonds en op zaterdag) MEUBELSTOFFEERDERIJ Laurijssens al Zierikzee, fel. 0111 -41 4844 dealer van oa. Ploegstotlen Verzorgt reeds 20 jaar gedegen zeilopleidingen en verhuurt nieuwe kajuitjachten in Nederland en in het buitenland. Ter versterking van het zeilteam zoeken wij: op kajuitjachten, voor vast/tijdelijk en/of parttime dienstverband, va. 21 jf. tot 40 jr. voor huishoudelijke werkzaamheden (parttime) Vraag info: Postbus 3,4310 AA Bruinisse tel. 0111 -482039 of fax 0111 -482628 (Maximaal 1 bon per week per opdrachtgever/telefoonnummer). Uitsluitend voor particulieren voor aanbiedingen met een maximum prijsvermelding van 500,-. Zie onderstaande voorwaarden. Een gratis succesje mag niet langer zijn dan 3 regels. Voor elke letter, leesteken en ruimte tussen de woorden gebruikt u één vakje. Bon s.v.p. in blokietters invullen f 7? Naam: Adres: Telefoon: Postcode:. Woonplaats: Bon uitknippen en opsturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1 4300 AA Zierikzee. In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden "Succesje" U kunt deze bon ook afgeven op ons kantoor Jannewekken 11 te Zierikzee. Voorwaarden: Uitsluitend voor aanbiedingen van particulieren (geen handelaren). Alleen voor te koop aangeboden artikelen. Per advertentie één artikel. In uw advertentie de prijs tot max. 500 en uw telefoonnummer vermelden. Gratis succesjes kunnen alleen via bovenstaande bon worden opgegeven, geen fotokopieën Indien plaatsing voor de eerstvolgende uitgave niet mogelijk is wordt uw succesje automatisch In de daarop volgende uitgave geplaatst. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor advertenties, zonder opgaal van redenen, te weigeren Voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het niet tijdig o! onjuist plaatsen van gratis succesjes zijrt wij niet aansprakelijk. Succesjeszakelijk en particulier Zowel voor de zakelijke als particuliere "Succesjes* blijven de mogelijkheden ongewijzigd. Het tarief bedraagt t t/m 4 regels 7,65 elke regel meer 1.95 (excl 17,5BTW). Voor brieven onder letter of nummer wordt 5,- in rekening gebracht

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6