Gemeente helpt Beachpop Wildbeheereenheid in actie op schoonmaakdag natuur Problemen verwacht Zoab moet 'dodenweg' veiliger maken Campagne Fiets naar je werk start in Zeeland Zeeuwse mensen centraal op Middelburgs Congres INGEZONDEN STUKKEN STREEKNIEUWS MUZIEKAGENDA DONDERDAG 12 MAART 1998 NR 26347 5 Poging om financiële problemen het hoofd te bieden BROUWERSHAVEN - De gemeente Schouwen-Dui- veland helpt de Stichting Beachpop bij de poging de financiële problemen het hoofd te bieden. Dat ge beurt met een subsidie van 10.000 gulden en een ren teloze lening van 15.000 gulden. Verder zal de ge meente de uitstaande schuld van nog eens 15.000 gulden van de renteloze lening van vorig jaar niet op korte termijn opeisen. Het college van B&W is ge machtigd deze financiële steun te verlenen. Wethouder P. Berrevoets-Ringelbe.rg deelde de commissie Maat schappelijke Aangelegenhe den dinsdagavond mede alle vertrouwen te hebben in de poging van Beachpop om de komende jaren een werkkapi taal te gaan opbouwen. Voorlopig echter heeft de or ganisatie van Beachpop te maken met fikse tekorten uit voorgaande jaren. Volgens wethouder Berrevoets zijn die tekorten vooral ontstaan door tegenvallende bezoe kersaantallen. Directe oor zaak daarvan waren de relle tjes, die twee jaar geleden tijdens het festival ontston den door Feyenoordhooli- 'gans tijdens het optreden van de Amsterdamse formatie the Party Animals. Een drastische koerswijzi ging in opzet en programme ring moet verandering in die situatie brengen. Het bestuur van Beachpop hoopt met een succesvol tweedaags festival dit jaar uit de schulden te ko men. Ook zal een aanzet wor den gegeven tot vorming van een werkkapitaal met als doel over enkele jaren zelf standig te kunnen draaien. Schulden Beachpop staat niet alleen bij de gemeente in het krijt, maar ook bij het Aidsfonds. Oorspronkelijk was het de bedoeling, als Beachpop vol doende geld oplevert, het Aidsfonds een royale schen king te kunnen doen. Daar is de laatste tijd niks van geko men. Integendeel: het Aids fonds heeft de Stichting Be achpop vorig jaar een renteloze lening van 25.000 gulden verstrekt voor de or ganisatie van het festival. Ook dit bedrag heeft Beachp op nog niet geheel kunnen te rugbetalen. Er is inmiddels een aflossing van 5.000 gul den gedaan en de bedoeling is dat het resterende bedrag van 20.000 gulden uiterlijk 31 de cember dit jaar wordt afge lost. Of dat ook werkelijk lukt, hangt af van het aantal bezoekers dit jaar bij Beachp op in het weekend van 12 en 13 juni. Om de aflossing van de schuld aan het Aidsfonds veilig te stellen moeten er minstens 6.300 bezoekers op het festival komen. „Wordt dit nou geen bodem loze put?", vroeg C. Flik- weert (SGP/GPV) zich af. Zo wel zijn fractie als die van de RPF zijn op grond van hun principes sowieso tegen fi nanciële ondersteuning van Beachpop. Daarnaast signal eerde Flikweert, dat de finan ciële tekorten bij Beachpop maar blijven oplopen. Als de gemeente daarin de helpende hand blijft toesteken, is er volgens SGP en RPF straks geen ruimte meer om andere culturele initiatieven te hono- De relletjes van Feyenoordhooligans tijdens het optreden van The Party Animals twee jaar geleden hij BeachPop hehhen het imago van het festival flink geschaad (Foto: Marijke Folkertsma) Ook R. Geluk (D66) had moei te met de zich opstapelende tekorten en betwijfelde of de gemeente daar wel in mee moet gaan. De begroting voor het festival dit jaar laat een tekort zien van 9.250 gulden. De organisatie hoopt dit te kunnen wegwerken met nieu we sponsors en/of verdere kostenbesparingen. Zo'n be grotingstekort is echter maar relatief, volgens het bestuur. Als er bijvoorbeeld 6.000 be zoekers komen, is er sprake van een klein begrotingsover schot. De renteloze lening van 15.000 gulden, die Beachpop bij de gemeente heeft aange vraagd voor 1998 is ter voor koming van liquiditeitspro blemen. De meeste uitgaven vinden immers vooraf plaats, terwijl de grootste inkomsten (kaartverkoop) pas tijdens en na het festival gegenereerd worden. Beachpop wil de komende drie jaar een eigen werkkapi taal opbouwen. Het streven is om na deze periode financieel onafhankelijk te zijn, dus dat geen aanspraak meer op sub sidies behoeft te worden ge maakt. Het voorstel is om vijftig procent van de netto winst te benutten voor de op bouw van het werkkapitaal met een minimum van 15.000 en een maximum van 50.000 gulden per jaar. Ten opzichte van voorgaande jaren is de programma- opzet voor 1998 gewijzigd. Dit jaar zal het festival twee dagen be slaan. Met het contracteren van Peter André, GALA en de Nederlandse formatie De Kast zijn echte publiekstrek kers binnengehaald. KAPELLE (ANP) - Rijks- waterstaat brengt nog dit jaar zeer open asfaltbeton (zoab) aan op een gevaar lijk wegdeel van de A58 ter hoogte van het Kapel- Ie. Op dit stuk gebeuren tij dens flinke regenval veel ongelukken, doordat het water op de rijbaan blijft liggen. Vorige week kwam een echtpaar uit Yerseke om het leven toen hun auto de grip op de weg verloor.Rijkswa- terstaat verwacht dat door een zoablaag het wa ter sneller zal wegzak ken. Vorige week be klaagde de gemeente Kapelle zich rechtstreeks bij minister Jorritsma van Verkeer over het stuk dodenweg, de zuidbaan ten westen van de Vlake- tunnel. Volgens burge meester De Groot is Rijkswaterstaat herhaal delijk gewezen op de ge varen, maar gebeurde er tot nu toe niets om aqua- planning tegen te gaan. RENESSEDAG RENESSE - De hervormde ge meente Renesse-Noordwelle houdt maandag 16 maart haar voorjaarsgemeentevergade- ring in het koor van de Jaco- buskerk in Renesse. Voor de pauze komen huishoudelijke zaken aan de orde. Na de on derbreking wordt een video vertoond over de Renessedag 1989. De aanvang is om 19.30 uur. PELGRIMSTOCHT ZIERIKZEE - In de Rooms- Katholieke kerk in Zierikzee wordt zondag 15 maart een pelgrimstocht gehouden. De kerkgangers maken een sym bolische tocht door het leven; zij kunnen het eigen leven met elkaar bespreken. De ac tiviteit wordt geopend en be sloten met gebed. Vervolgens kan bijgepraat worden bij een kop koffie, thee of soep en lunchpakket. De pelgrims tocht is van 9.30 tot 12.00 uur. BIDDAG RENESSE - De hervormde ge meente Renesse-Noordwelle houdt zondag 15 maart Bid dag tijdens een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Renesse. Een zanggroep van het koor A Prima Vista en zondagsschool Mirjam verle nen hun medewerking. Ds. P. Goodijk is de voorganger. De dienst begint om 9.30 uur. Jacht op zwerfafval in het krekengebied van Ouwerkerk OUWERKERK - Buitengewoon schoon. Onder dat motto wordt zaterdag 21 maart de Nationale Natuur- schoonmaakdag gehouden. Op Schouwen-Duiveland komt de wildbeheereenheid De Gouwe in actie in het krekengebied van Ouwerkerk. De Nationale Natuur Schoon maakdag is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Nederland Schoon, samen met de Koninklijke Neder landse Jagers Vereniging. Op Schouwen-Duiveland hebben ook Staatsbosbeheer en de vereniging van sportvissers hun medewerking toegezegd. De organisatoren verwachten de bewuste zaterdag in Ou werkerk zo'n veertig vrijwil ligers te kunnen ontvangen. Het startsein van de Schouw- se schoonmaaktaktie wordt zaterdag 21 maart om 08.30 uur gegeven bij Restaurant De Vierbannen in Ouwer kerk. De Nationale Natuur Schoon maakdag is een landelijke ac tie die dit jaar voor de zeven de keer wordt gehouden en is uitgegroeid tot een activiteit waarbij meer dan 10.000 vrij willigers een oppervlakte van 1,4 miljoen hectare schoonmaken. Dat leverde vorig jaar 4200 kubieke meter zwerfvuil op. „Iedereen ergert zich aan zwerfafval, maar bijna nie mand gooit zelf wel eens iets weg. Het zijn altijd 'die ande ren', stelt de Stichting Neder land Schoon in een persbe richt. Zwerfafval is 'van nie mand' en slechts weinigen voelen zich daarom geroepen er zelf iets éan te doen. „Toch is dit juist nodig! Naarmate meer mensen zich actief inzet ten zal de onzin van veelge bruikte argumenten blijken als 'dat beetje van mij, dat geeft niet' of 'Ik betaal er toch voor dat anderen hier oprui men?' Toename Volgens de stichting neemt het zwerfafval eerder toe dan af. Dat heeft verschillende oorzaken. Eén ervan is het feit dat we steeds vaker on derweg eten en drinken en ons dan voor het probleem ge plaatst zien waar we ons af val moeten laten. Ook de sa menstelling van het zwerfafval veranderd. „Steeds meer afval vergaat erg langzaam. Zeker wanneer het afval jaar na jaar blijft liggen kan er naast groeiende ergernis sprake zijn van een behoorlijke milieubelas ting," aldus de Stichting Ne derland Schoon. De stichting priemt ook een waarschuwende vinger rich ting gemeenten. „De dienst verlening aan de burgers wordt verminderd doordat het grof vuil niet meer gratis, maar tegen aanzienlijke ta rieven wordt opgehaald. Soms worden bepaalde stro men zoals grof vuil en puin al helemaal niet meer geaccep teerd," aldus de stichting. Een belangrijk negatief ge volg daarvan is volgens de stichting dat er in toenemen de mate 'ontwijkgedrag' op treedt en afval illegaal wordt gedumpt. Jachthavens Ook komt het volgens de stichting regelmatig voor dat burger hun afval naar inza- melingspunten op jachtha vens, kampeer-en dagrecre atieterreinen brengen. De beheerders van die terrein moeten het afval dan vervol gens tegen hoge kosten laten verwerken. „In een aantal ge vallen hebben deze beheer ders daarom besloten de inza- melingspunten helemaal te verwijderen of hebben ze de systemen moeilijk toeganke lijk gemaakt voor burgers in het algemeen, maar ook voor de betreffende recreanten, zo dat dit eveneens het dumpen van afval met zich mee brengt." Vorig jaar gingen vrijwilligers van de wildbeheereenheid De Gouwe op zoek naar zwerf af val. (Foto: Marieke Mandemaker) Met fietstocht Zeeuwse prominenten MIDDELBURG - Acht prominenten uit de Zeeuwse politiek geven vrijdag 20 maart in Mid delburg het officiële startsein voor de campagne 'fiets naar je werk'. Dat gebeurt met een tocht met de door de Amerikaan se kunstenaar Eric Staller bedachte Oktobus, een voertuig dat met trapper kracht wordt aangedreven. Volgens Staller is de Okto bus zeer geschikt voor bui tenvergaderingen en brain stormsessies. Het voertuig is op 20 maart voor het eerst in Nederland op de weg te zien en wordt dan bemand door Commissaris van de Koningin in Zeeland W. van Gelder, gedeputeerde J. Hennekeij, ir. H. de Kraa van Deltanutsbedrijven en drs. P. Vollaard van het Zeeuws Platform Duurza me Ontwikkeling. Vorig jaar reed de organisa tie van de fietsactie zich in de kijker met een stunt met een gestroomlijnde ligfiets. Middelburger Bram Moens reed toen met een gemiddel de snelheid van meer dan 60 kilometer per uur over de A58 van Middelburg naar Goes. De rit met de Oktobus op vrijdag 20 maart gaat om 13.30 uur van start vanaf de parkeerplaats van Delta aan de Poelendaelesingel in Middelburg. Na een rit door Middelburg komt het voer tuig omstreeks 13.50 uur aan op het Abdijplein. Daar worden de prominente fiet sers ontvangen door het straatartiestenduo Ravioli. Aansluitend wordt in jazz café Desafinado aan de Koorkerkstraat een infor matiebijeenkomst over de actie gehouden. De campagne fiets naar je werk is een van oorsprong Zeeuws initiatief. Vorig jaar deden er bijna 130 be drijven en instellingen aan mee. Vierduizend mensen fietsten onder het motto 'Trap eens wat vaker naar je baas' naar het werk. Naar aanleiding landelijke steekproef MIDDELBURG - Naar aanleiding van de Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (HSN) wordt vrijdag 20 maart een congres gehouden in de filmzaal van de provincie Zeeland aan de Abdij in Middel burg. Het congres heeft als onderwerp 'Over Zeeuw se mensen'. De HSN ging in 1991 van start en had als doel het opbouwen van een databestand met ge gevens over een groot aantal in de 19e en 20e eeuw geboren Nederlanders. Door gegevens te verzamelen over geboorte, overlijden, huwelijk, verhui zingen, inkomen en dergelijk van personen uit de steek proef, wordt het mogelijk een betrouwbaar beeld te schet sen van allerlei aspecten van de levensloop van de Neder lander. Uiteindelijk zal het databestand gegevens over circa 80.000 Nederlanders be vatten. Uit het onderzoek is al heel veel materiaal over Zeeland bekend geworden. Deze infro- matie zal tijdens het congres ter sprake komen. Met ruim honderd deelnemers is het congres inmiddels volge boekt. Om 10.30 uur zal Commissa ris van de Koningin W. van Gelder de opening verrichten. Kees Mandemakers en Leo Hollestelle zullen vervolgens het HSN-project introduce ren. Daarna zullen de ver schillende gebruiksmogelijk heden van het databestand worden belicht door middel van diverse voordrachten. Jan Zwemer zal een afsluiten de lezing houden over Zee land na 1920. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Volgens het artikel 'Proble men verwacht met oude be stemmingsplannen' in de Zie- rikzeesche Nieuwsbode van dinsdag 10 maart willen wij onze boerderij afbreken en er een woonhuis voor in de plaats zetten. Dit is wel een heel verkeerde voorstelling van zaken. Om dat ons huis na de Waters noodramp van 1953 heel slecht gebouwd is en aan alle kanten scheurt, willen wij al leen dit huis afbreken en op dezelfde plaats een nieuw soortgelijk huis neerzetten. De schuur blijft dus gewoon staan en het huis wordt er weer tegenaan gebouwd. Wij wonen hier al 33 jaar en dat willen we graag blijven doen, alleen in een wat comfortabe ler huis. Er zijn nu al tientallen bur gers die in een boerderij wo nen en dat zal alleen maar meer worden, want veel boe ren verkopen hun grond en blijven zelf in de gebouwen wonen en wat is daar fout aan? Als dit niet mag, moet de gemeente dat zeggen en zorgen voor een oplossing. Alles opkopen misschien en dan afbreken? Maar wat ons het meeste ver wondert, is dat de gemeente in al haar wijsheid er een jaar over doet om te beslissen dat er nog geen beslissing wordt genomen. En wat doen wij intussen? Wachten, maar waarop? M.A. VAN DE HAVE - BER REVOETS Kerkwerve ZIERIKZEE Postzegels Postzegelvereniging Schou wen-Duiveland vergadert maandag 16 maart in het scoutinggebouw aan de Van Veenlaan in Zierikzee. De vergadering begint om 20.00 Open ochtend Voor de vijftiende keer wordt in Zierikzee een open ochtend gehouden en wel op woens dag 18 maart. In het MFC in Zierikzee vindt deze bijeen komst plaats, georganiseerd door vrouwen uit de regio die op interkerkelijke basis het gesprek over levens- en ge loofsvragen wil stimuleren. Mevrouw A. Visser uit Mid delburg geeft een lezing over het thema Is mijn verlangen ook Gods verlangen. Aansluitend zal over dit on derwerp worden gediscus sieerd. Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden. Voor kinderoppas kan contact worden opgeno men met Ar ja de Rui j ter: 671556. De ochtend begint om 9.15 uur. Vanaf 8.45 uur is er gelegenheid tot koffie drin ken. NBvP over thuiszorg De onlangs gehouden mid dagbijeenkomst van de afde ling Schouwen van de Neder landse Bond van Platte landsvrouwen (NBvP) stond in het teken van vrijwillige thuiszorg. Coördinator Ma rianne Ketting van de Stich ting Vrijwilligers Overleg Zorgsector Schouwen-Duive land vertelde over het werk van de stichting. Daarbij be nadrukte zij dat vrijwillige thuiszorg alleen wordt gege ven als aanvulling op of in plaats van de mantelzorg en nooit als vervanging van pro fessionele thuiszorg. Wel pro beert de stichting de vrijwil ligers zo goed mogelijk toe te rusten voor de vrijwillige thuiszorg. Vrijwilligers die zich willen inzetten voor thuiszorg aan mensen voor wie er geen uitzicht op gene- zing meer is kunnen in het studiecentrum in Aarden burg een meerdaagse cursus volgen. Dit project wordt - in overleg met de eilandelijke huisartsen - per 12 april ge start. RENESSE Taxibestand De Taxi Centrale Renesse (TCR) heeft van de provincie toestemming gekregen dertig auto's in te zetten voor ver voer verstandelijk gehandi capten van de Stichting Ar duin. Op documenten van de provincie en ook in deze krant stond 'Taxibedrijf De Keijzer'. Maar ook taxibe drijf Van der Slikke maakt deel uit van de TCR en dat bleef onvermeld. OOSTERLAND NBvP Duiveland De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP) afdeling Duiveland komt donderdag 26 maart bijeen in dorpshuis de Oosterhof in Oosterland. De avond wordt verzorgd door de jongste le den van de afdeling. Ook in- troducées zijn welkom. De avond begint om 19.30 uur. Dinsdag 21 april staat een le zing door de dames J. Rijk en H. van Maurik op het pro gramma. Zij vertellen over hun ontmoeting met de vrou wen van Benin. Eerder was al een interview met hen te le zen in het Plattelandsvrou wenmagazine. Aanvang 19.30 in het dorpshuis van Nieu- werkerk. Donderdag 2 april staat de provinciale jaarver gadering gepland in de Prins van Oranje in Goes. Hoogte punt op deze avond is en op treden van cabaretgroep Tur kish Delight. Het jaarlijkse reisje staat gepland op dins dag 12 mei. Het plan is een zwerftocht per bus te maken door havenstad Rotterdam. Opgave bij Corrie Fluijt: 642337. De bond is nog op zoek naar mensen die volgend jaar bestuurswerk willen doen. Ook Leeskring 1 heeft nog enkele plaatsen vrij. Tenzij anders vermeld, beginnen alle uitvoeringen om 20.00 uur. 21 maart: Theater Mondragon. Jaaruitvoering Kunst en Eer. 21 maart: Gereformeerde kerk, Zierikzee. Jubileumconcert 50 jaar Gereformeerd Kerk koor Zierikzee m.m.v. Liesbeth Franken en Liesbeth Noordhof. (17.00). 28 maart: Dorpshuis, Renesse. 'Naar de stad'. Jaarlijkse uitvoering Muziek vereniging Luctor et Emergo (uitvoering voor donateurs). (19.30) 4 april: Dorpshuis, Renesse. 'Naar de stad'. Jaarlijkse uitvoering Muziek vereniging Luctor et Emergo. (19.30). 22 april: Theater Mondragon. Jaarlijkse uitvoering van de Zeeuwse Muziek school regio Schouwen-Duiveland. (19.30). 25 april: Zeeuwse Muziekschool, Zierikzee. Ronald Slager, hoorn (met pianobegeleiding). Ars Musica 5. 25 april: Jacobuskerk, Renesse. Uitvoering Ned. Hervormd Kerkkoor. (19.30). 15 mei: Nieuwe Kerk, Zierikzee. Optreden Zierikzees koor Cantare. (20.30). 16 mei: Nieuwe Kerk, Zierikzee. Mannenkoor De Lofzang (Heerde), Klaas Jan Mulder, orgel (ZOA-avond). (19.30). 20 juni: Nieuwe Kerk te Zierikzee. Zangavond met mannenkoor Rehoboth (Gelder- malsen)en Duivelands Mannenkoor. (19.30). 4 juli: Ned. Herv. kerk, Dreischor. Jaarlijkse zang- en muziekavond Hervormd kerkkoor m.m.v. Crescendo en enkele solisten. (19.30). Muziek- of zangverenigingen wordt verzocht om zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de datum van hun con cert/uitvoering deze uitsluitend schriftelijk door te geven aan M. van der Veer, Mastgatstraat 12, 4301 WG Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5