Frictie opvang asielzoekers Voorstel scholenfusie nog voor zomer gereed Politie pakt roddel aan in advertentie At éemft Herschikking bepleit op overvol gemeentehuis ZfERfKZÊÊSCHE EB NIEUWSBODE Muziek Monumentaal krijgt 10.000 gulden ZIJN ASIELZOEKERS DERDERANGS TOERISTEN? dé krant van schouwen - duiveland! Auto brandt uit Diefstal duizenden guldens Gewond na botsing ZIERIKZEESCHE DONDERDAG 12 MAART 1 998 1 53e JAARGANG NR 26347 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 5ïro"lr«k En ook nog eens goedkoper uit! Het sublieme maandmenu van maart is wederom het bewijs: Rolletje van licht gebakken zwezerik met een appel-notendressing Rosé gebakken lamskroon op een bedje van jongen wilde spinazie met een kruidensaus Papaverparfait begeleid door een pistachesaus De prijs voor dit overheerlijke maandmenu bedraagt ook deze maand 35,00 per persoon. Bovendien op vrijdag en zaterdag sfeervolle live-muziek in Café 16 Kwadraat. Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 Klachten over beheer hotel Huis van Nassau in Zierikzee Niets ongelukkiger dan zich niet thuis voelen waar men thuis is. 3 JEUGDBELEID Onbegrip binnen commissie MA over gemeentelijk jeugdbeleid. 4 CROSSHEAD Take it or leave it titel tweede CD Crosshead and The Southside Homs. 5 BEACHPOP Gemeente helpt Beachpop om financiële proble men het hoofd te bieden. 9 TRAINER Kersverse ZSC-trainer Kriens wil niet langer clan drie jaar bij één club. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Overwegend bewolkt HET WEER Eerst nog opklaringen. Min.temp. van 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd doorregen. Middagtemp. 7 graden. Wind draai end naar noordwest en toenemend tot matig, kracht 3 tot 4, in het Waddenge bied tot vrij krachtig of krachtig, 5 a 6. College wil haast maken ZIERIKZEE - Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland willen op korte ter mijn aanpassingen aanbrengen in het tijdelijke ge meentehuis. De aanpassingen moeten lei den tot het opheffen van het ruimtetekort en een betere toegang van het gemeente huis voor gehandicapten. Vol gens wethouder G. J. van der Salm is het vooral een kwes tie van herschikken. ,,Het aantal werkplekken zit aan het maximum, maar toch moeten er nog mensen bij. Dat betekent dat we wat moe ten gaan schuiven. Kamers waar nu nog een persoon zit, zullen door twee mensen be mand worden en waar twee mensen zitten, kan er in som mige gevallen ook nog wel een derde bij. Bovendien wil len we enkele vergaderruim ten als kantoor gaan benut ten." Volgens Van der Salm is moeilijk aan te geven hoeveel werkplekken er door de maatregelen extra gecreëerd worden. Door de schaarste aan wer kruimten kunnen ook de par- keercontroleurs en parkeer wachters geen onderdak vinden in het gemeentehuis. Zij verhuizen van het politie bureau naar het voormalige stadhuis aan de Meelstraat in Zierikzee. Want net als het ge meentehuis zit ook de politie krap in de beschikbare ruim te. Ook aan de balie van de afde ling sociale zaken zullen aan passingen worden gedaan. Dit na klachten van bezoe kers over een gebrek aan pri vacy. De receptie zal worden aangepakt omdat deze niet geheel voldoet aan de arbo- wetgeving. Het gaat volgens de wethouder om bijvoor beeld aanpassing aan de zon wering en over 'klimatologi sche zaken'. Om wat de doen aan de slech te toegang van het gemeente huis voor gehandicapten zul len de bestaande deuren worden vervangen door schuifdeuren. Van der Salm: ,,Met al deze aanpassingen kunnen we voorlopig aardig uit de voeten." De twee ton om de aanpassin gen te bekostigen worden voor het grootste deel gedekt uit het 'potje' dat nog over was voor het tijdelijke ge meentehuis. Daar zit nog 130.000 gulden in. Voor de overige 70.000 gulden word in de komende commissie- en raadsvergaderingen een bron gezocht. Van der Salm ver wacht dat alle werkzaamhe den voor de zomer zijn vol tooid. De aanpassingen voor gehandicapten krijgen priori teit. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland. met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99.00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving 198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats: Telefoon Geb.datum:, Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ËES Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. £23 Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. ZIERIKZEE - Onder vluchtelingen die gehuisvest zijn in het Huis van Nassau in Zierikzee en onder vrijwilligers die zich voor hen inzetten, heerst onte vredenheid over de houding van de beheerder ten op zichte van de bewoners. C. Wiessner, directeur van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA), is van deze frictie op de hoogte. Bescherming van Scharendijkse SCHARENDIJKE - De politie heeft in een adver tentie in huis-aan-huisblad Het Havenkwartier dorpsroddels over de Scharendijkse mevouw K. Touak naar het rijk der fabelen verwezen. Het gonsde in Scharendijke van geruchten dat de vrouw betrokken is bij drugshan del. Aanleiding voor de rod dels is een controle door de dienst omroepbijdrage - be geleid door de politie - op het adres van de vrouw aan de Kamillestraat. De con troledienst schakelt vol gens voorschrift de politie in als zij een woning wil be treden nadat daar eerder 'niet thuis>' is gegeven of de dienst niet binnen wordt ge laten. Touak was niet thuis tijdens de controle. Na het bezoek van politie en controledienst op 19 novem ber vorig jaar gingen de ge ruchten door het dorp dat er bij de vrouw een hennep kwekerij was aangetroffen en dat zij in drugs handelde. De vrouw, die als vrijwillig ster actief is in het jonge renwerk in Scharendijke, kwam door de roddels in problemen. De door haar ge leide jeugdsoos Panik werd minder bezocht. „De vrouw is van buitenlandse af komst. Blijkbaar is het ver band met drugs dan snel ge legd. Zo reageren mensen kennelijk", aldus politie- voorlichter J. van Mourick. „De politie voelt zich min of meer verantwoordelijk voor het ontstaan van de dorpsroddel en daarom heb ben we voor het ongebrui kelijke middel van een ad vertentie gekozen. Want dit had niet mogen gebeuren. De vrouw heeft aanzien in het dorp en was juist goed geïntegreerd," aldus Van Mourick. ZIERIKZEE - Het college van B&W'wil eenmalig 10.000 gulden verstrekken ten bate van het driedaag se festival Muziek Monume/ntaal. Dat is 5000 gulden minder dan gevraagd. Ruimte om de volle pond neer te leggen, is er binnen de be groting niet. De gemeente wil voorkomen dat de bijdrage aan dit festival een 'oneven redige wissel' trekt op de post incidenteel cultuur, waar door andere initiatieven bui ten de boot zouden vallen. Bo vendien moet een goed programma met het huidige budget te realiseren zijn. De 10.000 gulden die naar Muziek Monumentaal wordt overge heveld. was oorspronkelijk bestemd voor de Stichting Kamermuziek. Omdat deze stichting geen deel méér uit maakt van de Zeeland Nazo mer Festivals (ZNF), vervalt de aanspraak op de gemeente lijke subsidiepot. Muziek Monumentaal, dat plaats vindt op 11, 12 en 13 september, maakt wel deel uit van de ZNF. De gemeente vindt dan ook dat ze niet ach ter kan blijven in ondersteu ning van deze Schouwen-Dui- velandse vertegenwoordiger. Om dezelfde reden krijgt het festival financiële steun van de ZNF. De bijdrage die deze overkoepelende organisatie verleent, is verhoogd van 10.000 gulden in 1997 naar 30.000 gulden dit jaar. OOSTERLAND - Aan de Mo lenweg in Oosterland is dins dagavond door brand een per sonenauto volledig vernield. De bestuurder, een 53-jarige man uit Leiderdorp, was al de hele dag aan het toeren. Toen de man brand rook, zette hij zijn auto meteen aan de kant. Hij ontdekte vlammen onder de motorkap, sloot deze on middellijk en schakelde de brandweer in. Ook wist hij waardevolle spullen nog uit de auto te halen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voor komen dat het motorcompar timent en een deel van het interieur van de auto ver brandde. De auto, bouwjaar 1981, werd volledig vernield. GOES - Uit twee winkels in de binnenstad van Goes zijn dinsdag twee afstortkluisjes weggenomen, met duizenden guldens aan contant geld, che ques en tegoedbonnen. Een aantal personen leidde het winkelpersoneel afwaar na een ander de kluisjes van uit de kassaruimtes weg nam. De kluisjes worden gebruikt om bankbiljetten in af te stor ten in verband met risico op overvallen. Er is een signalement van de vermoedelijke daders be kend. De politie stelt een on derzoek in. ZIERIKZEE - Een 77-jarige inwoner van Zierikzee raakte woensdag omstreeks 20.40 uur gewond bij een eenzijdig ongeval op de Haringvïiet- straat in Zierikzee. De man had zijn voertuig niet onder controle, waardoor hij tegen een verkeersremmer en lantaarnpaal botste. Hij had een snij wond in zijn hand. Na hechting werd de man thuis gebracht. De auto werd weg- getakeld. De communicatie met de be heerder is uiterst slecht. Zo levert een vriendelijke vraag meestal een grote bek op, la ten betrokkenen weten. Re cent nog zijn vrijwilligers die een tennistafel kwamen bren gen de deur uitgezet. „Bewo ners durven niets meer te vra gen, omdat ze bang zijn voor een onfatsoenlijke reactie," zegt één van hen. De beheer der weigert commentaar te gegven. De COA selecteert locaties voor de opvang van asielzoe kers in principe alleen aan de hand van materiële criteria. „En het Huis van Nassau vol doet in materieel opzicht aan de geldende kwaliteitsei sen," zegt Wiessner. Voor aanvullende opvang (AVO) - de status die het Huis van Nassau contractmatig heeft - geldt onder meer dat de mini male leefruimte per kamer vijf vierkante meter moet zijn, de recreatieruimte per bewoner twee vierkante me ter en dat de locatie gelegen heid moet bieden aan de be woners om zelf te kunnen koken en wassen. „In immaterieel opzicht ligt dat een stuk moeilijker. Want hoe toets je dat? Ik weet dat er communicatieproblemen zijn tussen beheer," vrijwilli gers en de medewerker van de COA. Dat heeft mijn zorg, maar we kunnen niet zomaar op grond van geluiden maat regelen nemen," meent Wies sner. De problematiek is com plex, zo licht hij toe. „We gaan er automatisch vanuit dat iemand die een AVO-loca- tie beheert ook affiniteit met de mensen heeft, maar het wordt deels natuurlijk ook gedaan voor de centen. An derzijds heeft een beheerder weer gelijk dat hij voor zijn ruimte opkomt." Een gedeelte van het op dit moment oplaaiende conflict komt volgens Wiessner voort uit onduidelijkheid over de verschillen in opvang die ge boden worden in het Huis van Nassau en De Drie Koningen. In tegenstelling tot het eerder genoemde hotel heeft hotel De Drie Koningen de status van pré-opvanglocatie (POC). Mensen die hier worden on dergebracht zitten - voor en kele weken - in een wacht huissituatie. Zij moeten de gerechtelijke procedure nog beginnen. Vluchtelingen die in een AVO zitten, hebben de ze procedure al achter de rug en zijn in afwachting van een beslissing. „Daar horen ook verschillende voorzieningen bij," aldus Wiessner. Zo is er bijvoorbeeld wel een recreatieruimte in het Huis van Nassau, maar niet in De Drie Koningen. „Een oplos sing zou zijn eikaars facilitei ten te gebruiken, maar als de Het Huis van Nassau in Zierikzee wordt al enige jaren als AVO-locatie gebruikt. In materieel opzicht voldoet het hotel aan de eisen van de COA. (Foto: Marieke Mandemaker) beheerder daar niets voor voelt is dat zijn goed recht," vindt Wiessner. Zelf is hij geen voorstander van het door elkaar husselen van bei de groepen. „De ene groep heeft alles al gehad en zit in een programma van dagstruc turering. Je loopt kans dat te verstoren. Bovendien krijgen ze opnieuw een golf van on rust over zich heen, wanneer ze geconfronteerd worden met de problemen uit hun land." Tegelijkertijd erkent hij ook dat er weinig alterna tieven voor handen zijn en wanneer de bereidheid tot medewerking bij de beheer der ontbreekt, zijn zulke kwesties ook onoplosbaar. Wat de vrijwilligers betreft is Wiessner van mening dat zij alle communicatie en intiatie- ven uitsluitend moeten spe- >-\or> via de door de COA aange stelde agoog. ,,Ik heb het gevoel dat ze weieens te vaak hun eigen zaken regelen. Al les zou meer op elkaar moeten worden afgestemd." Een ge sprek volgende week met een vertegenwoordiger van de COA, van de vrijwilligers en betrokken beheerders moet uitkomst bieden. „Ik heb goe dé hoop dat het daarmee wordt opgelost. Zo niet, dan zal ik beslissingen moeten ne men," aldus Wiessner. Belangrijk voor breed aanbod onderwijs BROUWERSHAVEN r Nog voor de zomer ligt het fu sierapport op tafel met voorstellen tot samengaan van vier scholen voor voortgezet onderwijs: SG Schouwen-Duiveland, RSG Professor Zeeman in Zie rikzee, het Goese Lyceum en vbo-school Groot Stelle in Goes. Dat deelde wethouder van onderwijs D. van der Wekken dinsdagavond mee in de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden in het stad huis van Brouwershaven. De gemeenteraad wordt op korte termijn een uitspraak gevraagd over de 'gewenste bestuursvorm voor deze te vormen grote scholengemeen schap. Volgens Van der Wek ken gaan de gedachten uit naar een privaatrechtelijke stichting met openbare signa tuur. Bedoeling is het bestuur zo zelfstandig mogelijk te la ten functioneren. De gemeen teraad krijgt dan een zoge naamde vangnet-functie en de voorkeur gaat uit naar de grootst mogelijke afstand tussen bestuur en gemeente raad. Om te voorkomen, dat het bestuur van die grote scholengemeenschap te ma ken krijgt met zowel de Goese als de Schouwen-Duiveland- se gemeenteraad, wordt er tussen betrokken gemeenten een bestuurlijk overlegor gaan gevormd, de lichtste vorm van een gemeenschap pelijke regeling. Beide bij deze fusie betrok ken vbo-scholen - SG Schou wen-Duiveland en Groot Stel le - zijn nu zogenaamde neutraal bijzondere scholen. Dat wil zeggen dat ze voor de vorming van die ene grote scholengemeenschap 'van kleur moeten verschieten.' Zij zullen openbaar moeten worden. De twee scholen voor mavo/havo en vwo - RSG Professor Zeeman en het Goe se Lyceum - hebben al een openbare signatuur. Van der Wekken verwacht dat de hui dige besturen van de vbo- scholen daar geen bezwaren tegen zullen aanvoeren. De fusie tussen deze vier scholen biedt mogelijkheden voor een breed onderwijsaanbod, zo als dat in het kader van de nieuwe wetgeving door het rijk noodzakelijk wordt ge acht. Vakken, die binnen een kleine organisatie uit finan ciële overwegingen niet gedo ceerd zouden kunnen worden, kunnen in een breder ver band wel in het pakket wor den opgenomen. In een kleine scholengemeen schap zouden sommige lera ren voor slechts enkele uren aangesteld kunnen worden, terwijl ze in een groter ver band op meerdere scholen in zetbaar zijn. Met de fusie wordt, volgens wethouder Van der Wekken, ook ingespeeld op voorgeno men ontwikkelingen binnen het onderwijs voor mavo, ha vo en vwo en de vorming van het zogenaamde 2e fase on derwijs. De Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland en dc RSG Professor Zeeman gaan deel uit ma ken van een breder scholenverband samen met het Goese Lyceum en Groot Stelle in Goes. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1