Bij een afscheid 3 Kledingactie voor mensen in nood Walcon monteert steigers DICHTERS Veel glas op strand van Westerschouwen Schade door industrie vergoed via regeling Danceparty om te griezelen INGEZONDEN STUKKEN STREEKNIEUWS Noordgouwse campagne Afghaanse vrouwen succesvol Scheldecommissie is geïnstalleerd KERKBERICHTEN Meer dan 200flessen gevonden Voortzetting convenant 1971 Uitreiking penningen zwemmers I DINSDAG 10 MAART 1998 NR 26346 De redactie behoudt zich het cecht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Het einde van de zelfstandige uitgave van de Zierikzeesche Nieuwsbode markeert het veranderingsproces waarin we op Schouwen-Duiveland verkeren. In sneltreinvaart werd ons eiland na de op heffing van het isolement in 1965 veranderd van een land- bouweiland (met wat toeris me) in een mooi woongebied (met veel toerisme) en steeds minder landbouw. Op school zag ik klassen met 70 procent Zeeuwse kinderen in 1970 veranderen in klassen waar nog 30 a 40 procent een Zeeuwse achtergrond heeft. Zierikzee raakte haar positie als centrale plaats kwijt. Al lerlei diensten verdwenen door schaalvergroting naar Midden-Zeeland. De betere verbindingen betekenen niet méér, maar zelfs minder werkgelegenheid. Goes ont wikkelde een grote aantrek kingskracht en groeit nu snel ler dan Middelburg. Ondertussen wordt de band van Schouwen-Duiveland met de Rotterdamse regio steeds sterker. De Zierikzee sche Nieuwsbode opgenomen in de PZC lijkt een oplossing, maar gelet op de bevolking hier zou een Noord-Zeeuwse editie van een Rotterdamse krant meer op z'n plaats zijn. Schouwen-Duiveland wordt de uiterste rand van de Rand stad Holland. FRANS BEEKMAN Zierikzee (Leraar aardrijkskunde RSG Professor Zeeman) ZIERIKZEE ging Nut Uitspanning ha len zaterdag 14 maart oud pa- Jongerenavond pier en karton op. Zij starten om 9.30 uur. Mensen worden verzocht de spullen zo goed als mogelijk gebundeld aan de weg gereed te zetten. Ook bestaat de mogelijkheid oud papier aan te leveren. In het kerkcentrum Onder de Beuze in Zierikzee wordt dinsdag 17 maart een speciale jongerenavond gehouden. Theo van Teylingen, gods dienstleraar in Goes, maakt zijn opwachting als een soort troubadour. Hij vertelt met zang en gitaar meer over de geloofshouding van jongeren. De avond begint om 19.45 uur en wordt uiterlijk 22.00 uur afgerond. De organisatie is in handen van de werkgroep Vorming en Toerusting. KERKWERVE Oud papier Leden van sportvereniging WIK halen zaterdag 14 maart vanaf 9.30 uur oud papier op in Kerkwerve, Noordgouwe en Schuddebeurs. Verzocht wordt het papier gebundeld gereed te zetten. ZONNEMAIRE NBVP De afdeling Noordgouwe e.o van de NBvP houdt woens dag 11 maart een bijeenkomst in het dorpshuis van Zonne- maire. De heer Groeneveld van de Koninklijke Neder landse Reddingsmaatschap pij vertelt onder meer over het redden van drenkelingen en over reddingsboten. Aan vang 20.00 uur. Dinsdag 7 april komen de plattelands vrouwen bijeen in het vereni gingsgebouw van de Neder landse Hervormde kerk in Noordgouwe. Zij gaan dan paasversieringen maken, zo als het opmaken van een 'paaskrans' of van een 'paas- mand. Deze bijeenkomst be gint om 13.00 uur. Oud papier Leden van harmonievereni- De container is open van 9.30 tot 12.00 uur en staat in de Oostweg bij boerderij Vis. NIEUWERKERK Klaverjassen ouderen De afdeling Nieuwerkerk van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen houdt za terdag 18 april in samenwer king met de Stichting Welzijn Ouderen een klaverjasfestijn voor ouderen. Ook is er een verloting. Het festijn vindt van 13.30 tot 18.00 uur plaats in 'Ons Dorpshuis' in Nieu werkerk. Deelnemers kun nen zich aanmelden via tele foon 642754. OOSTERLAND SGP-Studievereniging De SGP-studievereniging Schouwen-Duiveland houdt vrijdag 13 maart een vergade ring in de consistorie van de Gereformeerde Gemeente aan de Sint Joostdijk 11 in Oosterland. Als spreker is aanwezig dr. C. Polderman uit Middelburg. Titel van zijn inleiding is In ternet, net wel of net niet? Aanvang 19.45 uur. BRUINISSE Havenmeester Oud-Bruenaar Jacob Bal C.zn is benoemd tot fulltime ha venmeester van de jachtha ven in het Brabantse Drim- melen. Voor die tijd func tioneerde Bal als hulp-haven meester in Oude Tonge. Op reis Soms ga je opreis om niets te verliezen met misdadigers leef je niet samen. Soms ga je opreis om alles te verlaten in de klauwen van onderdrukkers wil je niet vallen. Soms ga je op reis om te wonen in een ander land je bent vertrokken om het symbool van de macht je bent vertrokken om je niet te laten breken. Een reis kan vrijheid zijn een reis kan thuiskomst zijn je wordt vollediger mens. Blijven is bederf blijven is stilstaan blijven is het leven niet leven. Soms ga je op reis om een verhaal opnieuw te schrijven wij zijn onderweg in het voertuig van de hoop wij zijn onderweg naar ons einddoel: Viva de vrijheid. ZarinTadjRahimi, Burgh-Haamstede Deze rubriek verschijnt wekelijks in de dinsdag-uitgaven van de Zierikzeesche Nieuwsbode en biedt thuis-dichters uit de streek de gelegenheid hun gedichten aan een groter publiek te presenteren Wie denkt een of meer geschikte gedichten te hebben kan deze op sturen naar de Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. De redactie behoudt zich het recht voor de gedichten wel of niet te plaatsen. Wijzigingen worden vanzelfspre kend niet doorgevoerd. De naam van de schrijver of schrijfster staat onder het gedicht. GOES - De echte durfals en genieters van dansmu ziek moeten vrijdag 13 maart in podium 't Beest in Goes zijn. Daar wordt een horror danceparty ge houden met veel muziek en tal van enge dingen. Wie gaat, dient over sta len zenuwen te beschik ken. De angsthazen en de bangeriken kunnen, vol gens de organisatie, beter thuisblijven. Immers weerwolven zullen hun angstaanjagend gehuil la ten horen, half afgeklo ven ledematen liggen ver spreid in de hoeken en bij wie niet oppast, kruipen de spinnen in de broeks pijpen omhoog. Daarnaast is er natuur lijk veel muziek. Die wordt verzorgd door de DJ's Robbert en Marcel. Ze verrassen de bezoekers met de betere swingmu ziek uit de historie van de pop. Van oud tot nieuw, van grunge tot techno. De horror danceparty in 't Beest begint om 21.00 uur. Tegen wil in Zierikzee ZIERIKZEE - Liever was ze in haar geboorteland Af ghanistan gebleven, maar het Talibanregime dwong haar tot vertrek. Recent arriveerde de 31-jarige Ha- mid met haar man en dochtertje in Zierikzee, waar ze werd ondergebracht in hotel De Drie Koning-en. ,,Ik ben alles verloren waar ik van hield; m'n werk en m'n familie. Ik wilde nooit weg, maar het moest er uiteindelijk van komen." Hamid ondersteunt deze actie met heel haar hart. Zaterdag 4 april zal zij tijdens een grote manifestatie in Rotterdam de handtekeninglijsten in ont vangst nemen. ,,Ik ben heel blij met deze actie, al snap ik niet dat het aan Kabul opge hangen is. Alle vrouwen - en ook de mannen - in Afghani stan gaat het aan." Prager De situatie van de jonge vrouw werd in Afghanistan steeds gevaarlijker, temeer daar haar werk voor de Ver enigde Naties haar niet be paald geliefd maakte bij de Taliban. ,,Ik probeerde in Af ghanistan te leven en te wer ken voor mijn volk en dan met name voor de vrouwen. Maar ik kon niet meer verder. omdat ik met buitenlanders werkte. Dat werd niet geac cepteerd." Hamid en haar echtgenoot brachten verschil lende weken door van wik ken en wegen. Het besluit hun vaderland achter te la ten, viel het echtpaar zwaar. „Maar het is al twintig jaar lang oorlog daar. De goede tijd van m'n leven heb ik in oorlog doorgebracht." Door slaggevend was uiteindelijk de geboorte van hun - inmid dels vijf maanden oude - kindje. ,,M'n baby is een dochter. Zij ging diezelfde toekomst tegemoet. Goede ouders zijn volgens mij ou ders die hun kinderen een be ter leven kunnen geven," stelt Hamid. In Hotel De Drie Koningen wacht ze, samen met echtge noot en dochter, op duidelijk heid. ,,Mijn ideaal is te wer ken voor alle vrouwen op de wereld. Het is niet mijn bedoeling dingen nu te vergeten, ik wil proberen vanuit hier iets aan de situatie te doen." Handte keninglijsten kunnen nog tot maandag 30 maart worden in geleverd bij J. Prager - Stein, Groeneweg 19, 4317 PV Noordgouwe. Op dit adres kunnen de lege lijsten ook worden opgevraagd. Ook bij bibliotheek De Stolpe liggen informatiebrochures en handtekeninglijsten ter inza ge. ANTWERPEN (ANP) - De in- ternationale Scheldecommis sie is maandag in Antwerpen geïnstalleerd. In de commissie zetelen verte genwoordigers van Neder land, Frankrijk, Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ze waakt over de kwaliteit van het Scheldegebied en zal vooral de vervuiling bestrij den. De Schelde is een van de vuil ste rivieren in Europa. De commissie nam maandagoch tend al direct een actiepro gramma aan om de lozingen te beperken en het ecologisch herstel te bevorderen. Neder landse vertegenwoordigers in de commissie verwachten dat over tien jaar de kwaliteit van het water al aanzienlijk zal zijn verbeterd. Ned. Hervormde Kerk Beroepen te Coevorden: F. Schipper te Zwartsluis; te Stavenisse: E. de Mots, kan didaat te Putten. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland OOSTERLAND - Biddag, woensdag 11 maart: 9.30, 14.30 en 19.00 uur dhr. H. Mo lendijk. BURGH-HAAMSTEDE - Tijdens de laatste storm is op het Westerschouwse strand bijzonder veel glas aangespoeld. Op een stuk strand van ander halve kilometer lengte werden 211 flessen, ver schillende gloeilampen en een aantal tl-buizen ge vonden. Reden voor natuurgids en recreatieondernemer J. Midavaine uit Haamstede - de vinder van het glas - om de alarmbel te luiden. „Het kan een hoop leed voorko men," schrijft Midavaine in een persbericht over het aangespoelde glas. „Op een met glas vervuild strand hebben de EHBO'ers van de reddingsbrigades handen vol werk aan harigheid die door tijdige opruimacties in de winter en het vroege voorjaar verholpen kan worden." Hij voegt daar aan toe dat het gevaar groot is dat fles sen kapot gereden worden door voertuigen die ingezet worden bij het onderhoud van strand en duinen of de opbouw van strandpavil joens en sti'andhuisjes. „De ze mensen kunnen onmoge lijk om iedere fles heen rij den, hetgeen tot gevolg heeft dat menige fles in een hoeveelheid scherpe scher ven en splinters verandert. Met alle gevolgen van dien." De gemeente Schouwen- Duiveland, door Midavaine gealarmeerd, heeft inmid dels actie ondernomen. Mid avaine roept in zijn persbe richt alle mensen die tijdens een strandwandeling glas zien liggen om dit op te ra pen, mee te nemen en in de dichtstbijzijnde afvalbak te deponeren, „wij kunnen met z'n allen onze eigen meest geliefde vakantie- plek schoonhouden van voorwerpen die tot veel kin- der- en grotemensenver- driet kunnen leiden," aldus Midavaine. ZIERIKZEE - 'Kleding, uw pakkie an'. zo luidt het thema van de nieuwe kledingactie van Mensen in Nood. Op twaalf lokaties op Schouwen-Duiveland kunnen mensen dinsdag 17 en woensdag 18 maart overtollige kleding inleveren. Veel mensen in de Derde We reld en Oost Europa kunnen zich niet of nauwelijks kle ding veroorloven. Omdat ze op de vlucht zijn en alles moesten achterlaten of omdat ze eenvoudigweg te arm zijn. Via de kledingactie van Men sen in Nood worden zij op een praktische manier gesteund. Deze organisatie stuurt kle ding rechtstreeks naar de noodgebieden. Daar regelen hulpverleners uit het land zelf de distributie. „Kleding is naast voedsel, onderdak en medische zorg in noodsitu aties een eerste noodzaak. En waar voor hulpverlening geen kleding nodig is kan Mensen in Nood met de op brengst van verkochte kle ding andere hulp bieden. Zo snijdt het mes aan twee kan ten!" aldus Mensen in Nood in een persbericht. Op dinsdag 17 maart kan kleding ingele verd worden op de volgende lokaties: Burgh (Ned. Herv.. kerk. 13.30-16.30 uur), Brui- nisse (pakhuis fam.. Van Oe- veren. Kerkstraat 2.) Een dag later kan men terecht in: Oosterland (Oosterhof, 09.00-17.00 uur), Nieuwer kerk (gebouw De Schakel, 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur), Haamstede (Ned. herv. kerk. 13.00-17.00 uur.), Scharendij- ke (De Putmeet, 14.30—18.00 en 19.00-20.00 uur), Brouwers haven (Ger. kerk. Boston plein. 10.00-16.00 uur), Renes- se (Hogezoom 105), Zonne- maire (Dijk van Bommenede 18, Vanaf 12.00 uur), Drei- schor (Ned. herv. kerk, 09.00- 17.00 uur), Schuddebeurs (Donkereweg 15) en Zierikzee (Kerkcentrum, 09.00-17.00 uur). Hamid (uit veiligheidsoog punt blijft haar voornaam on vermeld) is het levende be wijs van de noodzaak van de internationale campagne Een bloem voor de vrouwen in Kabul. Deze actie, waarbij mensen via het zetten van hun handtekening hun soli dariteit kunnen betuigen aan de vrouwen in Afghanistan, werd door Europees Commis saris Humanitaire Hulp E. Bonino gelanceerd. Jessica Prager-Stein uit Noordgouwe haakte op dit initiatief in, nadat ze be merkte dat in Nederland ver dere actie uitbleef. Ze ver spreidde handtekeninglijsten en bracht de campagne via verschillende wegen - onder meer tijdens de Internationa le Vrouwendag in Zierikzee - onder de aandacht. Ook In ternet werd als medium inge zet. „Het loopt uitstekend. Vanuit heel Nederland ko men er dagelijks gemiddeld vijfhonderd stuks binnen," laat Prager weten. Dit week end werd een score van 1693 handtekeningen behaald. legt uit dat Kabul slechts als symbool is gekozen. Maar dat de situatie in heel Afghani stan nijpend is, is bekend. Zo mogen vrouwen in dat land onder geen beding het huis vèrlaten, tenzij geëscor teerd door broer, vader of echtgenoot én voorzien van papieren waarmee de familie band kan worden bewezen. Met een volledig afsluitende chadari - een alles verhullend kledingstuk - worden de vrouwen onzichtbaar ge maakt. Alleen een klein ruit je voor de ogen maakt het voor de vrouwen mogelijk nog iets om hen heen te kun nen zien. Deze chadari moe ten oud en vies zijn, zodat mannen niet vermoeden dat onder het gewaad een jonge vrouw verborgen gaat. „Het is hetzelfde als een gevange nis of, erger nog, als een graf. Mensen worden niet als mens maar als dier behandeld," vat Hamid de situatie in haar thuisland samen. Gevaarlijker Op het feest ter gelegenheid, van de Internationale Vrouwendag waren verschillende vluchtelingen uit Hotel De Drie Koningen aanwezig. Jessica Prager-Stein zit temidden van hen. (Foto: Marijke Folkertsma) MIDDELBURG - Akkerbouwers of veehouders in het Sloegebied die menen dat er aan hun gewassen of vee schade is ontstaan door de industrie krijgen deze schade voortaan vergoed door de - fluoruitstotende - bedrijven Thermphos en Pechiney Vanmiddag (dinsdag) hebben betrokken bedrijven een schade- en preventieregeling luchtverontreiniging onder tekend in het Provinciehuis in Middelburg. Deze regeling is een voortzetting van het convenant uit 1971. Uitgangs punt is opgelopen schade, voor zover een gevolg van de emissie van deze bedrijven, snel en op een redelijke ma nier te regelen. Andere onder tekenaars zijn LTO-Raad Zee land en de provincie. De eerste behartigt de belangen van de agrariërs, de provincie komt om de hoek kijken bij onoplosbaar meningsver schil. Uitspraak Een commissie van vijf onaf hankelijke leden behandelt voortaan de door de LTO- Raad opgegeven schademel- dingen. Deze commissie doet een uitspraak over de oor zaak en de invloed van de in dustriële schade op de totaal- schade. Preventieve maatregelen Bovendien wordt ook met preventieve maatregelen, eveneens betaald door de in dustrie, gewerkt. Hoewel dat al langere tijd gebruikelijk was, ontbrak het in het conve nant aan kaders. Twee werk groepen, gericht op veehoude rij en plantenteelt, houden een vinger aan de pols bij be drijven waar kans op fluor- schade bestaat. Onafhanke lijke taxateurs worden ingezet om uitspraken over de financiën te doen. ZIERIKZEE - Voorzitter van sportcentrum Onderdak in Zierikzee, P. Berrevoets-Rin- gelberg heeft de trimpresta- tiepenningen voor 1997 uitge reikt. Het betreft een zwempresta- tie waarbij de deelnemers per jaar minimaal 25 ep maxi maal honderd kilometer moe ten afleggen. De penning van 25 kilometer werd behaald door de dames Catshoek-van de Velde, S. Fi- lius, A. Legerstee, J. de Vos, Vrijland-Poot, H. Martens en Becu-de Bruyne. De penning van 50 kilometer ging naar de dames Kramer, A. de Crom-van Stee, Hage, Kouwenberg, C. Legemate, Muste, van de Sande-Biesing enC. van Wel. De dames L. Streefkerk en M. van Beveren-van Burg ont vingen de penning van 75 ki lometer. De heren C. van Haveren en J. van Beveren en de dames T. van de Breul, M. van Mourik, Van der Post-van Doorne, T. Schouwenaar en Van der Wekken-Smalheer kregen de penning van 100 kilometer. Aan de Loswal aan de Engelse Kade in Zierik zee worden deze week de nieuwe steigers voor Watersportvereniging Zierikzee gemonteerd. Het gaat in totaal om ruim 350 meter aanleg steiger, volgens het zogenaamde Walcon-sys- teem. Het bedrijf Walcon produceert, mon teert en installeert deze steigers. Ze vervangen het voorheen gebruikte Interboot Marina-systeem. De nieuwe steigers komen direcht achter de keersluis te liggen. Na het monteren van de steigerstukken, worden ze per scheepje naar de plaats van bestemming vervoerd om daar met beugels aan de meerpa len te worden bevestigd. (Foto: Marieke Mandemaker)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5