'Herkomst soms zeer twijfelachtig' Vrees meer vrachtverkeer bedrijventerrein Boerenweg Gedenksteen in Vrijburg Openingsfeest van jeugdsoos Renesse Wel uitbreiding lijnen Zomerbus Haamstede kan verlangd minitransferium schudden Visserijvoorman kaart gevaar van import van schelpdieren aan 'Ik verwacht daar problemen' Jubilarissen bij de Houtbond FNV Eerste prijs Kunst en Eer Nieuwe voorzitter GLTO/ZMO Brand in bungalow Port Zélande AGENDA The Basement 14 maart van start Omzettingagrarisch' naar 'wonen' Problemen verwacht met oude bestemmingsplannen DINSDAG 10 MAART 1998 NR 26346 3 ZIERIKZEE - Ondernemend Haamstede kan de aan leg van een minitransferium achter de brandweerka zerne wel schudden. Dat wordt te duur. College en raad zien meer in uitbreiding van de routes van de Zomerbus. Wethouder Van de Velde omschreef het voornemen tot havenuitbreiding als een gecompliceerd traject waarbij het om meer gaat dan alleen het verkassen van een deel van de Bruse vloot. Op de foto de Vluchthaven van Bruinisse. (Archieffoto) BRUINISSE - Vandaag de dag worden incidenteel mosselen geïmporteerd waarvan de herkomst zeer twijfelachtig is. Deze kritische noot in de richting van de handel in Yerseke lanceerde voorzitter W. van den Berg afgelopen vrijdagavond tijdens de jaarver gadering van vissers vereniging Algemeen Vissersbe- lang in Bruinisse. In de wetenschap dat sommi- De reden dat de inkopers naar ge handelaren korte-termijn- andere landen uitwijken politiek bedrijven (oftewel heeft echter alles te maken alleen dollars zien blinken) met de groeiende belangstel- blijkt dat de Bruse mossel- ling voor mosselen. De pro kwekers het luchtig importe- ductie op het Nederlandse ren van de Bonamia Ostrea percelenareaal is te laag om oesterziekte niet zijn verge- aan de vraag van de consu- ten. Een geringe hoeveelheid ment te voldoen, meeliftende vreemde orga- Van den Berg: „Al jaren lang nismen in geïmporteerde vragen wij om krachtdadig schelpdieren is namelijk vol- optreden van de overheid om doende om een florerende be- besmetting van de Ooster- drijfstak met een gemiddelde schelde te voorkomen. Tot op jaaromzet van minstens 140 heden kon zij zogenaamd miljoen gulden op jaarbasis niets tegen de handel en wan- om zeep te helpen. del van andere lidstaten be- ZIERIKZEE - Bewoners van de Zierikzeese wijk Poortambacht zowel als ondernemers zijn bang dat er door de geplande uitbreiding van het bedrijventer rein aan de Boerenweg overlast zal ontstaan door vrachtverkeer. Dat bleek gisteren tijdens een hoor zitting over het voorontwerpbestemmingsplan Dien sten- en Bedrijventerrein Boerenweg. Dat is de uitkomst van de dis cussie gisteravond in de raadscommissie ROEZ. On dernemers in Haamstede zien de zakelijke voordelen van het transferium in Renesse. Met lede ogen zien zij aan hoe de zomerse stroom dagjes mensen wordt verlegd naar Renesse. De aanleg van een mini-uitvoering van het transferium in hun woonkern zien zij als oplossing. De politiek voelt hier voor alsnog weinig voor en ziet meer in een grotere inzet van de ZWN Zomerbus. Die gaat komende zomer al naar Nieuw-Haamstede en wet houder C. Veerhoek wil met de ZWN onderhandelen over lijnen naar Westenschouwen en Haamstede. Het parkeren aan de Ramp- weg mag niet duurder zijn dan elders in de Westhoek, vinden CDA, WD en D66. Veerhoek pleitte voor in standhouding van het huidi ge, hogere tarief. Deels van wege de verkeersveiligheid aan de Rampweg en deels om de particuliere parkeerterrei nen bezet te houden. Op aan- Dat kwam aan het licht in de discussie over de bouwaan- vraag van Kerkwervenaar Van der Have die zijn boerde rij wil slopen om op die plek een woonhuis te bouwen. Tot woede van met name CDA- commissielid R. van der Wek ken wordt Van der Have al bijna een jaar aan het lijntje gehouden. Een aangtekende brief naar de raad is blijven liggen in het bureau van een ambtenaar. Hoewel de commissie neigde naar legalisatie op korte ter mijn, wist wethouder C. Veerhoek het tij te keren. Volgens hem ontkent Van der Have niet dat hij een burger woning gaat bouwen. Daar mee zou de gemeente een wij ziging van de bestemming sanctioneren. Veerhoek wees op een ongekende precedent werking. „Als we dit toe staan, voorspel ik een run op dergelijke wijzigingen. Dan krijgen we tientallen aanvra- NIEUWERKERK - De afde ling Duiveland van de Bouw en Houtbond FNV houdt vrij dag 3 april haar jaarvergade ring/huldigingsavond. Verschillende jubilarissen worden gehuldigd voor hun 25-, 40 of 50-jarig lidmaat schap. De bijeenkomst in het dorps huis in Nieuwerkerk begint om 21.00 uur. geven van de VVD worden de mogelijkheden van een dag tarief aan de Rampweg beke ken. Invoering van betaald parke ren op de Brouwersdam zit er voorlopig niet in. Wel onder handelt de gemeente opnieuw met het waterschap over par- keerheffing op de Nieuwe Weg en de pleintje voor de Weide Wereld. Binnen twee weken wordt antwoord ver wacht. Wegwijzers Er is goede hoop op een offi ciële ANWB-bewegwijzering naar het transferium. De pro vincie verbood vorig jaar de gemeentelijke wegwijzers. Veerhoek: „De provincie moet nog 'ja' zeggen tegen de ANWB. Ik ga er vanuit dat ze in Middelburg verstandig zijn." Als de bewegwijzering er is, kan volgens de raads commissie worden afgezien van het plan om op het trans feriumgebouw een een bui tensporig groot bord te plaat sen. gen op ons dak." Beter vond Veerhoek het dat de commis sie wacht op de nog op te stel len structuurvisie voor geheel Schouwen-Duiveland. Met te genzin constateerde de com missie dat hier het individu eel belang moet wijken voor het algemeen belang. Milder was de commissie te genover mevrouw I. Gast. Zij wil een zogenoemd 'zevendui zend gulden woninkje' aan de Nieuwstad in Brouwerhaven geschikt maken als eenge zinswoning. Ook dat is in strijd met het bestemmings plan. De woning wordt zegge en schrijve 1.70 dieper dan toegestaan. Het voormalige visserswoninkje is nu een va kantiehuisje. Het gezin Gast gaat er permanent wonen. De verbouwing betekent een ver betering van de omgeving, oordeelde de commissie, en past verder in het streven de stadskernen permanent be woond te houden. GOES - Tijdens het Zeeuws Winterfestival in Goes heeft Koninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzee een eerste prijs in de wacht gesleept. Dat deed het Zierikzeese mu ziekgezelschap met haar ver tolking van Jacob de Haan's Ground die 80 van de 100 pun ten opleverde. Zeventien Zeeuwse muziekverenigin gen deden mee aan het festi val dat gehouden werd in de Prins van Oranje. Op het bedrijventerrein aan de Boerenweg heeft inmid dels een aantal bedrijven - va riërend van onder meer een automaterialenhandel tot een garage en een dierenspeci aalzaak - een plaatsje gevon den. Volgens het college van B&W van de gemeente Schou- i i.uiai^ wen-Duiveland is er echter zoveel belangstelling voor een plaatsje in die hoek dat uitbreiding van het terrein noodzaak is. Voorlopig wordt uitgegaan van een uitbreiding met ruim twee hectare. Een deel van ginnen. Met de catastrofe van de varkenspest in het achter hoofd wil ik echter een drin gend beroep doen op het mi nisterie van LNV en het Productschap Vis om onze sector voor zo'n ramp te be hoeden. Mocht dit niet luk ken dan zullen wij alles uit de kast halen om via de politie ke weg tot een verbod te ko men zoals dit ook geldt voor de Waddenzee. Daar mag ook geen vreemde mossel in. Uithaal Van den Berg haalde tijdens de jaarvergadering in het Durpsuus ook uit naar voor man H. Revier van de Wad denvereniging. Vorige maand tijdens de Volkshogeschool- dagen in het Friese Bakke- veen probeerde Revier de aanwezige vissers te vertel- die ruimte is bestemd voor re alisering van een bedrijven centrum. In dit bedrijfsverza melgebouw zouden meerdere kleine bedrijven onderge bracht kunnen worden op de begane grond en kantoren op de eerste verdieping. Berich ten als zou er onder bedrijven te weinig belangstelling be staan voor een plaatsje in het bedrijvencentrum weer spreekt de gemeente. „Er zijn wat problemen mee geweest, maar er is wel voldoende be langstelling," aldus een ge meentewoordvoerder. Het zelfde geldt volgens wethouder C. Veerhoek voor het bedrijventerrein als ge len dat zijn achterban uit hoofdzakelijk inwoners van Groningen en Friesland be staat. Niets blijkt minder waar. Onlangs stond in het Waddenbulletin (het orgaan van de Waddenvereniging) dat het gros van de leden van de Waddenclub woonachtig is in de randstad en het midden van het land. Goede public relations zijn naar de mening van Van den Berg onmisbaar om de strijd tegen de natuur- en milieu-or ganisaties te overleven. De schelpdiersector moet vol gens hem meer bevatting zien te kweken bij het grote pu bliek, met name zolang er krantenberichten circuleren met titels als: 'Honger in de Waddenzee' of 'Scholekster sterft uit'! Overigens niet al leen de gemiddelde Nederlan der mag wat Van den Berg be- heel. Volgens hem is daar zelfs 'zeer veel' belangstel ling voor. Tijdens de hoorzitting werd door M. Jol aandacht ge vraagd voor de verkeersvei ligheid. Hij is bang dat het verkeer in de wijk door de uitbreiding van het bedrij venterrein een stuk drukker en daarmee ook gevaarlijker wordt en pleitte voor een rechtstreekse aansluiting van het terrein op de N59. Veer hoek hielp hem meteen uit de droom. „Dat is bij Rijkswa terstaat (de beheerder van de N59. Red.) onbespreekbaar. Ze willen liefst minder aan sluitingen op de N59 en zeker niet meer," aldus Veerhoek. Volgens de wethouder is uit eerder verkeersonderzoek ge bleken dat het wel mee zal vallen met de door de wijkbe woners gevreesde toename van het verkeer. „Dat be vreemdt mij," was de reactie van Jol. Ook ondernemer R. Bolle uitte zijn zorg over de verkeerssituatie. Volgens hem is er op de Grevelingen- straat, de straat die vanaf de Haringvlietstraat naar het bedrijventerrein voert, nu al sprake van een voor met na me voetgangers en fietsers ge vaarlijke situatie. M. Uil woont vlakbij de plaats waar straks het bedrij vencentrum moet gaan verrij zen. Hij vreest voor aantas ting van zijn privacy. „Vanaf de tweede verdieping kijken ze zo mijn tuin in," aldus Uil. De opmerking van wethouder Veerhoek dat er tussen zijn woning en het bedrijvencen trum een tien meter brede groensingel wordt aangelegd stelde Uil niet gerust, „daar kijken ze zo overheen." Na bespreking in commissie verband komt het ontwerpbe- stemmingsplan half april ter visie te liggen. Als bezwaren uitblijven, de gemeenteraad - die er waarschijnlijk in mei over gaat beslissen - akkoord gaat en ook de provincie toe stemming geeft kan binnen een half jaar begonnen wor den met de realisering van de uitbreiding. treft wat meer sympathie voor de schelpdiervissers to nen. Veel 'buurtbewoners' van de Waddenzee kijken ook met een scheef oog naar de aanwezigheid van de Zeeuw se vissers in 'hun achtertuin'. Van den Berg herinnerde aan de inleiding van burgemees ter W. Ridder van Rappard van het Waddeneiland Texel in het eerder genoemde Bak- keveen. „Ik denk dat we moe ten proberen begrip te kwe ken bij de bewoners van de Waddeneilanden. Het organi seren van een mosselavond in een plaatselijk bejaardente huis resulteert zeker in een positieve pers. Ook het voe ren van gesprekken met plaatselijke bestuurders kan hiertoe bijdragen," aldus van den Berg, die tevens op het belang van korte lijnen met de volksvertegenwoordigers wees. Vluchthaven Weinig woorden wijdde de voorzitter aan de problema tiek rondom de verhuizing van een deel van de mossel- vloot. De gemeente Schou wen-Duiveland heeft inmid dels aangetoond met serieuze plannen over de toekomst van de Vluchthaven bezig te zijn. Wethouder van Havenzaken mevrouw G. van der Velde-de Wilde gaf in een toelichting aan dat onderhandelingen met Rijkswaterstaat en de Dienst der Domeinen zijn ge start. Bovendien zijn de Di rectie Visserij en diverse mi nisteries in de arm genomen om externe gelden aan te bo ren. Mevrouw Van de Velde om schreef het voornemen tot ha venuitbreiding als een gecom pliceerd traject waarbij het om meer gaat dan alleen het verkassen van een deel van de Bruse vloot. Ook de aanleg van een loswal en het aan trekken van havengebonden industriële bedrijven wordt daarin betrokken. „De ge meente Schouwen-Duiveland is wel degelijk bezig met ha- venbeleid. Er zijn onderhan delingen gaande om te kijken wat we eerst willen en kun nen realiseren," stelde de wethouder de Bruse vissers gerust. Nog deze maand zal met de betrokken schipper-ei- genaren het vervolgtraject worden uitgestippeld. GOES - Hans Meijer is be noemd tot nieuwe voorzitter van landbouworganisatie GLTO/ZMO Zeeland. Hij start zijn nieuwe job in de loop van dit jaar. Meijer (38), die sinds 1993 als landbouwer in Cadzand werkzaam is, volgt Huib van der Maas op. Van der Maas is voorzitter van GLTO/ZMO Zeeland en van de LTO-raad Zeeland vanaf 1994. Daarvoor was hij voorzitter van ZLM. Meijer studeerde aan de Juridische Faculteit in Leiden en werkte onder meer bij de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Van oorsprong is hij afkomstig uit Wassenaar. PAASMANDEN DREISCHOR - Belangstellen den kunnen dinsdag 31 maart of dinsdag 7 april een paas- mand maken bij Liesbeth Gil- tay aan de Molenweg 15 in Dreischor. De lessen zijn op beide dagen van 19.30 tot 21.30 uur. Vrij dag 1 mei wordt er een voor jaarsschikking gemaakt. Voor nadere inlichtingen of aanmelding: telefoon 402172. SCHAREND1JKE - Ze ven vakantiegangers werden met ademhalings moeilijkheden vervoerd naar de ziekenhuizen in Zierikzee en Dirksland. Hun klachten werden veroorzaakt door brand die uitbrak in een vakan tiebungalow in Port Zé- lande. De zeven vakantiegan gers werden dinsdag nacht wakker door rookontwikkeling, die veroorzaakt bleek te wor den door brand. Zij ver lieten zelfstandig het pand. De brand in het va kantieverblijf kon snel worden geblust. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak ervan. Dinsdag 10maart Brouwershaven Commissie Maatschappelijke Aangelegenheden bespreking uitgangspunten Jeugdnota. Stadhuis Brouwershaven. 17.00 uur. Openbare vergadering Commissie MA. Stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 11 maart Zierikzee Praise-aerobic. Bij Leger des Heils, Poststraat. 15.00-16.00 uur. Workshop hand- en nagelver zorging. Parfumerie De Drie Zwaantjes. 19.30 uur. Studiebijeenkomst over vra gen rond de Heilige Geest. Pinkstergemeente. Meel- straat 1. 20.00 uur. Noordwelle Lezing over dierfysiothera- pie. Dorpshuis. 20.00 uur. Brouwershaven Schoen verkoop. Recreatie zaal Poortershof. Aanvang 14.00 uur. Zonnemaire Bijeenkomst NBvP. Dorpshuis. 20.00 uur. Donderdag 12 maart Zierikzee Verkoping tweedehands kle ding. Sally's boetiek, Post straat 48.8.30-11.00,13.00- 15.00 en 19.00-20.00 uur. De Veste, Manhuisstraat. PCOB-themamiddag over zorgvezekeringen. Aanvang 14.15 uur. Lezing Frans Beekman over 'Archeologie en duinverstui ving'. Trouwzaal stadhuis Meelstraat. 19.00 uur. Commissie Grondgebiedza ken/Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken. Theater Mondragon. 19.30 uur. Burgh Start gespreksgroep voor vrouwen over lijden en dood in gebouw Revasa in Burgh. 20.00 tot 22.00 uur. Burgh-Haamstede Start van de Voorjaarscursus Natuur en Fotografie in de Schutse. 13.30 uur. Vrijdag 13 maart Zierikzee Verkoping primula's korf balvereniging All-Ready. Huis-aan-huis. 18.00 tot 20.00 uur. Dreischor Nutsavond Nut en Genoegen met opvoering blijspel 'Een nieuw seizoen voor camping Blokzicht' en bal na. Dorps huis. 20.00 uur. Oosterland Vergadering SGP-Studiever- eniging Schouwen-Duiveland in consistorie Gereformeerde Gemeente. 19.45 uur. Zaterdag 14 maart Zierikzee Open huis atelier Saskia Eg- gink. Sint Jacobstraat 19. 11.00 tot 17.00 uur. Concert Margriet Eshuys. Theater Mondragon. 20.00 uur. Kerkwerve Ophalen oud papier door sportvereniging WIK. 9.30 uur. Westerschouwen Tennis-toernooi voor heren. Sport- en recreatiecentrum Westerschouwen. 19.00 tot 23.30 uur. Burgh-Haamstede Now dance party in jongeren centrum Big 'S'. 20.00 uur. Renesse Opening jeugdsoos The Base ment in de kelder van het dorpshuis. 17.00 uur. Dreischor Opening Streek- en Land bouwmuseum Goemanszorg. 10.30 uur. Zondag 15 maart Zierikzee Pelgrimstocht. Willibrordus- kerk. 9.30 uur. Haamstede Concert Kees Meerman 'un plugged'. Muziekcafé Bran- denburgh. 15.00 uur. Maandag 16 maart Zierikzee Vergadering Postzegelver eniging Schouwen-Duiveland in het scoutinggebouw. 20.00 uur. Dinsdag 17 maart Zierikzee Workshop portretfotografie ZVU. RSG Professor Zee man. 19.00-21.00 uur. Lezing auteur Nicolaas Mat sier. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. De oudere inwoners van Schouwen-Duive land hebben er misschien nog schoolgegaan: de Ambachtsschool in Zierikzee. In 1904 werd door J. A. de Bruyne. voorzitter van de 'Ver eniging ambachtsschool voor Schouwen-Dui veland te Zierikzee' de eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw gelegd. Sinds vandaag, dinsdag, prijkt die originele gevelsteen weer in de gevel van de Vrijburg, het wooncomplex dat verrees op de plaats waar vroeger de Am bachtsschool stond. De school werd op 1 okto ber 1904 feestelijk geopend en telde 48 leerlin- genafkomstig van heel Schouwen- Duiuveland. Van links naar rechts op de foto P. Boot, voorzitter van de bewonerscommis sie en mede-commissieleden A. de Vlieger- Knuist, L. Boot-Stols en H. van de Zande. (Foto: Marieke Mandemaker). RENESSE - De jeugdsoos Renesse wordt zaterdag 14 maart met een groot feest geopend. De soos, die de naam The Basement heeft gekregen, is geves tigd in de kelder van het Renesser dorpshuis. De opening staatgepland Allerlei moderne muziek- om 17.00 uur. Medewerking soorten worden gedraaid en aan de opening wordt ver- tot 24.00 uur kan er - voor leend door de Stichting Or- zover de spieren dat na de ganisatie in Beweging. Zo- sportactiviteiten nog aan- wel jongeren, ouders als kunnen - worden gedanst, andere belangstellenden Aan de bar zijn frisdrank en zijn tot 20.00 uur welkom snoepgoed verkrijgbaar, om een kijkje te komen ne men in de soosruimte onder de voormalige peuterspeel- Alcohol zaal. Er zijn hapjes en drankjes en er kan in en om Alcohol wordt, gezien de het gebouw deelgenomen leeftijd van de doelgroep, worden aan sportieve acti- niet geschonken in The Ba- viteiten. sement. De bedoeling is dat Voor de jeugd in de leeftijd de jeugd de zaken zoveel van 12 tot en met 16 jaar mogelijk zelf regelt, het be gaat de eerste officiële soos- stuur biedt daar waar nodig avond om 20.00 uur van ondersteuning en houdt een start. oogje in het zeil. ZIERIKZEE - De gemeente heeft nog zo'n driehon derd bestemmingsplannen liggen die nodig moeten worden herzien. In veel gevallen gaat het om boerde rijen die alleen nog een woonbestemming hebben.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3