Belgrado wijst kritiek af Veel groente en fruit eten niet altijd gezond Milieubeweging wil stop groei Schiphol Binnenvaartschip in problemen bij Tholen Bovaggaat klagen bij minister Leasebedrijven weigeren betalen boetes huurders Spoorwegpolitie verdwijnt als zelfstandige eenheid korps WATERSTANDEN Kritiek op leden van contactgroep Vlaamse vissers dreigen met uitbreiding blokkades Weer meer inkopen in de supermarkt i Ongeval met ambulance in Maastunnel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE UTRECHT (ANP) - De Bovag gaat namens de aange sloten lease- en autoverhuurbedrijven een klacht in dienen bij minister Sorgdrager van Justitie. De bond is er furieus over dat justitie en politie achterstallige verkeersboetes bij de verhuurders innen, als het bij de wanbetaler niet lukt. Bovag-woordvoerder R. Boon heeft dit dinsdag gezegd. Sinds vorig jaar geeft het Openbaar Ministerie in Leeuwarden aan de 25 regio korpsen opdracht auto's in beslag te nemen van wanbe talers van verkeersboetes. De politie gaat daarbij rigoureus te werk, ook als de auto die voor het huis staat niet van de betrokkene is, wordt hij weg gesleept en komen boete en wegsleepkosten voor reke ning van de verhuurder. Justitie kan de auto maxi maal, vier weken „buiten ge bruik stellen". Daarna moet zij hem truggeven aan de rechtmatige eigenaar. Maar voor lease-, verhuur- of ande re leenbedrijven is het een grote schadepost als de auto vier weken lang buiten be drijf is, aldus Boon. Hij wijst erop dat hetzelfde kan gebeu ren bij een particulier die zijn auto uitleent aan bijvoor beeld een vriend of familie lid. Volgens het Centraal Justi tieel Incassobureau (CJIB) is dit beleid overigens geheel conform de wet. Maar Boon vindt dat dit alle perken te buiten gaat: „Je kunt iemand toch niet verplichten de boete van een ander te betalen." Boon onderzoekt nu welke ju ridische stappen hij even tueel moet nemen. RIJSWIJK (ANP) - De spoorwegpolitie houdt waar schijnlijk medio volgend jaar op te bestaan als zelf standig korps. De 450 agenten van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan over naar de Divisie Mobili teit van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Dit KLPD-onderdeel verzorgt al politiet aken op de weg, op vaarwegen en op het terrein van de burgerluchtvaart. De overgang van de spoor wegpolitie naar het KLPD wordt geadviseerd door een werkgroep van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Water staat en de NS. Het kabinet moet binnenkort een defini tief besluit nemen, aldus een woordvoerder van Justitie. Volgens het advies wordt het landelijke Rechercheteam Transport en Logistiek (RTL) van het KLPD belast met het recherchewerk van de spoor wegpolitie. Het RTL onder zoekt de georganiseerde cri minaliteit in de transport sector. De overgang van de spoor wegpolitie, die waakt over de stations en de treinen, vloeit voort uit de privatisering van de NS. Minister Sorgdrager van Justitie, korpsbeheerder van het KLPD, liet al eerder weten het niet wenselijk te vinden dat een gewapende dienst als de spoorwegpolitie met nagenoeg dezelfde opspo ringsbevoegdheden als de re guliere politie straks onder een „particuliere" NS valt. Eerder werd gedacht aan het verdelen van de taken van de spoorwegpolitie over de 25 re gionale korpsen. Maar die mogelijkheid is organisato risch gezien moeilijker te rea liseren. DEN HAAG (ANP) - De milieubeweging wil dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in „niet mis te verstane bewoordingen" een streep haalt door de uitbreidingsplannen van Schiphol. Dit zei haar woordvoerder A. van den Biesen maandag middag bij de raad in Den Haag. De raad begon maandag met de tweedaagse behandeling van de bezwaren tegen de planologische kernbeslissing (PKB), het principebesluit voor de aanleg van een vijfde baan met inachtneming van het milieu. Namens de vereniging Mi lieudefensie, stichting Na tuur en Milieu en enkele re gionale milieuorganisaties betoogde Van den Biesen dat de PKB op „ministeriële sprookjes" is gebaseerd. „Met als enig credo de werk gelegenheid die de mainport Schiphol zou moeten ver schaffen. Maar dan nog gaat het over slechts 1500 extra ar beidsplaatsen per jaar." Het .besluit deugt volgens hem niet en is bovendien nog zeer slecht onderbouwd. Ook verschillende bewonersorga nisaties, gemeentebesturen en bedrijven dit. Daarbij gaat het de bedrijven, projectont wikkelaars en gemeentebe sturen vooral om de bouw- stop die geldt binnen bepaal de geluids- en veiligheidszo nes. Volgens de bezwaarma kers hiertegen berusten deze zones op onjuiste aannames en berekeningen. De bedrij ven zullen hoge schadeclaims indienen als zij hun uitbrei dingsmogelijkheden in rook zien opgaan. Om het milieu te beschermen is de capaciteit van Schiphol begrensd tot maximaal 44 miljoen passagiers en 3 mil joen ton vracht. Verder mo gen niet meer dan 10.000 wo ningen last hebben van vliegtuiglawaai en mogen de stank, de luchtverontreini ging en de veiligheidsrisico's niet toenemen in vergelijking met 1990. De bezwaarmakers voerden aan dat in 1995 al lang bekend was dat de milieudoelstelling nooit gehaald kon worden. „Het kabinet is willens en wetens van te lage groeicij fers uitgegaan", zei Van den Biesen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-metcocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 11 maart 02.45 146 08.50 -153 15.10 164 21.10 -132 12 maart 03.30 153 09.30 -154 15.45 166 21.40 -129 ROOMPOT BUITEN 11 maart 01.15 145 07.20 -150 13.25 167 19.35 -128 12 maart 01.45 154 07.55 -154 14.05 172 20.05 -131 BRUINISSE 11 maart 03.05 159 08.45 -159 15.25 178 21.10 -139 12 maart 03.50 168 09.25 -161 16.10 181 21.35 -137 WEMELDINGE 11 maart 02.50 168 08.50 -166 15.10 186 21.05 -145 12 maart 03.30 176 09.25 -168 15.50 190 21.40 -145 Springtij: 15 maart Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 BELGRADO/LONDEN (RTR/AFP) - Joegoslavië wijst de strafmaatregelen die de Contactgroep we gens het geweld in Kosovo heeft ingesteld, van de hand. Het officiële persbureau Tan jug bekritiseerde dinsdag de leden van de Contactgroep wegens hun „dubbele standaarden", omdat ze in hun besluiten de Albanese „terroristen" niet veroordelen. De Amerikaanse gezant Ro bert Gelbard hield maandag avond de Joegoslavische pre sident Milosevic in Belgrado voor dat Washington een snel le dialoog en een politieke op lossing van het conflict in Ko sovo zeer belangrijk acht. Dinsdag bezoekt hij Kosovo waar hij zal praten met lei ders van de etnische Albane zen. De Servische ministerie van Informatie, Radmila Milen- tijevic, liet echter weten dat een dialoog niet mogelijk is zolang de Albanezen niet eerst het terrorisme veroor delen. Ook moeten ze zich neerleggen bij de Servische grondwet en hun oproepen tot afscheiding staken. Inmenging Tanjug klaagde dat de Con- actgroep zich in de binnen landse aangelegenheden van Joegoslavië mengt. Het noemde de besluiten „merk waardig" en niet bindend. De vijf landen van de Con tactgroep (VS, Groot-Brittan- nië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Rusland) namen maandag in Londen een actie plan aan om Belgrado te dwingen met de Albanezen te praten en de autonomie van Kosovo te herstellen. Rus land doet echter niet mee.aan de economische sancties. De Zes willen de leverantie staken van materieel dat te gen de Albanezen in Kosovo kan worden ingezet. De VN- Veiligheidsraad krijgt het verzoek een wapenembargo tegen Belgrado in te stellen. Voorts wil de Contactgroep dat het Joegoslavië-Tribu- naal in Den Haag ook mensen vervolgt die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogs misdaden in Kosovo. De Spaanse ex-premier Felipe Gonzalez moet als bemidde laar van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) naar het crisisgebied. Belgrado moet ook de VN-Hoge Commissaris voor mensenrechten toelaten. Rusland neemt echter afstand van drie andere sancties die de overige leden hebben aan genomen. Die moeten op 25 maart ingaan als Milosevic niet inbindt. Het gaat daarbij om een onmiddellijk verbod instellen op exportsteun voor handel, investeringen en pri vatiseringen in Joegoslavië, de bevriezing van Belgrado's tegoeden in het buitenland, en een reisverbod voor Joego slavische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het geweld in Kosovo. Aan vankelijk had Moskou zich tegen alle sancties jegens Bel grado verzet. De Albanezen van Kosovo hebben gematigd positief ge reageerd op de besluiten van de Contactgroep. „Dit is een eerste stap in de internationa lisering van het probleem van Kosovo,", aldus Xhemail Mu stafa, een adviseur van de „president" van de Kosovo- Albanezen, Ibrahim Rugova. Mustafa had echter op meer druk van de internationale gemeenschap op de Joegosla vische leiding gehoopt. Bij mensen met een bepaald afwijkend gen kan het eten van extijp. groente en fruit het ont staan van darmkanker bevorderen. (Archieffoto) WAGENINGEN (ANP) - Het eten van veel groente en fruit, zoals in voedingsadviezen meestal wordt aanbevolen, is niet altijd gezond. Bij mensen met een bepaald afwijkend gen kan het eten van extra groente en fruit het ontstaan van darmkanker juist bevorderen. Dat stelt de toxicologe drs. J. Rijnkels, die dinsdag op haar onderzoek promoveeert aan de Landbouwuniversi teit in Wageningen. Volgens Rijnkels blijkt uit haar on derzoek dat het geven van al gemene voedingsadviezen voor grote groepen mensen bijna onmogelijk is. Tot nu toe was de algemene veronderstelling dat het eten van extra groente en fruit be scherming biedt tegen darm kanker. Rijnkels ontdekte op basis van onderzoek bij dieren dat er een afwijkend gen bestaat, dat ook bij men sen voorkomt. Het afwijken de gen zorgt ervoor dat darmtumoren bij een voe dingspatroon zoals alge meen in Nederland voor komt sneller ontstaan en groeien. Volgens de promovenda blijkt uit haar onderzoek dat de persoonlijke samenstel ling van voeding belangrijk is. Het gezonde effect van be paalde voedingsmiddelen kan een slechte invloed heb ben op andere delen van het lichaam. In 1996 ontdekte een weten schapper al dat het op zich gezonde beta-caroteen het ontstaan van longkanker bij zware rokers versnelt. Rijnkels pleit voor nader on derzoek naar de relatie tus sen voedingsmiddelen. Ook wil'zij de samenhang tussen voeding en geneti sche defecten verder bestu deren. THOLEN (ANP) - Op het Schelde-Rijnkanaal bij Tholen is maandagavond het binnenvaartschip RP Brussel met 3300 ton stookolie aan boord in de problemen geraakt. Het voorschip raakte lek waardoor de machinekamer water maakte. Het schip is volgens de poli tie in een bocht tegen een lichtopstand gevaren ver moedelijk als gevolg van een beoordelingsfout van de schipper. Om te voorkomen dat het voorschip wegzakt is een ander binnenvaart schip langszij komen liggen. Er is geen gevaar voor weg lekken van de brandstof van het schip. Rond 23.00 uur is een pomp- boot begonnen het water uit de machinekamer weg te pompen. In de nacht is ook de lading stookolie in een ander schip overgepompt. Daarmee is het gevaar .voor het milieu geweken, aldus een politiewoordvoerder. Gevaar dat het schip nog zinkt is er ook niet meer. Bekeken wordt of de scheur in het voorschip met een noodvoorziening kan wor den gerepareerd. De Scheepvaartinspectie en de waterpolitie besluiten dan of het schip kan worden weggesleept naar een werf. De opvarenden van het schip zijn niet gewond ge raakt. BRUSSEL (ANP) - De blokkade van de haven van Oostende door Vlaamse kustvissers dreigt zich uit te breiden naar andere havens. Ook die van Zeebrugge en Nieuwpoort lopen de kans te worden afgesloten, zo hebben de vissers dinsdag laten weten. Sinds maandag blokkeren vijftien vissersboten de ha ven van Oostende, uit woede om de Nederlandse concur rentie. De Vlaamse kustvis sers nemen het niet langer dat de Nederlandse collega's met hun grote kotters de Belgi sche kustwateren komen „leegvissen". De vissers eisen dat de Belgi sche minister Pinxten afreist naar Oostende voor onder handelingen. Pinxten heeft echter laten weten daar niets voor te voelen. De Vlaamse Vissersbond heeft daarop ge dreigd met uitbreiding van de actie naar Zeebrugge en Nieuwpoort. De vissersbond eist dat het gebied binnen drie mijl van de kust tot verboden zone wordt verklaard voor Neder landse kotters. Een Benelux- verdrag uit de jaren vijftig laat een dergelijk verbod ech ter niet toe. Volgens Vlaamse ambtena ren is het echter wel mogelijk een grens te stellen aan de omvang van de kustschepen. Volgens hen behoort een ver bod in de driemijlszone op vaartuigen van meer dan ze ven ton tot de mogelijkheden. In de praktijk zou dat Neder landse kotters treffen en Vlaamse vissers buiten schot laten. Tot dusver is de veerdienst tussen België en Groot-Brit- tannië het grootste slacht offer van de blokkade. De ca tamaranverbinding Oosten- de-Dover is omgeleid via Ca lais. Het vrachtveer dat van af Oostende vaart is omgeleid via Zeebrugge. VOORBURG (ANP) - De con sument koopt de meeste boodschappen in de super markt. In 1997 deed hij daar bijna 70 procent van zijn in kopen, iets meer dan in het jaar daarvoor. Toen kwam 68 cent van elke gulden in de kassa van de supermarkt te recht. Nederlandse gezinnen gaven vorig jaar in totaal 64,4 mil jard gulden uit aan de dage lijkse boodschappen, 3,7 pro cent meer dan in 1996. De consument vult zijn win kelkarretje vooral met etens waren. Daaraan besteedde hij 54,5 miljard gulden, zo blijkt uit het rapport Bestedingen aan het CBL supermarktas sortiment in 1997 van het Cen traal Bureau voor de Statis tiek en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. De speciaalzaken verliezen nog steeds terrein aan de su permarkten. Ongeveer 19 procent van de consumenten koopt bij zaken als de bakker en de slager, een verlies van 0,6 procent. Dat de verloren klanten overlopen naar de grootgrutters, is te zien aan de groei van hun marktaan deel voor voedselproducten met 0.6 procent tot 73 procent. Suske en Wiske "de vogels der goden' door Willy Vandersteen Verwachting t/m zaterdag 14 maart WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 50% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 5 graden Windkracht n.west 4 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 30% Min.temp. -3 graden Mid.temp. 6 graden Windkracht noord 3 Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 7 graden Windkracht n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 11 maart Zon op 07.04, onder 18.35 Maan op 16.58, onder 06.24 12 maart Zon op 07.02, onder 18.37 Maan op 18.01onder 06.49 Volle maan: 13 maart (05.35) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Op 1 maart is voor de me teorologen de lente begonnen. De weergoden denken daar echter an ders over. Na de zachte februari- maand krijgen we nu met een wat meer winters weertype te maken. Vanavond is daar nog weinig van te merken. De temperatuur zakt tot dicht bij het vriespunt, maar vrijwel nergens komt het tot vorst. Vanuit het westen begint de bewolking toe te nemen. Uit de wolken valt voor mid dernacht in het kustgebied al wat re gen. Later vannacht, en morgen over dag gaat er ook elders in het land neerslag vallen. Dat kan regen zijn, maar vooral in het noorden en oosten ook sneeuw. De middagtemperatuur ligt tussen de 3 en 7 graden. Met het naderen van de bewolking begint de wind vanavond flink aan te trekken. Boveri land neemt de zuidenwind toe tot matig, windkracht 4. Langs de kust en op het IJsselmeer kan er een krachtige tot harde wind gaan waai? en, kracht 6 tot 7. Morgen overdag neemt de wind iets af en draait naar het noordwesten. Met de noordwestenwind begint het op te klaren. Er kan nog wel een win? terse bui vallen. ROTTERDAM (ANP) - Een ambulance uit Dirksland is maandagavond betrokken ge raakt bij een ongeval in dé Maastunnel in Rotterdam. De chauffeur van de ambu lance is daarbij gewond ge raakt. Volgens een woord voerster van de politie is er nog een gewonde. Als gevolg van werkzaamhe den was de oostbuis van de tunnel afgesloten. Daardoor moest al het verkeer door de westbiiis. Door nog onbeken de oorzaak is de ambulance daar met andere voertuigen in botsing gekomen. De rava ge is groot. Omdat er brand stof vanuit de ambulance lekt, is ook de brandweer in geschakeld. Als gevolg van het ongeval is de gehele Maastunnel afgeslo ten. Het verkeer wordt omge leid via de Erasmusbrug. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W.O.Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nou weiand Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dart ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina', zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkranl vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zi)n exclusief 17V?% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2