/de vlieger 'De Cornelis Johannus is aanwinst voor de vloot' Strijd over oproep voor vluchtelingen n ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Diefstal Inbraak Eén zetel meer voor de VVD Uitbreiding taxibestand in Renesse Noorderpolder wervender naam dan 'Zierikzee-Noord' GAAN TWEE SUPERKAPITEINS STRAKS SAMEN DE BOOT IN? dé krant van schouwen - duiveland! 1 ZIERIKZEESCHE DINSDAG 10 MAART 1996 153e JAARGANG NR 26346 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 vmv v 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIK2EE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 Krijnse Locker en C 1000 gaan verder op plek voormalige garage Gilijamse Supers Renesse samen RENESSE - De supermarkten Krijnse Locker en C 1000 gaan samen verder op de plaats van de voor malige garage Gilijamse in Renesse. De winkelruim te in het door Beter Wonen te bouwen pand wordt groter, de parkeergarages van de huurders gaan on dergronds. Dat werd gisteravond duide lijk in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Eco nomische Zaken. „Het is ge zien de concurrentie met Al- bert Heijn in Burgh en de Golff in Haamstede beter om met één grote supermarkt door te gaan dan met twee middelgrote," licht A, Krijn se Locker zijn besluit toe. „We hebben een winkelop pervlak van 750 vierkante meter nodig en gaan verder onder de formule van C 1000." Volgens Krijnse Locker heeft de fusie geen gevolgen voor het winkelpersoneel: „We hebben straks eerder méér dan minder mensen nodig." Vermoedelijk gaat het over een overname van Krijnse Locker door Schuitema, de moedermaatschappij van C 1000, maar Krijnse Locker laat zich niét uit over de de tails van de samenwerking. In het huidige pand van Krijnse Locker wordt de slij terij vergroot en voortgezet. „Dat wordt een commerciële eenheid met de supermarkt," aldus Krijnse Locker. Wat er met het pand van C 1000 aan de Hoge Zoom gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het pand houdt de bestemming detailhandel. De nieuwe supermarkt op de plek van Gilijamse wordt ge bouwd door woningbouwver eniging Beter Wonen. Boven de winkel komen apparte menten voor eenpersoons huishoudens. Als gevolg van de samenwerking van de su pers moet er meer bruto win keloppervlak worden ge bouwd. Daardoor is het nodig dat de parkeergarages van de bewoners ondergronds wor den aangelegd. De plannen blijven volgens wethouder C. Veerhoek met 800 vierkante meter netto binnen de gren zen van het Ruimtelijk Eco nomisch Ontwikkelingsplan. Bakkersgangetje Door de sloop van een pandje aan de Korte Reke wordt het Bakkersgangetje verbreed. Hier is straks autoverkeer mogelijk. De plannen hebben medio vorig jaar enige tijd vast gezeten doordat Beter Wonen en de gemeente het niet eens konden worden over de grondprijs van het Bak kersgangetje, een grondruil en de prijs van het huisje. Uit eindelijk ging Beter Wonen door de knieeën. „We hebben flink betaald voor een sloop- pandje," erkent Beter Wonen directeur P. van Doorne. De supermarkten Krijnse Locker en C1000 gaan samen verder in het pand van de voormalige garage Gilijamse. (Foto Marieke Mandemaker) De commissie Ruimtelijke Ordening ging gisteravond in meerderheid akkoord met een wijziging van het bestem mingsplan om de bouw van 'winkel- en appartementen complex mogelijk te maken. De PvdA heeft echter grote twijfels over de verbreding van het Bakkersgangetje. Commissielid A. van den Ber ge verwacht hier problemen met de verkeersafwikkeling. In het oorspronkelijk plan was het de bedoeling om in september vorig jaar al te be ginnen met de bouw. Krijnse Locker gaat er nu van uit dat de nieuwe supermarkt vóór de zomer van 1999 open gaat. 'Kledingactie is propaganda-zet' ZIERIKZEE - J. Vermeulen van de Werkgroep Asielzoekers is boos over de recent gedane oproep van GroenLinks en SKW De Lichtboei kleding aan te leveren voor de vluchtelingen in Hotel De Drie Koningen in Zierikzee. ,,Een propaganda-zet van GroenLinks, want er zijn zelfs zakken met kleding over," zegt Vermeulen. In een persbericht riep H. de Vries van GroenLinks par ticulieren en ondernemers op Schouwen-Duiveland op kleding, schoeisel, luiers en speelgoed aan te leveren. „De situatie is zo nijpend geworden dat er momenteel niets meer in voorraad is," aldus het persbericht. Ver meulen, verantwoordelijk voor de kledingverstrek king binnen de werkgroep, is het hier echter volstrekt niet mee eens. Zowel kle ding als speelgoed is er te over, aldus het werkgroep- lid. Hij beschuldigt Groen Links ervan slechts op pro paganda uit te zijn. H. de Vries (GroenLinks) noemt de kwaadheid van Vermeulen 'flauwekul'. „Het is geen politieke zet, laat staan propaganda. Ik hoorde dat er kleding tekort was en dacht: wat kunnen we daaraan doen? Maar ik vind het zinloos en kinder achtig om daar nu zo'n toe stand van te maken. Het enige waar het tenslotte om gaat is dat er genoeg spullen voor de vluchtelingen zijn," reageert zij desgevraagd. Volgens R. Prager, direc teur van SKW De Lichtboei, is er sprake van een commu nicatiestoornis. „Ik heb aan haar gevraagd politiek eens na te gaan of er een moge lijkheid bestaat kleding- containers neer te zetten. In haar enthousiasme heeft ze gelijk een persbericht ver stuurd." Prager, die voorzitter van de werkgroep is, vermoedt dat Vermeulen zich gepas seerd voelt. „Het had eigen lijk een oproep van de werk groep moeten zijn, ondersteund door Groen Links. Het was eigenlijk ge woon goed bedoeld. Er zijn veel kerken vertegenwoor digd in de werkgroep, maar ik vind het niet erg als ook andere groeperingen - waar onder politieke - zich willen inzetten voor hetzelfde pro bleem." Vrij vlot Want dat probleem is er, al dus Prager, zij het dan dat er op dit moment inderdaad kleding voldoende is. Dat was in eerste instantie an ders. „Eerst heb je niets, mdar als er dan een oproep is gedaan worden spullen via de kerken vrij vlot bij elkaar gehaald. Want ieder een gaat rennen en doet z'n best." Bovendien worden betrokken instanties pas laat ingelicht over de komst van een nieuwe groep asiel zoekers. „Je weet dan niet precies wat nodig is, dus trek je aan de bel." De overtollige kleding ver dwijnt niet in de vuilnis bak, geeft Prager aan. „Die wordt opgeslagen tot er een nieuwe groep arriveert." ZIERIKZEE - Een 28-jarige inwoner van Zierikzee werd maandagmiddag om 12.10 uur betrapt op diefstal uit een winkel aan de Appelmarkt in Zierikzee. Hij had voor 63,60 gulden aan sokken ont vreemd en kreeg daarvoor een boete van 240 gulden. GOES - In de school De Kring aan de Tiendendreef in Goes werd afgelopen weekend een inbraak gepleegd. Uit een lo kaal werden een computer en een stereoset met een totale waarde van ongeveer 1700 gulden meegenomen. De poli tie onderzoekt de zaak. Moderne mosselkotter via Yerseke naar Zierikzee ZIERIKZEE - Cornelis Johannus is de doopnaam van de nieuwste aanwinst van de Zierikzeese vissers vloot. Het schip dat in 1989 door Maaskant in Brui- nisse is gebouwd, is sinds kort eigendom van de Zierikzeese mosselvisser Wim Schot en staat geregis treerd als de ZZ 3. De oude ZZ 3, waarvan het casco nog dateert uit 1912, is via Maaskant' verkocht aan een Ierse mosselvisser. Sinds vrijdag ligt de nieuwe ZZ 3, die tot voor kort als 'De Avontuur' of de YE 157 door het leven ging, in de Zierik zeese haven. Het laadvermo gen van de nieuwe aanwinst is 1227 ton en de topsnelheid bij vol vermogen ligt rond de 21 kilometer per uur. Vakwerk „Vorige week dinsdag heb ik proefgedraaid met iemand van de scheepvaartinspectie. Die vonden de boot helemaal in orde. Het schip is door Maaskant, die een goed stuk vakwerk heeft afgeleverd, helemaal aangepast aan de modernste eisen. Ik mag nu in principe overal op de Noord zee varen, aldus Schot. Op de werf in Bruinisse kreeg de Cornelis Johannus onder andere een nieuw brandweer systeem, waterdichte schot ten, een nieuw reddingsvlot en andere nautische appara tuur. „Als ik het doe, moet ik het nu doen," motiveerde Schot de aankoop van het schip, dat 36,5 meter lang is en negen meter breed. „Mijn zoon Jo- han zit op de visserijschool en hij wil graag in de voetsporen van zijn vader treden. Hij wil het bedrijf voortzetten en dit moderne schip is dan vast een stapje in de goede richting." De boot is vernoemd naar de beide zonen van Schot waar van er een al vroeg overleden is. Schot: „Verleden en toe komst, dus." Wanneer het schip voor het eerst uitvaart is nog niet be kend. „We gaan de boot eerst nog schoonmaken en de vis- draden moeten er nog op. Maandagmorgen zijn we nog wel even weggeweest om het kompas te stellen. Hij vaart prima, maar om de haven bin nen te varen, viel nog niet mee. Bij de sluis was het bij voorbeeld lastig manoeuvre ren. Omdat ze met werkzaam heden bezig zijn, is er minder ruimte beschikbaar. Toeristen Vrijdag konden de collega's al kennis nemen van de boot. Dat gebeurde tijdens een in formeel samenzijn. Volgens Schot waren de reacties posi tief. „De boot is ook een aan winst voor de haven. Je moet er toch niet aan denken dat het plan om de mosselschepen uit de haven te weren, wordt doorgezet. Bij de mosselkot- ters is altijd bedrijvigheid. Dat trekt juist toeristen. Zon der mosselschepen zou het buiten het seizoen maar een kale boel zijn. De mosselkot- ters horen gewoon bij Zierik zee." Kapitein W. Schot bij zijn nieuwe ZZ-3. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - In de represen tatieve opiniepeiling van de Zierikzeesche Nieuwsbode krijgt de VVD één zetel meer dan in het verhaal van vrij dag werd gepubliceerd. De VVD komt dan uit op een to taal van acht zetels in de ge meenteraad. Bij het verdelen van de zoge naamde restzetels is door de redactie van deze krant een rekenfout gemaakt. In een tweede verdeelronde ten be hoeve van de restzetels wordt bij elke partij één zetel opge teld. Dat is overal gebeurd, maar is vergeten bij de RPF. Daardoor werd voor de lijst- verbinding RPF met SGP een deler van 5 gehanteerd, ter wijl dat 6 moest zijn. De com binatie is hierdoor bevoor deeld. In de juiste rekensom komt de restzetel ten goede aan de liberalen. Samengevat komt het erop neer dat de winst van SGP/GPV/PRF minder groot is en de winst van de WD aanmerkelijk groter. Dat heeft ook consequenties voor de speculaties op de college vorming die in het commen taar van vrijdag zijn gedaan. De correcte zetelverdeling voor de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland zou op dit moment zijn: VVD acht, PvdA vijf, SGP/GPV/RPF vijf, CDA drie, D66 één en GroenLinks eveneens één ze tel. RENESSE - Taxibedrijf De Keijzer in Renesse breidt uit. De provincie heeft toestem ming verleend voor uitbrei ding van het taxibestand voor bepaalde tijd met dertig au to's. Deze uitbreiding is noodzake lijk geworden door de toena me van het vervoer van pupil len van de Stichting Arduin voor verstandelijk gehandi capten. Arduin verzorgt een gedeelte van het vervoer van de bewo ners van en naar hun woon- en werkplekken zelf en be steedt het andere deel uit aan Taxibedrijf De Keijzer. De toename van het vervoer heeft te maken met de meer gedecentraliseerde huisves ting van de pupillen. Houd uwe ogen toe en houd uw buidel open, dat is de ware klant, waarop de kramers hopen. Rückert Regen of sneeuw HET WEER In de nacht en ochtend regen, in het binnenland ook sneeuw. Later enkele opklaringen, afgewisseld door een win terse bui. Min. temp. van plus 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het zuidoosten. Middagtemp. 6 graden. Wind zuid tot zuidoost, matig, kracht 4, langs de kust krachtig tot hard, 6 tot 7. 2 KOSOVO Joegoslavië wijst strafmaatregelen Kosovo van de hand. 3 MOSSELEN Mosselhandel kijkt kritisch naar import van buitenlandse schelpdieren. 5 HANDTEKENINGENACTIE Er komt veel respons op de handtekeningenactie ten behoeve van vrouwen in Afghanistan. 6 KORFBAL De Zierikzeese vereniging All Ready hield een de korfbalclinic voor de jeugd. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Wijziging op verzoek architectenbureau ZIERIKZEE - De naam Noorderpolder klinkt voor toekomstige bewoners een stuk beter dan 'Zierikzee- Noord'. Dat vond architectenbureau Rothuizen, van Doorn, 't Hooft en dat vindt nu ook het college van burgemeester en wethouders. Dinsdag 17 maart wordt het voorstel voor de naamswijzi ging bc-proken in de commis sie Plaatsnamen. Het Mid delburgse architectenbureau had de voormalige gemeente Zierikzee in 1996 al gewezen op de 'geringe impact van de naam 'Zierikzee-Noord'. Al ternatieven voor de naam Noorderpolder waren Quaal- ambacht of Kattemeet. De naam Noorderpolder kwam in 1358 voor het eerste voor. Later werd deze Zierikzeese polder aangeduid als Gooi- kensnieuwland. Voor de nieuw aan te leggen straten in wijk Riekusweel in Bruinisse lijkt de gemeente te kiezen voor de Roggestraat, de Maisstraat en de Uien- straat. Het ligt volgens B&W voor de hand de hoofdader in het nieuwe deel van het plan, in aanluiting op de reeds aan wezige straat, ook Riekus weel te noemen. De huidige straten dragen namen als Tar- westraat, Gerstestraat, Ha- verstraat en Vlasstraat. De namen Korenstraat en Graan- straat komen volgens het college niet in aanmerking omdat het hier om verzame- laanduidingen gaat. De naam Bonenstraat wordt in reserve gehouden omdat deze naam in de toekomst nog in varian ten gebruikt kan worden. In Dr-eischor worden achter het Streek- en Landbouwmu seum Goemanszorg in Drei- schor drie woningen ge bouwd. De straat waaraan ze komen te liggen sluif welis- waar aan op de Welleweg, maar toch wordt voorgesteld deze een afzonderlijke naam te geven. De commissie Straatnamen wordt gevraagd hieraan de naam Schoutwei te verbinden. Hoofdader Voor Poortambacht 10 blijft de verbinding met het water gehandhaafd. De hoofdader komt in het ver lengde van de huidige Oost'er- scheldestraat en zal die naam blijven dragen. Voor de zijstraten kan de keus vallen op Tureluurstraat, Scholek sterstraat, Meerkoetstraat, Kluutstraat, Kiekendief straat, Graspieperstraat of Fuutstraat. De suggestie voor namen van scheepstypes (hoogaars, kotter) werd niet overgenomen omdat dit een breuk zou betekenen met de reeds in gang gezette naamge ving in deze wijk. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving 104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving d ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: Geb.datum: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1