Bedrijfsbrochure? Eigen clubhuis voor MEVO Gevorderden en beginners laten beiden van zich horen LifO Kern Noordgouwe krijgt zijn 'ring' weer terug, Breskense man (83) dodelijk verongelukt Degradatie Delta Sport is bijna onvermijdelijk ZIERIKZEESCHE O NIEUWSBODE Hl Indien leden dinsdagavond het ja-woord geven: Op voorspraak van de dorpsraad Zierikzees echtpaar zwaar gewond Jaaruitvoering Oosterlands Fanfare goed bezocht Bedrijfswagen op vangrail Letsel na mishandeling Alcohol kost rijbewijs De Feiter tweede op NK dressuur "IS MEVO NU VERZEKERD VAN OF VOOR BARINKOMSTEN?" dé krant van schouwen - duiveland! ZIER1KZEESCHE «OIIEUWSBODE DRUKKERIJ UITGEVERIJ Oil 1-453535 MAANDAG 9 MAART 1998 153e JAARGANG NR 26345 WAARIN OPGENOMEN DE ZI E R I KZ E E S C H E COURANT 1 797-1889 ZIERIKZEE - Voetbalvereniging MEVO zal, als het aan het bestuur ligt, op korte termijn de beschikking hebben over een eigen kantine op sportpark Den Ho gen Blok. Momenteel maakt de Zierikzeese zaterdag club gebruik van het onderkomen van zondagvereni ging Zierikzee. Voor morgenavond is door het bestuur van MEVO een extra ledenvergadering be legd met de aanleg van een ei gen sportkantine als enig on derwerp. „Wanneer de leden akkoord gaan, zal de kantine er rap staan. Begin april kun nen we dan met de bouw be ginnen," aldus voorzitter Arie Vermeulen. Het gaat om een gebouw van twintig bij drieëntwintig meter met daarin ruimte voor een be stuurskamer, toiletten, een keuken en een berging. Het bestuur heeft overigens geen nieuwbouw op het oog, maar wil een compleet nood gebouw overnemen van de CZ-groep in Goes. De zorgver zekeraar heeft in september al een nieuw onderkomen betrokken en heeft de porto cabines (aanbouw van het vo rige hoofdgebouw) in eigen dom. MEVO kan die cabines krijgen op voorwaarde dat de voetbalvereniging de kosten van het transport voor reke ning neemt en de kosten voor het weer in oude staat bren gen van het terrein. Directeur Joosse van de CZ- groep vermoedt dat dat neer komt op een bedrag van rond de 30.000 gulden. „Wat ons be treft ligt de beslissing nu bij de leden van MEVO." Een be gin van de bouw in april zou Joosse en de CZ-groep goed uitkomen, want dan loopt de tijdelijke vergunning af die de zorgverzekeraar heeft voor het plaatsen van de por tocabines in Goes. De eerste contacten over het overne men van het clubhuis dateren van vijf weken geleden. Toen informeerde een van de werk nemers van de CZ-groep en te vens MEVO-lid naar de be stemming van de cabines. Een eigen kantine is finan cieel erg gunstig voor de voet balvereniging. De club boort dan een aanzienlijke bron van inkomsten aan. Momen teel moet MEVO die ontbe ren. De club gebruikt (gratis) de kantine van Zierikzee, maar moet wel de inkomsten afstaan aan de zondagvereni ging. Voorzitter Vermeulen: „We weten ons nu te bedrui pen, maar het steekt dat als je iets organiseert alles ten goe de komt aan Zierikzee." Plaatsvervangend voorzitter Nico Timmermans van Zie rikzee zegt begrip te hebben voor de wens van MEVO om een eigen kantine te hebben. „Natuurlijk is het jammer dat we inkomsten zullen mis sen, maar toch niet zoveel dat Zierikzee daardoor in proble men komt." De inkomsten van de tra-i- ningsavonden zijn volgens De Zierikzeese voetbalvereniging MEVO krijgt vrijwel zeker een eigen clubhuis. Het gebouw moet een plaats krijgen tussen de kleedkamers en het trainingsveld op sportpark Den Hogen Blok. (Foto: Marieke Mandemaker) Timmermans te verwaarlo zen, maar op zaterdag is het wel altijd druk in de kantine. Timmermans kan echter niet precies zeggen welk bedrag Zierikzee in de toekomst mis gaat lopen. „Zaterdag loopt alles door elkaar, want dan voetbalt niet alleen MEVO, maar ook de jeugd van Zierik zee. De inkomsten zijn dus niet uitgesplitst naar vereni ging." Volgens MEVO-voorzitter Vermeulen moet het clubhuis een'plaats krijgen tussen de kleedkamers en het training- veld op sportpark Den Hogen Blok. De leden wordt dinsdag voorgesteld om akkoord te gaan met een lening om de komst van de kantine te be kostigen. Hoewel het om een belang rijk besluit gaat, verwacht Vermeulen niet dat veel leden de vergadering zullen bezoe ken. De 140 leden krijgen dinsdag in ieder geval een vrijwel compleet plan gepre senteerd. ZIERIKZEE - Het college van burgemeester en wethouders is voornemens Noordgouwe zijn 'ring' terug te geven. Vanuit de dorpsraad is hier om verzocht omdat de huidige naam Dokter Wort- manstraat in de volksmond nauwelijks wordt ge bruikt. Dinsdag vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Straatnamen over het voor stel. Dit gebeurt in het voor malige stadhuis van Brou wershaven. In 1962 werd de aanduiding Ring in Noordgouwe door de toenmalige gemeente raad van Brouwershaven gewijzigd. Dit omdat er in de in 1991 nieuw gevormde gemeente meer straten wa ren met de aanduiding Ring. Dat zou voor verwar ring zorgen bij bijvoorbeeld de post. Door de komst van de postcode is een andere si tuatie ontstaan. Bovendien telt de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland ook veel gelijkluidende straat namen, zonder dat er aanlei ding is deze te veranderen. Door deze omstandigheden zijn B&W van mening dat de directe aanleiding voor het raadsbesluit uit 1962 is ver vallen. Enquête Een telefonische mini-en quête bevestigde bij de ge meente de overtuiging dat naamswijziging op prijs wordt gesteld. Om enigzins tegemoet te ko men in de kosten die de bur gers van de huidige Dokter Wortmanstraat moeten ma ken in verband met hun adreswijziging wil het colle ge per bewoner 25 gulden beschikbaar stellen. GOES - Bij een ongeluk zaterdag op de Rijksweg A58 in Goes is een 83-jarige man uit Breskens overleden. Een Zierikzees echtpaar, een 20-jarige vrouw en 24- jarige man, raakten ernstig gewond. Op het punt waar de A256 op de A58 uitkomt probeerde de man uit Breskens op de zuid- baan te keren. Juist op dat moment kwam het Zierikzees echtpaar aanrijden vanuit de richting van Middelburg. Zij konden niets meer doen om een aanrijding te voorkomen en reden met hoge snelheid in de zijkant van de kerende au to. Het overleden slachtoffer en zijn passagier zaten zodanig bekneld in de auto dat ze door de brandweer moesten wor den bevrijd. De man en vrouw uit Zierik zee zijn met zware verwon dingen overgebracht naar het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. Vernield Beide voertuigen zijn geheel vernield. De twee rijbanen zijn meer dan een uur afgezet geweest, zodat het verkeer ter plaatse over de vlucht strook moest worden geleid. Het verkeer ondervond hier van weinig hinder in verband met de geringe drukte rond het middaguur. OOSTERLAND - Gevorderde klanken van Ooster lands Fanfare en de Vlissingse Accordednvereniging Concertina gingen vrijdagavond hand-in-hand met de aarzelende klanken van de blokfluitgroep en de eerste- en tweedejaars leerlingen van de Oosterland- se muziekvereniging. Ruim 250 belangstellenden meldden zich in het dorpshuis voor de jaaruitvoering van de honderd jaar oude muziek vereniging Oosterlands Fan fare. „Dat is eigenlijk altijd wel zo. Het leeft wel, heb ik het idee. We zijn alom bekend en treden ontzettend veel op. Daarnaast is dirigent Jaap Knuist een goede bekende," zegt voorzitter H. Verkaart. Knuist doet het goed, oor deelt het verenigingsbestuur. „Sinds 1981 staat de fanfare onder leiding van Knuist. We begonnen in de derde afde ling KNF en spelen nu in de klasse uitmuntend. U be grijpt de dirigent is net zo bij zonder als het feit dat we hon derd jaar bestaan," sprak Verkaart het publiek toe. „Het is een leuke club, zeer zeker. Met een hechte onder linge band. Veel hebben we aan de dirigent te danken, die bijvoorbeeld ontzettend mee leeft met de jeugd. En dat is wederzijds. Onderling wordt altijd alles besproken," licht Verkaart zijn uitspraken la ter toe. Het bestuur is trots op de vereniging die bij oprich ting slechts tien leden telde. Momenteel maken vijfen veertig mensen deel uit van Oosterlands Fanfare. Enthousiast Aan de onderkant wordt nog hard gewerkt aan de muzika le vorming van enkele jeugdi gen, die via een kennisma king op de basisscholen vorig jaar zomer enthousiast wer den gemaakt. „Dat hebben we geweten: bij de eerstvol gende repetitie zaten er op eens eenentwintig kinderen in de vensterbank," schetst secretaris G. Goedegebuure de gang van zaken. De vier echte doorzetters - Arnold en Ronald van de Maas, Nadine Wijnstekers en Brian Bal - lie ten onder zijn leiding horen wat er inmiddels al op muzi kaal vlak kon worden gepres teerd. En het hierop volgende optreden van de oudere leer lingen, onder leiding van Henjo Capelle, maakte duide lijk wat er voor hen wellicht nog in het verschiet ligt. Met de nodige trots werd ook de blokfluitgroep, bestaande uit tien jonge meiden, door het bestuur gepresenteerd. Na het uitvallen van de blok fluitjuffrouw namen de jeug dige Adriënne van der Maas en Andrea Bolle de leiding van het fluitclubje over. Van feestvarken Oosterlands Fanfare stoi^den twee optre dens op het programma. De uitsmijter bleek verrassend te zijn. Knuist spoorde, ge huld in een Vader Abraham- öutfit, muzikanten en pu-, bliek aan tot het spelen en zingen van 'In dat kleine café aan de haven'. Tien meiden lieten melodietjes horen op blokfluit. Andrea Bolle en Adriënne van der Maas motiveerden de meiden na het vertrek van de juf door te gaan. (Foto: Marijke Folkertsma) BRUINISSE - Waarschijnlijk als gevolg van de harde wind vond vrijdagmiddag een een zijdig ongeval plaats op de Philipsdam bij Bruinisse. Betrokken bij het ongeval was een 65-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht die in de richting van Sint Philips- land reed. Hij reed in een be drijfswagen met aanhanger. Deze aanhanger kantelde, vermoedelijk als gevolg van de harde wind. De auto kwam hierdoor op de vangrail te recht. De bestuurder bleef.on- gedeerd. Passerende wegge bruikers trokken de aanhangwagen van de weg. Takelbedrijf Ista uit Ooster- land takelde de wagen van de vangrail en sleepte het voer tuig weg. Door de takelwerk zaamheden is de rijbaan een half uur afgesloten geweest voor verkeer. ZIERIKZEE - In een sportge- legenheid in Zierikzee is een 40-jarige man uit Huizen mis handeld. Hij kreeg onverwacht een stomp in zijn gezicht, wat leidde tot letsel en aange zichtsbeschadiging. De man deed bij de politie aangifte van mishandeling. Volgens e.en woordvoerder van de po litie was er geen aanleiding voor de agressie en had de mishandeling ook niets met een sportprestatie van doen. De zaak-wordt nader onder zocht. ZIERIKZEE - Bij een alcohol controle in de nacht van za terdag op zondag in Zierikzee werden twee bestuurders be trapt op een te hoog alcohol percentage. Een 24-jarige automobilist uit Zonnemaire bleek 315 micro gram per liter te blazen en kreeg hiervoor een proces verbaal uitgereikt. De twee de bestuurder, een 39-jarige motorrijder uit Dreischor, moest bovendien zijn rijbe wijs inleveren. Hij blies 650 microgram per liter. Een huis wordt gebouwd, maar een tehuis moet gevormd worden. Inayat Khan Perioden met zon HET WEER Vannacht opklaringen en op de meeste plaatsen lichte vorst. Overdag perioden met zon en middagtemp. ongeveer 6 graden. Op de meeste plaatsen droog. Wind vannacht weinig, overdag zuidelijk en toenemend tot matig, kracht 4, langs de kust tot krachtig, 6, later mogelijk tot hard 7. 3 STRAO Strao moet strao blijven in ogen van Ellemeets strao-comité. 4 CONCERT Margriet Eshuijs treedt op in Theater Mondragon in Zierikzee. 5 FOTOWEDSTRIJD Zierikzeese Bea Poppe wint fotowedstrijd in kader Vrouwendag. 6 SCHAKERS Schakers Zierikzee zetten forse stap richting kampioenschap. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's ZIERIKZEE - De handballers van Nutsspaarbank/ Delta Sport moeten voor het ergste vrezen na de 32-27 nederlaag tegen het Haagse Wings. Door het verlies* van gistermiddag heeft de Zierikzeese ploeg lijfsbe houd niet meer in eigen hand. De degradatie van Delta ïyort wordt een feit als het team komende zondag na achttien competitiewedstrij den in de tweede divisie C ne gende staat. De nummers ne gen en tien vliegen eruit. Er bestaan echter theoretische mogelijkheden dat Delta Sport achtste eindigt en dus behouden blijft voor de klas se waarin het dit seizoen een rampzalig jaar doormaakt. Sonja de Feitér behaalde af gelopen zaterdag het op één na hoogste plekje bij de natio nale dressuurkampioen- schappen indoor in Ermelo. Met haar paard Kingsley werd ze tweede in de M2-klas- se. De titel ging naar de kam pioen uit Friesland. Een paar weken geleden haalde de amazone uit Burgh-Haamste- de in Bruinisse op hetzelfde onderdeel het Zeeuwe laure aat. Astrid Koole uit Zierikzee staat met haar ploeg PKC voor de tweede keer in succes sie in de nationale korfbalfi nale op 21 maart. De korf balster deed vanwege een au to-ongeluk niet mee aan de laatste en beslissende compe titiewedstrijd tegen DOS, maar zag de Papendrechtse formatie met vernietigende cijfers winnen, 29-17. Koole weet niet zeker of ze over twee weken tijdens de eind strijd present zal zijn. Dat hangt voor het grootste ge deelte af van het herstel van haar verwondingen in het ge zicht. De volleybalploegen van Kwiek denderden ook afgelo pen weekeinde voort. De Bruse heren had geen enkel probleem om een combinatie team uit Krimpen aan den IJssel te verschalken. De vrouwelijke collega's moes ten in Middelharnis tegen In termezzo wat harder werken. Beide zestallen wonnen met 3-0. De Zierikzeese mannen van WEA/MEVO'80 leverden in Berkel-Enschot een set in te gen een tweede keus van De Schalmers. Trainer Clemens van den Berg had alle moeite om over zes mensen te be schikken. De gebrekkige aan loop naar de wedstrijd in Midden-Brabant verhinderde niet dat MEVO drie punten aan zijn totaal toevoegde en zesde blijft staan in de derde divisie E. Sport op pagina 6 en 7. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving óf 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!.' PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr./mevr. ..Plaats: Geb.datum: Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw I I I I I I I I I I I I I I I bank-/gironummer vermelden: II II II II II II II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. rft Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1