Kosovo dichtbij Zierikzee Pleidooi ZMF voor rietbedf ilters Bij een afscheid - KPI A ATI Ereplaats voor rust en ruimte in de landbouw Minder mosselen voor hogere prijs verkocht lEESN 'Ik durfniet echt na te denken over wat daar allemaal gebeurt' Constatering van milieufederatie Achterstand provinciale biologische landbouw In nieuwste ZMF-visie INGEZONDEN STUKKEN 1 Bij een af scheid II Op veiling Yerseke VRIJDAG 6 MAART 1998 NR 26344 5 Z1EKIKZEE - Tientallen doden en honderden gewon den, grimmige bewijzen van martelingen: gestold bloed, uitgeslagen tanden en stukjes huid. Het zijn macabare gegevens over geweldplegingen in de Joegoslavische provincie Kosovo. Dichterbij Zierik zee dan je zou vermoeden. In elk geval wel voor Be- kim (19). Hij vluchtte ruim twee jaar geleden uit Ko sovo en vertoeft sinds februari '96 in Zierikzee. Bekim houdt de berichtge ving over de situatie in zijn geboorteland nauwlettend in de gaten. Zijn ouders en zijn jongste zusje wonen nog in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Maakt hij zich zor gen over hun lot? ,,Ik durf niet echt te denken over wat daar allemaal gebeurt,"zegt hij schuchter, terwijl zijn gro te donkere ogen angst verra den. Bekim is een Albanees. Ne gentig procent van de bevol king is Albanees In Kosovo, het gebied dat 'in de tijd van Bekims opa' door de Serviërs werd ingenomen. Op het ver zoek of hij in de krant zijn verhaal wilde vertellen, ging hij aanvankelijk spontaan in. Albanese contactpersonen echter maanden hem tot voor zichtigheid. 'Geen foto, waar op je herkend kunt worden en niet je echte naam gebrui ken.' Eigenlijk vindt hij het zelf niks. Hij wil best breed uit met zijn naam en foto in de krant, maar ja....ze hebben hem op het hart gedrukt: Er lopen hier ook Serviërs rond en in Kosovo zouden ze zijn ouders en zijn zusje weieens kunnen opzoeken. Zelfbestuur Albanezen en Serviërs samen in Kosovo dat gaat niet. Eerst wel, volgens Bekim. Na de in lijving bij Joegoslavië, kre gen de Albanezen in 1974 uit eindelijk toch zelfbestuur. Begin jaren tachtig begon de inbreuk daarop. Protestde monstraties haalden weinig uit en in 1989 hief de Joegosla vische president Milosevic het zelfbestuur op. Bekim heeft het allemaal bewust meegemaakt. Zijn vader werd ontslagen, want de fa brieken werden gewoon ge sloten. Zijn school ging ook dicht en hij moest anderhalf uur per dag gaan lopen naar een andere plek om onderwijs te krijgen. Hij zag twee kin deren in de buurt doodgaan, nadat Serviërs, volgens hem, met gif aan de gang waren ge weest, Bekim wilde weg, naar het Westen. Toen hij een oproep kreeg om dienst te ko men doen in het Servische le ger maakte hij haast met zijn plan. Zijn broer was enkele jaren geleden al vertrokken en woont nu in Canada; zijn oudste zus volgde haar man naar Duitsland. Zijn ouders zouden niet blij zijn met zijn besluit. Enkele dagen voor zijn vertrek stelde hij hen op de hoogte. Hij vertrok, met alleen een tas met kleren en wat gespaard geld, samen met een vriend vanuit Mace donië. Zijn vlucht verliep moeizaam, maar Bekim houdt het op een verkorte weergave met: ,,Ik ben mee gereden meteen vrachtwagen met een Honandse chauffeur. Zo kwam hij in Nederland te recht. Hij meldde zich bij het Opvangcentrum (OC) in Zeve naar en werd de volgende dag 'naar het OC in Oisterwijk verwezen. Daar verbleef hij drie maanden. Alleenstaande minderjarigen komen niet in een asielzoekerscentrum, maar worden groepsgewijs her en der in woonhuizen in steden en kernen tijdelijk ge huisvest. Bekim kwam met jongeren uit China, Irak en Afrika terecht in een woning in Zierikzee. Een mentor zorgde voor de begeleiding. Zelf vluchtte hij tweeënhalf jaar geleden uit Pristina; zijn ouders en zijn zusje bleven er achter. De televisiebeelden en de kran tenberichten over de geweldplegingen in Kosovo de afgelopen dagen jagen hem schrik aan. (Foto: Marieke Mandemaker) Sinds zijn achttiende ont vangt hij nu van het rijk 800 gulden per maand. Daarmee moet hij zijn kosten van huis vesting, voedsel en kleding betalen. Bekim woonde ook nog drie maanden in een -net betaalbare - kamer in Vlissin- gen, maar is inmiddels al weer enkele maanden terug in Zierikzee. Hij woont samen met zijn vriendinnetje van hier. Voor lopig zijn ze verliefd en over hoe verder valt nog weinig te zeggen. Bekim heeft inmid dels tweemaal 'negatief' ge kregen op zijn asielaanvra gen. Kosovo is niet zo gevaarlijk," luidde het mo tief. Een derde procedure is in gang gezet. Het blijft afwach ten. De huidige ontwikkelin gen in Kosovo zouden een gunstige invloed kunnen heb ben op de besluitvorming over zijn asielaanvraag? „Maar dat wil ik toch hele maal niet wat daar nu ge beurt," reageert hij geschokt. Al zes dagen kan hij geen tele fonisch contact meer krijgen met zijn ouders. Hij blijft het proberen. Kosovo moet weer zelfbestuur krijgen," vindt Bekim: „anders komt er oorlog; het broeit er nu al acht jaar. Iedere Albanees komt in opstand. Mijn vader ook: hij heeft toch zijn kinde ren en zijn baan verloren door de Serviërs?" Bekim leert Nederlands en volgt een technische oplei ding bij het Zeeland College. Die mogelijkheid krijgt hij als minderjarige asielzoeker. Werken Hij wil ook graag werken voor het geld, dat hij elke maand ontvangt, maar....dat mag een asielzoeker niet. Hij heeft ervaring in de hore ca en als hij in Nederland mag blijven zou hij ook best auto monteur willen worden. De laatste week denkt hij niet zoveel over de toekomst, maar des te meer over de hui dige situatie in Kosovo. Hij -herinnert zich de angst en het gespannen zijn als hij na zijn werk diep in de nacht naar huis ging. Er konden altijd Servische politie-agenten staan en om je legitimatiebe wijs vragen. Ook als je dat had, konden er nog onpretti ge maatregelen op volgen. Bekim leeft hier minder ge spannen. Alleen dat wachten? „Ach, je raakt eraan ge wend," zegt Bekim. Hij pro beert nog eens met zijn ouders telefonisch in contact te ko men, maar de lijnen met Ko sovo blijken dood. ZIERIKZEE - Zeeuwse boeren in het buitengebied moeten op plaatsen waar de aanleg van een riolering te duur is, gebruik gaan maken van rietbedf ilters. Dat zegt de Zeeuwse Milieu Federatie in haar visie 'Op naar een duurzame landbouw' die deze week is verschenen. Zij wil hier op korte termijn mee experi menteren. Ook in Schouwen-Duiveland zijn veel boeren in het buiten gebied nog niet aangesloten op de riolering. Het streven van het waterschap is om dat wel te doen, maar voor som mige boerderijen is het echt^ niet rendabel. De ZMF ziet de* aanleg van natuurlijke filters in zo'n geval als middel om de vervuiling van het opper vlaktewater tegen te gaan. Rietbedfilters gaan zowel de vervuiling van het opper vlakte- en afvalwater tegen als wel de nitraatuitspoeling van meststoffen. Een rietbed- filter zet nitraat om in stik- stofgas en legt het fosfaat vast. Het gezuiverde slootwa ter kan vervolgens opge pompt en bewaard worden in een opvangvijver. De agrariër beschikt zo over beregeningswater en helpt zo doende mee de verdroging te bestrijden. Dat is nodig want 75 procent van de natuurge bieden en de landbouw heeft last van verdrogings ver schijnselen. De landbouw werkt dit volgens de ZMF overigens zelf in de hand door in droge zomers gebruik te maken van zoet grondwater. Een rietbed- of helofytenfil- ter kan volgens de ZMF ook een meerwaarde hebben noor natuur en landschap. „Voor een groot zuiveringseffect is het zaak om het helofytenbed op de boerderij uit te breiden naar bijvoorbeeld de hoofd watergangen en naar een be staand krekenstelsel," aldus de ZMF-visie. De milieufederatie is van me ning dat de economische en ecologische mogelijkheden voor een stelsel van heloiy- tenfilters wel eerst nader on derzocht moet worden. De waterschappen, landbouwor ganisaties en de overheid zou den in zb'n onderzoek moeten participeren. Bovendien kan geput worden uit de ruime er varingen die andere provin cies hebben. De ZMF heeft geconstateerd dat tijdens het spuitseizoen vervuilingsnormen in het op pervlaktewater flink over schreden worden. De federa tie pleit daarom ook voor strengere normen en een be ter provinciaal stimulerings beleid om naar andere oploss ingen te zoeken. Er zouden spuitvrije zones ingesteld kunnen worden, waarbij op brengstderving wel zo veel mogelijk vermeden dient te worden. Qe ZMF pleit bij voorbeeld voor meer akker randen en natuurvriendelijke oevers en uiteraard voor meer biologische landbouw. FOTO JOOP VAN HOUDT Het Zoekplaatje in de krant van vorige week leverde 20 inzen dingen op. Alle inzenders herkenden op de foto de Elkerzeese- weg tussen Scharendijke en Eikerzee en de meeste inzenders weten zelfs het nummer en de naam van de bewoners: de fami lie Padmos. Uit de stapel goede oplossingen werd die van M. Holm-Schaap, Bloteweg I, 4305 NH Ouwerkerk getrokken. Hier gaat de cadeaubon van 25 gulden naar toe. Wie denkt te weten waar fotograaf Joop van Houdt boven staand Zoekplaatje heeft geschoten, kan zijn of haar oplossing per brief of briefkaart sturen naar: redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA in Zierikzee. Inzendingen kunnen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jan- newekken worden gedeponeerd. De inzendingen moeten wel voor woensdag 11 maart binnen zijn. GOES - De groei van de biologische landbouw blijft in Zeeland achter in vergelijking met die van de rest van Nederland. Dat constateert de Zeeuwse Milieu Federatie in de deze week ver schenen landbouw visie. De ZMF voert sociaal cultu rele redenen en het ontbre ken van een te garanderen afzet aan als de belangrijk ste oorzaken. Daarnaast on dervinden de biologische landbouwers volgens de fe deratie ook praktische pro blemen. Zo kampen akker bouwers met een tekort aan geschikte en ecologische dierlijke mest. Het probleem van het te kort aan dierlijke mest wil de ZMF op korte termijn aanpakken. Dit wil zij doen door de mogelijkheden te onderzoeken om biologisch vee te plaatsen in natuurter reinen. „Indien nodig zullen we ons sterk maken voor een extra stimulans van de biologische landbouw in Zeeland. Het bij elkaar brengen van de verschillende partijen, uit de keten producent-con sument en de overheid of een lobby voor extra geld voor de biologische lang- bouw zijn hiervoor moge lijkheden", aldus de ZMF- visie 'Op weg naar een duurzame landbouw in Zee land'. GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie wil de land bouw behouden, maar diezelfde landbouw moet wel binnen de milieunormen blijven. Dat betekent dat het bestrijdingsmiddelengebruik beperkt moet wor den, de bemesting verminderd en dat er op energie bezuinigd moet worden. - Dat staat in de ZMF Visie 'Op weg naar een duurzame land bouw in Zeeland', die deze week is verschenen. Volgens de ZMF is de bijdrage van de landbouw aan de Zeeuwse economie in de loop van de ja ren sterk gedaald, maar toch neemt zij nog tachtig procent van de ruimte in. „Hierdoor is, de landbouw de beeldbepalende functie van het Zeeuwse platteland. Ze is de grondlegger van de ruim te, waarin rust en ruimte een ereplaats hebben. Een land schap dat de ZMF graag in stand wil houden," aldus de landbouwvisie. 'Duurzame landbouw' is één van de speerpunten binnen het be leid van de ZMF. Inzet is om de landbouwfunctie op een groot gedeelte van het platte land in stand te houden en mede inhoud te geven a,an een duurzame toekomst voor de landbouw. Dit wil de ZMF om te beginnen doen door visie ontwikkeling en vervolgens door het opzetten van geza menlijke concrete projecten en het ondersteunen van mi lieu-, natuur -en diervriende lijke landbouwinitiatieven. De ZMF is voor meer samen werking met de landbouwor ganisaties. Ze wil druk uitoe fenen op achterlopers en voorlopers steun geven. „Het ondersteunen van de voorlo pers, heeft onze prioriteit." De ZMF-visie is samengesteld in samenspraak met betrok kenen bij duurzame land bouw waaronder de Stichting Zeeuwse Vlegel, Biologische boeren, agrarische jongeren, de provincie, de landbouwor ganisaties, plattelandorgani saties en de eigen achterban. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken In te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Verrast door het bericht dat de Zierikzeese Nieuwsbode is overgenomen door de P.Z.C. vraag ik me af hoe vaak dat nog afscheid zal moeten wor den genomen van bedrijven of instellingen op Schouwen- Duiveland. Als je de optel som maakt van reeds verdwe nen bedrijven of instellingen in de afgelopen jaren dan word je daar niet vrolijk van. Hoe zal dat verder gaan in de toekomst? Ik denk dat het hoog tijd wordt dat er ont wikkeling van beleid moet komen, hoe je hieraan wat kunt doen. Je zult moeten voorkomen dat er straks sprake is van een twee sporen ontwikkeling: toerisme (dat overigens ook onder druk staat) en verder is dan Schou wen-Duiveland een grote tuin voor rustzoekende be jaarden. Maar dan zul je voor beide sporen zelfs de werkers in beide sectoren elders moe ten werven. Die zijn hier im mers niet beschikbaar. M.i. zijn er kansen voor de regio, maar dan zullen principiële beslissingen genomen moe ten worden. B.v. t.a.v. de be reikbaarheid van de regio. Dan immers zal het wellicht mogelijk worden bedrijven te interesseren voor deze re gio, b.v. in de dienstensector (datatransmissie). Naast p.r. zul je als regio daar zelf ook in moeten investeren: zo laag mogelijke prijzen voor be drijfsterreinen. Tot de raads fracties van de gemeente Schouwen-Duiveland wil ik zeggen: de handen aan de ploeg! Doet men dit niet dan rest slechts de keuze de din gen maar op je af te laten ko men en dat zal dan resulteren in het twee stromen gebied: enerzijds het toerisme en an derzijds de verzorgende sec tor. Alles bedreigend dunkt me en wat magertjes zeker als je bedenkt dat ook het toe risme onder druk staat. Men sen en tijden veranderen, der halve ook de besteding van de vrije tijd. Hoe en waar een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd is wellicht een be langrijk item, maar de ont wikkeling van het beleid voor de naaste en verdere toe komst is belangrijker A.P. DEN REIJER Zierikzee De afbraak begon met Ha venpark 6b, toen volgde Fok ker en dus nu de Zierikzee sche Nieuwsbode. Het gaat slecht met de wereld... Hoogachtend, DIKKE KEES Nieuwerkerke BRUINISSE/ZIERIKZEE - In de periode van 23 tot 28 februari werden vijftien ladingen mosselen ver kocht op de veiling in Yerseke. Het totale gewicht hiervan bedroeg 4.396 ton, ongeveer 2.500 ton minder dan een week eerder. Om de voorraad enigszins op peil te houden betaalde de handel gemiddeld 89,30 per ton, ongeveer een tientje meer dan in de voorgaande week. Barbé was met 165,23 per ton de hoogste bieder. Uit de cijfers blijkt dat de mosse len voor de tijd van het jaar grif van de hand gaan: België 5.176 ton (in week 9 van 1997 3.817 ton), Frankrijk 5.443 ton (vorig jaar 4.771 ton), binnen land 1.622 ton (tegen 1.532 ton) en diverse landen 764 ton. Delta .Mossel beet op maan dag 23 februari het spits af met de inkoop van 238 ton van de YE 82. Deze partij be vatte bij een stukstal van 165 een vleesgewicht van 20,7 ki lo. De volgende dag deed de han del een gooi naar vier partij en, waarvan er twee per as uit het noorden werden aangebo den. Deze partijen, gevist door de YE 88, werden inge kocht door Barbé. De stuk stallen lagen rond de 160, het vleesgewicht in de buurt van 27 kilo. Verder gaven de YE 24 en de YE 46 acte de présen- ce met elk een lading van een Zeeuwse kavel. Woensdag arriveerden vijf vaartuigen aan de veiling af met een gezamenlijk aanbod van 1.996 nettoton. Uit het Scheurrak meldde de YE 57 zich aan met 816 nettoton. Bij een stukstal van 165 kookten deze schelpdieren een vlees gewicht van ruim 28 kilo. Tri ton en Prins Dingemanse kochten elk een partij in. In de Meep korde de BRU 39 (Fa. H. en S. Jumelet) 394 ton met een stukstal van 159. Deze la ding werd ook door Triton overgenomen. Van Zeeuwse bodem stoom den de ZZ 5 (Fa. N. L. Praet Zonen), de BRU 4 (K. Ver spoor) en de YE 83 naar de veiling op. Hiervan loste het Bruse vaartuig de grootste vracht, namelijk 390 nettoton met een stukstal van 208 bij een vleesgewicht van 21,3 ki lo. Grootste lading Op donderdag tenslotte wa ren vier vaartuigen present, met in totaal 1.186 nettoton. De Bru 5 (Fa. J. de Waal-Ju- melet) viste de grootste la ding bestaande uit 564 ton. Bij een stukstal van 154 tel den deze zwarte schelpdieren een vleesgewicht van 24,8 ki lo. Verder deden de YE 46 en de YE 83 respectievelijk 158 ton en 214 ton van de hand. De YE 88 viste in de Meep 250 nettoton met een stukstal van 151. Advertentie - ...maar de adviseurs van AccoN laten liever niets aan het toeval over. Zij staan met beide benen stevig op de grond en voorzien hun cliënten van duidelijke, down-to-earth adviezen. Ook wel zo praktisch. Haringvlietplein 3 4301 XC Zierikzee Telefoon: (om) 41 60 51 ACCON VOOR EEN DOORSLAGGEVEND ADVIES

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5