N S dreigen J orritsma iMi Onrust in watersportland Albanees leger verkeert in verhoogde staat paraatheid VS beletten smokkel wapens in Rotterdam Maan vierde planeet waar water is ontdekt 7 sspli Onderdelen raketten voor Iran WEE KEI f XENSTEN ï-: HHBB9HBH1 Alleenrecht Intercity's of anders geen investeringen meer Antwoord op Servische troepen aan grens Kosovo Partijleider is bang van slimme, mooie vrouwen Met Aarde, Mars en Europa Boete of een boek -,J rt, Gewond door klappertjes ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WASHINGTON (RTR) - De Amerikaanse politie heeft twee mannen gearresteerd die wapenonderde len naar Iran wilden smokkelen. Het was de bedoe ling een deel van de reserveonderdelen via Rotter dam door te sluizen, aldus de Amerikaanse douane-autoriteiten donderdagavond. Een van de arrestanten is de 65-jarige Parviz Lavi, wiens firma Omega Industries en kele kantoren in Nederland heeft. De onderdelen waren bestemd voor Amerikaanse F-14 gevechtsvliegtuigen en luchtdoelraketten, die vóór 1979 door de laatste Iraanse sjah waren gekocht. Washing ton verbood in 1979 alle wa penleveranties aan Iran als gevolg van de gijzelingscrisis in de Amerikaanse ambassa de in de Iraanse hoofdstad Te heran. De raadsman van een van de vertegenwoordigers van Omega Industries in Ne derland bevestigde vrijdag dat zijn cliënt donderdag door justitie als getuige is ge hoord. Maar over de inhoud van het gesprek wilde hij niets zeggen. Ook wilde hij niet zeggen of zijn cliënt op verzoek van de Amerikaanse autoritèiten is gehoord. Volgens een woordvoerder van justitie in Rotterdam heeft er ook huiszoeking plaatsgevonden. Maar hij wilde niet zeggen of dat op het kantoor was van Omega Industries. Wel wilde hij be vestigen dat het onderzoek plaatshad op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. BRAND HEESCH (ANP) - Een felle, uitslaande brand heeft in de nacht van donderdag op vrij dag een garagebedrijf annex automaterialenhandel in Heesch in de as gelegd. Het gedeeltelijk ingestorte pand moet worden gesloopt. De schade bedraagt ongeveer een miljoen gulden. Toen de brandweer om kwart voor twee arriveerde, stond het be drijf al in lichterlaaie.De brandweerlieden hadden het vuur na anderhalf uur onder controle. Persoonlijke onge lukken hebben zich niet voor gedaan. Zaterdag 7 maart en zondag 8 maart Dokter C. H. G. Daniels, Kie- vitstr. 2, Zierikzee. Tel. (0111) 413410, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Audier, dokter Van Geer en dokter Visser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Kievitstraat 2. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter J. L. Flach/ S. W. H. Simons, Jan van Renesseweg 6, Renesse. Tel. (0111) 461280, neemt waar voor dokter Bruêl, dok ter Roth, dokter Keulers en dokter Van Beek-Verbeek. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter R. v. d. Valk, Dorpsweg 5, Bruinisse. Tel. (0111) 482120, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Smits. Tandarts mevr. H. A. Boom de Keizer, Westerbanweg 14, Burgh-Haamstede. Tel. (0111) 653103, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge- vallen namelijk zaterdag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulpvragen 24 uur-per dag via (0113)251177. DIERENARTS Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede. Tel. (0111)652254, heeft dienst voor Schouwen-Duive- land. Spreekuur: zaterdag 13.00-14.00 uur. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. HULPVERLENING Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). I 1 BBHflHHjB Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laag water tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 7 maart 10.20 131 03.55 -131 23.10 113 16.40 -133 8 maart 11.50 131 05.20 -131 18.05 -130 9 maart 00.35 120 06.40 -139 13.10 145 19.25 -132 ROOMPOT BUITEN 7 maart 09.15 126 02.50 -125 22.05 106 15.35 -126 8 maart 10.40 125 04.20 -124 23.25 115 17.10 -122 9 maart 11.50 140 05.40 -132 18.20 -125 BRUINISSE 7 maart 10.30 142 03.50 -140 23,15 124 16.35 -140 8 maart 11.50 143 05.15 -137 18.15 -136 i - 9 maart 00.35 130 06.45 -146 13.15 153 19.25 -140 WEMELDINGE 7 maart 10.30 149 04.05 -144 23.15 128 16.50 -146 8 maart 12.00 148 05.25 -143 18.10 -142 9 maart 00.45 137 06.50 -152 13.15 163 19.30 -145 Doodtij; 7 maart Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen zul len niet meer investeren in nieuw spoormaterieel als zij slechts tot 2008 het alleenrecht krijgen op de inter city's. „We hebben minstens 15 jaar nodig om verantwoord te kunnen investeren in ver nieuwing." Dat zegt directeur H. Huisinga van NS Reizigers in het NS-personeelsblad De Koppeling. Als de zekerheid die NS van het rijk krijgen, korter is dan 15 jaar, dan „investeren we niet meer", zegt Huisinga. ,,In feite praat je dan over een afbraakscenario", meent de NS-directeur. Huisinga verzet zich hiermee tegen de plannen die minister Jorritsma van Verkeer en Wa terstaat heeft met het spoor wegvervoer. Het kabinet buigt zich binnenkort over de nota over marktwerking. Huisinga verzet zich ook te gen voornemens van Jorrits ma om het hoofdrailnet te verdelen over verschillende bedrijven. NS vinden juist dat het hoofdrailnet als één geheel moet worden be schouwd. Volgens Huisinga is de samenhang in verbindin gen en overstapmogelijkhe den juist een sterk wapen te gen de auto. ,,Ik kan geen zinnig argument verzinnen waarom we dit op Nederland se schaal niet zouden moeten doen." Bovendien is Nederland in Europees verband gezien een regio. ,,Die ga je toch niet op knippen? Vanuit vervoerkun- dig oogpunt verstoor je dan de samenhang in het net." Huisinga vindt bovendien dat versnippering in de Ne derlandse spoorwegwereld de kans op overname door an dere Europese vervoerson dernemingen wel erg groot maakt. Huisinga is ook een groot te genstander van een aantal an dere onderdelen van de plan nen van Jorritsma. Zo verzet hij zich tegen eisen aan ver- voersprestaties, tariefsont wikkeling, investeringen en rendement. „Toen ik dit las, dacht ik: via een omweg ben je zo weer een staatsbedrijf." Drijfzand Voor de mogelijkheid dat NS worden uitgesloten van het binnenlandse vervoer over de HSL-Zuid heeft de NS-direc teur geen goed woord over. Hij vindt dat de plannen van Jorritsma niet leiden tot het afgesproken stevige funda ment voor NS, maar tot drijf zand. De Stichting Aktie Pleziervaartuigen SAP is des duivels op het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Volgens de KNWV moeten alle pleziervaarders zich bij de bond aansluiten, anders is er sprake van „zwart- vaarders". De stichting is daar fel tegen. De SAP wijst erop dat de helft van de water sporters niet georganiseerd is en dat ook graag zo wil houden. SAP-voorzitter G. Be ringen zegt daarover een gesprek te hebben gehad met KNWV-voorzitter R. van Holthe. Die blijft er echter bij dat de ongeorgani seerde pleziervaart uit „profiteurs" be staat. Beringen eist dat Van Holthe zijn uit spraken herroept in de diverse waterbladen. „Wij leven tenslotte in een vrij land." (Archieffoto) TIRANA (RTR/AFP) - Het Albanese leger langs de gr ens met Joegoslavië is vrijdag in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Tirana besloot tot de stap „met het oog op de recente ge spannen situatie in Kosovo en de toename van Servische troepen langs de Albanese grens", aldus een regerings woordvoerder. De Albanese regering re ageerde eerder verontwaar digd op het recente geweldda dige optreden van de Servische machthebbers te gen de Albanese meerderheid in de zuid-Servische provin cie Kosovo. De woordvoerder wilde niet zeggen of het aan tal militairen aan de grens is verhoogd. In Prekaz in de regio Drenica, waar de Servische politie vol gens het Joegoslavische pers bureau Tanjug donderdag twintig Albanese „terroris ten" heeft gedood, waren vrijdagmorgen opnieuw scho ten te horen. Adem Meta, se cretaris van een mensenrech tenorganisatie in de naburige plaats Srbica, zei dat getui gen hem hadden gemeld dat schoten waren afgevuurd op vier huizen. Door Srbica re den pantservoertuigen, jeeps en militaire vrachtwagens af en aan. Diplomaten Diplomaten uit de vijf landen van de contactgroep voor Bosnië (VS, Groot-Brittan- nië, Frankrijk, Duitsland en Rusland) reizen vrijdag naar Pristina om met vertegen woordigers van de Albanezen en de Servische autoriteiten te spreken. Zij bereiden de bijeenkomst voor die de con tactgroep maandag in Londen houdt. Internationale Vrouwendag Moskou MOSKOU (RTR) - Er niets beangstig-enders dan een vrouw die slim èn mooi is. Dat is de mening van Gennadi Zioeganov, de leider van de Russi sche communistische partij. In een gesprek met vrouwe lijke parlementaire journa listen verklapte Zioeganov donderdag dat hij dol was op mooie vrouwen en op slimme vrouwen, maar dat hij gruwde van een combi natie van de twee. De bijeenkomst was georga niseerd in het kader van In ternationale Vrouwendag op 8 maart. In zijn persoon lijke bijdrage aan deze be langrijke gebeurtenis zei de partijleider verder nog te houden van vrouwen „die niet teveel vragen stellen en die, nadat ze advies hebben gegeven, de volgende dag niet terugkomen om te kij ken of het ter harte is geno men. 'Niet bemoeien' In het algemeen zouden vrouwen zich niet met be langrijke zaken moeten be moeien", zo vertrouwde hij de journalistes toe. Gedurende het sovjettijd perk gold Internationale Vrouwendag als een gele genheid om de gelijkheid der seksen te benadrukken. WASHINGTON (AFP) - Met de onthulling over de vondst van ijs op de Maan, is er nu een vierde hemel lichaam bekend waar water is of was. De begeleider, van de Aarde schaart zich in het rijtje met de Aarde zelf, de planeet Mars en Europa, een maan van Jupiter. De Aarde, die de bijnaam Blauwe Planeet kreeg omdat zij voor driekwart met oce anen is bedekt, is het enige bekende hemelobject met vloeibaar water op de opper vlakte. Het water op de noord- en zuidpool van de Maan is be vroren en gemengd met aar de. Volgens sommige weten schappers gaat het om de res tanten van meteorieten die 3,6 miljard jaar geleden op de Maan te pletter sloegen. Uit beelden van de ruimte sonde Galileo blijkt dat de Jupitermaan Europa geheel bedekt is met een ijskorst, die mogelijk op een gigantische oceaan drijft. Foto's toonden ijsbergen en grote plakken ijs die over het oppervlakte lijken te schui ven. Op Mars tenslotte stroomde mogelijk gedurende een mil joen jaar water. Recente op names van de Amerikaanse sondes Mars Pathfinder en Mars Global Surveyor tonen sporen die op de vroegere aanwezigheid van het kostba re vocht op de Rode Planeet duiden. GEZONKEN URK (ANP) - Een binnen schip is donderdagavond op het IJsselmeer ter hoogte van Urk gezonken. Een reddingsploeg heeft de opvarenden, een echtpaar met kind en hond, op tijd van boord kunnen halen. Het is nog onbekend hoe het schip, geladen met zout, in de pro blemen is geraakt. MADRID (DPA) - Jeugdi ge verkeerszondaars in een Spaans stadje kunnen kiezen: óf ze betalen een pittige boete, óf ze lezen een goed boek. De burgemeester van Be- nalmadena aan de Costa del Sol wil met de literai re straf jongeren wat cul tuur en opvoeding bij brengen. Het project leverde aan vankelijk sceptische reac ties op, maar met een boe te van minimaal 250 gulden als alternatief be sloten veel wegpiraatjes de plaatselijke biblio theek op te zoeken. De jongeren moeten met een uittreksel en de beant woording van vragen aantonen dat ze het geko zen boek daadwerkelijk hebben gelezen. Uit de statistieken van de stad met zijn 27 duizend inwo ners bleek dat jongeren tussen de 14 en 18 jaar verantwoordelijk zijn voor 20 procent van alle verkeerso vert red i ngen Het grootste probleem vormen de jongens die op een opgevoerde brommer zonder licht en helm de straten onveilig maken. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN" door Willy Vandersteen 11 Hts het niet per vtiepluip kan, waarom] don met per boot loten we ten lont- bont met buitenboordmotor huren, na de ftrajuraiee kunnen we de r in er en op en hel binnenland in //MX. 1 tCs. [tlebt u haar ten van het pebitd J lor tel u maar l wilt! J ff [ttrom moet komen J kan ik met dit toestel ttn internationaal pprtk mtn Hom, Uiske, wil koken ondertussen op. de km hot ut mot lm wen tn waar w Jerom kunnen ontmoeten. WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 6 graden Windkracht n.west 7 Zonneschijn 30% Kans op neerslag 40% Min.temp. 1 graden Mid.temp. 5 graden Windkracht noord 6 Dinsdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 20% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 5 graden Windkracht noord 4 ZON- EN MAANSTANDEN 7maart Zonop07.13.onder18.28 Maan op 12.52, onder 03.55 8 maart Zon op 07.11, onder 18.30 Maan op 13.50, onder 04.42 9 maart Zon op 07.08, onder 18.31 Maan op 14.51, onder 05.21 Volle maan: 13 maart (05.35) HET WEEKOVERZICHT DE BILT - Tijdens het weekeinde speelt de wind opnieuw een belang rijke rol. Verder hebben ook wolken en regen het op Nederland gemunt. Vanavond en vannacht hangt er een dik wolkendek boven ons land, waar uit het af en toe flink regent. In het noordoosten kan mogelijk eerst nog wat natte sneeuw vallen. De wind waait geleidelijk in vrijwel het hele land uit het zuidwesten en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd. Het wordt vannacht met een minimum van 8 graden niet koud. In het Wad dengebied houdt de oostenwind nog even aan. Morgen overdag regent het eerst nog enige tijd. In de loop van de ochtend wordt het wat droger. Moge lijk dat de bewolking iets breekt, maar veel ruimte voor de zon komt er niet. Er kan af en toe een bui vallen. De temperatuur loopt tot ongeveer 10 graden op. De zuidwestenwind is meest matig en langs de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6 bft. Na morgen blijft het wisselvallig. Vooral zondag en maandag vallen er enkele buien. Met vee) wind die naar noord west tot noord draait wordt het ook frisser. BEUNINGEN (ANP) - Een meisje van ongeveer tien jaar uit Beuningen is donderdag avond levensgevaarlijk ge wond geraakt door een onge luk met klappertjes. Tijdens het spelen sprong een vonk van een klappertje waardoor het meisje in brand vloog. Ze ligt in kritieke toe stand in het Brandwonden centrum in Beverwijk. Het meisje droeg nylon kle ding die onmiddellijk smolt. Ze belde om hulp aan bij buurtbewoners. Die probeer den de vlammen met hun han den te doven, maar dat mis lukte. De buurtbewoners liepen daarbij ernstige brand wonden aan hun handen op. Een andere buurman wist de vlammen tenslotte te doven door de tuinslang op het bran dende kind te zetten. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur' A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zienkzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25. Opzeggingen dienen een maand voor het eindevan de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17Vj% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2