voor Winst PvdA en SGP 'Is dit een actie om de Nieuwsbode te redden?' r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE reisburo van oeveren Gemeente moet nieuw bestemmingsplan maken Angst voor asbestvezels bij obs Binnen de Veste Veerhoek nog steeds het bekendste raadslid Trijnziek ZMF wil ruilactie "BLIJFT VEERH0EK ZO BEKEND ALS DE NIEUWSBODE ER NIET MEER IS?" dé krant van schouwen - duiveland! Het is volop zomer bij Van Oeveren Resultaat representatieve opiniepeiling van de Zierikzeesche Nieuwsbode Kiezers van waterschap bereidwillig volkje ZIERIKZEE - De PvdA en de SGP komen als win naar uit de bus, indien er woensdag gemeenteraads verkiezingen waren gehouden op Schouwen-Duive- land. Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zowel SGP/GPV als de PvdA boeken in het onderzoek elk één raadszetel winst. Die gaan ten koste van D66 en het CDA. Ook de VVD ziet in on ze regio haar aanhang groei en, maar niet genoeg voor een extra zetel. D66 is net als elders in Neder land de pineut, zij het minder dramatisch. Op Schouwen- Duiveland boert de partij 4,6 procent achteruit. Opmerke lijk is ook het resultaat van het CDA. Lijken de christen democraten landelijk bezien uit het dal te krabbelen; op Schouwen-Duiveland zet de neergang zich nog voort. Net als D66 verliest het CDA hier 4,6 procent van de kiezers. Erkende onderzoekbureau's nemen 500 ondervraagden als representatieve norm voor een bevolking van 30.000 mensen. In de peiling van de Nieuwsbode vulden 704 stem gerechtigden het enquêtefor mulier in. Dat gebeurde in elf stemlokalen van het Water schap Zeeuwse Eilanden, ge ografisch verspreid over Schouwen-Duiveland. In elk stembureau lagen een zestigtal stembiljetten. Ou- werkerk was met 83 formu lieren enigszins overbedeeld, Scharendijke met 44 enigs zins ondergewaardeerd. Wa terschapsverkiezingen zijn in de buitengebieden populair der dan in stedelijke. Om dat effect wat te compenseren, werden in Zierikzee drie stembureau's ingericht. De SGP is de enige partij die op eigen kracht een zeteltje winst boekt. CDA, RPF en D66 verliezen door eigen toe doen een zetel. Dat geeft een saldo van twee restzetels. Die komen volgens de daarvoor uitgedokterde rekenmethode (behaalde zetels plus één als deler in de tweede ronde) ten goede aan RPF en PvdA. Tweede partij Ervan uitgaande dat SGP/GPV en RPF net als in 1996 met dit doel een lijstver- binding aangaan, zou de SGP naast de PvdA de tweede par tij van Schouwen-Duiveland kunnen worden. De zetelverdeling ziet er dan als volgt uit: VVD zeven, Pv dA vijf, SGP/GPV vijf (of 0 '98 '96 '98 '96 PvdA CDA '98 '96 '98 '96 WD D66 '98 '96 '98 '96 '98 '96 SGP/ RPF Gr. GPV Links BURGH-HAAMSTEDE - De voorstelling Circus Rijn en Trijn, die zondag middag 8 inaart zou wor den gehouden in het Sport-en Recreatiecen trum Westerschouwen in Burgh-Haamstede gaat niet door. Cécilia Meinders, oftewel Trijn, is geveld door ziek te. Wellicht wordt de voorstelling nu later in het jaar gegeven. Bijvoor beeld op 21 mei, wanneer in het sportcentrum een open jeugddag wordt ge houden. Verplaatsen op korte termijn, bleek we gens het niet beschikbaar zijn van de speelruimte niet mogelijk. GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie wil toe naar geslo ten systemen voor dierlijk mest en veevoeder. Dit staat in de deze week verschenen landbouwvisie. Het instellen van regionale (minerale) kringlopen ziet de federatie al mogelijke oplos sing voor een deel van het mestprobleem. Dit houdt in dat dierlijke mest, maar ook het veevoer uit de regio af komstig is. De akkerbouwer geeft in ruil voor mest vee voer (graan of maïs) aan de veehouder. Bijkomende voor delen zijn volgens de ZMF kortere tranport- en handels- lijnen. Bovendien is het beter om mest af te nemen van een bekende en constante samen stelling. BIJBELLEZING GOES - Prof. dr. W. Ouweneel geeft vrijdag 13 maart een bij bellezing over het onderwerp 'de Heere tegemoet in de lucht'. De bijeenkomst in het Buys Ballot College aan de Bergweg in Goes begint om 20.00 uur. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur Dit besliste de Raad van Sta te na een beroep dat de afde ling Zeeland van de land- en tuinbouworganisatie LTO had aangespannen. Het door de LTO-raad bestreden be stemmingsplan voorzag in het beperken van de moge lijkheden voor intensieve veehouderij, intensieve tuin bouw in gebouwen en glas tuinbouw. Verder kende het plan een totaalverbod voor het nieuw vestigen van agra rische bedrijven. Volgens de LTO-raad strook te dat niet met het provincia le beleid. Verder pleitte de LTO voor het opnemen van een aantal situaties waardoor het toch mogelijk zou zijn om een nieuw agrarisch bedrijf te beginnen. Het gaat dan bij voorbeeld om bedrijven die moeten wijken voor woning bouw of natuurontwikke ling. De afdeling Bestuursrecht spraak heeft de LTO-raad volledig gelijk gegeven en verder oordeelde de Raad van State dat de provincie en de gemeente ten onrechte niet zijn ingegaan op de argumen ten van de LTO-raad over de mogelijkheden om nieuwe be drijven te vestigen en de te genargumenten inzake de vergaande beperking van in tensieve takken van land bouw. De uitspraak betekent vol gens een woordvoerder van de gemeente overigens niet dat de intensieve veehouderij nu vrij spel heeft in het bui tengebied van Brouwersha- De gemeente Schouwen-Dui veland heeft inmiddels een nieuw voorbereidingsbesluit voor de herziening van het be stemmingsplan buitengebied Brouwershaven gemaakt. In tegenstelling tot het vorige plan, gaat dit uit van het nieuwe streekplan van de provincie Zeeland. Daarin zijn meer mogelijkheden op genomen om de intensieve veehouderij of grootschalige glastuinbouw te beperken. Wel moet Schouwen-Duive land beter motiveren waarom deze vormen van landbouw ongewenst zijn en moet het grondiger onderzoeken of de door de LTO aangedragen al- ternatievenjiaalbaar zijn. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: OMAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 O KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 O KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 O HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 O HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 O JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 O JAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats: Telefoon Geb.datum: Handtek. BI) automatische afschrijving uw I I j j I [Tj I I I I I r~~| bank-/gironummer vermelden: I II II IJ II II II II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. z Wolken en regen HET WEER Veel bewolking en vooral in de nacht en ochtend enige tijd regen. Minimum- temp. omstreeks 8, middagtempera- tuur ongeveer 10 graden. Wind uit zuidwestmatig, kracht 3 tot 4, langs de kust en op het IJsselmeer meest krachtig, 6. In het Waddengebied van nacht nog oostenwind. 3 MILIEUCENTRUM Bijdrage gemeente aan RMC niet gekoppeld aan toe ristenbelasting. 5 KOSOVO Vluchteling uit Kosovo volgt vanuit Zierikzee gebeurte nissen in zijn vaderland. 7 TONEEL Vriendschap en relaties centraal in toneelstuk 'Barend van Roos'. 1 9 HANDBAL Handballers Delta sport geven voor zoveelste keer ge wonnen wedstrijd uit handen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEESCHE «NIEUWSBODE VRIJDAG 6 MAART 1 998 1 53e JAARGANG NR 26344 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111 -451000 Het algemeen kiesrecht Is een smadelijke slavernij van het verstand door het aantal. P. Bourget. De Zierikzeesche Nieuwsbode hield woensdag een peiling naar de politieke voorkeuren van de inwoners van Schouwen-Duiveland. Op de foto het tellen gistermiddag van de ruim 700 stem men. (Foto: Marieke Mandemaker) vier, afhankelijk van af spraak met RPF), CDA drie, RPF één (of twee, afhanke lijk van SGP), D66 één en ten slotte GroenLinks één. Tenslotte bevestigt de enquê te een aantal bekende zaken. Zo mag het geen verrassing heten dat de VVD verreweg de grootste is in Renesse en Burgh-Haamstede, maar ook Ouwerkerk is knap liberaal. De PvdA volgt hier op gepas te afstand. Brouwershaven is al lang geen rood bolwerk meer. De VVD en SGP zijn er ieder voor zich bijna tweè keer zo groot als de PvdA. Maar GroenLinks rukt op. Ooster- land, Nieuwerkerk en in min dere mate Bruinisse herber gen de vaste kern van de SGP. En hoewel PvdA en WD naderen, blijft Scharen dijke toch de plaats van Pia Berrevoets en haar CDA. Op pagina drie: Commentaar LTO-raad wint procedure Raad van State BROUWERSHAVEN - De gemeente Schouwen-Dui veland moet binnen een jaar een nieuw bestem mingsplan maken voor het buitengebied van de voor malige gemeente Brouwershaven. ZIERIKZEE - Ouders van leerlingen van openbare basisschool Binnen de Veste in Zierikzee zijn veront rust over het mogelijk vrijkomen van asbest in de se- mi-permanente klaslokalen van deze school. De directeur .van Binnen de Veste en de ambtenaar huis vesting onderwijs van de ge meente ontvangen regelma tig verontruste telefoontjes van deze ouders. Mondelinge informatie van de zijde van de gemeente stelt betrokkenen niet gerust, dat de lokalen veilig zijn voor ge bruik. De ouders willen aan getoond hebben dat de loka len asbestvrij zijn.Dat kan al leen door metingen worden vastgesteld. Een dergelijke lucht- en vezelmeting kan verricht wroden door SGS EcoCare Analytical Services in Terneuzen. De kosten van dit onderzoek bedragen 4.100 gulden en B&W stellen voor daar een krediet voor be schikbaar te stellen. ZIERIKZEE - „Is dit een actie om de Nieuwsbode te redden?." Het was de meest gestelde vraag bij uit voering van het verkiezingsonderzoek van de Zierik zeesche Nieuwsbode, woensdag in een aantal kernen op Schouwen-Duiveland. Hoewel het dus niet om een reddingsactie ging, bleken de aangesproken mensen zeer coöperatief. In rap tempo werden ruim zeven honderd vragenlijsten beantwoord. In de dorpshuizen van Brui nisse, Oosterland, Nieuwer kerk, Ouwerkerk, Renesse, Scharendijke, Haamstede en in het stadhuis en het Multi Functioneel Centrum in Zie rikzee stonden al in de och tenduren de bussen gereed. In het Tonnenmagazijn in Brou wershaven en de Wieken in Zierikzee werden in de avonduren nog extra stem bussen met bijbehorende sta pels enquêteformulieren ge deponeerd onder begeleiding van een Nieuwsbodemede- wbrker. Een soort toetje na het invul len van de stemkaart voor het bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, die niet altijd door iedereen even snel begrepen werd. Het biljet van de Nieuwsbode was een voudiger van opzet. Mensen werd gevraagd de politieke partij van hun keuze aan te geven en bovendien de naam te noteren van het voor hen meest bekende raadslid. Met deze mini-schaduwver kiezing werd ingesprongen op de dit jaar in de regio Schouwen-Duiveland niet ge houden gemeenteraadsver kiezingen. „Nee, helaas hier niet," deelde één van de wa terschapstemmers teleurge steld en bij herhaling mee. Aan de kiezer dus de moge lijkheid 'voor spek en bonen' toch nog hun politieke voor keur duidelijk te maken. Al hadden velen, zo bleek, liever hun handtekening onder een lijst 'redt de Nieuwsbode' ge zet. Als dit een actie voor het behoud van de krant is, krijg je gelijk drie handtekeningen van me," beloofde één van de kiezers. „Het zou toch veel zinniger zijn als jullie daar een actie voor hielden," luid de een ander commentaar. „Er wordt veel over de Zie rikzeesche Nieuwsbode ge sproken," bevestigde een me dewerker van het waterschap van achter de stembiljettafel in Nieuwerkerk. Medewerking Niet alleen de kiezers, ook de medewerkers van het water schap verleenden alle mede werking. Tussen hun eigen bezigheden door wezen ze de bezoekers ook nog eens op het politieke verkiezingsonder zoek. Met duidelijk resultaat, want aan het einde van de dag lagen er stapels ingevulde formulieren. Ook de beheer ders van de dorpshuizen werkten mee en zagen er - zo als in Scharendijke - streng op toe dat alle formulieren werden ingevuld. Een enke ling deponeerde zijn, overi gens blanco, stembiljet van het waterschap in de bus van de Nieuwsbode. Hier en daar ware de formu lieren voorzien van commen taar. Vooral de ontevreden kiezer maakte gebruik van de papieren om zijn/haar me ning te ventileren. Of, zoals een Renesser kiezer het for muleerde: „Wat moet je met deze chaosbestuurders?" Van der Wekken en Berrevoets volgen De medewerkers van de stembureau's, zoals op de foto in Bruinisse, verleenden medewerking aan de opiniepeiling van de Zierikzeesche Nieuwsbode. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Nog steeds is wethouder Cees Veer hoek het bekendste raadslid van Schouwen-Dui veland. Op ruime afstand volgen zijn collega-wet- houders Daan van der Wekken en Pia Berrevoets. Dat blijkt uit een uitgebrei de opiniepeiling van deze krant. Bij een dergelijke en quête in 1996 werd Cees Veerhoek eveneens uitgeroepen tot meest be kende politicus. Van 704 ondervraagde stem mers noemden 92 mensen op de vraag 'Het bekendste raadslid van Schouwen- stemmen volgt PvdA-wet- houder Daan van der Wek ken en als derde eindigt CDA-wethouder Pia Berre voets met 31 stemmen. De toptien bestaat verder uit: wethouder Ger van de Velde (20) en de niet-be- stuurders Gilles Houteka mer (14), Jaap Geleijnse (12), Peter van der Meide (11), Jos van der Veer en Cees Lege- maate (9), Arjen van der Berge (8) en als hekkensluit- ster met zeven stemmen Ria Geluk. De roem is relatief. Ruim zestig procent van de woensdag ondervraagde kiezers voor het waterschap weet geen enkel raadslid te noemen. 'Meeste praats' Cees Veerhoek, ook in 1998 het bekendste raadslid. Duiveland is..?' de naam van deze WD-wethouder. Op de tweede plaats met 35 Evenmin mag aan naamsbe kendheid een kwali teitsoordeel worden gekop peld. Dat blijkt uit de opmerkingen die in een aan tal gevallen aan de naam van de betrokkenen werden toegevoegd. Voor de num mers één en twee luidden die onder meer: „maar dan wel heel negatief", „de meeste praats" en „had al lang weg moeten zijn", dan wel „onbekwaam".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1