H 'Vrouwen moeten trots zijn op zichzelf én op elkaar' Eten in de sfeer van het warme zuiden Extra Nieuwsblad blijft voortbestaan Nieuwe afdeling ruitersportartikelen P.V.C. Zeeland I» BORSTEL- STOFZUIGERS Deurloo HET MM NIEUWSBLAD Grootse demonstratie a.s. donderdag 5 maart bij ons in de zaak!! WOENSDAG 4 MAART 1998 HÉT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND WOONTEXTIEL ZONWERING ZIERIKZEE HAVENPLEIN 3 4301 JD ZIERIKZEE TELEFOON 0111-416061 FAX41637Ö 'Vrouwen in beeld' is dit jaar thema van 8 Maart viering ZIERIKZEE - „Eeuwenlang werden vrouwen be schouwd als tweederangs burgers en als onbelangrij ke personen. Als reactie daarop maakten ze zich die identiteit eigen. Daarom moeten zij hem ook zelf van zich afgooien. Het is belangrijk dat dat gebeurt, want vrouwen hebben alle redenen om trots te zijn op zichzelf én op elkaar." Dat zegt Jessica Prager- Stein uit Noordgouwe. Zij is een van de leden van het S Maart-team Schouwen-Duiveland. Het team dat een feest, herdenking en manifestatie organiseert ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 1998. De viering wordt zaterdag 7 maart, vanaf 19.30 uur. ge houden in het Multi Functio neel Centrum (MFC) in Zie- rik2ee en is bedoeld voor alle 5 vrouwen van Schouwen-Dui- veland. Daartoe behoren ook vrouwen van andere cultu ren, die onder meer verblij ven in het asielzoekers centrum (AZC) in Burgh- Haamstede. ..De nadruk bij de 8 Maart-viering ligt op ont- k moeting en solidariteit met ■■elkaar. Vrouwen in beeld Centraal daarbij staat het thema 'Vrouwen in Beeld dat op verschillende manie ren wordt vorm gegeven. On- was een inleiding op het the ma van de 8 Maart-viering. naars bekend gemaakt en ge huldigd. Zij krijgen respectie velijk de wisseltroffee 'Neel- tje Spijker' en het boek 'Oog in oog met vrouwen' van de Manifestatie Novib. der meer door een foto-wed strijd. waarbij alle vrouwen op Schouwen-Duiveland wor den uitgenodigd om foto's te maken van 'Een vrouw om trots op te zijn'. De foto's kunnen op vrijdag 6 maart van 19.00 tot 19.15 uur nog worden ingeleverd in het MFC. De kunstenares Saskia Eggink richt in de grote zaal van het MFC een expositie in met deze foto's. Een jury, bestaande uit Eva de Lange en Joke van Bek- kum. beiden uit Zierikzee en Marieke Mandemaker uit Dreischor, bepalen de win nende foto. En ook het pu bliek kiest dit jaar een prijs winnaar. Tijdens de feestavond worden de win- Uit de schaduw Maar er wordt tijdens het 8 Maart-feest ook aandacht be steed aan alle andere foto's, die in het kader van de wed strijd worden ingeleverd. ,,Het is belangrijk om vrou wen uit de schaduw te halen, zodat ze 'in beeld' komen. Zo dat ze meer gewend worden om zonder valse bescheiden heid trots te zijn op hun pres taties," aldus Jessica Prager. Zij wijst er op dat ook in de media vaak een eenzijdig beeld van vrouwen naar vo ren komt. ,,Ze staan dikwijls in de krant of komen op tele visie als slachtoffer. Hun hoe danigheid als strijdster, hun kracht en moed blijft te vaak buiten beeld." Dat was voor het 8 Maart-team reden om tijdens de Open Dag in het MFC in september de ten toonstelling 'Ongekend Ver weer' te houden aan het pu bliek. Die aandacht voor de sterke kant van vrouwen, 'Vrouwen in beeld' wordt ook vorm gegeven door een mani festatie van solidariteit met de vrouwen in Kabul. „Dooi de burgeroorlog in Afghani stan en de invloed van de Ta liban werd de vrouwen daar alle rechten ontnomen, die ze hadden opgebouwd. Ze mo gen niet meer in het openbaar het woord voeren, hebben geen recht meer op gezond heidszorg en onderwijs en moeten in het op straat ver hullende mantels dragen. Door dit alles zijn zij onzicht baar geworden. Het zijn scha duwen zónder recht op een on-, afhankelijk bestaan." Daarom is het volgens Jessica Prager van groot belang dat de vrouwen in het westen so lidair zijn met deze vrouwen. „Zelf kunnen ze het niet." Die solidariteit wordt vorm gege ven via de campagne 'Een bloem voor de vrouwen in Kabul'. Dit is een internatio nale handtekeningenactie, waarmee de leden van de Ver enigde Naties en internatio nale organisaties onder meer worden opgeroepen om geen Het 8 Ma art-team Schouwen-Duiveland: Van links naar rechts: Joke Enserink, Hedi Bogaers, Ineke Dagevos en Jessica Pra ger. enkel bewind in Afghanistan te erkennen, zolang discrimi natie naar geslacht regel is in dit land. „Wanneer we niets doen is het alsof we de situ atie ontkennen. Muziek en ontmoeting- Bij de feestavond, zaterdag 7 maart in de grote zaal van het MFC, staan muziek en ont moeting centraal. „Vrouwen kunnen elkaar niet altijd ver staan omdat ze uit verschil lende landen komen, maar ze kunnen elkaar toch ontmoe ten door samen te dansen." Het programma wordt om 19.45 uur geopend door Anke Jansen en daarna ingevuld met optredens van het koor Akkoord en de accordeoniste Stien Mennema uit Brou wershaven. Een 'DJ Ladij' verzorgt dansmuziek. Vrouwen uit het AZC zorgen voor internationale hapjes. „Zij hebben dat spontaan aangeboden, zij zijn heel gast vrij. Er zijn alweer acht bak sters bezig met de voorberei dingen." Er bestaan ook plan nen om het thema 'Vrouwen in beelcj' vorm te geven via een tentoonstelling in de hal van het AZC. En in september krijgt het 8 Maart-feest een vervolg doordat de vrouwen uit het AZC een instuif orga niseren, waarvoor zij de vrou wen van Schouwen-Duive land uitnodigen. MODESHOWS ZIERIKZEE - Holty Fashion aan de Dam in Zierikzee houdt donderdag 5 en zater dag 7 maart vanaf 10.00 uur doorlopend modeshows. l Mannequins tonen de nieuwe lente- en zomermode. De mu zikale omlijsting wordt ver zorgd door Joop Kort. MANDJESACTIE BRUINISSE - De CJV houdt zaterdag 7 maart een mand jesactie in Bruinisse. Kinde ren van de vereniging komen aan de deur met een mand le vensmiddelen. Het is de be doeling dat de mensen een ar tikel uit de mand kopen en hiervoor in de plaats een an- 1 der levensmiddel leggen. Zo blijft de mand gevuld. De op brengst is bestemd voor groot onderhoud aan het clubge bouw van de CJV, 'de Kazer- EXPOSITIE ZIERIKZEE - In het MFC aan de De Huybertstraat in Zie rikzee wordt zaterdag 7 maart een verkoopexpositie gehouden van moderne en klassieke olieverfschilderij- en. Het betreft een initiatief van Ganot AH uit Wilnis. Naast surrealistische doeken en kleurrijke abstracten zijn on derwerpen als bosgezichten, landschappen en zeeën te be zichtigen. De tentoonstelling k is van 10.00 tot 17.00 uur. FINANCIERING VAN STUDIE ZIERIKZEE - Bij het Jolige- ren Advies- en Informatie Bu reau in de Driehoek aan het Kerkhof Noordzijde in Zie rikzee staat deze maand het thema studiefinanciering centraal. Jongeren kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur en donder dag van 19.00 tot 21.00 uur met vragen over het thema, of andere onderwerpen, bij het JA IB terecht. Advertentie KOM OF.METEN RU VOOR EXCLUSIEF WOONGENOT IN HUIS EN TUIN Portugese gerechten in restaurant Boa Tarde ZIERIKZEE - Van zijn vader leerde hij niet alleen vloeiend Portugees spreken, maar ook hoe je culinai re gerechten uit dit land bereidt. Als kind woonde Carlos de Mendon<?a zes jaar in Portugal, het land waar zijn vader werd geboren. Het is voor hem dan ook een vanzelfsprekend zaak dat het restaurant aan de Engelse Kade in Zierikzee, dat gisteren werd geo pend, de sfeer heeft van het warme zuiden. De Mendonga nam het initia tief voor het nieuwe eethuisje samen met de eigenaar van het Zierikzeese restaurant, De Gouwe Geit, Ton Dan- kers. „We kwamen op het idee toen Ton het aanbod kreeg om het voormalige vis restaurant, Het Schotse Wa pen, te kopen. In korte tijd hadden we samen een prach tig plan bedacht: Een restau rantje met een open keuken en een vrolijke, zuidelijke uitstraling." Dat komt ook tot uitdrukking op de menu kaart, die onder meer Portu gese en Spaanse gerechten be vat. Scheepsroer In december begon een ingrij pende verbouwing, waarbij van het vroegere 'Schotse Wa pen' niet meer overeind bleef dan vier muren en een dak. In deze grote, open ruimte werd de maritieme sfeer van het zuiden gecreëerd door middel van gele en oranje tinten en warm donker hout, dat onder meer is verwerkt in een enorm scheepsroer. De open keuken is verbonden met het restaurant door middel van een aantal hoogpoorten. „Dat zie je veel in het zuiden." In het restaurant zijn 66 zit plaatsen, terwijl voor de ge vel nog een terras komt, waar 25 mensen kunnen uitkijken over de Nieuwe Haven. „De mogelijkheid om op deze lo- katie een restaurant over te nemen doet zich maar zelden voor," aldus de enthousiaste Zierikzeeënaar, die voorheen vier jaar eigenaar was van café De Banjaard, aan de an dere kant van de Nieuwe Ha ven. Ameijous a bulliao paro In de keuken van het nieuwe restaurant zwaait chef-kok Marcel Willemse de scepter. Gasten krijgen een 'gewone' menukaart voorgeschoteld, waarop ook een aantal bij zondere Spaanse en Portuge se gerechten staat. Bijvoor beeld ameijous bulliao paro, een voorgerecht dat is genoemd naar een Portugese dichter en bestaat uit venus- schelpen in olijfolie ge smoord met knoflook en ko riander. 'Goede middag' De naam van het restaurant Boa Tarde is de Portugese groet 'goede middag'. Een klank, die voor De Mendonga symbolisch is voor zijn jeugd herinneringen aan Portugal. „Ik kook nog regelmatig Por tugese gerechten, die ik van mijn vader heb geleerd en ga graag uit eten in Portugese restaurants." Wanneer chef kok Willemse vrij is, kookt De Mendonga zelf het eten dat de klanten bestellen. Op de kaart staat ook een maandmenu, terwijl het aan bod aan gerechten eveneens wisselt met het aanbod van de verschillende soorten ver se vis van het seizoen. Restau rant Boa Tarde is zeven dagen per week geopend van 12.00 tot 22.00 uur. De sfeer van het warme zuiden is duidelijk aanwezig in het interieur van restaurant Boa Tar de, dat. gisteren werd geopend aan de Engelse Kade in Zierikzee, (Foto: Marijke Folkertsma) PZC kooptZierikzeesche Nieuwsbode ZIERIKZEE - De Zierikzeese Nieuwsbode is over genomen door de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Dat houdt in dat de pagina's van dit nieuws blad over enkele weken verschijnen als de editie Noord van de PZC. Het huis-aan-huis blad van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Het Extra Nieuws blad, blijft wel bestaan in zijn huidige verschij ningsvorm. De toeristenkrant van de Zierikzeesche Nieuwsbode, De Badkrant, gaat op in de Zeeland Recreatiekrant, die de PZC reeds een aantal ja ren uitbrengt in de zomerpe riode. De overname heeft geen gevolgen voor de werk gelegenheid. In feite gaat het om een overname van de uit gever van de Zierikzeesche Nieuwsbode, LnO uitgeverij in Zierikzee, door Wegener Arcade BV, de eigenaar van de PZC. Dat houdt in dat LnO verder gaat met alleen haar drukkerij. Het initiatief voor de over name ligt bij de directie van LnO. Maar plannen hiervoor leefden al geruime tijd bij de hoofdredactie van de PZC. PZC-hoofdredacteur: A. Oosthoek: „Het streven is helderheid in het noordelijk deel van Zeeland. Wij zijn landveroveraartje aan het spelen. Goeree-Overflakkee is daar ook bij beriokken. Met de overname kunnen we de zaken op Schouwen-Dui veland nader uitbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de Zierikzeesche Nieuwsbode met haar worteling op' Schouwen-Duiveland daar voor het aangewezen instru ment is." Bij LnO liggen teruglopende advertentieopbrengsten en een gestage daling van het aantal abonnementen aan de basis van de verkoop. De vier keer per week verschij nende Nieuwsbode is al ja ren een verliesgevende titel in het ui^geverijpakket. De winsten van het huis-aan- huisblad Het Extra Nieuws blad en de toeristenkrant De Badkrant werden gebruikt om de exploitatie van de uit geverij sluitend te maken. LnO-directeur W. Deddens: „De afgelopen jaren zijn we daar piet meer in geslaagd. De uitgeverij heeft het jaar 1997 afgesloten met verlies. Uitzicht op verbetering is er volgens Deddens niet. „Op den duur had die ontwikke ling onherroepelijk tot een ingrijpende reorganisatie geleid, met ingrijpende per sonele consequenties. Daar om is het beter om het ijzer te smeden als het heet is. De werkgelegenheidsgarantie door de PZC heeft de door slag gegeven." Alle 26 medewerkers, die bij de overname zijn betrokken, krijgen een dienstbetrek king aangeboden bij de PZC. Het streven is om de overna me in te laten gaan op 1 april. ACTIE 'FRISSE LUCHT' ZIERIKZEE - 'Frisse lucht' is de titel van een actie, waar mee het gewest Zeeland van Humanitas gastgezinnen werft, die bereid zijn kinde ren uit het Rijnmondgebied te ontvangen voor een vakan tie. Het gaat om kinderen met aandoeningen van de lucht wegen en kinderen die weinig of geen kans hebben om op vakantie te gaan. Dat kan zijn omdat ze in een tehuis verblijven of omdat hun ou ders daarvoor geen geld heb ben. Kinderen die door om standigheden in 'knelsituaties' verkeren, zo als Humanitas het uitdrukt. Het gaat om vakanties voor de periode van een week, waarbij de kinderen in het gastgezin worden geconfron teerd met andere leefgewoon ten. Daardoor leren ze dat er meer is dan hun thuissituatie. Iedereen die een week ruimte en aandacht wil geven aan de ze kinderen kan gastgezin zijn. Voor nadere informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen via tele- foonnummer 0113-382660. Caljouw Rademaker VERHUIZINGEN 0111-651237 Bedrijf- en kantoorverhuizingen Bij Sluys Dier Tuin in Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE - „In onze winkel was be hoorlijk veel vraag naar artikelen voor de verzor ging van paarden en spullen die worden gebruikt bij paardrijden. Daar hebben we op ingespeeld met deze nieuwe afdeling." Dat zegt Mark van Sluys, do eigenaar van Sluys Dier Tuin aan de Hogezoom in Haamstede. En niet, zoals in de krant van vorige week abusievelijk werd gemeld, aan het Haringvlietplein in Zierikzee. Via een herinrich ting van het assortiment werd In hef warenhuis voor tuin- en d ierartikelen een nieuwe afdeling gecreëerd, waar alles is te krijgen voor het. verzorgen en berijden van paarden. De nieuwe afdeling omvat een vloeroppervlakte van ongeveer twintig vier kante meter. Er zijn artikelen te vinden als shampoo's en ontwormingsmiddelen voor paarden, borstels en hocven- krnbhers. Maar ook zadels, pnardrijdlaarz.cn, caps en hal sters, De nieuwe afdeling werd eind februari in gebruik genomen, Ter gelegenheid daarvan wordt bij aankoop van ruitersportartikelen een zakje pnnrdonsnoepjes ca deau gegeven. Ook is een aan tal ruitersportartikelen afge- prljstmet vijftig procent. Hot is bijna een jaar geleden dat hot nieuwe onderkomen van Sluys Dier Tuin aan de Ho gezoom werd geopend. KEUKENS TEGELS BADMEUBELEN SCHOONMAAKMIDDELEN WITGOED SAUNA'S LOSSE INBOUWAPPARATUUR FINANCIERING Oprninffflijdrn: mo. l/m vr. van 09.00-17.30 uur. Zo. von 09.00-17.00 uur do. vr. koopavond tot 21.00 uur Roteri] 15 Burgh-Haamstede Tel. 0111-655455 Fax 0111-655456 Advertentie -|i<-rinlisl iu kn/.ijncii ni i1nkU:i|>i>llr» noot vu m .itf.it voor m uer. iw kozijnen rolluiken UTllllllltN «leuren iliikknpollr «litken aelinirpnie, «rrre- xomi cringe SHOW IIOOM: IIIn'I'I l'Je-nujmwy I I it. I Ih'J t. (•«»<-« 'lel.: UI 13-230 13 I I -,\ UI 1 l-J ttCU.J

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1