Aarzelend begin Rode Kaart Sss? Wullum Deelnemen bromfietscursus wordt een stuk eenvoudiger Van alles te doen op Delta Bier Festival Subsidie 1250 gulden voor ANBO-Ouwerkerk Onderzoek naar herstel zoet-zoutovergang Uitbreiding surfcentrum VVV Schouwse Kust wint personeelsreis naar Ef teling AGENDA DINSDAG 3 MAART 1998 NR 26342 Voor koersbalspel OUVVERKERK - De afdeling Ouwerkerk van de Al gemene Nederlandse bond van Ouderen (Anbo) krijgt van het Juliana Welzijn Fonds een bijdrage van 1250 gulden voor de aanschaf van een koersbal spel. Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt projecten die mensen betrekken bij hun ei gen omgeving zoals bijvoor beeld buurtverenigingen, so ciëteiten voor ouderen, dorpshuizen en buurt- en wijkcentra. Het fonds steunt ook projecten die willen voor komen dat mensen geïsoleerd raken zoals Vrijwillige hulp diensten, jeugdzorg en zorg voor ouderen en dak- en thuislozen. Het fonds verstrekt jaarlijks zo'n 1200 bijdragen voor in to taal ruim 20 miljoen gulden. Het gaat daarbij om bijdra gen in inventaris, gebouwen, voorlichtingsprojecten, des kundigheidsbevordering, praktijkondersteunend on derzoek, werkvernieuwing en de start van een organisa tie. Het Juliana Welzijn Fonds is een onafhankelijk fonds dat zijn geld ontvangt uit onder meer de BankGiroloterij en De Lotto. RENESSE - Met 20 man een dagje naar attractiepark De Efteling. Die prijs verdiende VVV Schouwse Kust met de verkoop van kaartjes voor de Efteling. Om de betrokkenheid van de WV-kantoren te vergroten was een competitie opgezet. De VW die het hoogste aan tal verkochte kaarten scoor de, zou een personeelsreis naar de Efteling winnen. Het kantoor Renesse van toen nog de VW Schouwse Kust kwam daarbij als grote over winnaar uit de bus. De mede werkers gaan komend sei zoen een compleet verzorgde dag bijwonen in het attractie park. Fusie Overigens is gemeld dat de fusie van WV's op Schou- wen-Duiveland een feit is. Vorige week donderdag ïijn de statuten gepasseerd. Ten gunste visstand Oosterschelde MIDDELBURG - Rijkswaterstaat gaat onder zoek doen naar de mogelijkheden om zoet water via het Volkerak Zoommeer weer naar de Ooster schelde te leiden om zo de zoet-zoutovergang te herstellen. Van een dergelijke maatre gel kunnen bepaalde vissen profiteren volgens K. Storm, coördinator water beheer Oosterschelde van Rijkswaterstaat Zeeland. Hij zegt dat in een interview in Zeelandvisie, het perso neelsblad van Rijkswater staat Zeeland. Storm deed onderzoek naar de visstand in de Ooster schelde nadat daar in de pers alarmerende berichten over verschenen. De vis stand zou fors terug gelopen zijn en ook zou het niet goed gaan met slikken en schor ren. Storm stuitte al snel op tegenstrijdige berichten. Volgens de sportvisserij wordt steeds minder gevan gen, maar volgens de be roepsvisserij is er niets aan de hand." Storm klom daarop in de te lefoon voor een belronde en dat resulteerde uiteindelijk in een bijeenkomst in Mid delburg met alle betrokke nen. „Iedereen kon kwijt wat hem dwars zat en al die opmerkingen hebben we verzameld. We hebben heel wat gehoord," aldus Storm. Zijn voorlopige conclusie is dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat met de vis in de Oosterschelde. Het aantal visetende vogels is toegenomen, er worden minder maar wel grotere platvissen gevangen en het water is helderder, al zat er deze zomer veel groen in. Ook zijn de stromingen in de Oosterschelde veranderd door de komst van de Oos- terscheldekering. Het ge drag van de vissen is veran derd en.dat heeft te maken met het feit dat er voor hen in de geulen meer voedsel te vinden is zodat ze niet meer bij hoog water op de platen te hoeven foerageren. Dat zou volgens Storm ook ver klaren waarom de vangsten van sportvissers teruglo pen. OENDERS 't Is a lanhe lee da'k op 'n plekke kwam dat die man zei: Wullum noe aok wat vö je. Dae zou jie best is 'n stikje over kunne schrieve. Of 't echt hebeurd is dat weet ik nie. Mè 't is wè humoristies in dae ouw jie nog a van. Ver- taelt 't mè, dan za'k zie wak ker van maeke zk. Dae was is 'n man die zou in de VUT hae. Die zei tehen z'n vrouwe, zouë wilder is 'n paer oentjes hae ouwe. Ik kriehe noe volop d'n tied om dat ach ter op te lopen. M'n ao vee of- val aok uut 't of. Mè hröötje wou de boot mè of ouwe. Ammen is weghae dan zitje, mö je wee an 'n aore hae vraehe om d'r nae te kieken. Wè is dat zöö aerg. Zöö dik- kels hae m'n nie weg. In aje dan één keer op 'n dag nae 't of haet is voldoende. Afijn ze waere 't toch hauw mee m'nkaore êêns. 'n Vos ei tje dat wilter aoltied in. Mè over 't soort oenders waere ze 't nie hauw êêns. Ie wou dat nieuwe soort ao, laek ze modeloenders noeme. Die waere dierder van an- schaf. Mè zie wou brune, he- 'weune oenders. Méns die bru ne binne aoltied broeziek. In sind ete ze wè, mè lae nie. Nae lanh praet aon kwae- me die modeloenders d'r toch. Mè ze kwaeme a hauw te we ten datte die oenders meer in 't zunnetje lae dan eiërs lae. Op d'n duur hieng hröötje zeure, aode ze mè brune no- me. Jie mee je modeloenders. Ze vrete j'n ooren van je kop. In eiers zie je nie. Ie zag dat aok wè. In op d'n duur deden z'n beklag tehen z'n kameraod, datte die oen ders heen eiërs leide. In atten dat hezeur van hröötje meer as moe wier. 't Wier op d'n duur verwieten. Ik weet echt nie wakker meer an mö doe. Mè z'n maot wist dae wè raed op om meer eiërs te raepen. Zei op man, wa'k mö doe, dan raek ik van dat hezeur of. Wè jie mot 'n döze eiërs köö- pe. Dan lae je d'r hereheld 'n paer bie. Je steek die eiërs hoed weg in 't schuurtje, in jie bin uut d'n brand. Je motter wè vö zurhe da je nie meer eiërs eit as oenders, snap je. Artstikke bedankt Noe binker klae vö. Ie hieng ophe- lucht om 'n doze eiërs. In her eheld d'r 'n paer bie. Op d'n duur zei ze 't is net offe die oenders meer hae lae as an ders. Je zie mè 'n méns mot heduld ao. Je kan op aerde toch niks dudrienhe. Ik bin d'r toch blie mee zei ze, dammen d'r noe meer ao. Ie zei ik aok. Mè ie zeide d'r nie bie, dan bink van joe hezeur of. Laemen eerlijk weze ménsen, aje a zöö lanhe trouwd bin, dan motter wel is waeter bie de wien. Das nie aerg at 't ao- mae mè heen waeter oord. Want dan zitter aok nie vee smaeke mee an. WULLUM Publiek en gasten moeten nog wennen aan formule K G. Cobussen, M. Plagge en staatssecretaris W. Vermeend tijdens het eerste politieke café van de PvdA. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - De Rode Kaart, het tweemaandelijkse politieke café van de Partij van de Arbeid, moest in de eerste editie opboksen tegen de onwennigheid en onbekendheid met de formule. In het Zierikzeese Theater Mondragon wilde de als politiek theater aangekondigde bijeenkomst gisteren nog niet op gang komen. Vlekkeloos verliep het eerste politieke café ook niet. De ge luidsinstallatie zong in het rond, het elektronisch orgel weigerde dienst en vurige de batten bleven ondanks hevi ge aansporingen van presen tator Aad van der Wouden uit. Organisator Gerard Bos man vond dat niet vreemd. „Men is dat op Schouwen- Duiveland niet zo gewend. Het ligt niet in de aard van de mensen om te debatteren. Maar als mensen meer erva ring krijgen met het program ma, denk ik dat ze actiever gaan meedoen." Met de ongeveer 35 bezoekers was Bosman niet ontevreden. Te meer omdat hij enkele 'on bekende gezichten' had ge- Als publiekstrekker van lan delijke faam was Willem Ver meend, staatssecretaris van Financiën uitgenodigd. Hoe wel het publiek spontaan mocht reageren op de uitleg over zijn plannen om het be lastingstelsel anders in te de len, leek het in het begin van de avond alsof hij een spreek beurt hield op een vergade ring. Toen er uiteindelijk een paar vragen los kwamen, bleek Vermeend alle aanval len te kunnen pareren. Door het opnemen van min der aftrekposten, het ver schuiven van belasting van bedrijven naar consumptiear tikelen en het invoeren van heffingen op milieu en ver mogen wil de staatssecretaris komen tot meer werkgelegen heid. De koopkracht kan in stand blijven door het laagste belastingtarief verder te ver lagen. „Bij meer werkgele genheid komt er meer in de schatkist en kunnen wp veel socialer zijn." Gevraagd naar een rapport cijfer over zijn optreden in Zierikzee kreeg hij van het aanwezige publiek een ruime zeven. Vermeend, die vaak als surf er op de wateren rond Schou- wen-Duiveland te vinden is, vond de opkomst van tegen de veertig bezoekers redelijk. Hij maakt naar eigen zeggen avonden mee die minder druk bezocht zijn. „Ik heb het pro gramma hier geanimeerd ge volgd. De andere bezoekers ook. Hoewel er van een echt debat geen sprake was, vond ik wel dat veel mensen oplos singen voor problemen aan droegen. De lokale afdeling van de partij moet met dit ini tiatief zeker doorgaan." Barometer Vast onderdeel in de Rode Kaart is de politieke barome ter. Hierin worden de uit komsten gepubliceerd van een rondvraag onder de Schouwse bevolking over vijf stellingen. Interessanter dan de mening van de onder vraagde inwoners waren ech ter de reacties van PvdA-wet- houder Daan van der Wekken, een van de aanwezi gen in het publiek. Het water schap vond hij bijvoorbeeld maar een lastpost. „Bij het maken van een structuurvisie zit de organisatie de gemeen te maar in de weg." Een orga nisatie als het waterschap kon volgens Van der Wekken het best ingebed worden in de structuur van provincie of ge meente. Hij twijfelt er ook hevig aan of hij morgen zal gaan stemmen, terwijl van de ondervraagden 63 procent de waterschapsverkiezingen zinnig vond. De wethouder stond niet ne gatief tegenover de komst van een coffeeshop in Zierik zee, maar op de vraag naar de oorzaak van zinloos geweld door jongeren wees hij toch op de jongere generatie. „Wettelijk gezien mag je al leen maar jongeren vanaf 18 jaar toelaten in een coffee shop, terwijl de problemen vooral worden gevormd door jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Juist voor die groep ontbreekt het hier aan goede voorzieningen." Over dit onderwerp ontstond ook de meeste discussie onder het publiek. Jeugdsozen wer den door iedereen als een goed initiatief gezien. Maar de meeste verantwoording voor correct gedrag van jon geren lag volgens insprekers en ondervraagden toch bij de ouders (41 procent). Negenen dertig procent van de mensen ziet als beste oplossing tegen zinloos geweld de aanwezig heid van meer politie op straat. Nieuwe Kerk Het nieuwe theater op Schou- wen-Duiveland mag volgens 45 procent van de mensen wel in de Nieuwe Kerk in Zierik zee komen. Tijdens de discus sie bleek dat echter al geen haalbare kaart. Van der Wek ken: „Een creatief idee, maar bij de haalbaarheid zet ik toch een vraagteken. Een theater met zo'n capaciteit gaat de schaal van Schouwen- Duiveland te boven." Aan het slot was niet duide lijk of de aanwezigen vooral naar Mondragon waren geko men om Vermeend aan te ho ren of om zich te mengen in de lokale politieke vraagstuk ken. Vermeend hield het op een mengeling en Gerard Bos man sloot zich daar van harte bij aan. „Een landelijk be kend politicus trekt mensen en het is ook goed dat politici van twee verschillende ni veaus met eikaars problemen worden geconfronteerd." Het volgende politieke café wordt gehouden op 20 april. Gast is dan onderwijsminis ter Jo Ritzen. Indien proefproject Oostburg een vervolg krijgt ZIERIKZEE - Het wordt scholieren op Schouwen- Duiveland met ingang- van het nieuwe schooljaar makkelijker gemaakt deel te nemen aan de cursus die voorbereidt op het bromfietsexamen. Het exa men is nodig voor iedereen die op 1 juni 1996 nog geen 16 jaar was. In Oostburg loopt momenteel een proefproject onder scho lieren. Daar kunnen jongeren die bromfiets willen rijden op ieder moment instappen in de cursus die zes lessen van anderhalf uur omvat. Het is dus niet noodzakelijk om bij les één te beginnen. Wie les vijf als eerste volgt, begint een week later met les zes en vervolgens bij les één. Dit heeft het voordeel dat ie mand binnen zes weken de hele cursus heeft doorlopen en niet hoeft te wachten tot er een nieuwe cursus wordt aan geboden. Zo kunnen jongeren examen doen op het moment dat ze zestien jaar worden. Meestal worden de reguliere cursussen vlak voor of vlak na de grote zomervakantie aangeboden.Volgens Jos Post van de politie in Terneuzen is het proefproject in Oostburg een succes. Momenteel volgen zo'n tachtig jongeren de vèr- keerslessen waarin aandacht wordt geschonken aan de theorie, de praktijk en het ge drag van jongeren in het ver keer. Volgens Post moet het project nog geëvalueerd wor den, maar het plan is, om bij gebleken succes de cursus met ingang van het nieuwe schooljaar ook in andere re gio's van Zeeland op een der gelijke wijze te organiseren. De RSG Professor Zeeman en de Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland hadden eerder al aangegeven te wil len participeren in dit project van Veilig Verkeer Neder land. Op deze scholen zijn in het verleden al soortgelijke cursussen gehouden. Hierbij was echter geen sprake van een instapgelegenheid. Het doen van de cursus die ongeveer 200 gulden kost, maar waarvan een deel van de kosten bij het behalen van het certificaat wordt terugge geven, is overigens niet ver plicht. Nog steeds is het mo gelijk om zonder enige vorm van voorbereiding het brom merexamen te doen. Veel scholieren verkijken zich ech ter op de moeilijkheidsgraad. Het gemiddelde slagingsper centage is volgens het CBR 45 procent, maar het komt voor dat jongeren zeven keer exa men doen voör ze slagen. Wie op 1 juni 1996 al ouder was dan 16 jaar, is overigens ontheven van de plicht om examen te doen. Bromfietsers die in deze groep vallen kun nen het certificaat kopen bij het postkantoor. Het bedrag dat daarvoor moet worden neergeteld is ongeveer 25 gul den. Bij het postkantoor in Zierik zee kon men niet vertellen hoeveel certificaten vanaf de invoering al zijn uitgegeven. Voor scholieren wordt het volgend jaar makkelijker om de cursus te volgen die voorbereidt op het bromfietsexamen. (Foto: Marijke Folkertsma) Aan de Brouwersdam OUDDORP - Het surfcentrum Kabbelaarsbank in Ouddorp mag uitbreiden. De adviescommissie Ruimtelijke Ordening van Goedereede ging maan dagavond unaniem akkoord met de uitbreidings plannen van dit surfcentrum. In de nieuwe aanbouw komt, behalve een receptie- en kan toorruimte, een lokaal waar lesgegeven kan worden, sani taire voorzieningen, maga zijnruimte, een werkplaats en een surfshop. Ook een schuur voor de opslag van zei len en accessoires is in de plannen opgenomen. Daar naast wordt een gedeelte van de zolderruimte van de nieuwbouw gebruikt om groepen te kunnen ontvangen en huisvesten. Kwaliteitsverbetering De- commissieleden zagen in de nieuwe voorzieningen een kwaliteitsverbetering van het bestaande surfcentrum. Bovendien sluiten de plannen prima aan bij de voorstellen die in het Masterplan Ver- blijfsrecreatie worden ge daan. Hierin staat dat het voor be drijven aan de Kabbelaars bank van groot belang 'is dat ze op tijd kunnen vernieuwen en vooruit lopen met hun voorzieningen, inplaats van achterop te raken bij de ont wikkelingen in de markt DIEVEGGE GOÈS - Een 21-jarige vrouw uit Goes werd maandag in een supermarkt in Goes betrapt op diefstal van fruit, tijd schriften en snoepgoed met een gezamenlijke waarde van 48 gulden. Dat kwam haar op een boete van 240 gulden te staan. Voor en door echte bierliefhebbers GOES - Een bierbrouwdemonstratie, de Blindproe- ver en de Bierpul Sjoelbak. Dat zijn onderdelen van het Delta Bier Festival zondag 22 maart in het Am bachtscent ruin in Goes. bieren laten keuren door de deskundigen van het bier Keurmeesters Gilde. Deze keuring is niet toegankelijk voor het publiek. „Het moet in stilte gebeuren," aldus de Deltabrouwers in een persbe richt. Het Delta Bier Festival is een festival voor en door de echte bierliefhebbers. Een aantal kleine commerciële bierbrou wers geeft die dag acte de pré- sence en uiteraard is ook de organiserende vereniging - het Zeeuws amateur bier brouwers gilde De Deltabrou wers - present. Het bier kan tijdens het festi val geproefd worden uit een speciaal festivalglas en ook is er die dag een wedstrijd voor amateurbrouwers uit heel Nederland. Die kunnen hun Wel kan het publiek ook proe ven van de zelf gebrouwen bieren van zowel de amateurs als de kleine commerciële bierbrouwers. Het Delta Bier Festival in Goes gaat om 13.30 uur van start en duurt tot 20.00 uur. Dinsdag 3 maart Zierikzee Start tiendelige ZVU-cursus - Frans op reis in RSG Profes sor Zeeman. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Ex terne Contacten en Maat- v schappelijke Aangelegenhe- den in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 4 maart Zierikzee Gratis spreekuur FNV in het MFC. Van 10.00 tot 12.00 uur. Potjes kleien bij de Kreaclub van de Lichtboei in het MFC. 14.00 tot 15.30 uur. Informatie-avond cursus blaastraining. Gebouw Oosterschelde Thuiszorg. 19.30 uur. Studiebijeenkomst over vra gen rond de Heilige Geest. Pinkstergemeente. Meel- straat 1. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare vergadering land inrichtingscommissie herin richting Schouwen-West in de Schutse. 13.30 uur. Donderdag 5 maart Zierikzee Lezing over vrouwen in sprookjes in het MFC. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Grondgebiedzaken, Openba-, re Werken en Milieu in het stadhuis. 19.30 uur. Oosterland Spreekbeurt L. Krijgsman voor Gereformeerde Bijbel stichting. Kerkgebouw Oud Gereformeerde Gemeente. 19.30 uur. Vrijdag 6 maart Zierikzee Openbare vergadering PvdA- f ractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 15.00 uur. Lutherse Kerk. Wereldge bedsdag. Aanvang 19.00 uur. Ontmoetingsavond eilande- lijke Dorkasgroep in het Her vormd Kerkcentrum. 20.00 uur. Back to the Future Party met dj Daan en dj Sjoerd. Bro-' gum. 21.00 uu;r. Burgh-Haamstede Jaarlijkse feestavond DFS met toneel door de Hutspot. De Schutse. 19.30 uur. Oosterland Jubileumuitvoering Ooster- lands Fanfare. Dorpshuis Oosterhof. 20.00 uur. Bruinisse Jaarvergadering van vereni ging Algemeen Vissersbelang in het Durps'uus. 20.00 uur. Zaterdag 7 maart Zierikzee Verkoopexpositie olieverf schilderijen. MFC. 10.00 tot 17.00 uur. Viering Internationale Vrou wendag. Grote zaal MFC. 19.30 uur. Zang- en orgelavond Stich ting De Ondergrondse Kerk. Nieuwe Kerk. 19.30 uur. Koor- en zangavond ten bate - van actie 'Breng de joden thuis'. Christelijke Gerefor meerde kerk. 20.00 uur. Ars Musica-concert madri gaal koor en strijkersensetn- bie Zeeuwse Muziekschool. Sint Willibrorduskerk. 20.30 uur. 'Deirdre en de zonen van Us- nach'; Jongeren Theater groep Zierik. Theater Mon dragon. 20.30 uur. Slamdance Party met Om- nious Tribe, Green Lizard en Frozen Sun. Brogum. 22.00 Serooskerke Opvoering plattelandsklucht door toneelvereniging Lere Lere in het dorpshuis. 20.30 Renesse Workshop wilgeteen vlech ten. Hotel De Tweespan. 09.00 tot 17.00 uur. Ledenvetgaadering Mus- schengilde. Het Wapen van Zeeland. 20.00 uur. Scliarendijke Dansdag met gast-docent Wij nand Karei. Zaal Hervormde kerk. 13.00 tot 16.00 uur. Brouwershaven Klaverjasavond in kantine ASV Onder de Molen. 20.00 uur. Bruinisse CJV-mandjesactie. Huis-aan- huis. 's Morgens. Zondag 8 maart Burgh-Haamstede Circus Rijn enTrijn. Sport centrum Westerschouwen. 15.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3