Wethouder fel onder vuur "Vde vlieger 'Gemeente moet winkel door een winkelier laten drijven' ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Weigering apparatuur oorzaak te laat alarm WD-fractie over problemen af deling financiën: 'Zeer kwalijk dat dit niet eerder is gemeld' Uitgangspunten jeugdnota Gemeente wil eigen plek jongeren in samenleving Gs wachten oordeel rijk af Anemoon Scheidend voorzitter Stichting Renesse: Zesenveertig hardrijders ZCA houdt toneelfestival Extra bijdrage Muziekschool Onderzoek brand Scherpenisse KOST OP DE WINKEL PASSEN ZOVEEL GELD? dé krant van schuwen-duistland! ZIERIKZEESCHE ^fV^NSE BIBUp^ «JpDELBVltë DINSDAG 3 MAART 1 998 1 53e JAARGANG NR 26342 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 - 64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 BROUWERSHAVEN - Er had eerder alarm moeten worden geslagen over de problemen bij de afdeling financiën van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dat was de kern van de felle kritiek die wethouder G. J. van der Salm gisteren tijdens de vergadering van de commissie Algemene Interne Zaken (AIZ) over zich heen kreeg. het college om eenmalig een bedrag van 389.000 gulden be schikbaar te stellen voor een tijdelijke uitbreiding van het personeel op de afdeling fi nanciën. Dat is volgens het college nodig om de achter stand in de verwerking van onder meer de gemeentelijke belastingaanslagen weg te werken. Als dat niet gebeurt, zo voert het college ter verde diging aan, blijft de afdeling achter de feiten aanhollen en is de ellende op termijn niet te overzien. Eén constatering liep als een rode draad door de betogen van alle fracties heen: er is veel te lang gewacht en dat is de wethouder te verwijten. Het vertrouwen in de afde ling is bij de politieke frac ties, zo bleek tijdens de verga dering, tot het nulpunt gedaald. CDA'er C. Lege- maate: „Staat ons nog meer van dergelijke financiële te genvallers te wachten? Want ,,Ik word. hier een beetje ver drietig van," meldde Groen- Links-woordvoerder H. de Vries. Aanleiding voor de bittere verwijten die de wethouder naar het hoofd geslingerd werden was het voorstel van als dat zo is wil ik het wel graag weten." „Ik word hier een beetje ver drietig van," meldde Groen- Links-woordvoerder H. de Vries. Zij stelde vast dat de afdeling financiën van de ge meente kennelijk een slecht draaiende afdeling is. „In het bedrijfsleven hadden mensen al lang de zak gekregen," al dus De Vries die daar in een adem aan toevoegde dat zij het bedrag voor het inschake len van een tijdelijke kracht van VB-accountants wel een heel hoog bedrag vond. RPF- er J. Roukema sloot zich daar bij aan. Superman Dat deden ook PvdA'er A. van den Berge en SGP-verte- genwoordiger C. Flikweert. De laatste rekende de com missie voor dat de tijdelijke kracht de gemeente 6000 gul den per week kost. „Wat krij gen we daar voor. Een soort Superman?" D66-voorman J. van der Veer vergeleek Van der Salm met Colijn. „Die zei dat iedereen wel rustig kon gaan slapen. U groeit in die rol," voegde hij de wethouder toe. Van der Veer zei op zich be- CDA'er C. Legemaate: Staat ons nog meer van dergelijke financiële tegenvallers te wachten? Want als dat zo is wil ik het wel graag weten. grip te hebben voor de proble men die de nog jonge organi satie ondervindt. „Maar er is blijkbaar iets structureel mis en het is de wethouder te ver wijten dat hij niet eerder aan de bel heeft getrokken." WD'er W. Jumelet schaarde zich achter die conclusie, maar stelde zich nog scherper op:„Wij nemen het de wet houder zeer kwalijk dat dit niet eerder is gemeld. Wethouder Van der Salm kon niet anders dan toegeven dat de problemen op de afdeling financiën groot zijn. „Ik wil en zal dat niet bagatelliseren. Maar ik proef een beetje de suggestie dat de hele gemeen te op sterven na dood is en dat is beslist niet het geval," ver dedigde de wethouder zich. Het verwijt dat de alarmbel veel eerder geluid had moe ten worden legde hij naast zich neer. „Er is eerder over dit soort problemen gespro ken," aldus Van der Salm, doelende op problemen met de WOZ-beschikkingen en de heffing Reinigingsrechten. „Er is geen sprake van te late melding." Op de vraag van CDA'er Le gemaate of er nog meer finan ciële problemen in het ver schiet liggen, antwoordde Van der Salm zeer voorzich tig. „Ik kan u niet garanderen dat er niet nog meer op ons afkomt. Maar niet op korte termijn, en niet in deze om vang. "Van der Salm bena drukte herhaaldelijk dat er bij de afdeling financiën geen sprake is van onwil. „De af deling kan het werk gewoon niet aan," was de nuchtere constatering. Uiteindelijk sprak alleen GroenLinks zich uit tegen het collegevoorstel. De overige fracties verklaarden zich - zij het aarzelend en bijna hoor baar tandenknarsend - ak koord. Over tien weken - als de Superman van VB-accoun- tants de klus geklaard moet hebben - doet Van der Salm daarvan verslag, zo beloofde hij. Wethouder G. J. van der Salm: ,,Ik kan niet garande ren dat er niet nog meer op ons afkomt. Maar niet op kor te termijn, en niet in deze om vang. ZIERIKZEE - ,,De jeugd heeft recht op een eigen plaats in onze samenleving," vindt het college van B&W. Die eigen plek binnen de samenleving geldt dan ook als belangrijk uitgangspunt voor de gemeentelijke Jeugdnota, die inmiddels in de steigers is gezet. De commissie Maatschap pelijke Aangelegenheden (MA) bespreekt dinsdag 10 maart de uitgangspunten en de doelstellingen van de Jeugdnota met de zoge naamde klankbordgroep. Dat gebeurt om 17.00 uur voorafgaand aan de verga dering van de commissie MA in het stadhuis in Brou wershaven. In een eerder overleg met de klankbordgroep is de sug gestie gedaan om de inhoud van de nota nadrukkelijk te koppelen aan de doelstellin gen. Op deze wijze worden de doelstellingen een rode draad door de nota. Het college geeft verder bij de uitgangspunten aan, dat de gemeente verantwoorde lijk is voor het creëren van mogelijkheden waaronder het gezin en jeugdigen zo volwaardig mogelijk kun nen functioneren. De aandacht voor het jeugd beleid strekt zich binnen de gemeente uit over verschil lende beleidsterreinen. Af stemming daartussen wordt van belang geacht. De Jeugdnota dient, vol gens de planning, in de pe riode van 20 april tot en met 3 mei ter inzage te worden gelegd. In die periode kun nen er inspraakreacties op worden ingediend. De nota dient in de raads vergadering van 2 juli te worden vastgesteld. MIDDELBURG - De provincie doet voorlopig niets met de evaluatie van beheersmaatregelen in de schelpdiersector. Nog steeds is een deel van de Waddenzee en een deel van de Oosterschelde gesloten voor mosselzaad- en kokkelvisse rij. De sector vindt dat de maatregelen hebben gehol pen, ten koste van grote eco nomische schade. Gedepu teerde Staten hebben de in druk dat de zelfregulering in derdaad heeft gewerkt, maar tekenen daarbij wel aan dat de evaluatie door de sector zelf is gebeurd. Men wacht daarom het oordeel van het ministerie van LNV af. Advertentie Zowel voor binnen als voor buiten. Houdt van veel water en zon. Kan na de bloei in de tuin voor volgend jaar. Per stuk 2,95 3 voor VRIIDA6 KOOPAVOND (1900 2100 UUR) 0»if MntjffdTng Ia HÈT TUINCENTRUM VOOR GR0ENLIEFHE8BERS RENESSE, LAÓNE 20, 0111-461031 BURGH-HAAMSTEDE - Niet de gemeente maar het bestuur van de Stichting Renesse zelf moet het beleid van de stichting bepalen. ,,De gemeente krijgt er een hele mooie winkel bij, maar die moet ze door de win keliers laten drijven. En niet door ambtenaren." Dat zei C. Veerhoek gisteren bij zijn afscheid van de Stichting Renesse. Naar het idee van Veerhoek is de stichting al een flink eind verder dan een paar jaar gele den, maar nog, niet waar ze wezen moet om klaar te zijn voor de toekomst. Hij ziet voor zijn geestesoog een stichting die gedreven wordt als ware het een commercieel bedrijf. Prof. dr. I. Ginjaar, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Re nesse, is het met Veerhoek eens dat de Stichting Renesse nog de nodige veranderingen tegemoet gaat, maar wil zich nog niet vastpinnen. „Ik doe daar nu nog geen uitspraken over. Het nieuwe bestuur moet eerst de kans krijgen in het werk te groeien. Dat kost toch zeker een paar maanden en dan zien we weer verder," aldus een diplomatieke Gin jaar. De Stichting Renesse is al lang niet meer de stichting zo als Veerhoek die bij zijn aan- tréden destijds als VVD- raadslid van de gemeente Westerschouwen aantrof. Openbaarheid was toen in ie der geval in de kring van de stichting nog zeldzaam. „Ik kwam daar als nieuwbakken raadslid en zag dat ik daar niets over te zeggen had," blikte Veerhoek terug op zijn eerste kennismaking met de Stichting Renesse. „En het ging al 35 jaar zo en er waren ook geen prikkels om het an ders te gaan doen. De gemeen teraad liet het ook allemaal Projecten Dat veranderde mede door de bemoeienis van Veerhoek. Vooral de laatste jaren ont popte de stichting zich steeds meer als een organisatie die meer doet dan alleen het bezit beheren. De winst werd geïn vesteerd in projecten als de Soeten Haert, het vakantie park voor gehandicapten aan de Rampweg bij Renesse en stopte de stichting ook geld in zowel de Museumhaven in Zierikzee als Museumboerde rij Goemanszorg in Drei- schor. Een Recreatief Milieu Centrum in Renesse staat mo menteel hoog op het verlang lijstje van de stichting. Veer hoek zal niet meer als voorzitter van de stichting meemaken hoe dat afloopt. Hij kan nu 'vanaf de zijlijn' als wethouder zien hoe een en ander zich ontwikkelt. Veerhoeks opvolger oud-wet houder L. van Gastel uit Zie rikzee liet in zijn maiden speech als voorzitter van de Stichting Renesse het achter ste van de tong niet zien. Voorlopig, zo liet hij weten, gaat hij als voorzitter verder op de door Veerhoek reeds in geslagen weg. „Het zal best moeilijk zijn om op dezelfde krachtdadige wijze verder te gaan. Aan de andere kant is het voor een Zierikzeeënaar natuurlijk een uitdaging om ze in Westerschouwen te ver tellen hoe het moet." Voor Van Gastel is het wel duide lijk dat de stichting nog meer veranderingen door zal ma ken. „Niet alles blijft gaan zo als het ging. Zoveel is duide lijk," aldus de kersverse voorzitter. In een korte reactie sprak burgemeester J. Asselbergs zijn vertrouwen uit in het nieuwe bestuur van de stich ting. Wat hem betreft zal het gemeentebestuur zeer terug houdend te werk gaan daar waar het gaat om de bemoei enis met de activiteiten van de Stichting Renesse. Assel bergs sprak van 'een margi nale toetsing'. Dat een wet houder (Veerhoek) nu niet meer tegelijkertijd voorzitter van de Stichting Renesse is juicht Asselbergs toe. „Het is goed dat Veerhoek ermee stopt. Hét heeft hem politiek al bijna de kop gekost." De officiële start van de 'Stichting Renesse nieuwe stijlwerd door verschillende genodigden bijgewoond. Op de foto nieuwbakken voorzitter J. van Gastel in gesprek met een aantal van hen. (Foto: Marijke Folkertsma) SEROOSKERKE - Bij snel heidscontroles op verschil lende locaties op Schouwen- Duiveland werden maandag 46 weggebruikers betrapt op te hard rijden. Van 15.30 tot 17.45 uur stond de radarapparatuur opge steld langs de Serooskerkse- weg. Totaal 910 voertuigen werden gecontroleerd. Ach tendertig bestuurders duw den het gaspedaal te diep in. Eén van hen maakte het be hoorlijk bont: hij/zij werd ge klokt op 142 kilometer per uur daar waar 80 kilometer per uur het toegestane maxi mum is. Een overschrijding met 62 kilometer. Van 18.45 tot 21.00 uur werd gecontroleerd langs de Nieu we Kooiweg. Van de 375 ge controleerde voertuigen pas seerden acht de radarwagen met te hoge snelheid. De hoogst gemeten snelheid was 118 kilometer per uur. ZIERIKZEE - Het Zeeuws Centrum voor het Amateur theater (ZCA) houdt het jaar lijkse Eenakterfestival dit jaar weer in Theater Mondra- gon in Zierikzee op 17, 18 en 19 april. Het festival biedt een breed programma van operette tot cabaret en van klassiek tot experimenteel repertoire. Opvallend in de deelnemers lijst zijn ook de dwarsverban den, die door de Zeeuwse to neelverenigingen onderling worden gelegd. Zo worden er door leden van diverse clubs tijdelijks ad hoc-groepjes ge vormd voor een optreden tij dens dit jaarlijkse Eenakter festival. De deelnemers ontvangen kort na dit festival een schrif telijke rapportage over hun prestaties van een deskundi ge jury. ZIERIKZEE - De Zeeuwse Muziekschool krijgt dit jaar te maken met verplichte sala risstijgingen. Daar is een ex tra gemeentelijke bijdrage van 17.791 gulden voor beno digd. Het voorstel deze extra bij drage te dekken uit de post onvoorzien van de gemeente begroting 1998 komt aan de orde in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op dins dagavond 10 maart in het stadhuis Brouwershaven. De mens is het enige levende wezen dat vuur maakt: dit heeft hem de heer schappij over de wereld bezorgd. Rivarol Later opklaringen HET WEER Veel bewolking en perioden met regen, in de loop van de middag vanuit het westen enkele opklaringen, gevolgd door buien. Temperatuur 10 graden, in de loop van de middag geleidelijk dalend naar 7 graden. Wind zuidwest, ruimend west, meestal vrij krachtig, kracht 5, aan de kust soms hard, 7. 2 DIALOOG VS eist dialoog tussen regering Joegoslavië en Albanezen Kosovo om oorlog te voorkomen. 3 RODE KAART De Rode Kaart, het tweemaandelijkse politieke café van de Partij van de Arbeid, kent een aarzelend begin. 5 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Waterschap verwacht dat ongeveer eenderde van het aantal kiesgerechtigden gaat stemmen. 6 SCHIETSPORT Jeugd en senioren geweerschutters Schietvereniging Schouwen-Duiveland werken hun finales af. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's SCHERPENISSE - Aflatende apparatuur is oorzaak van de vertraging in de alarmering bij de noodlottige brand in Scherpenisse in de nacht van 25 op 26 juli, waarbij één man om het leven kwam en zeven men sen gewond raakten. gelijktijdig heeft plaats gevonden met de totstandko ming van het nieuwe verbin dingsnetwerk in de betreffen de regio. Dat de uitkomst van het on derzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de slechte alarmering bij deze brand. Gebleken is dat ten gevolge van weigering van een relais in de zender de eerste alarmering de brand weer van Tholen niet heeft bereikt. De dienstdoende cen tralist van de alarmcentrale Roosendaal heeft na het uit blijven van de uitrukbevesti- ging na 7.38 minuten onmid dellijk gereageerd door een tweede alarmering te laten uitgaan. Na die tweede alar mering is het, korps Tholen uitgerukt. Traag besluit Op het functioneren van het verbindingsnetwerk zijn con trolesystemen ingebouwd. De regio Streekgewest Weste lijk Noord Brabant beschikt over deze controlemogelijk heden. Echter, de gemeente Tholen is nog niet aan dit net werk gekoppeld. Volgens de uitkomst van het onderzoek is de trage bestuurlijke be sluitvorming oorzaak van het feit, dat deze koppeling niet Indien de vervanging van het netwerk in Tholen en koppe ling aan modernere verbin dingsnetwerken met up-to- date test-mogelijkheid van het alarmeringsdeel van het netwerk, op een eerder tijd stip waren uitgevoerd, had deze jammerlijke vertraging voorkomen kunnen worden, aldus de conclusie van het on derzoek. Vernieuwing Het Ministerie van Binnen landse Zaken laat weten, dat de werkzaamheden om te ko men tot vernieuwing van het verbindingsnetwerk voor de brandweer in Tholen en de koppeling van dit netwerk aan het verbindingsnetwerk van de regio Westelijk Noord- Brabant inmiddels in gang zijn gezet. Dit nieuwe net werk zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1998 worden opgeleverd. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA. ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF -abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Dh r./mevr. ..Plaats: Geb.datum:. bank-/gironummer vermelden: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300VB Zierikzee. L

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1