Muzikanten even verenigd Schroder mag Kohl uitdagen De Schelphoek onder handen Politie Kosovo jaagt demonstranten uiteen Levenslang geëist na gifgasaanslag Japan Gift MidwinterfestivaJ. voor Radio Schouwen-Duiveland Concerten Vlissingen Symposium over visserij Diana laat 70 miljoen gulden na SPD-er winnaar verkiezingen in Nedersaksen HIS WA trekt meermensen Mexico spant kroon met 3 miljoen Ontvoerders maken hun losgelden steeds hoger 'Slechts een verkiezingszotheid' Kohnstamm voelt niets voor millenniumminister Van vijf duizend Albanezen x!' 12 doden en 3800 gewonden Ondergeschikt aan diplomaten Unscom-chef ergert zich aan Iraakse uitspraken Weer tientallen moslims gedood 7 KERKWERVE - Het eerste lustrum van het Midwin- terfestival Schouwen-Duiveland betekende voor toetsenist Maarten Bruynes zijn officiële afscheid en tevens het weerzien met zijn muziekmakker van ja ren geleden, drummer Gerrit Kooger uit Souburg. Het leek de organisatoren van het Midwinterfestival dit keer Hans de Jonge en Frans van Aken, een aardig idee dat officiële afscheid van Bruy nes na 35 jaar in het muziek- wereldje, een extraatje mee te geven. Zij kozen voor de hereniging met Kooger met wie Bruynes talrijke keren heeft opgetreden, maar met wie hij nu al zeven jaar geen contact meer had gehad. De verrassing was dan ook groot toen Kooger tijdens Bruynes optreden ook plaats nam op het podium. Tot bei der tevredenheid bleek het aloude muzikale recept nog steeds te werken. Repeteren was nooit nodig, een kwestie van aanvoelen. Dus, even tik ken en....samen muziek ma ken. „Fantastisch," was de reactié van Bruynes: ,,ik wist echt even niet wat ik zag, toen Gerrit daar ineens het podi um op kwam." Gezien Hoewel hij met heel veel ple zier voor de vijfde keer meed eed aan het Midwinterfesti val is Bruynes vastberaden in zijn besluit een punt te zetten achter zijn officiële optre dens. „Na 35 jaar heb ik al die zalen en dorpshuizen al zo vaak gezien. Het is genoeg ge weest. Ik was begin vorig jaar al gestopt, maar met dit festi val wilde ik officieel afscheid nemen." Bruynes heeft een drukke baan in het verzekeringswe zen en daarnaast wil hij ook wat meer tijd om gewoon lek ker voor zichzelf thuis eens te musiceren. Hij verzorgde vooral achtergrondmuziek tijdens recepties, diners en modeshows. „Ik hoefde niet zo nodig in het felle licht, zo als veel artiesten willen, laat mij nou maar gewoon achter de coniferen spelen," relati veert Bruynes. Hij heeft grote voorkeur voor rustige achtergrondmuziek en heeft tal van evergreens uit het repertoire van zangers als Frank Sinatra en Dean Martin op zijn lijstje staan. „Ik houd nou eenmaal niet zo van feestmuziek en van, zoals de Duitsers noemen, stim- mung machen." Mede-organisator van het Midwinterfestival in dorps huis Zuudende in Kerkwerve, Frans van Aken was een beet je teleurgesteld over de op komst: circa tachtig mensen. Anderzijds was hij tevreden over de uitstekende sfeer tij dens dit eerste lustrumfesti val. De opbrengst van het fes tijn bedroeg 400 gulden en dat bedrag werd in de vorm van een grote cheque later op de avond aangeboden aan de lo kale omroep Radio Schou wen-Duiveland. Dorpshuis beheerder J. Brunner overhandigde de cheque aan voorzitter L. Blikman. Luisteronderzoek Blikman toonde zich zeer er kentelijk voor deze gift en liet weten, dat het bedrag ten goede komt aan de inricht-ing van de mobiele studio. Hij verwees en passant naar het luisteronderzoek, dat Radio Schouwen-Duiveland onder twee procent van de regionale Leden van volksdansvereniging Nehalennia brachten tijdens het Midwinter festival de première van enkele moderne Israëli sche dansen. (Foto: Marieke Mandemaker) bevolking heeft laten verrich ten. „Tachtig procent van de ondervraagden kent onze om roep en vijftig procent stemt er regelmatig op af. Cijfers waar je als omroep buitenge woon vrolijk van wordt," al dus Blikman. Dit vijfde Midwinterfestival had een gevarieerd program ma met muziek en dans en pittige verlichting verzorgd door het duo Sjoerd en Remy. Volksdansvereniging Neha lennia studeerde speciaal voor het optreden deze avond onder leiding van Corrie Slabbekoorn een aantal mo derne Israëlische dansen in. Hoewel bij dit optreden al en kele nieuwe leden debuteer den, kan Nehalennia nog wel wat aanwas gebruiken. Wie belangstelling heeft, mag tij dens de repetitie op woens dagavond in gebouw De Drie hoek in Zierikzee komen kennismaken. Onder leiding van Mariska den Boer gaven drie groepen jongeren een demonstratie jazz-dance. Zij wisten van klein tot groot te verrassen met inzet en de pittige wijze waarop zij een indruk gaven van hun hobby. Hans de Jonge en Arno Schiettekatte verenigden zich in de formatie 'Listen to the music' en brachten een ge varieerd repertoire aan dans muziek. Opvallend in hun op treden zijn ook de presentatiegrapjes. Bij de formatie 'Mixed-up' werd het wat mixed-up met de samenstelling. De leadzan ger moest door ziekte verstek laten gaan en daarop riepen Frans van Aken en Marien Hoogerheide versterking in van Maarten Bruynes en ver leende Gerrit Kooger oojk spontaan zijn medewerking. Daardoor verscheen Mixed- Up in een «geheel andere sa menstelling ten tonele dan aanvankelijk de bedoeling VLISSINGEN - Thomas Loef- ke's Norland Wind with friends from Clannad geeft 4 en 5 april een concert in het Arsenaaltheater in Vlissin gen. Op 19 april verzorgt Ian Matthews er een optreden. Eerstgenoemde band speelt Keltische muziek uit het Ierse Donegal, Schotse ballads en jigs, reels airs. De groep be staat uit Loefke op harp, Ker stin Blodig die Gaelic en En gelstalige ballades zingt, Noel en Padraig Duggan (akoestische instrumenten) en Ian Melrose. Het concert op 4 april begint om 20.15, de dag erna om 15.00 uur. Iain Matthews brengt folkmuziek ten gehore. Hij stond bekend als vertolker van andermans composities, waaronder werk van onder anderen Richard Farina, Tom Waits, Peter Ga- briël en Richard Tompson. De laatste jaren profileert hij zich als songschrijver. De aanvang is om 15.00 uur. ROTTERDAM - In het Maast heater in Rotterdam wordt woensdag 1 april het mini symposium 'Wordt vis weer volksvoedsel?' gehouden. Het symposium wordt gecom bineerd met een presentatie van de huishoudelijke beste dingen aan vis in de periode 1995-1997. Rog, directeur van Rog Visspecialiteiten behoort in Nederland tot de trendset ters op het gebied van pro ductontwikkeling. Hij zal zijn filosofie toelichten. De Visscher vertelt over zijn franchise-organisatie die 25 visspeciaalzaken in Neder land heeft. De bijeenkomst is van 14.00 tot 17.00 uur. LONDEN (RTR) - Prinses Diana heeft rdeer dan 21 mil joen pond (ruim 70 miljoen gulden) nagelaten. Dat blijkt volgens de Britse omroep BBC uit het testament dat maandag openbaar is ge maakt. Volgens de advocaten van de vorig jaar verongelukte prin ses is over de nalatenschap meer dan 28 miljoen gulden belasting betaald. Het groot ste deel van de erfenis gaat naar de twee kinderen van de prinses en kroonprins Char les: de 15-jarige William en de 13-jarige Harry. BONN (DPA/ANP) - Gerhard Schroder wordt de kandidaat van de sociaal-democratische SPD, de grootste Duitse oppositiepartij, voor het bondskan selierschap. Hij neemt het in september bij de alge mene verkiezingen op tegen de huidige christen-de mocratische regeringsleider Helmut Kohl. Als premier van de noordelij ke deelstaat Nedersaksen boekte Schroder zondag bij de regionale verkiezingen een onverwacht grote overwin ning. Hij kon zijn absolute meerderheid in het parle ment vergroten. Daarop be sloot de partijtop de pragma tische politicus tot tegenstander van Kohl te kie zen. Eigenlijk had het SPD- bestuur, dat een voorkeur had voor partijvoorzitter Os car Lafontaine, pas maandag over de kandidatuur willen beslissen. Maar Schröders overwinning was zo groot dat SPD-secreta- ris-generaal Müntefering hem meteen uitriep tot de kandidaat-bondskanselier voor de Bondsdagverkiezin gen op 27 september. Voor Lafontaine bleef niets anders over dan zich achter de kandi datuur van de Nedersaksi- sche premier te scharen. Het partijcongres moet midden april de benoeming, die maandagmiddag officieel wordt, bevestigen. Schroder (53) kreeg in de deel staat bijna de helft van de stemmen en overtrof alle ver wachtingen. De herkozen pre mier had in „zijn wildste dro men niet op zo'n overwinning gerekend". Volgens hem maakt de uitslag duidelijk dat het tijdperk-Kohl ten ein de is. Hij wees op de sterke betrokkenheid van Kohl bij de verkiezingscampagne. De bondskanselier woonde tal rijke CDU-manifestaties in. Nedersaksen bij. Volgens Schroder heeft Kohl persoon lijk verloren. Flinke winst De SPD boekte flinke winst ten opzichte van 1994, toen Schroder met 44,3 procent werd gekozen. Zondag be haalde de partij met 47,9 pro cent de beste score bij verkie zingen in Nedersaksen sinds de oorlog. De partij krijgt 83 van de 157 zetels in het par ieent, twee meer dan in het oude parlement. Schroder had laten weten dat hij geen kandidaat-kanselier wilde worden als hij zondag meer dan 2 procentpunt zou verlie- De christen-democratische CDU kwam onder leiding van de jonge Christian Wulff op een nieuw dieptepunt: 35,9 procent tegenover 36,4 in 1994, wat toen al het slechtste resultaat in tientallen jaren was. De teleurstellende score is een klap voor Kohl. De CDU verliest vijf zetels in het parlement en komt op 62. Te kort De liberale FDP haalde met 4,9 procent van de stemmen net niet de kiesdrempel van 5 procent. De partij kwam daarvoor ruim 6000 stemmen te kort. Zij was de vorige keer op 4,4 procent blijven steken. De FDP, die al sinds 1969 in de federale regering zit, is maar in vier van de zestien deelstaatparlementen verte genwoordigd. De linkse Groenen, de moge lijke partner van een zegevie rende SPD na de algemene verkiezingen, verloren iets. Zij kwamen op 7 -procent van de stemmen uit (12 zetels), na 7,4 procent vier jaar geleden. Doordat de SPD de absolute meerderheid heeft behaald, hoeft de partij overigens geen coalitie aan te gaan met de Groenen. AMSTERDAM (ANP) - De 43e editie van de de watersport- beurs HISWA is succesvol verlopen. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal bezoekers met drieduizend naar 103.444. Dat heeft de RAI in Amster dam meegedeeld. De beurs, die zaterdag en zon dag in de RAI werd gehouden, kreeg een 7,3 van de aanwezi gen. De bezoekers brachten gemiddeld zo'n 3,5 uur door met het bekijken van zeilbo ten, motorjachten en dergelij ke. De werkzaamheden in voormalige werkha- ven De Schelphoek zijn inmiddels in volle gang. Aannemer Zinkcorn-Dekker is bezig met het afgraven van de havendam. De voor malige havendam gaat dienst doen als broed gebied voor kustbroedvogels als visdiefjes en dwergsterns. Bovenop de zandige eilandjes legt Rijkswa terstaat een laag schelpen en grind als ideale ondergrond voor de broedende vogels. Een deel van het afgegraven zand zal vervol gens gebruikt worden om het strandje aan de werkhaven op te hogen. Rijkswaterstaat komt daarmee tegemoet aan een grote wens van de inwoners van Serooskerke, die hier zo mers graag recreëren. Het is de bedoeling dat de herinrichting van De Schelphoek tot een stukje natuurgebied in de loop van april gereed is. (Foto: Marijke Folkertsma) LONDEN (ANP) - Ontvoerders van personeelsleden van buitenlandse bedrijven vragen steeds meer los geld. Bedroeg het gemiddelde in 1989 iets meer dan 500.000 dollar, nu wil de gemiddelde Colombiaanse ontvoerder een miljoen dollar hebben. In Mexico moeten bedrijven zelfs 3 miljoen dollar betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Britse verzekeraar Lloyd's. Rob Davies van het bedrijf zegt in de Britse krant Finan cial Times dat de kans op een ontvoering voor personeelsle den van buitenlandse bedrij ven betrekkelijk groot is. Het aantal ontvoeringen is de af gelopen vijf jaar verdubbeld. Vorig jaar waren er 881 in Co lombia, 197 in Mexico en 60 in Brazilië. Gerede kans Maar niet alleen Latijns- Amerika is een gevaarlijk ge bied. Wie naar Indonesië, Tai wan of door burgeroorlogen geteisterde gebieden als Kashmir, Tadzjikistan of Ts jetsjenië reist', maakt een ge rede kans op een ontvoering. In dergelijke landen ont breekt een goed werkend rechtssysteem dat potentiële daders afschrikt. Bovendien kennen veel landen oerwou den of andere gebieden waar het leger en de politie nauwe lijks mogelijkheden voor red dingsacties hebben. Gevaarlijkst Niet. alleen miljonairs zijn doelwit. Mensen hoeven er slechts als een rijk persoon uit te zien om risico te lopen. Het gevaarlijkst zijn volgens de Britse verzekeraar landen als Guatemala, Mexico en Co lombia, waar talrijke mede werkers van buitenlandse be drijven de afgelopen jaren het slachtoffer van een gijze lingsactie zijn geworden. Soms wordt de situatie voor een bedrijf zo gevaarlijk dat het besluit te vertrekken, on danks de grote investeringen die het heeft gedaan. HILVERSUM (ANP) - D66-staatssecretaris Kohn stamm van Binnenlandse Zaken ziet niets in het idee van de PvdA om in een volgend kabinet een coördi nerend minister aan te stellen voor het millennium probleem. Volgens Kohnstamm is deze gedachte van het PvdA-Ka- merlid Wagenaar „verkie zingszotheid", zo stelde hij maandagmorgen in KRO's Ontbijt TV. De nadering van het jaar 2000 brengt veel computersyste men en productieprocessen in de problemen. Veel program ma's zijn nog niet ingesteld op een wijziging voor de vol gende eeuw. Het aanpassen van de software is uiterst las tig omdat moeilijk is na te gaan welk deel gewijzigd moet worden. Kohnstamm noemt het zoge heten millenniumprobleem uiterst serieus. Het voorat voor een speciale projecting- nister acht hij echter zinlobstl*. 'Uitzendkracht' „Dat zou dan een uitzëndb kracht moeten worden. probleem moeten we dit of uiterlijk begin volgèpq' jaar al hebben opgelobK, Daarvoor hebben we dan dok» een speciaal platform ong£b> richt. Bovendien is het niet* alleen een zaak van en voor de overheid." PRISTINA (AFP/RTR) - De Servische politie heeft maandagochtend een betoging van meer dan 5000'et nische Albanezen in de stad Pristina in Kosovo met stokslagen, traangas en een waterkanon uiteenge dreven. Dat hebben ooggetuigen gemeld. De demonstratie duurde min der dan een uur. Zij begon toen een groepvan honderden betogers in stilte een kwar tier voor de officiële start op straat verscheen en uit zijstraten duizenden betogers zich bij hen voegden. Demon stranten die de politie onder stenen wilden bedelven, wer den door andere betogers te gengehouden. De demonstratie was de grootste sinds Kosovo in 1989 zijn autonome status binnen Servië verloor. Ongeveer 90 procent van de twee miljoen inwoners van de provincie is van Albanese origine. De de monstratie was gericht tegetr het gewelddadige optredéh van de Servische autoriteiten in de afgelopen dagen. Auto ;j Deze begonnen vrijdagavond, toen de politie een auto aan hield met leden van het ver boden bevrijdingsleger van Kosovo. De ongeregeldhedenI hebben volgens officële schat tingen het leven gekost aan- zeker zestien demonstranten, en vier politiemensen. v; TOKIO (AFP/RTR) - Japanse aanklagers hebben maandag levenslang geëeist tegen de eerste van de hoofdverdachten van de gifgasaanslag in dé Tokiose metro drie jaar geleden. De terreurdaad van de Aum Shinri Kyo-sekte op 20 maart 1995 met het dodelij ke sarin kostte aan twaalf personen liet leven, 3800 mensen raakten gewond. De aanklagers zeiden dat zij niet de doodstraf hadden ge~ eist omdat de aange klaagde Ikuo Hayashi mee werkte met Justitie. Hij be kende schuld waardoor de politie de goeroe van de sek te kon oppakken, de voor de aanslag verantwoordelijke Shoko Asahara. Ook getuig de Ikuo Hayashi tegen 21 andere verdachten. Paraplu De voormalige hartchirurg was een van de vijf sektele den die het gas lieten ont snappen. Zij prikten met de aangescherpte punt van een paraplu plastic zakken met '7 het gas open. Hun daad ging de geschiedenis in als de eer-_ ste terroristische aanslag*',' met chemische wapens. WASHINGTON (RTR) - Unscom-chef Richard Butler heeft zondag geërgerd gereageerd op de Iraakse sug gestie dat zijn teams ondergeschikt zijn aan de diplo maten die de inspecteurs zullen gaan vergezellen-bij hun onderzoeken. 1 De baas van de VN-commissie die toezicht moet houden op de Iraakse ontwapening, zei dat het als een paal boven wa ter staat dat de leden van zijn organisatie de kern zullen vormen van de inspecties. Hij reageerde op uitlatingen van de Iraakse afgevaardigde bij de Verenigde Naties, Hamdoon. Die verklaarde in een vraaggesprek met CNN dat de regeling die zijn land met de VN heeft gesloten over de toelating van wapenin specteurs tot de acht presi dentiële paleizen, op meerde re manieren is uit te leggen. Butler, die in dezelfde uitzen ding aan het woord kwam, zei daarop dat de regeling 100 procent duidelijk is. „Het hangt er helemaal niet vanaf hoe je het bekijkt", aldus de Australische diplomaat. Beginnen In hetzelfde gesprek gaf de Unscom-chef aan dat zijn or ganisatie binnenkort kan be ginnen met de inspecties. Het samenstellen van nieuyre teams duurt niet lang meer. Het zal meer dan een paar. da gen in beslag nemen maar bet is geen kwestie van maanden meer, aldus Butler. ALGIERS (AFP) - De Alge, rijnse veiligheidsdiensten hebben de afgelopen dagen in het gebied ten zuiden van de westelijke havenstad Oran tientallen extremist i$chh moslims gedood. De opsporingsactie van leger en politie duurt nog voort, meldt het dagblad L'Authenl tique. De veiligheidsdiensten brachten zaterdag negentien gewapende moslims om na dë moord op vier inwoners.van een dorp tussen de plaatsen Saïda en Sidi Bel Abbès. gens de krant zijn eerder al. 42 gewapende moslims en laten nog eens vijftien gedood.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7