Bisschop Muskens solidair Brouwenaars zijn tevreden met hun opgeknapte Markt Dode bij autobrand blijkt 37-jarige Duitser Groen licht voor bouw gemeentewerkplaats a Recreatiebedrijven weg uit de Schouwse duinen Zeereis met Eendracht opnieuw inzet wedstrijd Waterschap en gemeenten ondertekenen convenant AGENDA Aanrijding kop-staart KOELEMAN 0| APPELMOES pot 720 ml. NU BIJGESNEDEN GOUDSE KAAS jong, |ong belegen of jong belegen met komijn verpakt ca.175 gram Aanbiedingen geldig van ma. 2 maart t/m ra. 7 maart 1998 A4P Services B.V. tel 035-5483333 NU 25% KORTING ELKE DAG GOED NIEUWS 2 ZMF in jaarverslag: GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie maakt zich de komende tijd sterk voor verplaatsing van recreatie- bedrijven uit de duinen van Schouwen-West en sloop van de Vroonweg. Dit blijkt uit het jaarverslag 1997 van de federatie. Van groot belang vindt de ZMF dat vastgehouden wordt aan het wankele evenwicht tus sen de diverse belangen van recreatie, landbouw, natuur en milieu. Het integraal waterbeheer bleef in 1997 een belangrijk punt van aandacht. Verdro ging van natuurgebieden is een belangrijk probleem in Zeeland. Zeventig procent van de natuurgebieden heeft er mee te kampen. Volgens de ZMF krijgt het probleem be stuurlijk echter nog steeds te weinig aandacht. ,,De regier ol van de provincie wordt ge mist," aldus de ZMF die er op aan heeft gedrongen een werkgroep in het leven te roe pen. De ZMF verwacht verder dat door decentralisatie van het milieubeleid de contacten tussen natuur- en milieu-or ganisaties en de Zeeuwse ge meenten toenemen. Om die contacten te coördineren heeft de ZMF het initiatief ge nomen' tot de oprichting van Gogem, een overlegplatform, waarin naast de federatie de hoofden van de afdelingen milieu van de drie samenwer kingsverbanden en de vier grote gemeenten deelnemen. Geen sporen van misdrijf WOLPHAARTSDIJK - De identiteit van de de man die bij een autobrand op vrijdag 20 februari om het leven kwam is bekend. Het betreft de 37-jarige Ralf Overlack uit het Duitse Toenisvorst. De naam is achterhaald door gebits- en DNA-onderzoek. Volgens familie was de man al geruime tijd depressief en had al geprobeerd zelfmoord te plegen. Uit het onderzoek is gebleken dat de dood van de man geen ongeluk of mis drijf was, maar zelfdoding. De politie vond in de auto naast het slachtoffer een jer rycan. Daarin bevond zich een brandbare vloeistof waarmee het slachtoffer de auto en vervolgens zichzelf besprenkelde waarna hij zichzelf en de auto in brand stak. Hevige brand Bij de korte maar hevige brand kwam de man om het leven. De auto brandde ge heel uit. Deze week wordt in Duitsland de laatste eer be wezen aan de omgekomen Duitser. Voor jongeren tussen 16 en 26 ZIERIKZEE - Slavenkas Zierikzee houdt ook dit jaar een wedstrijd onder de jongeren van Schou- wen-Duiveland. De winnaar mag zoals gebruike lijk een gratis zeereis maken met het zeilschip De Eendracht. Jongens of meisjes van Schouwen-Duiveland, tus sen de 16 en 26 jaar kunnen aan de prijsvraag meedoen. Degenen die elders wonen of studeren, maar waarvan de ouders op Schouwen- Duiveland wonen, kunnen ook deelnemen. Middels een advertentie zullen de vier vragen, allen over de ge schiedenis van Schouwen- Duiveland, bekend worden gemaakt. Aan de hoofdprijs is wel de voorwaarde ver bonden dat van de zeiltocht een reisverslag gemaakt dient te worden. De Eendracht is het grootste zeilschip van Nederland. Het heeft een lengte van zes tig meter en de vaste be manning bestaat uit dertien personen. Slavenkas is een uit 1735 stammend verzeke ringsinstituut van de Zie- rikzeesche zeilvaarders, in eerste instantie opgericht voor het vrijkopen van ge vangen genomen zeelieden. Tegenwoordig is het geld bestemd voor diverse instel lingen met een maritieme, culturele, sociale of opvoed kundige doelstelling. Vorig jaar won Boudewijn Heijboer uit Zierikzee de wedstrijd. Toen stuurden vijftien jongeren de ant woorden op de vragen in. Een verdubbeling van 1996 toen alleen jongeren uit Zie rikzee mee konden doen. Dit jaar moeten de inzen dingen voor 22 april binnen zijn. Donderdag de 23e wordt om 16.00 uur de win naar bekend gemaakt door burgemeester J. Asselbergs. Dit gebeurt in de trouwzaal van het voormalige stad huis aan de Meelstraat in Zierikzee. Samenwerking bij kwijtschelding ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland is een van de vijf gemeenten die vrijdag een convenant tekenden met het Waterschap Zeeuwse eilanden. Dit betekent dat de partijen gaan samenwerken bij ver zoeken om kwijtschelding van lokale belastingen. De andere vier gemeenten zijn Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal. Met de gemeen ten Middelburg, Veere, Vlis- singen, Noord-Beveland en Tholen was al eerder overeen stemming bereikt. De gedachte achter deze vorm van samenwerken is de wens van alle deelnemende partij en het de burger zo gemakke lijk mogelijk te maken en zo veel mogelijk financieel voor deel te doen toekomen. De be staande verschillen in de kwijtscheldingsnormen bij de gemeenten en het water schap mochten daarbij geen struikelblok zijn. De voordelen van de samen werking zijn volgens het wa terschap groot. In het vervolg hoeft iedereen die voor kwijt schelding van lokale belastin gen in aanmerking meent te komen, maar éénmaal een verzoek in te dienen. Dat kan bij de gemeente of bij het wa terschap. Bovendien biedt de samenwerking ruimere mo gelijkheden tot kwijtschel ding, omdat de betalingsca paciteit van de verzoekers maar één keer wordt aange wend, terwijl deze voorheen door zowel gemeente als wa terschap werd opgeëist. Korter Verder ontvangt naar de let ter van het convenant ieder een die al eerder kwijtschel ding kreeg, in het vervolg het jaar erop automatisch een kwijtscheldingsformulier. Ook de afdoeningstermijn zal in veel gevallen korter wor den. Er wordt naar gestreefd de kwijtscheldingsverzoeken binnen drie maanden na de dagtekening van de laatst op gelegde belasting af te hande len. Maandag 2 maart Zierikzee Start cursus Beleggen voor beginners. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Alge mene en Interne Zaken in het stadhuis. 20.30 uur. Bruinisse Bijeenkomst gehandicapten vereniging De Schutse in de kerkzaal van de Gerefor meerde Gemeente in Neder land aan de Schoolstraat. 19.30 uur. Dinsdag 3 maart Zierikzee Start tiendelige ZVU-cursus Frans op reis in RSG Profes sor Zeeman. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Lezing met dia's over tuinen van de NVvH Westerschou- wen. 14.00 uur. Brou wersha ven Commissievergadering Ex terne Contacten en Maat- schappelijke Aangelegenhe- den in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 4 maart Zierikzee Gratis spreekuur FNV in het MFC. Van 10.00 tot 12.00 uur. Potjes kleien bij de Kreaclub' van de Lichtboei in het MFC.' 14.00 tot 15.30 uur. Informatie-avond cursus blaastraining. Gebouw Oosterschelde Thuiszorg. 19.30 uur. Studiebijeenkomst over vra gen rond de Heilige Geest. Pinkstergemeente. Meel straat 1. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare vergadering land- j inrichtingscommissie herin richting Schouwen-West in de Schutse. 13.30 uur. Donderdag 5 maart Zierikzee Lezing over vrouwen in sprookjes in het MFC. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Grondgebiedzaken, Openba re Werken en Milieu in het stadhuis. 19.30 uur. Oosterland Spreekbeurt L. Krijgsman voor Gereformeerde Bijbel stichting. Kerkgebouw Oud Gereformeerde Gemeente. 19.30 uur. Vrijdag 6 maart Zierikzee Openbare vergadering PvdA- fractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 15.00 uur. Ontmoetingsavond eilande lij ke Dorkasgroep in het Her vormd Kerkcentrum. 20.00 uur. Back to the Future Party met dj Daan en dj Sjoerd. Bro- gum. 21.00 uur. Back to the future party. Bro- gum. 22.00 uur. Burgh-Haamstede Jaarlijkse feestavond DFS met toneel door de Hutspot. De Schutse. 19.30 uur. Oosterland Jubileumuitvoering Ooster- lands Fanfare. Dorpshuis Oosterhof. 20.00 uur. Bruinisse Jaarvergadering van vereni ging Algemeen Vissersbelang in het Durps'uus. 20.00 uur. Zaterdag 7 maart Zierikzee Verkoopexpositie olieverf schilderijen. MFC. 10.00 tot 17.00 uur. Viering Internationale Vrou wendag. Grote zaal MFC. 19.30 uur. Zang- en orgelavond Stich ting De Ondergrondse Kerk.. Nieuwe Kerk. 19.30 uur. Koor- en zangavond ten bate van actie 'Breng de joden thuis'. Christelijke Gerefor meerde kerk. 20.00 uur. Ars Musica-concert madri gaal koor en strijkersensem ble Zeeuwse Muziekschool. Sint Willibrorduskerk. 20.30 uur. 'Deirdre en de zonen van Us- nach'; Jongeren Theater groep Zierik. Theater Mon- dragon. 20.30 uur. Slamdance Party met Om- nious Tribe, Green Lizard en Frozen Sun. Brogum. 22.00 uur. Serooskerke Opvoering plattelandsklucht door toneelvereniging Lere Lere in het dorpshuis. 20.30 uur. Renesse Workshop wilgeteen vlech ten. Hotel De Tweespan. 09.00 tot 17.00 uur. Eucharistievieringen in Zierikzee en Burgh-Haamstede Wat zou Muskens doen voor de dak- en thuislozen als hij zelf op beleidsniveau invloed kon uitoefenen? ,,Ik zou be ginnen met heel veel naar hen te luisteren. Naar hun wen sen. Velen kiezen zelf voor een bepaalde stijl van leven. Ze willen erkend worden, maar ze hebben behoefte aan meer accommodaties en bete re voedselvoorziening. Juiste moment ZIERIKZEE - Dinsdag en woensdag zwierf hij nog als dak- en thuisloze door Amsterdam, zondag leidde hij de eucharistievieringen in de Willibrorduskerk in Zierikzee en in de Katholieke Kerk in Haamstede, monseigneur T. Muskens, bisschop van Breda. Thema op deze eerste zondag van de veertigdagentijd was het kunnen weerstaan van aardse bekoringen en het le ven in soberheid. Kort voor aanvang van de dienst in Zierikzee wil de bis schop desgevraagd nog wel iets vertellen over zijn solida riteitsbetuigingen aan de armsten binnen de samenle ving. Blijft het bij die blijken van solidariteit of vindt zijn roep om aandacht voor de minder bedeelden ook werke lijk gehoor bij de beleidsma kers? Muskens hoopt het, want in het welvarende Ne derland zijn er inmiddels twee miljoen mensen, die on der het bestaansminimum le ven. Zijn uitspraak dat wie echt arm is en honger heeft niet strafbaar is als hij een brood steelt, wekte anderhalf jaar geleden irritatie op bij minis ter-president Kok. Die uit spraak van de bisschop zou mensen aanzetten tot dief stal, vond Kok zonder de boodschap achter de woorden van mgr. Muskens te horen. Uitnodiging De uitnodiging een etmaal onder de dak- en thuislozen in de hoofdstad te vertoeven kwam van de omroepen KRO en RKK. Ook de organisatie voor dak- en thuislozen had hem eerder al uitgenodigd tot een dergelijke actie. „Die mensen zijn heel goed georga niseerd. Onder de 'dak- en thuislozen zitten ook heel veel intellectuelen," vertelt Muskens. Hij koos bewust voor afgelopen dinsdag en woensdag, het begin van de vastentijd. Aan de koffie in het behaag lijk warme parochiecentrum in Zierikzee concludeert hij desgevraagd, dat het doelloze van het zwerversbestaan hem het meeste heeft getroffen. „Dat lopen van het ene in loophuis naar het andere. Dat doelloze lopen, vond ik het ergste. Wellicht omdat ik zelf altijd bezig ben. Die mensen hebben helemaal niks, geen enkele uitkering. De musea en de kerken zouden min stens één dag per maand voor hen open moeten zijn," zegt de bisschop. KRO/RKK maakte een repor tage van zijn omzwervingen door Amsterdam samen met De dienst staat in het teken van een van de bekendste pas sages uit het Evangelie: de veertig dagen, die Jezus in de woestijn doorbracht. Hij wist de bekoringen, die de duivel hem voorspiegelde te weer staan, omdat hij vervuld was van de Heilige Geest. De veer tig dagen symboliseren de pe riode vanaf het begin van de Vasten tot aan Pinksteren, als de Heilige Geest neerdaalt om het werk van Jezus op aar de voort te zetten. Waar het geloof daarin heerst, bekom meren mensen zich om el kaar. De veertigdagentijd is .bij uitstek geschikt daar eens extra bij stil te staan, aldus de boodschap van Mgr. Musk- es zondag tot zijn gehoor in Zierikzee. Bas, een zwerver die sins an derhalf jaar in de hoofdstad vertoeft. De reportage werd zondagavond uitgezonden op Nederland I in het program ma Kruispunt. Monseigneur T. Muskens:Vooral met dat doelloze had ik heel veel moeite(Foto: Marieke Mandemaker) Muskens heeft niet de indruk, dat hem ooit verweten wordt te veel de publiciteit te zoe ken. „Ik betuig mijn solidari teit altijd op een manier, dat het zin heeft. Op de juiste plaats en op het juiste mo ment. Mijn verblijf bij de dak- en thuislozen dus nu aan het begin van de vastentijd. Dan is zoiets in een perspec tief te plaatsen." J. Doeswijk, katholiek kerk bestuurlid maant met milde drang tot spoed. Mgr. Mus kens moet zich nog gereed maken voor de dienst en de Willibrorduskerk stroomt in middels behoorlijk vol. Nu nog opfrisbeurt voor kwijnende Vader Cats BROUWERSHAVEN - De bevolking van Brouwers haven blijkt over het algemeen zeer tevreden met de heringerichte Markt. De ondernemers zijn content over het overleg en het nakomen van de afspraken en de jeugd is blij met de speelruimte. Natuurlijk zijn er ook nog wensen, zoals een opknapbeurt van Vader Cats, die nu zo'n beetje op zijn sokkel staat weg te kwijnen. [Zaterdag werd de heringe richte Markt in de Smalstad officieel ingebruik genomen. De plaatselijke ondernemers vereniging en de Stichting Brouwse Dag hadden daartoe een feestelijke programma in elkaar gezet. Dat bestond uit een gedeelte voor de jeugd op de Markt zelf en een bijeen komst in het Tonnenmagazijn voor de volwassenen. Voorzitter van de Stichting Brouwse Dag, L. Obbink, sprak zijn waardering uit voor het eindresultaat binnen het beloofde tijdschema tot wethouder G. van der Velde- de% Wilde, tot de betrokken ambtenaren en tot aanne mingsbedrijf Van der Cin- gel.Tevens maakte Obbink van de gelegenheid gebruik ook nog enkele wensen ken baar te maken. Een schone Markt en een smerige Cats kan bijvoorbeeld niet, vol gens Obbink. Het standbeeld van Jacob Cats op de Markt is aan een opknapbeurt toe. „Als je die oude sokkel goed bekijkt dan zie je het betonij zer zo zitten," aldus de woordvoerder. Muziektent Een andere wens betreft het opknappen van de muziek tent op de Markt, maar aan de realisering daarvan wordt in middels gewerkt. Service club De Junior Kamer Schou wen-Duiveland zet zich in daar voldoende geld voor bij een te krijgen en het werk te laten verrichten. Ten slotte zou Obbink graag zien, dat de verlichting aan de Haven NZ wordt aangepast aan de lage lantaarns aan de zuidzijde, zodat er meer eenheid ont staat. De herinrichting van de Markt in Brouwershaven heeft een bedrag van zes ton gevergd. Het resultaat mager zijn, vindt de voorzitter van de Stichting Brouwse Dag. Verder wordt er deze middag feest gevierd in het Tonnen magazijn. Brassband en drumband Apollo openen het programma met een geva rieerd concert onder leiding van J. Knuist en M. van der Maas. Vervolgens is het de beurt aan de Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt. Voor hij naar het Tonnenmagazijn kwam, is hij even een kijkje op de Markt gaan nemen, waar het tenslotte allemaal om draait deze middag. „Mooie Markt,"vindt Rein houdt: „Drie schampen an m'n auto deur aol die paole." Op de feestelijk versierde Markt zelf wordt er onder lei ding van de Oranjevereniging naar hartelust getekend. Langzaam verschijnen er al lerlei kleurrijke taferelen op de gloednieuwe stenen van de Markt. Met straattekenen werd de heringerichte Markt in Brouwershaven meteen drastisch ingebruik genomen door de jeugd. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Wat de provincie Zeeland betreft mag de gemeente Schouwen-Duiveland een gemeente werkplaats bouwen aan de Straalweg. De provincie heeft een verklaring van geen bezwaar verleend. Het is de bedoeling dat de bouw van de gemeentewerk plaats nog dit jaar van start gaat, zo verklaarde wethou der G. van de Velde-de Wilde begin dit jaar. De bouw van de nieuwe werkplaats gaat de gemeente 4,8 miljoen gulden kosten. Werkplaats Voor dat geld moet er aan de Straalweg een werkplaats verrijzen die voldoet aan alle eisen des tijds en die plaats biedt aan timmerlieden, schilders, metaalbewerkers en onderhoudsmensen van de dienst gemeentewerken. Bij de werkplaats komen verder magazijnen, opslagruimtes en kantoren. In de begroting is ook rekening gehouden met verharding van het terrein, een fietsenstalling, verlich ting, riolering en terreinaf scheiding. De nieuwe ge meentewerkplaats aan de Straalweg gaat vier oude lo caties vervangen te weten de schilderwerkplaats aan de Lange Nobelstraat - beter be kend als de Soepkokerij -, de twee werkplaatsen aan de Korte Nobelstraat en het on derkomen van de Plantsoe nendienst aan de Boerenweg. Voorzover nu bekend wordt de schuur aan de Boerenweg verkocht, maar wat er met de drie andere locaties gaat ge beuren is nog niet bekend. De gemeentelijke groenkwekerij aan de Boerenweg wordt op gedoekt. De bestaande gemeentewerk plaats in Burgh-Haamstede blijft in gebruik en er komt - naar alle waarschijnlijkheid in Bruinisse - in het oosten van Schouwen-Duiveland nog een werkplaats. ZIERIKZEE - Bij een aanrij ding zondagmiddag op de Nieuwe Kooiweg bij Zierik zee raakten twee auto's be schadigd. Er vielen geen ge wonden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het tankstation. Een 26-jarige inwoner van Kortenhoef reed over de Nieuwe Kooiweg, komende uit de richting Renesse/ Haamstede. Voor hem reed in dezelfde richting een auto be stuurd door een 64-jarige in woner van Nieuw-Haamste- de. Deze remde af toen een auto voor hem linksaf het ter rein van het tankstation op draaide. De man uit Korten hoef zag dat te laat en botste achterop de auto van de man uit Nieuw-Haamstede. AMFETAMINE GOES - Een 23-jarige man uit Goes is door de politie aange houden wegens handel in amfetamine. De man bleek in het carnavalsweekend een 16- jarige jongen uit Goes te heb ben benaderd voor de ver koop van amfetamine. De 23-jarige Goesenaar heeft be kend. Tegen hem wordt pro- ces-verbaal opgemaakt. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3