Overdracht veerboot na een stormachtige tocht Man bedreigd met mes en mishandeld SKNWK helpt Bruse Boys aardig handje ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WATERSCHAPSVERKIEZING Hardrijders op de bon Vergeefse zoektocht naar aüto Gevaarlijk rammeltje Gewond door inslaan ruit TE VEEL OP "FANTASTISCHE PLUIM OP HOED VRIJWILLIGERS" L dé krant van schouwen -duiveland! ZIERIKZEESCHE MAANDAG 2 MAART 1998 153e JAARGANG NR 26341 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Kies bewust, kies voor bestuurders met ervaring Ongebouwd: E. J. KL OM PK, ie Dreischor Plv. JOH. V. D. SLIKKE te Ellemeet Ingezetenen: No. 4 G. E. HOUTEKAMER, te Bruinisse Plv. T. VAN OOSTENBRUGGE, te Bruinisse Gebouwd: No. I M. VAN DER WEKKEN, te Kerkwerve Plv. P. FLIKWEERT, te Nieuwerkerk VOOR BESTUREN ZONDER FRANJE wm Jury Kern met Pit: 'Museum om jaloers op te worden' Prij s voor Goemanszorg DREISCHOR/ARNHEM - 'Er ïs door de vrijwilligers in Dreischor bijzonder professioneel werk geleverd. Zij hebben de trofee beslist verdiend'. Die pluim wordt de vrijwilligers van Goemanszorg in Drei schor op de hoed gestoken door de jury van de 'Kern met Pit'. Zaterdag kregen zij in Musisacrum in Arn hem een prijs van 1500 gulden plus een speciale 'Kern met Pit-trofee' uitgereikt. Begin december kregen de vrijwilligers van het Reisen- se streek- en landbouwmuse um van de jury van de leef baarheidswedstrijd Kern met Pit - een initiatief van de Ko- ninklijke Nederlandse Heide maatschappij - te horen dat dankzij hen Dreischor zich een Kern met Pit mag noe men. die lof ging vergezeld van een geldprijs van duizend gulden. Ook negen andere kernen in Zeeland kregen het predikaat Kern met Pit. Uit die tien is voor Zeeland Dreischor uiteindelijk als tro feewinnaar van de zevende Kern met Pit-wedstrijd uit de bus gekomen. Vrijwilligers herstelden de boerderij in oorspronkelijke staat en richtten deze in de sfeer van begin twintigste eeuw in. In de schuur kunnen de bezoe kers oude landbouwwerktui gen, gereedschappen en ge bruiksvoorwerpen bekijken. Maar daar bleef het niet bij Boomgaard ,,De stichting die het museum beheert was nog niet tevre den," aldus het juryrapport. „Men wilde ook het erf van de boerderij bij het museum be trekken." Zodoende werden bij de boerderij een ouder wetse boomgaard met hoog- stamfruit, een heemtuin en een rozenborder aangelegd. Ook zijn er oude landbou wge- wassen te zien en zorgden de vrijwilligers voor goede be wegwijzering, verharde par keerruimte en een fietsenstal ling. Een smid maakte een fraai hek en als kroon op het werk werd op het terrein van Goe manszorg een model van een windmolen geplaatst. Het re sultaat van die naar schatting 7000 uren vrijwilligerswerk mag er zijn in de ogen van de jury. „Het resultaat is een museum om jaloers op te wor den. Alles in en om de boerde rij is tot in de puntjes ver zorgd," aldus het juryrapport dat zaterdag werd voorgele zen door voorzitter H. Von- hoff. Bestuur en vrijwilligers van Goemanszorg waren zaterdag met zestien mensen vertegen woordigd in Arnhem. De uit nodiging voor deze dag was al enkele maanden binnen. „Daar verbonden we dus geen verwachtingen aan zegt W. de Vrieze, voorzitter van Goemanszorg. Toch leef de er bij de delegatie uit Drei schor wel enige'hoop toen de tien uit te reiken trofeeën op rij stonden. De prijs bete kent, volgens De Vrieze, een fantastische pluim op de hoed voor de vrijwilligers en pri ma gelegenheid voor het Streek- en Landbouwmuse um om op positieve wijze naar buiten te treden. Niet zonder trots spreekt de voorzitter ook over de meer waarde van deze onderschei- Vrijwilligers hebben van meet af aan een bijzonder belangrijke zol gespeeld bij de totstandkoming van het streek- en land bouwmuseum Goemanszorg. (Archieffoto) ding nu dit project als enige in Zeeland daarvoor is uitver koren. Hij ondertekende de cheque van 1500 gulden en mocht de trofee in ontvangst nemen uit handen van ZKH Prins Glaus. De trofee, een bronzen beeldje van circa der tig centimeter, stellen drie ranke, slanke figuren voor, die boven hun hoofd geza menlijk een plateau dragen. Een symbolische voorstelling dus van tot mooie resultaten komen^ls je samen ergens de schouders onderzet. De Vrieze heeft stille hoop, dat de onderscheiding ook sti mulerend zal werken richting gemeente waar het de subsi-,, dieverstrekking betreft. „We ontvangen op basis van be staand beleid nu nog steeds zestig cent per inwoner en het zou beter zijn als dat straks de richting op gaat van een gulden per inwoner." Het nieuwe museumseizoen voor Goemanszorg wordt za terdag 14 maart officieel geo pend. De trofee Kern met Pit krijgt een plaatsje in de expo sitieruimte, waar ook een tentoonstelling over stolp- boerderijen wordt ingericht. Verder beschikt het museum dankzij de bijdrage van de Vrienden van Goemanszorg inmiddels ook over een serie fraaie poppen in kleder dracht, ter verlevendiging van de diverse woon- en werktaferelen. Ook is er een namaak-paard aangeschaft, dat een plekje voor de koets gaat krijgen. Fundering en binten voor de nieuw te bou wen landbouwschuur bij het museum zijn gereed. De Vrie ze verwacht, dat die schuur, voor de bouw waarvan Goe manszorg 75.000 kreeg van de Stichting Renesse, per 1 mei gereed zal zijn. Politie op zoek naar getuigen GOES - Een 22-jarige man uit Goes is zijn woon plaats in de nacht van zaterdag op zondag door twee onbekenden bedreigd met een mes en ver volgens mishandeld. De man reed 's avonds laat met zijn fiets over de Troel- stralaan en werd door vier mensen - twee mannen en twee vrouwen - aangeroe pen. Vervolgens werd hij door de twee mannen mis handeld en bedreigd en werd zijn fiets vernield. De daders gingen er vervol gens vandoor. De ene aan valler was een 20 a 22-jarige man met een lengte van 1.80 a 1.85 meter en kort blond opgeknipt haar. Hij droeg een kort bruin leren jasje en een spijkerbroek. De andere aanvaller was iets langer en heeft donker haar, Hij droeg een kort le ren jack waarvan de boven zijde van voor- en rugpand rood gekleurd en de onder zijde en de mouwen donker van kleur zijn. De politie van het district Oosterscheldebekken is op zoek naar mogelijke getui gen van de bedreiging en mishandeling. Zij worden verzocht zich in verbinding te stellen met de politie in Goes: 0113-245000. SEROOSKERKE - Bij snel heidscontroles op verschil lende locaties op Schouwen- Duiveland werden zaterdag 86 weggebruikers betrapt op te hard rijden. Van 11.30 tot 14.15 uur stond de radarauto opgesteld langs de Serooskerkseweg bij Se- rooskerke. Daar geldt een snelheidslimiet van 80 kilo meter per uur. Van de 1035 au tomobilisten die de radarap- paratuur passeerden deden 80 dat met te hoge snelheid. Eén van hen kan een forse bon verwachten. Hij/zij werd ge klokt op 139 kilometer per uur ofwel 59 kilometer te hard. Van 14.30 tot 16.00 uur werd gecontroleerd op de Heuvels- weg bij Kerkwerve. In totaal 156 voertuigen werden gecon troleerd. Zes automobilisten reden te hard. De hoogst ge meten snelheid was 116 kilo meter per uur. Ter plaatse geldt een limiet van 80 kilo meter per uur. BRUINISSE - Brandweerdui kers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de bodem van de Vissershaven in Brui nisse afgezocht. Dit gebeurde nadat een mel ding was binnengekomen, dat er een auto te water was geraakt. Er werd niets gevon den. Vrijdagavond rond 23.30 uur werden ook brandweer, politie en ambulancedienst opgetrommeld omdat vol gens de centrale meldkamer een auto vanaf het onbevei ligde havenplateau in het wa ter terecht was gekomen. De Bruse brandweer, geassi steerd door duikers uit Brou wershaven en Zierikzee, kwam in actie om het haven deel ter hoogte van de loswal uit te kammen. Omstreeks 00.45 uur werd het zoeken ge staakt. De politie gaat onderzoek doen naar de telefonische melder van het ongeval. ZIERIKZEE - De doop van het voormalige veer de Zuidvliet als museumboot verliep in stormachtig weer en dat is volgens ingewijden een goed teken. Geteisterd door windkracht 7 werd de nieuwste aanwinst van de Stichting Museumha ven vrijdag van Bruinisse naar Zierikzee gevaren voor de officiële overhandiging. Leen Noordhoek, die de Zuid- vliet voor vijf jaar aan de stichting in bruikleen gaf, maakte de reis van Bruinisse naar Zierikzee mee, zoals hij in 1962,ook de eerste reis van het schip onder de vlag van Noordhoek Diving meemaak te. „Toen hebben we de boot uit Vlissingen opgehaald en zijn naar Katseveer gevaren. Daar hebben we de boot om gebouwd tot duikersvaar tuig. In 1965 is de Zuidvliet opnieuw verbouwd. Door de jaren heen is de boot steeds moderner geworden." De Zuidvliet is in 1913 in Zuid-Holland gebouwd en deed tot 1961 dienst als voet-, dan wel fietsveerboot op de Zeeuwse wateren. Enkele maanden, in 1940, onderhield het schip een verbinding tus sen Zierikzee en Katseveer. De Zuidvliet is 22 meter lang en vijf meter breed en be schikt nog over het originele geklonken casco. Bijzonder is verder dat het houten dek di rect op de spanten is aange bracht. De reling is rond 1930 op de boot gezet, waarschijn lijk om de veiligheid van de passagiers bij stormachtig weer te vergroten. Met de overhandiging van de oude luchthoorn van de Zuid vliet gaf Noordhoek vrijdag het schip over aan de Muse umhaven. Stichtingsvoorzit ter P. Huijbrecht nam de boot dankbaar in ontvangst. Voor al omdat er bij de overdracht ook een aardig geldbedrag werd meegegeven voor onder houd. Per jaar krijgt de muse umhaven 10.000 gulden. Bo vendien stelde een bank zich garant voor de verzekering en heeft een scheepswerf aange boden jaarlijks het onder houd te doen. „Het aantrek ken van mensen voor het onderhoud maar vooral de lasten die de boten met zich meebrengen vormen vaak een probleem. Dit aanbod is dus een wonder, we zijn er erg blij mee," aldus Huijbrecht. Noordhoek, zoon van een veerschipper uitte bij de overdracht wel een wens. Hij zou graag zien dat op de Zuid vliet jaarlijks een tentoon stelling wordt gehouden. En voor het eerste jaar een over de Zeeuwse veerboten. Volgens Huijbrecht staan er op korte termijn geen nieuwe aankopen van boten op de agenda. De stichting zou wel graag zien dat ze de beschik king kreeg over een restaura tiewerkplaats en ruimte voor een bezoekerscentrum. Leen Noordhoek op de voorplecht van de Zuidvliet. Bij de kajuit P. Huijbrecht van de Stich ting Museumhaven. (Foto: Marijke Folkertsma) GOES - Een 45-jarige in woonster van Goes hoor de een rammeltje in haar auto en vroeg een garage daar eens naar te kijken. Het geluid kwam volgens de Goese - die sinds eind vorig jaar in de auto rond reed - uit de middenconso le van de auto, dus werd deze door een monteur losgehaald en dat leverde een verrassing op: er kwam een doorgeladen pistool tevoorschijn. Het wapen is door de politie in beslag genomen. Er wordt een onderzoek in gesteld naar de herkomst van het pistool. ZIERIKZEE - Een 28-jarige inwoner van Rotterdam is zondagochtend om 3.20 uur aangehouden door de politie, nadat hij in een café in de Lange Nobelstraat in Zierik zee een glas op het hoofd van een bezoeker ljad gegooid en een ruit van het café had inge slagen. De man had zichzelf bij het inslaan van de ruit zodanig verwond dat doktersbehan deling noodzakelijk was. Tij dens de aanhouding heeft de man zich hevig verzet. De man werd ingesloten in het bureau Zierikzee en werd in de loop van zondag weer op vrije voeten gesteld. De man kreeg een proces verbaal. De schade zal door hem worden vergoed. OUWERKERK - Een 57-jari- ge inwoner van Berkel en Ro denrijs werd zaterdagavond door de politie op de N59 ter hoogte van Ouwerkerk be trapt op rijden onder invloed. De man blies 655 microgram per liter terwijl 220 micro gram per liter het toegestane maximum is. Hij moest zijn rijbewijs ter plekke inleve ren. De mens is de maat van alle dingen. Protagoras Regen HET WEER VeeI bewolking en perioden met regen. Minimumtemperatuur omstreeks 7, middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Wind zuidwest, vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6, aan de kust hard, soms stormachtig, kracht 7 tot 8. 3 MUSKENS Bisschop Muskens was zondag te gast in Zierikzee en Haamstede. 5 STRAO Slecht weer gooit roet in 't eten tijdens Straofeest Noordwelle. 7 MIDWINTERFESTIVAL Gift Midwinterfestival voor Radio Schouwen- Duiveland. 9 HANDBAL Trainer Delta Sport geeft scheidsrechters schuld van verlies tegen Animo. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Zierikzee laat naar overwinning ZIERIKZEE - SKNWK heeft de tweede klasse E nog spannender gemaakt dan die al was. De Nieuwer- kerkse ploeg won zaterdag met 1-2 van koploper 's- Heer Arendskerke. Van de zege wordt onder andere Bruse Boys veel wijzer. Dorr de overwinning van SKNWK stijgen de kansen van de Bruse ploeg op een direct kampioenschap. De Nieuwerker'kse voetballers zijn zelf ook niet geheel kans loos voor een plaats in de na- competitie. Het bereiken van het toetje van het seizoen zou het afscheid van coach Cees Willemse bijzonder maken. SKNWK won in 's-Heer Arendskerke door doelpun ten van Erwin Theunisse en Wilco de Valk. MEVO kan naar een stek in de nacompetitie fluiten. Oor zaak is de 3-0 nederlaag van de Zierikzeese formatie in en tegen Bavel. Trainer Ed van Lent zag een slechte wed strijd. Op zondag kon sport park Den Hogen Blok wel jui chen toen Zierikzee met 3-1 van Clinge won. De toeschou wers werden pas in het laat ste kwartier van de wedstrijd verwend. Invaller Thomas Vos was met twee voorzetten-^ en een doelpunt de man van de wedstrijd. Omdat Bres- kens won, blijft het buitenge meen spannend aan de top van de vierde klasse A. Renesse kwam tegen Hulster- loo in de vijfde klasse A niet verder dan een 1-1. Peter Moeïiand bracht de thuis ploeg aan een voorsprong door een goed genomen straf schop. Hulsterloo kwam via en klutsbal op gelijke hoogte. Een afdeling lager slikte Dreischor voor de tweede keer op rij een nederlaag met dubbele cijfers. Na de 2-10 te gen Lepelstraatse Boys van twee weken terug, werd het zondagmiddag tegen Nieuw Borgvliet 1-10. Dreischor scoorde wel als eerste. Sport op pagina 8 en 9. Advertentie (W. de Vrieze over prijs voor Goemanszorg) Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving af 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving af 52,50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: Geb.datum:. dj» Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Ofl Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1