KtZ Harde strijd over kosten van invoering van de euro Berichten uit het verleden Schouwen-Duiveland in oude ansichten MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING KERKBERICHTEN Licenties voor Telfort en France Telecom ONZE PUZZELRUBRIEK t VRIJDAG 27 FEBRUARI 1998 NR 26340 Tussen banken en consumentenorganisaties BRUSSEL (ANP) - Banken en consumentenorganisa ties gaan een harde strijd aan over de invoeringskos ten voor de eenheidsmunt euro. Banken willen deze kosten vanaf 1999 deels doorberekenen aan hun klanten. Consumentenorganisaties verzetten zich hiertegen. De Europese Commissie zoekt een oplossing via een vrijwillige gedragscode voor banken. De Europese Com missie heeft altijd het stand punt ingenomen dat de consu ment niet de rekening mag krijgen voor de invoering van de euro. Banken moeten hier voor miljarden aan kosten maken. In Nederland zou het al om minimaal twee miljard gulden gaan. De Europese Federatie van Banken (FBE) zei donderdag in Brussel, tijdens een ronde tafelconferentie over de in voering van de euro, dat dat hun leden al volgend jaar re keningen gratis zullen omzet ten in euro's, als consumen ten daarom vragen. De eenheidsmunt wordt overi gens pas vanaf 2002 verplicht voor alle burgers. Voor trans acties in euro's zullen de ban ken geen extra hoge tarieven in rekening brengen. Alle ta rieven zullen zij ook speciaal vermelden. De consument zal wel moeten opdraaien voor de kosten die zijn verbonden aan de daadwerkelijke om wisseling van de nationale munten in euro's, uiterlijk eind juni 2002. Vervoer, op slag en verzekering van oude munten en biljetten en de nieuwe euro's willen de ban ken hun klanten in rekening brengen. Ook vragen zij voor dit punt om medewerking en een financiërle bijdrage van de overheden. Volgens Europees commissa rissen De Silguy (monetaire zaken) en Monti (interne markt) zijn extra kosten fu nest voor het vertrouwen van de burger in de nieuwe munt. Zij willen met banken via een vrijwillige gedragscode af spreken de kosten in principe niet door te berekenen. Ook winkeliers moeten gevrij waard blijven van het beta len van hoge transactie- of in voeringskosten. De Silguy zegt dat banken de invoe ringskosten snel zullen com penseren door het wegvallen van koersrisico's binnen de monetaire unie. De diverse Europese consumentenorga nisaties zijn het hiermee op hoofdlijnen eens. Alleen wil len zij geen vrijwillige ge dragscode voor banken. Afzien De consumentenbonden drin gen erop aan dat banken vol ledig afzien van het doorbere kenen van kosten. Ook vragen zij bijzondere aan dacht voor de tien miljoen Eu ropeanen zonder bankreke ning, die straks aan het loket hoge kosten moeten betalen voor het omwisselen van ou de munten in euro's. Voor de burger komt de euro in januari 2002 in roulatie. Eurobiljetten en -munten blijven dan maximaal een half jaar naast elkaar be staan. Vervolgens geldt al leen nog de euro als wettig be taalmiddel. Nederland zal deze periode verkorten tot maximaal twee maanden. Beursbericht Markt Goes dinsdag 24. februari 1998 Aardappelen 20,00-/21,00 per 100 kg. (0 mm opwaarts) Zaaiuien Klasse II84-88 cent. Hooi en stro oogst 1997 Prijzen per 1000 kg en uit de schuur: weidehooi 165,00tot 200,00, dijkhooi 120,00 tot 145,00, Veldbeemd 100,00 tot 140,00, Roodzwenk 100,00 tot 115,00, Raaigras- sen 90,00 tot 120,00, Ger stestro 100,00 tot 130,00, Tarwestro, kleine pakken 100,00 tot ƒ110,00 (uit schuur), grote pakken 85,00 tot 95,00 (uit schuur). Tarwe, bij hectolitergewicht van 72 24,50, tarwe, bij hec tolitergewicht van 72 of meer tot 26,00, brouwgerst, voor- schotprijs bij 100% brouw 28,00, voergerst, voorschot- prijs 23,75, Blauwmaanzaad 360,00 tot 400,00, Karwij 120,00, bruine bonen oogst 1997 (vrij van grond en halve) 100,00 tot 105,00. Barneveldse Eiermarkt BARNEVELD, 26-2 - Aanvoer 1.700.000. Prijzen per 100 stuks: 48 gram 8,40, per kilo 1,75. 54 gram 9,25, per kilo 1,71, 57 gram 9,65, per kilo 1,69, 59 gram 10,00, per kilo 1,69, 61 gtfam 10,20, per kilo 1,67, 64 gram 10,40, per kilo 1,63, 67 gram 10,60, per kilo 1,58. Scharreleieren 1,50 tot 2,25 per 100 stuks hoger. De handel redelijk. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 26-2 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slotvet, inclusief BTW (Vol gens PW): Aanvoer slacht runderen 611, waarvan man nelijk 48. Mannelijk super 7,60-8,40, mann. extra kwal. 7,00-7,60, mann. Ie kwal. 6,65- 7,00. Handel redelijk en prij zen gelijk. Mann. 2e kwal. 6,10.-6,65, mann. 3e kwal. 5-,65- 6,10. Handel redelijk en prij zen gelijk. Vrouwelijk super 7,20-8,40, vrouwelijk extra kwal. 6,05-7,20, vrouwelijk le kwal. 4,90-6,05. Handel rustig en prijzen iets lager. Vrouwe lijk 2e kwal. 4,20-4,90, vrou welijk 3e kwal. 3,70-4,20 en worstkwaliteit 3,10-3,70. Handel rustig en prijzen iets lager. Gebruiksrunderen per stuk inclusief BTW: Aanvoer ge bruiksrunderen 247, waarvan - graskalveren '17. Melk- -en kalfkoeien le soort 1575-2075, 2e soort 1275-1575. Handel re delijk en prijzen gelijk. Melk- vaarzen le soort 1475-1875 en 2e soort 1175-1475.«Handel re delijk en prijzen gelijk. Kalf- vaarzen le soort 1675-2025, 2e soort 1275-1675. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Guste koeien le soort 1125-1425 en 2e soort 800-1125. Handel re delijk en prijzen gelijk. En terstieren 1050-1725. Handel redelijk en prijzen gelijk. Pinken 650-1075. Handel re delijk en prijzen gelijk. Gras kalveren 575-825. Handel re delijk en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inclusief BTW: Aan voer roodbont 94. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 550-600, le kwal. 450-500, 2e kwal. 100-200. Handel goed en prijzen prijshoudend. Vaars kalveren extra kwal. 375-400, le kwal. 275-325, 2e kwal. 50- 100. Handel rustig en prijzen lager. Aanvoer zwartbont 660. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 400-415, le kwal. 375- 390, 2e kwal. 50-125. Handel rustig en prijzen lager. Vaars kalveren extra kwal. 225-275, le kwal. 175-225, 2e kwal. 25- 50. Handel rustig en prijzen lager. Aanvoer vleesrassen 40. Prijzen: Stièrkalveren ex tra kwal. 650-750, le kwal. 400-450, 2e kwal. 50-200. Han del goed en prijzen prijshou dend. Vaarskalveren extra kwal. 400-425, le kwal. 300- 325, 2e kwal. 50-100. Handel rustig en prijzen lager. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in clusief BTW: Aanvoer 2787, waarvan lammeren 81. Slachtschapen 3,00-6,00. Han del rustig en prijzen prijshou dend. Ooien tót 20 kg 7,00- 9,00. Handel rustig en prijzen prijshoudendOoien bovèn 20 kg 6,75-7,75U Handel rustig en prijzen lager.Rammen tot 22 kg 7,50-9,75, 22-25 kg 6,75- 9,25. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Rammen bo ven 25 kg 6,75-8,75. Handel rustig en prijzen prijshou dend. Slachtschapen en lammeren per stuk inclusief BTW: Slachtschapen 75-235. Handel rustig en prijzen prijshou dend. Ooien tot 20 kg 145-180. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Ooien boven 20 kg 135-160. Handel rustig en prijzen' lager. Rammen tot 22 kg 170-215, 22-25 kg 170-220. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Rammen bo ven 25 kg 175-225. Handel rus tig en prijzen prijshoudend. Gebruiksschalen en lamme ren per stuk inclusief BTW: Aanvoer 159. Weidelamme- ren 90-170. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Schaap 2 lammeren 200-280. Geiten en bokken: Aanvoer 45. Prijzen 25-60. Handel goed en prijzen hoger. Totale aanvoer 4602 stuks. 98/8. Een fraaie opname van het bekende café Brandenburg in Haamstede, die dateert van voor 1917. Het linker gedeelte van het pand aan de Dam was destijds telegraafkantoor, dan volgde de bakkerswinkel en het rechter gedeelte (slotzijde) was dan café. In het achter ste gedeelte bevonden zich de bakkerij en het woongedeelte. Daniël Brandenburg, gehuwd met Lena Meerman, had wel veertien kinde ren, te weten zeven jongens en evenveel doch ters. Het aangrenzende pand, links op de foto, is de kruidenierswinkel/annex drogisterij van Bartel Geleijnse en weer wat later van Si mon Geleijnse. De afgebeelde personen zijn, van links naar rechts: Herman Brandenburg en zijn echtgenote Mina Padmos, het kleine jongetje is Leendert Padmos, dan volgt Kees Moelijker, wagenmaker in Haamstede en ge huwd met Maatje Brandenburg. De vrouw he lemaal rechts, met de Schouwse muts op is de waardin van het café, Lena Brandenburg- Meerman. Zij vulde de glaasjes en was ge huwd met Daan Brandenburg. Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30, 4300 AA' Zierikzee. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. G. van de Pol, 18.30 uur ds. N. de Boo, Zeist. Vrijzinnige Gemeente: Gast huiskerk: 11.00 uur mevr. M. W. Kaashoek-Peters. Kinder- nevendienst. Kerkwerve: 10.00 uur H. Schipper. Serooskerke: 10.00 uur ds. M. H. Boogert, Voorburg, 19.00 uur ds. A. B. den Hartog, Veen. Zangdienst m.m.v. het Vrij Evangelisch Zangkoor uit Wemeldinge. Burgh: 10.00 uur prof. dr. K. A. D. Smelik, Dordrecht. Haamstede: 10.00 uur kand. J. Alma, Waddinxveen, 19.00 uur ds. J. Bos, Piershil. Noordwelle: 11.00 uur ds. A. R. v. d. Deijl. Renesse: 9.30 uur ds. A. R. v. d. Deijl, Burgh. Zondags school in dorpshuis. 11.00- 11.35 uur Inloopconcert 'Oog in oog met Bach' m.m.v. vo caal ensemble A Prima Vista en Sietse van Wijgerden Brouwershaven: 9.30 uur ds. H. J. Buijs. Zonnemaire: 11.00 uur ds. H. J. Buijs. Dreischor: 10.00 uur ds. P. J. Eekhout. NoordgouwerGeen dienst. Ouwerkerk: 10.00 uur pastor W. Teusink-Meijer. Oosterland: 10.00 uur ds. J. de Haan, bediening en vie ring Heilige Doop. Kinderne- vendienst. 18.00 uur ds. J. de Haan. Sirjansland: 10.00 uur ds. A. Schaap, Herkingen, 18.30 uur kand. Van Ginkel, Maartens dijk. Bruinisse: 10.00 uur ds. J. Smit, 17.00 uur ds. C. C. J. v. d. Dussen, Klundert. Samen op Weg-gemeente Schar endijke: De Hoeksteen: 10.00 uur ds. P. Melse, Vrou wenpolder, 19.00 uur ds. L. J. Lingen, Haamstede. Duiveland (Nieuwerkerk): Johanneskerk (Kerkring): 10.00 uur dhr. M. J. Rouw, Axel. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur ds. W. Baan, Dordrecht. Viering H.A. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dr. A. Jobsen, 18.30 uur drs. A. P. Spaa, Brouwershaven. Haamstede: 10.00 uur ds. L. J. Lingen, eerste zondag 40-da- gen tijd, 19.00 uur Avondge bed Renesse. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. A. P. Spaa, eerste zondag 40-dagen tijd, 18.30 uur ds. A. Jobsen, Zie rikzee. Bruinisse: 10.00 uur ds. L. Kolle, Nieuwegein. Zen dingszondag. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 17.00 uur ds. J. A. Roose. (Haven Noordzijde 10). Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. H. J. Th. Velema. Kerkwerve: 10.00 uur ds. W. van Sorge, Rotterdam, voor bereiding H.A., 18.00 uur ds. W. van Sorge. Haamstede: 10.00 uur lees- dienst, 19.00 uur ds. M. C. Mulder. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur ds. R. Kattenberg, H.A., 18.30 uur ds. R. Kattenberg, dankzeg ging. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00,14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 09.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 8.30 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communiedienst, zondag 9.30 uur Eucharistie viering bisschop M. Muskens, zang. Haamstede: Zondag 11.00 uur Eucharistieviering bisschop M. Muskens. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur mw. ds R. J. Boeijinga-Alders. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heili gingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst. 17.00 uur Film 'Jesus' deel 2. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 17.00 uur (in Lu therse kerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur viering Avondmaal. Samenkomst in het Multifunctioneel Cen trum, De Huybertstraat 35. Corneliastichting 10.15 uur: dhr. J. Binnen- marsch. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 11.15 uur: dhr. J. Binnen- marsch. nmramameraMM Uw weg was in de zee Psalm 77 Hebt u het weieens gedacht: „Vroeger was het goed"? Je kunt zoiets natuurlijk op verschil lende manieren zeggen. Uit bitterheid of uit zorg over de generatie die nu opgroeit. We kunnen de verschillen naast elkaar leggen tussen toen en nu. Verschillen op alle terrei nen van het leven. Ook op het geloofsgebied is heel wat veranderd. Waar je ooit rotsvast in geloofde kan danig aan het wankelen zijn ge bracht. Was het vroeger niet veel en veel dui delijker allemaal? Misschien was het wel ge makkelijker om te geloven. Hoewel Asaf, de dichter van Psalm 77, herkent deze gedachten. Hij denkt over de tijd waarin hij leeft en dat denken stemt hem niet vrolijk. Hij zit in vertwijfeling te piekeren. Asaf zegt het zo: Zal de Here dan voor altoos verstoten, en niet meer goedgunstig zijn? Het kan voor ons ook een vraag zijn: Vergeet God genadig te zijn? Heeft de kerk in het westen zijn lang ste tijd gehad? Is er nu alleen hoop voor de kerk in het Verre Oosten, waar de kerkbouw de kerkgroei niet kan bijhouden. Verandert de rechterhand van de Allerhoogste, de hand dié redt, die sterk is voor zwakke mensen? Asaf plaatst al dit denken in het kader van het gedenken. Gedenken is denken over Gods weg in het heden, gezien door de bril van Gods weg in het verleden. Heeft God in het verleden met wonderen gestrooid en laat Hij zich nu ner gens meer kennen? De dichter van Psalm 77 komt tot een andere ontdekking: O God in hei ligheid is uw weg. Ook in het verleden was het heilsgebeuren omgeven door Gods majesteit. Er was ook toen geloof voor nodig om in het gebeuren Gods heil te zien. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren, zodat uw voet sporen niet werden gekend. Hier aan de kust kunnen we ons dat goed voorstellen. Want als je wandelt langs het strand, dan zie je je voet sporen maar even. Als de golven erover gaan, dan zijn de sporen onzichtbaar geworden. Je kunt wel zeggen: Daar heb ik gelopen, maar het bewijzen met voetafdrukken is onmoge lijk. „Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden ge kend". Maar daar laat Asaf het niet bij. On danks alle vragen weet hij ook: Gij leidde uw volk als een kudde. Wonderlijk opvallend, dit slotvers. Ineens zien we temidden van alle ge weld een zorgzame herder. Temidden van alle drukte en alle vragen is de Here een herder. In deze lij denstij d richten wij onze blik naar Golgotha. En dan zien we het gebeuren, dat God zijn geschiedenis schrijft in wat voor ons niet te vatten is. En dan beseffen we: heilsge schiedenis is heiligheidsgeschiedenis. Ze vraagt, geloof en aanbidding. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Geve God ons geloof en aanbidding óm zijn weg te verstaan. L. H. Kansen-Brasz, Haamstede Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Maassluis (wijk- gemeente Grote Kerk): C. H. Bax te Ede; te Eindhoven (Re form. kerkgemeenschap): D. F. Blom te Vilvoorde (België); te Wierden (wijk West): J. Westland te Putten; te Bruchem - Kerkwijk - Delwij nen (tweede predikants plaats) en te Hagestein: E. de Mots, kandidaat te Putten; door de Provinciale Kerkver gadering Zuid-Holland tot predikant voor buitengewo ne werkzaamheden (docent aan de Christelijke Hoge school te Ede): M. van Cam- pen te Waddinxveen (part time), die dit beroep heeft aangenomen; te Den Haag (Bethlehemkerkgemeente): P. H. van Trigt te Wapenveld. Aangenomen naar Nieuw- leusen (Rehoboth): C. M. Buijs te Kesteren. Bedankt voor Zwijndrecht: P. H. van Trigt te Wapenveld; voor Epe (Grote Kerkge meente, wijk 2): R. M. Witte- veen te Haarlem; voor Nun- speet (wijk 6): W. van den Born te Rijssen; voor Nieu- weroord-Noordsche Schut: Th. W. H. van der Heijden te Heine-noord. Beroepbaar: D. Fisser, predi- Advertentie KRAANVERHUUR TEL. 0111-415909 kant buitengewone werk zaamheden (directeur pasto raal centrum ,,De Hezen- berg" te Hattem), adres: He- zenberg 5, 8051 CB Hattem, telefoon 038-4445251. Toegelaten tot de evangelie bediening en beroepbaar: B. M. van den Bosch, Henscho- terlaan 47, 3931 DA Wouden berg; mw. M. A. de Hoog, L. Henriëttelaan 96, 2595 TJ Den Haag; E. de Mots, Nijkerker- straat 75-A, 3882 PE Putten; G. Vreugdenhil, Postbus 11, 2340 AA Oegstgeest. Gereformeerde Kerken Beroepen te Harkema (bij ac clamatie): Th. E. Heslinga te Siddeburen, die dit beroep heeft aangenomen; te Maars- sen (wijkgemeente Maarssen- broek): drs. R. J. Blokland te Breskens en Schoondijke, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Baren- drecht (SoW wijkgemeente Smïtshoek): D. J. Couveé, kandidaat te Leiden; verbe terd bericht; naar Zuidlaren: drs. G. C. Hovingh te Bid dinghuizen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Almere (wijk Oost): S. S. Braaksma te Be verwijk en Krommenie; te Hardenberg-Oost (derde pre dikantsplaats, wijk midden): K. de Vries te Ridderkerk. Aangenomen naar Tiel in combinatie met Zaltbommel: A. Souman te Hoek. Bedankt voor Enschede-Zuid: R. de Graaf te Rouveen; voor Middelburg en voor Rotter dam-Stad (sectie Delfshaven) en voor Groningen-Zuid: J. Holtland te Vlaardingen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Broek op Lange- dijk: A. C. van der Wekken te Winschoten; te Utrecht-West: B. de Graaf te Nunspeet. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Terneuzen: J. S. van der Net te Apeldoorn. Bedankt voor Zoetermeer: M. Karens te Werkendam; voor Dordrecht: A. Th. Vergunst te Kalamazoo (USA). Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Elspeet: J. Roos te Opheusden, die bedankte voor Chilliwack (Can.). Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Bedankt voor Kampen: D. Monster te Barneveld. DEN HAAG (ANP) - De twee nieuwe landelijke frequen ties voor mobiel bellen gaan naar Telfort en France Tele- com/T-Mobil. Dat is de uitkomst van de vei ling die het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gehouden. Betrouwbare bronnen hebben dat gemeld. Het is voor het eerst dat zo'n veiling voor mobiel telefone ren is gehouden. Hoeveel voor beide frequen ties wordt betaald, is nog niet bekend. Uit de krant van 25 jaar geleden Aktiegroep Ellemeet SCHARENDIJKE, 17-2 - De aktiegroep: „Geef Ellemeet een levenskans" heeft een tweede daad gesteld om de aandacht te vestigen op deze nog gezonde - maar voor uitbreiding vatbare - ge meenschap in Schouwen. Onder grote belangstel ling we^d zaterdagmorgen een petitie aangebo- den, in combinatie imt handtekeningenlijsten, van vrijwel alle inwoners, die het streven van liet comité steunen, aan het gemeentebestuur van Middenschouwen. rVr^ Zoals wij eerder reeds in een aktie ondersteunend artikel publiceerden, is ter plaatse ongerustheid ontstaan over het uitblijven van woningbouw, waardoor een soort stille bevriezing is ingezet, die de Ellemeetse gemeenschap zeer huiverig maakt. Allerlei instellingen, maar ook zaken en de school zouden hierdoor in de knel komen. Vandaar de- handtekeningenaktie en de petitie, waarin de aandacht van de gemeenteraad wordt gefixeerd op de bezorgdheid over de toekomst van het dorp. - Overlast stadsbelt Havenhoofd ZIERIKZEE, 21-2. De stadsbelt aan het Haven- hoofd geurt geducht - om liet euphemistisch te zeggen - en vooral de plan-West-bewoners onder vinden daar hinder van. Het raadslid Van det Wielen attendeerde op deze onwelriekende feite lijkheid in het kader van de behandeling der in gekomen stukken, op de woensdagavond gehou-. den vergadering van de gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. de Meester. y- „Het is bar en boos", zie het raadslid, die de vaalt een gro te troep noemde en er op wees dat ook de bulldozer niet meer wordt gebruikt en gepoogd zal worden een andere.-, praktische oplossing te vinden voor de verwerking van. - het vuil. De voorzitter vernoemde besprekingen in het col. lege inzake deelname van Zierikzee aan de gemeenschap- pelijke regeling: Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland. Nieuwe kledingzaak ZIERIKZEE, 22-2. Zierikzees' meest uitgespro ken winkelstraat in het centrum, de Appel markt, heeft er een moderne kledingzaak bijge- kregen en daarmee duidelijk gewonnen aan._ „gezicht" als eigentijds winkelcentrum. Gisteren (woensdag)avond werd voor de eerste maal cieel' de deur geopend van de in het pand Appelmarkt gevestigde zaak in vrije-tijdskleding voor dames, hereriiVf, jongens en meisjes (vanaf zes jaar) van de heer Paul va'ij/^l' Geesbergen. De speciaalzaak van de heer Van Geesbergeq^v is'overigens al, lange tijd een begrip.te Zierijvzee ei} ojpr Schouwen-puivqland, wan£ de winkel;W£j;d reeds.37'jaart*: geléden gevestigd op de hoek St. Jahsfraatri^oritèiWe. In de oude zaak kampte de eigenaar, ondanks'enige maleüv. uitgevoerde verbouwingen, met ruimtegebrek. Toen de*;, algemene textielzaak van mejSchoenmaker aan de Ap-,; pelmarkt vrijkwam wegens opheffing zag de heer Vanv-^ Geesbergen kans de gewenste uitbreiding te realiseren en zich bovendien rechtstreeks in het centrum te vestigen. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige week- puzzel worden gestuurd naar: M. J. van Dongen, Kloosterweg 99, Haamstede J. C. Boot-Blom, Lagezoom 10, Noordwelle De oplossing van vorige week, vrijdag 20 februari, luidt'al»; volgt: '->> roofsprinkhaan De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd naar de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 'AA Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeeixj., Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk'lfeti woord weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moe ten uiterlijk dinsdag 3 maart in ons bezit zijn. Onvoldoende gefrankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. Horizontaal: 1. iets behandelen tot het klaar is; 6. snel; 8. fcfe; raad; 10. het in een kring gaan; 11. telwoord; 12. dag van ae week; 14. brutaal; 17. inheemse ziekte; 20.plechtig-langzaam; 22. denkbeeld; 23. vazallen; 26. zeergroot (in samenstellingen); 27. akelig; 28. goedkeuren. Verticaal: 1. klooster; 2. tegenstand; 3. dapper; 4. raadsel;, 5; geen enkele plaats; 7. soort trap; 9. dichter bij; 12. de overwin ning behalen; 13. venster; 15.kampeergerei; 16.prettig; 18. man van adel; 19. afgodisch; 21. balsport; 24. wettig bewijsschrift; 25.middag. De sleutelwoorden worden gevormd door de letters in de vak jes: 2,18, 22,11, 4, 3, 10, 19,27, 6,12, 7,14, 26

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7