Jongeren Zierik debuteren - KPLAATI Meer maalti j den Tafeltje Dek Je Taakstraffen voor opblazen van auto Tien j aar cel voor invoer van cocaïne Een jaar zitten na dodelijke aanrijding f«?.N Stacaravans Duinpolder moeten weg of kleiner STREEKNIEUWS EXPOSITIES VRIJDAG 27 FEBRUARI 1998 NR 26340 s Toneel, zang, dans, filmbeelden en live-muziek ZIERIKZEE - De jongeren van Theatergroep Zierik gaan debuteren met totaaltheater in de bijzondere voorstelling 'Deirdre en de zonen van Usnach'. Dat gebeurt op zaterdagavond 7 maart en - bij voldoende belangstelling - op zondagmiddag 8 maart in Theater Mondragon in Zierikzee. Het verhaal speelt zich af in Ulster. Ulster, dat harde land in het noorden van het groene Erin, in de mist van de Middeleeuwen, tijd van sa gen en legenden. Onder het barse bewind van Concobar Mac Nessa wordt zij geboren: Deirdre, schoon als de zee. Bij de geboorte van Deirdre, dochter van een harpspeler, voorspelt een druïde, dat zij oorzaak zal zijn van een bloe dige strijd. In een poging dat noodlot te ontlopen, wordt zij opgevoed door een oude vrouw in een verlaten toren, ver van de be woonde wereld. De voorspel ling van de druïde echter hangt als een dreiging in de lucht. Bewerking Regisseuse Marleen Meuldijk koos voor een eigen bewer king van de roman 'Deirdre en de zonen van Usnach' van Adriaan Roland Holst, geba seerd op de Ierse sage: 'Deird re van de smarten.' Er zijn in het script ook gedichten ver werkt van Roland Holst en van W. B. Yeats, waarvan sommige op muziek. Eén van de jongeren, Ester Perquin, schreef er ook een hekeldicht voor. Meuldijk koos bewust voor deze roman van Adriaan R. Holst. ,,Ik vond het als tiener al een mooi boek en het is bo vendien uitstekend geschikt om op je boekenlijst te zet ten." De taal is heel poëtisch, volgens Meuldijk. Haar ver wachting, dat de jongeren daar moeite mee zouden heb ben, kwam niet uit. Ze is eerst improviserend met het stuk aan de slag gegaan en dat le verde verrassende invals hoek op. De voorstelling biedt veel theaterdisciplines. Het to neelspel wordt gelardeerd met Ierse muziek en veel dans. Mar van der Veer schreef tekst en muziek voor de liedjes. Cees Möhlmann maakte de filmbeelden en de choreografie is van Anna van de Berg. Belichter is John Meuldijk, Henk Markenstein zorgt voor het geluid en Ton Teuthof te kent voor het decor. De kle ding werd naar ontwerp van Gemma van de Hoogte van de Stichting Scoop gemaakt door leden van Theatergroep Zierik en de studio-opnames vonden plaats in Studio 2 van Wolfert Jumelet in Ouwer- kerk. De live-muziek wordt verzorgd door violiste Annet te Kik. Theatergroep Zierik richtte begin vorig jaar de jeugd groep op John Meuldijk, zelf lid en belichtingsman bij deze groep vond dat nu het mo ment daar was aan deze, bij Zierik al lang sluimerende wens vorm te geven. Hij was betrokken geweest bij de voorstelling 'Hou me vast' van Jules Feiffer, het exa- Belle van Lier, Ester Perquin, Merel Möhlmann en Caroline Bij de Vaate als de vier windstreken in het toneelstuk 'Deirdre en de zonen van Usnach. menproject van de jongeren- theateropleiding De Ambitie van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater. De jongeren waren enthousiast en wilden graag verder, maar de gemiddelde leeftijd bij amateurverenigingen ligt vaak rond de veertig. Theatergroep Zierik vond dat zowel leeftijd als enthousias me van de jongeren specifie ke aandacht verdienden. Ter kennismaking konden ze eind 1996 al meespelen in 'Het op roer van Zierikzee' onder re gie van Cees Möhlmann en daarna kregen ze hun eigen oefenavond met een eigen re gisseur. 'Deirdre en de zonen van Usnach' wordt hun eerste eigen productie bij Zierik. De spelers zijn: Mary-Lou Berli- kum, Lasse Dubelaar, Raimo Dubelaar, Guus Hogerheijde, Niek de Jonge, Belle van Lier, Iris Möhlmann, Merel Möhlmann, Marian Pankow, Ester Perquin en Caroline Bij de Vaate. De voorstelling op zaterdagavond 7 maart be gint om 20.30 uur en op zon dagmiddag 8 maart om 14.30 uur. Voor reserveringen kan men bellen naar: 417149 of 401596. Eigenaren bestuursdwang aangezegd BURGH-HAAMSTEDE - Twee eigenaren van stacaravans in de duinpolder van de Kop van Schouwen hebben nog tot 1 mei van dit jaar de tijd hun stacaravans van de betreffende percelen te verwijderen. Hen is bestuursdwang aan gezegd, omdat ze tot vergro ting van hun stacaravans zijn overgegaan nadat de Kop van Schouwen het pre dikaat natuurgebied kreeg toegewezen. Een andere mogelijkheid is dat zij de caravans terug brengen tot hun oorspron kelijke formaat. De twee betrokken eigenaren span den een procedure aan, maar werden door de Raad van State niet in het gelijk gesteld. Deze procedure speelde een jaar of twee ge leden. Volgens een woordvoerder van de provincie is er tot dusverre geen verdere aan dacht aan besteed door de rompslomp die de over dracht van rijk naar provin cie met zich meebracht. In de duinpolder staan ach tenvijftig stacaravans. Vier mogelijke eigenaren zijn aangeschreven, slechts twee percelen zijn in het geding. Rechtbank Middelburg beslist MIDDELBURG (ANP) - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 37-jarige autohandelaar uit Heer- de en zijn 27-jarige vriend uit Epe veroordeeld tot 240 uur dienstverlening, plus zes maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf. Beiden werden schuldig be vonden aan het opblazen van een auto op 17 januari vorig jaar. Tegen het tweetal- was achttien maanden cel waar van zes maanden voorwaar delijk geëist. Een Vlissingse vrouw had medio 1996 bij de handelaar een auto gekocht en volgens haar mankeerde er van alles aan de wagen. Uiteindelijk bepaalde een geschillencom missie dat de man de auto weer terug moest kopen? De Heerdenaar wond zich daar zo over op, dat hij samen met zijn boezemvriend besloot om de wagen „iets te beschadi gen". Hij maakte van kruit en een stalen pijp een bom. Beiden gingen naar Vlissin- gen, legden het explosief in de auto. De personenwagen raakte in enkele seconden to tal loss. De schade aan gepar keerde auto's en woningen liep in de duizenden guldens. De beide mannen konden aan de hand van een getuigenver klaring bij Middelburg wor den aangehouden. FOTO JOOP VAN HOUDT Er kwamen op de redactie veel reacties binnen op het Zoek plaat je van vorige week. Vierenveertig mensen stuurden een oplossing in en de meesten van hen hadden het goed. Reacties als 'Sirjansland' zonder verdere specificatie vond de redactie echter te vaag. Er moest bijvoorbeeld wel bij vermeld worden dat onder andere de Lageweg te zien is. De meeste lezers her kenden ook de Sportweg en de wijk Hans de Vliegerhof. Uit de stapel goede oplossingen werd die van J.W. Heinen, De Roos 21, in Brouwershaven getrokken. Hier gaat de cadeau bon van 25 gulden naar toe. Wie denkt te weten waar fotograaf Joop van Houdt bovenstaand Zoekplaatje heeft geschoten, kan zijn of haar oplossing per brief of briefkaart sturen naar: redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA in Zie rikzee. Inzendingen kunnen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jannewekken worden gedeponeerd. De inzendingen moeten wel voor woensdag 4 maart binnen zijn. Met straatwaarde van 150 miljoen MIDDELBURG (ANP) - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 54-jarige man uit Vlissingen ver oordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De man hoor de eerder een straf van twaalf jaar tegen zich eisen voor de invoer van 1236 kilo cocaïne. Deelname aan een criminele organisatie achtte de rechtbank niet bewezen. Twee andere verdachten, een 53-jarige en een 38-jarige Vlis- singer, kregen vier jaar en twee jaar cel. Tegen hen was acht respectievelijk vier jaar gevangenisstraf geëist. Een vierde man, een 61-jarige inwoner uit Curacao werd vo rige week na een eis van zes jaar wegens onvoldoende be wijs vrijgesproken. De politie vond de zuivere co caïne met een straatwaarde van 150 miljoen gulden vorig jaar in april op de Canadese trawler Fogo Isle in Hans weert. Het vracht schip is verbeurd verklaard. De hoofdverdachte heeft be langen in ettelijke bedrijfjes en behalve een adres in Singa pore ook een optrekje in Vlis singen. Hij was een van de topmannen van de beruch te 'zwart-geldbank' Femis die* in 1991 failliet ging. Hij ont snapte in 1995 uit de gevange nis van Caracas, waar hij een gevangenisstraf van twintig jaar moest uitzitten. De man - zakenpartner van de andere veroordeelden - opper de om in Canada een schip te kopen en het in Nederland te laten ombouwen voor oceano- grafisch onderzoek. De hand langers hadden een bedrijfje in waterbehandeling. Overi gens was het al op voorhand bekend dat met het schip 'me dicijnen' zouden worden ge smokkeld. Het schip man keerde echter van alles en moest op Curacao in Willem stad worden gerepareerd. Daar werden ook de drugs in de ballasttanks gestopt. Ver volgens vertrok het schip naar Nederland waar de co caïne bij toeval werd ont dekt. Een douanier kreeg ach terdocht, doordat er op de vistrawler niets was dat naar vis rook. Nog steeds groeiend ZIERIKZEE - In 1997 zijn er door Tafeltje Dek Je Zie rikzee 2.612 maaltijden meer verstrekt dan in het jaar daarvoor. In totaal werden 27.419 maaltijden verstrekt. Deze uitbreiding betekende de aanschaf van 26 nieuwe maaltijdkoffers en een transportwa gen. De groei is kenmerkend voor de laatste jaren, zo consta teert de organisatie in haar jaarverslag 1997. Drie jaar ge leden, in 1994, werden in to taal 14.051 maaltijden ver strekt. „Dan kunnen we constateren dat in enkele jaren tijd de maaltijdverstrekking bijna verdubbeld is," aldus Tafel tje Dek Je. Mocht deze groei doorzetten, dan zullen ko mend jaar weer nieuwe koffers aangeschaft moeten worden. Momenteel bezit de stichting 232 maaltijdkoffers. Over de contacten met zorg centrum Borrendamme waar het eten wordt bereid - is het bestuur positief. De maaltijden zijn begin vo rig jaar wat duurder gewor den. Borrendamme voerde, in verband met de gestegen kos ten van de grondstoffen, een prijsverhoging van een kwartje per maaltijd in. De warme maaltijd kost hier door 8 gulden 50, de prijs die de gebruiker neerlegt be draagt 7 gulden 50. Het reser veren kost steeds vijftig cent. Het restbedrag is gesubsi dieerd. Stichting Tafeltje Dek Je Zierikzee heeft het af gelopen jaar deelgenomen aan het eilandelijk overleg. Met name wat onkostenver goeding betreft, die zestig cent per kilometer bedraagt, hoopt de Zierikzeese organi satie op spoedige harmonisa tie. f 1 ZIERIKZEE Schutse. Toneelvereniging de Hutspot speelt de klucht Spreekuur FNV 'Muskusratten en champag ne'. De Hutspot treedt voor de zesendertigste keer op tij dens de feestavond van DFS. Hoofdrolspeler Bertus Visser heeft alle keren meegespeeld. In de pauze worden loten ver kocht. De trekking hiervan is na het toneelstuk. De heren De Vrieze verzorgen de mu ziek. De avond begint om 19.30 uur. Het stuk wordt za terdag 28 februari vanaf 14.00 uur gespeeld voor de ouderen, eveneens in de Schutse. In het Multi Functioneel Cen trum in Zierikzee houdt de FNV woensdag 4 maart haar gratis spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Leden kunnen hier met al hun problemen te recht. Bij ziekte of bij het ont breken van vervoer komt de FNV ook aan huis. In dat ge val kan gebeld worden voor een afspraak: 414263. Dorkas De eilandelijke Dorkasgroep houdt vrijdag 6 maart een presentatie- en ontmoetings avond in het Hervormd Kerk centrum aan het Havenplein in Zierikzee. Tijdens deze avond wordt toegelicht wat deze christelijke hulporgani satie precies doet. Een Dor- kasmedewerker uit Andijk toont de nieuwste voorlich tingsvideo en laat een diase rie zien over Mozambique, waar de eilandelijke groep ook twee projecten onder steunt. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE Feestavond DFS Sportvereniging DFS houdt vrijdag 6 maart haar jaarlijk se feestavond in dorpshuis de RENESSE Oud papier Muziekvereniging Luctor et Emergo zamelt zaterdag 28 fe bruari oud papier in. Twee le den van de vereniging zijn van 10.00 tot 11.00 uur bij de container op de Dreef in Re- nesse aanwezig om het papier in ontvangst te nemen. OOSTERLAND Spreekbeurt L. Krijgsman uit Gorinchem houdt donderdag 5 maart een spreekbeurt voor de Gerefor meerde Bijbelstichting. De bijeenkomst in het kerkge bouw van de Oud Gerefor meerde Gemeente in Ooster- land begint om 19.30 uur. Driejaar ontzegging rijbevoegdheid MIDDELBURG (ANP) - Wegens een dodelijke aanrij ding is een 32-jarige man uit Meerlo gisteren door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een jaar ge vangenisstraf en drie jaar ontzegging van de rijbe voegdheid. Er was eerder een gevange nisstraf van 18 maanden en een rijontzegging van drie jaar geëist. De man reed op 22 juli vorige jaar veel te hard en met een flinke slok op over de A58 van Vlissingen naar Mid delburg. Bij Middelburg reed hij de afrit op en negeerde de voorrangskruising. Een echt paar uit Middelburg, geza menlijk op een motor, kon de wagen niet meer ontwijken en botste er tegenaan. De vrouw overleed ter plaat se. De man stierf enkele uren later in het ziekenhuis. Zierikzee Zierikzee Tot en met zaterdag 14 maart Japans schilderwerk' Skan-dy-sign. Ate lier 4B. Verrenieuwstraat 32. Op afspraak via 0111-414912. Tot en met vrijdag 20 maart Pentekeningen van Felicia de Zwart, geïnspireerd op de Oosterschelde. In expo sitiegang van verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 7 tot en met zaterdag 28 maart Burgh-Haamstede Expositie etsen Kees de Waal, Bewaer- schole. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Tot en met 13 april Paastentoonstelling in museum De Blik vanger. Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zondag 29 maart en tweede 113 april van 12.00 tot 16.00 uur. Renesse Zierikzee Maandag 2 maart tot en met donderdag 14 mei Galerie Galerij: Mail-Art in the Galery. RSG Prof. Zeeman. Geopend tijdens schooluren. Advertentie ...maar de adviseurs van AccoN laten liever niets aan het toeval over. Zij staan met beide benen stevig op de grond en voorzien hun cliënten van duidelijke, down-to-earth adviezen. Ook wel zo praktisch. Haringvlietplein 3 4301 Xt Zierikzee Telefoon: (ovn) 41 60 51 ACCON VOOR EEN DOORSLAGGEVEND ADVIES

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5