Geen geld voor educatie Mosselaanvoer gaat omlaag met 3000 ton Dorpsraad Nieuwerkerk wil trap veld j e en een half-pip e Geld voor onderzoek recreatieondernemers Recreatieonderzoek vergt bedrag 6,5 ton In kader herstructurering Herscho gefuseerd met BSB AGENDA Reinhoudt in Tonnenmagazijn Toch horecavoorziening bij Recreatief Milieucentrum Expositie schilderijen C. Willemsen Hoorzitting VRIJDAG 27 FEBRUARI 1998 NR 26340 REN ESSE - De Wijde Bliek en Prinsenhoeve in Re- nesse, de Vliedberg en Grevelingencamping Schou wen in Seharendijke krijgen ieder tot maximaal 5000 gulden subsidie voor het uitvoeren van onderzoek in het kader van de herstructurering Schouwen-West. Het onderzoek naar de toe komstmogelijkheden van camping De Wijde Bliek in Renesse wordt uitgevoerd door Rekread Partners en kost in totaal 15.960 gulden. De provincie neemt 35 pro cent van dat bedrag voor haar rekening. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor ver plaatsing van de Prinsenhoe ve - nu nog midden in een na tuurgebied gelegen - vergt een investering van ruim 16 mille. De provincie betaalt er 5000 gulden aan mee. Een bedrag van ruim 10 mille is nodig voor een onderzoek naar de toekomstmogelijkhe den voor camping De Vlied berg in Seharendijke. De pro vincie betaalt 35 procent mee en dat komt neer op een be drag van 3696 gulden. Het zelfde verhaal gaat op voor Camping Schouwen, even eens in Seharendijke. Op de rol staat ook nog een onderzoek naar de mogelijk heden om groenvoorzienings- bedrijf Habo Hoveniers te verplaatsen. Dat onderzoek gaat echter voorlopig nog niet van start en komt dus ook (nog) niet in aanmerking voor subsidie. Wel krijgt de VCB van de provincie een bijdrage van 5000 gulden voor een on derzoek naar wat er mogelijk is op het gebied van elkweer- voorzieningen in de Kop van Schouwen. BRUINISSE - Schoonmaak bedrijf Herscho is begin fe bruari gefuseerd met BSB Schoonmaakdienstverlening, een landelijk schoonmaakbe drijf met een hoofdvestiging in Barneveld. BSB is gecertificeerd volgens normen van NEN-ISO 9002 en in het bezit van het OSB - certificaat. Herscho wil hier mee het bedrijf professionali seren en de kwaliteit verbete ren. In de nieuwe samen stelling wordt gewerkt via vastliggende systemen, met frequente controles door kwaliteitsinspecteurs en een interne cursus voor de interi eurverzorgers. Vette Verhaert hoogste met 100 gulden BRUINISSE - In de periode van 16 tot en met 20 fe bruari werden op de mossleveiling in Yerseke 21 la dingen mossels verhandeld, met een totaalgewicht van 6.937 ton netto. Met ruim 3000 ton minder dan in de voorgaande week ligt de aanvoer beduidend la ger. Alle partijen verdwenen voor een gemiddelde tonnageprijs van 78 gulden 89 in de natte pakhuizen van de handela ren. De gemiddelde tonnage- prijs ging met twee tientjes omlaag. Vette Verhaert was de royaalste bieder en bood 100, 01 gulden per ton aan een kweker uit Yerseke. De verzending was voor zover bekend: België 4577 ton, Frankrijk 4394 ton, binnen land 1560 ton en diverse lan den 731 ton. De verkoop begon maandag 16 februari met de komst van de YE 24, de YE 46 en de Ye 82. Het trio bleek gezamen lijk goed voor 1112 nettoton. Zeeuwsche Banier, Mieras en Hollestelle kochten elk een partij. De prijs per ton va rieerde tussen 64 en 98 gul den. Een dag later werd inge schreven op een handvol Zeeuwse ladingen. Uit de Hammen arriveerden die dag de YE 70 en de YE 82 met res pectievelijk 205 en 373 netto- ton. In het westelijk deel van de Oosterschelde ving het trio YE 161, YE 46 en YE 96 kleine partijen. Woensdag tijdens de eerste veiling gaven drie vaartuigen uit het noorden acte de pre sence. Het waren de BRU 27 (De Ronde, 926 ton), de YE 181 (83 ton) en de YE 30 met 1048 ton. De Bruse kweker loste mosselen met een stukstal rond de 200 bij een vleesge wicht van 23 kilo. De YE 30 voer met stukstallen van 200 bij vleesgewichten van 198 en 201. De YE 181 deed een klein vrachtje van de hand aan Mieras. Hierbij ging het om schelpdieren met een stukstal van 244 bij een vleesgewicht van 26,5 kilo. Van Zeeuwse bodem dienden de YE 46 en de YE 82 zich aan met achtereen volgens 349 en 359 ton. De laatstgenoemde partij kookte bij een stukstal van 161 een vleesgewicht van 21,7 kilo. Schelpdieren Op donderdag gingen 1540 ton zwarte schelpdieren on der de hamer. De YE 69 en de YE 83 visten op de Waddenzee ladingen van 943 ton en 285 ton. Vrijdag verscheen de YE 70 als enige met 107 nettoton uit de Hammen. Goudschelp drukte voor deze partij met een stukstal van 213 de hoog ste prijs af. Vrijdag 27 februari Kerkwerve Dia-reisverslag Guatemala. Chr. Geref. Pniëlkerk. 19.30 uur. Zaterdag 28 februari Zierikzee CJV-filmdag in De Driehoek, aanvang 14.00 en 19.00 uur. Burgh-Haamstede Opvoering toneelstuk 'Mus kusratten en champagne' voor ouderen door de Hut spot. De Schutse. 14.00 uur. Arie op safari in jongerencen trum Big 'S'. 21.00 uur. Renesse Inzameling oud papier Luc- toret Emergo. Container aan de Dreef. 10.00-11.00 uur. Open klaverjasavond. Dorps huis. 19.30 uur. Seharendijke Playstationmiddag van jeugdsoos Panik in De Put- meet. 16.00 tot 18.00 uur. Brouwershaven Feestelijke opening van de Markt op de Markt en in het Tonnenmagazijn. Vanaf 13.15 uur. Carnaval-kinderdisco. Jeugdsoos The Trump. Scou- tinggebouw. 19.00 - 22.00 uur. Nieuwerkerk Inzamelen oud papier voor de zending. Gebouw Salem. 9.30 -11.00 uur. Zondag 1 maart Burgh-Haamstede Vlooienmarkt in Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen. 10.00 tot 16.30 uur. Spek en Bonen ATB-tocht. Start bij restaurant Molen berg, Hogeweg. 10.30 uur. Maandag 2 maart Zierikzee Start cursus Beleggen voor beginners. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Alge mene en Interne Zaken in het stadhuis. 20.30 uur. Bruinisse Bijeenkomst gehandicapten vereniging De Schutse in de kerkzaal van de Gerefor meerde Gemeente in Neder land aan de Schoolstraat. 19.30 uur. Dinsdag 3 maart Zierikzee Start tiendelige ZVU-cursus Frans op reis in RSG Profes sor Zeeman. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Lezing met dia's over tuinen van de NVvH Westerschou- wen. 14.00 uur. Brouwershaven Commissievergadering Ex terne Contacten en Maat schappelijke Aangelegenhe den in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 4 maart Zierikzee Gratis spreekuur FNV in het MFC. Van 10.00 tot 12.00 uur. Potjes kleien bij de Kreaclub van de Lichtboei in het MFC. 14.00 tot 15.30 uur. Informatie-avond cursus blaastraining. Gebouw Oosterschelde Thuiszorg. 19.30 uur. Studiebijeenkomst over vra gen rond de Heilige Geest. Pinkstergemeente. Meel- straat 1. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare vergadering land inrichtingscommissie herin richting Schouwen-West in de Schutse. 13.30 uur. Donderdag 5 maart Zierikzee Lezing over vrouwen in sprookjes in het MFC. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Grondgebiedzaken, Openba re Werken en Milieu in het stadhuis. 19.30 uur. Oosterland Spreekbeurt L. Krijgsman voor Gereformeerde Bijbel stichting. Kerkgebouw Oud Gereformeerde Gemeente. 19.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF In het Tonnenmagazijn in Brouwershaven wordt zaterdag een feestmiddag gehouden in verband met heropening van de Markt. Naast optredens van de Notenkluvers, de lesgroep mu zikanten en de Brass- en Drumband Apollo zal ook Engel Rein houdt te zien en te horen zijn. Reinhoudt (foto) is een geboren en getogen Zeeuw en opgegroeid in een klein-agrarisch milieu in Wolfaartsdijk. Later zou dat zijn werk als schrijver en bren ger van liedjes in het Bevelands dialect sterk beïnvloeden. En gel Reinhoudt kent geen vast programma. Hij wisselt oud en nieuw werk af en speelt waar mogelijk in op de situatie. Zijn omvangrijke repertoire herbergt een schat aan actuele en tijd loze liedjes. De feestmiddag in het Tonnenmagazijn begint om 13.30 uur. Het eerste van de twee optredens van Reinhoudt be gint om 15.00 uur. De entree is vrij. (Foto: Willem Mieras) BURGH-HAAMSTEDE - De provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, het ministerie van LNV en de landinrichtingscommissie Schou wen-West moeten samen 6,5 ton ophoesten voor het laten uitvoeren van een langlopend onder zoek onder recreanten. Doel van het onderzoek - in het kader van het Strate gisch Groen Project Schou wen - is om gedurende lan gere tijd de wensen van recreanten en hun tevreden heid over Schouwen-Duive land te peilen. Daarbij gaat het niet alleen om de recre atie aan de kust, maar ook om het plattelandstoeris- me. De onderzoekers plei ten ervoor om niet alleen de bezoekers van Schouwen- Duiveland maar ook de in woners van het gebied zelf naar hun mening te vragen. ,,Zij beschouwen zichzelf vaak niet als recreant ter wijl ze dat op sommige mo menten wel zijn. Nadrukke lijk moet er op gewezen worden dat het zeker de be doeling is dat zij ook aan het onderzoek deelnemen. "Eerst komt er een basisonderzoek in het eerste jaar. Verdeeld over de volgende negen jaar ko men er nog eens vier herha lingsonderzoeken. Op Schouwen-Duiveland lopen al verschillende onderzoe ken. Volgens de mensen die het nieuwe onderzoek op poten gaan zetten bijten die verschillende onderzoeken elkaar niet, maar vullen el kaar juist aan. ,,Het biedt meerwaarde. Er kan infor matie over de doelgroep worden toegevoegd aan de bestaande informatie. Het voorstel voor het op starten van de 'monitoring' zoals het onderzoek offi cieel betiteld wordt komt woensdag 4 maart aan de or de tijdens de eerste openba re vergadering van de land inrichtingscommissie Schouwen-West. De verga dering wordt gehouden in dorpshuis De Schutse in Burgh-Haamstede en begint om 13.30 uur. OOSTKAPELLE - Beeldend kunstenaar Cees Willemsen uit Made exposeert van 1 fe bruari tot 30 april in Toeris tisch Centrum Oranjezon in Oostkapelle. Er zijn schilderijen in diverse technieken van hem te zien, zoals aquarel, pastel en olie verf. De onderwerpen varië ren van stillevens en Franse landschappen tot stripfigu ren. Zaterdag 14 maart is een aantal stalen afbeeldingen en siersmeedwerken van de kun stenaar te bekijken. De openingstijden zijn: maan dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 14 maart is Oranjezon geo pend van 10.00 tot 17.00 uur. ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland houdt maandag 9 maart een hoorzi- ting over het voor-ontwerp bestemmingsplan Diensten en Bedrijventerrein Boeren- weg in Zierikzee. De hoorzitting begint om 16.30 uur, in het gemeente huis aan het Hatfieldpark in Zierikzee. Wethouder C. Veerhoek zit de hoorziting voor. Tijdens deze zitting is het mogelijk te reageren op het voorontwerp. Dit voor ontwerp regelt in planologi sche zin het bestaande bedrij venterrein en de uitbreiding met ongeveer twee hectare. De achterliggende stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage tot 13 maart. Tot deze datum zijn schriftelijke en mondelinge reacties op het voorontwerp bestemmings plan nfogelijk. Planning: NIEUWERKERK - Een trapveldje in het plan d'Heu- le en een half-pipe bij de schietbaan zijn voorzienin gen, die de dorpsraad Nieuwerkerk graag voor de jeugd gerealiseerd zou zien. Verder wil de dorpsraad pleiten voor een betere verlichting van de toren en voor een voetpad achter het sportveld langs het nog onbebouwde deel van d'Heule. Die plannen legde het be stuur van de dorpsraad don derdagavond voor aan de aanwezigen tijdens de 'open bare vergadering in het dorpshuis in Nieuwerkerk. Het eerste gedeelte van die bijeenkomst werd gewijd aan de officiële stemming en be noeming van negen bestuurs leden voor de dorpsraad. Dat zijn: G. Tieleman, M. de Vlie- ger-Aben, A. Verstrate-Ver- hage, R. Overbeeke, W. Ta- len-Van der Panne, I v.d. Sleen-Hansma, J. Niemants- verdriet, C. van der Meer en A. van den Hoek. Dol-Fijn Ten aanzien van zwembad 'Dol-Fijn' was er enige verbe tering te constateren, volgens de voorzitter M. Overbeeke. Voor de begeleiding van het trimzwemmen wordt ge tracht 'daar zo spoedig moge lijk mensen voor beschikbaar te hebben met het vereiste certificaat. Aan de peuterspeelzaal zijn wat kleine restauraties ver richt. Wethouder P. Berre- voets-Ringelberg is onlangs ook zelf poolshoogte komen nemen van de bouwkundige situatie van het gebouw. De dorpsraad wacht nog op een officieel verslag van dat be zoek en op^drastische verbete ringen in de toekomst. Het dichten van de gaten in de asfaltbeschoeiing langs de vijver in de Schoolstraat staat nog niet op de prioritei tenlijst van de gemeente. De dorpsraad gaat nogmaals aandringen op een snelle ver betering wegens de gevaarlij ke situatie ter plekke. De agressieve ganzen uit de vijver zijn inmiddels ver huisd naar hun soortgenoten in Brouwershaven. De bewegwijzering naar de parkeermogelijkheid bij het sportveld is, volgens de voor zitter nu in orde, maar uit de vergadering bleek dat er nog steeds veel klachten zijn over het onbehoorlijke parkeerge- drag van de bezoekers aan het Nieuwerkerkse sportveld. Ten aanzien van de nieuw ge lanceerde wensen kreeg het bestuur bijval van de verga dering. In het oorspronkelij ke plan d'Heule was al reke ning gehouden met een trapveldje door de jeugd. Dat dreigt door gebrek aan ruim te geschrapt te worden, maar de dorpsraad ziet mogelijkhe den voor een alternatieve plaats zolang er nog niet ver der wordt gebouwd. De dorpsraad wil met de schietvereniging overleggen of de uitbreidingsplannen nog doorgaan en of er eventu eel ook richting Burg. Van Ee- tenstraat gebouwd kan wor den. In dat geval blijft er, volgens de dorpsraad, ruimte over om voor de jeugd een half-pipe te plaatsen. Het bestuur van de Dorpsraad Nieuwerkerk, staand vlnr: J. Niemantsverdriet, G. Tieleman, C. van der Meer, M. de Vlieger-Aben, A. van den Hoekzittend vlnr.: W. Talen-van der Panne, A. Verstrate-Verhage en R. Overbeeke. (Foto: Marieke Mandemaker) volgens het college. Voor in richting van de buitenruimte wordt uitgegaan van de aan leg van vier cultuurhistori sche tuinen. Verder wordt ge probeerd de oude welput te herstellen, evenals de vee drinkput en de rosmolen. In de historische tuinen zullen indrukken worden gegeven van de vroegere meekrapteelt en de vlasteelt op Schouwen- Duiveland, evenals van tradi tionele teeltplannen in de ak kerbouw. Bij de realisatie van de gebouwen van het RMC wordt gestreefd hier een voorbeeldproject voor Schouwen-Duiveland van te maken. (Foto: Marieke Mandemaker) RENESSE - Er is voorlopig geen geld voor een educa tieruimte in het Recreatief Milieucentrum (RMC) in de directe omgeving van het transferium in Renesse. Dit essentiële onderdeel van het RMC komt hiermee op de lange baan. Wel zal er een op meerdere manie ren te gebruiken horecagedeelte worden gereali seerd. Het totaal beschikbare bud get van 3,1 miljoen gulden is niet toereikend om alle facili teiten te creëren, zoals aan vankelijk gepland. Van ge noemd budget is 1,9 miljoen gulden geoormerkt voor het creatief ontwerp en plaatsing van de interactieve milieu spelletjes. Met name op het gebied van de educatieve voorzieningen is de financiële ruimte vooralsnog ontoerei kend. B&W stellen voor oplossin gen te zoeken in het multi functioneel invullen van de beschikbare binnen- en bui tenruimte en het combineren van activiteiten met de loca tie van de Werkgroep School- biologie in Zierikzee. In een tweede fase wil het college algehele prioriteit stellen aan het realiseren van een multifunctioneel inzetba re ruimte voor educatieve doeleinden en het verzorgen van ontvangsten. Hiertoe kan dan de koeienstal van het voormalige boerderijcom plex van de familie Steur worden opgeknapt en inge richt en zo mogelijk verbon den worden met het kamp huis. Horeca Het pannenkoekenhuis dient, volgens het plan van aanpak, attractief te worden ingericht en dient gemakkelijk te zijn om te bouwen in een ont vangstruimte. Ook zal er een terras worden aangelegd om consumpties te gebruiken. Er wordt uitgegaan van een zo genaamde kleine kaart: kof fie, thee, frisdranken, licht- alcoholische dranken en lunches. De producten die nen, in het verlengde van het RMC, gericht te zijn op mi lieuvriendelijke teelt c.q. productie dan wel streekei- gen producten. Als aanvul ling wordt gedacht aan een (kleine) speeltuin in de nabije omgeving van het pannen koekenhuis. De openingstij den van het horeca-gedeelte dienen gelieerd te zijn aan het RMC. Wat betreft de sluiting stijd dient, volgens B&W, een beperkte uitloopperiode te worden gehanteerd om bezoe kers van het RMC in de gele genheid te stellen reeds be stelde consumpties te.nutti gen. Het bestemmingsplan voor deze locatie in Renesse voorziet overigens niet in een horecabestemming. Zonder wijziging van het bestem mingsplan zou een dergelijke voorziening alleen mogelijk zijn als het horecagedeelte kan worden beschouwd als een facilitaire en dienende functie ten opzichte van het RMC en in dit kader kan wor den aangemerkt als-'dienstge bouw.' De opzet van het hore cagedeelte zoals omschreven in het basisdocument realise ring RMC voorziet daarin, De toekenning van de Inter- reg Il-subsidie loopt tot 1 ja nuari 2000. Het plan van aan pak gaat uit van een realiseringsdatum van 1 mei 1999. Dit houdt in dat het pro ject binnen een jaar en vijf maanden afgerond dient te zijn. Die optie is volgens B&W mogelijk als er voortva rend gewerkt wordt en er zich slechts op beperkte schaal problemen dan wel onvoor ziene omstandigheden voor- doen. De subsidie in het ka der van Interreg II voor de promotionele activiteiten loopt tot 1 januari 1999. Deze termijn is zeer beperkt, vol gens het college. Het centrum is op dat moment nog niet daadwerkelijk gerealiseerd en kan derhalve dan ook nog niet benut worden ten behoe ve van het promotiemateri aal. De subsidie die is toege kend vanuit Cluster III ten behoeve van het inrichten van de cultuurhistorische tui nen dient op 1 november 1998 afgerekend te worden (eind datum project 1 september 1998). Het aankomend plant seizoen zal gebruikt worden om dit gedeelte van de buiten ruimte in te richten. De tui nen kunnen deze zomer dan al als extra trekker fungeren ten behoeve van een info- voorziening, waarin de plan nen voor het RMC nader wor den uiteengezet voor recre anten en bezoekers. Er zal ter plekke tevens een oproep worden gedaan het centrum na realisatie zeker te bezoe ken.De plannen betreffende het RMC komen aan de orde in de vergadering van de com missie GGZ/OWMIL donder dag 5 maart in het stadhuis in Brouwershaven, aanvang 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3