Grote drie binnen EMU-norm 'harming stopt met klonen van kalveren Staatssecretaris opent Jaar van Monumentenonderhoud Vrouw beroofd van tas met geld Piloot schuldig aan ramp met skicabine Raad wil acuut vertrek burgemeester in Beek verbod minister Van Aartsen WEEKEINDEDIENSTEN POLITIE WATERSTANDEN I Zorgenkind Italië valt op, prestatie Duitsland kantje boord Monumentenwacht Nederland bestaat 25 jaar Onderzoek Amerikaanse marine Gemeentegeld privé gebruikt Arrestatie schietpartij Pinguins zeer bedreven in oudste beroep ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE POLSBROEK (ANP) - Het Leidse bedrijf Pharming heeft alle activiteiten op het gebied van kerntrans plantatie, een vorm van klonen, vanaf vrijdag opge schort. Dat is het gevolg van het besluit van minister Van Aartsen van Landbouw om Pharming geen ver gunning te geven. Het bedrijf had de vergun ning aangevraagd voor het experiment waar vorige week twee identieke vrouwe lijke kalfjes uit werden gebo ren. Vrijdagochtend werden deze dieren, met de namen Holly en Belle, gepresenteerd aan de pers. In tegenstelling tot eerdere berichten vanuit het bedrijf zijn Belle en Holly geen primeurs in Nederland. Al eerder paste een onderne ming de techniek van kern transplantatie met succes toe. Nieuw in het project van Pharming is dat er een in- vriestechniek is gebruikt. Volgens onderzoeker F. Pie per was dit nog niet eerder ge beurd. Het vlekkenpatroon is iets verschillend. Volgens Pieper komt dit omdat de moederkoeien ander voer hebben gehad. De kalfjes zijn door verschillende moeders gedragen. Het is de invloed van het milieu, aldus Pie per. Pieper is verwonderd over de negatieve beslissing van Van Aartsen op de ver gunningaanvraag. Eerdere aanvragen voor vergelijkba re experimenten waren name lijk wel goedgekeurd. Het doel van de experimenten van Pharming is een techniek te ontwikkelen om koeien te maken die melk produceren met een menselijk eiwit. Deze melk gebruikt Pharming voor de productie van medi cijnen. Belle en Holly hebben dit menselijk gen overigens nog niet. De adviescommissie die Van Aartsen negatief heeft geadviseerd, vindt dat Pharming eerst beter moet aantonen dat de productie van medicijnen via genetisch gemanipuleerde koeien, ef fectief is. Zolang dat nog niet het geval is, moet het bedrijf niet al ex perimenteren met de volgen de fase van het proces, het klonen, aldus vice-voorzitter H. Schellekens van de advies commissie. Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart Dokter De Jonge, Zierikzee, Touwbaan 20. Tel. (0111) 412280, neemt waar voor dokter Van Geer, dokter Visser, dokter Audier en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Touwbaan 20. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter Van Beek/P. J. E. Keulers, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (0111) 651861, neemt waar voor dokter Bruel, dok ter Roth, dokter Flach ën dokter Simons. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter R. Smits, Oosterland, Molenweg61. Tel. (01.11) 641280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Dorrestein. TANDARTS Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee. Tel. (0111) 413016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge vallen namelijk zaterdag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. WIJKVERPLEGING Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulpvragen 24 uur per dag via (0113)251177. DIERENARTS Dierenarts F. C. M. Schipper, Varremarkt 7, Zierikzee. Tel. (0111) 412180, heeft dienst voor Schouwen-Duive- land. Spreekuur: zaterdag 13.00-13.30 uur. apcwheek i Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. HULPVERLENING Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111) 414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 28 febr. 04.50 166 10.40 -166 17.10 183 22.55 -133 1 maart 05.30 168 11.25 -169 18.00 179 23.40 -134 2 maart 06.15 167 12.20 -171 18.40 172 ROOMPOT BUITEN 28 febr. 02.45 192 09.10 -179 15.05 214 21.25 -143 1 maart 03.30 197 09.50 -181 15.50 212 22.10 -143 2 maart 04.10 196 10.40 -180 16.35 199 22.55 -141 BRUINISSE 28 febr. 05.20 177 10.40 -176 17.40 197 23.00 -143 1 maart 06.05 180 11.25 -179 18.30 194 23.45 -143 2 maart 06.50 179 12.10 -180 19.10 186 WEMELDINGE 28 febr. 04.40 196 10.40 -183 17.05 210 23.00 -151 1 maart 05.20 198 11.30 -185 17.50 207 23.45 -150 2 maart 06.05 197 12.15 -186 18.35 199 Springtij: 28 februari Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 RIJSWIJK (DPA/AFP/KRF/ANP) - Duitsland, Frankrijk en Italië hebben vorig jaar hun begro tingstekort binnen de 3 procent van het bruto bin nenlands product (bbp) weten te houden. Zij voldoen daarmee voldaan aan de belangrijkste toelatingseis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) die op 1 januari 1999 begint. Duitsland en Italië eindigden op 2,7 procent, Frankrijk op exact 3 procent, zo bleek uit cijfers die de nationale bu reaus voor de statistiek vrij dag publiceerden. De Neder landse EMU-prestaties worden later op de dag ver wacht. Lange tijd was het twijfelach tig of Duitsland en met name Frankrijk de EMU-begro- tingsnorm zouden halen. De aanhoudende forse werkloos heid met de kosten die daar mee gemoeid gaan, speelt de twee „sleutellanden" parten. De werkloosheid in Frank rijk zakte in januari welis waar, maar slechts minimaal van 12,2 naar 12,1 procent. De prestatie van „zorgen kind" Italië is opvallend. Daar staat tegenover dat 's lands staatsschuld ruim bo ven de EMU-norm van 60 pro cent van het bbp eindigde, op 122,6 procent, wat wel minder was dan de 124 procent van 1996. Volgens het Verdrag van Maastricht moet de over heidsschuld op 60 procent lig gen of in voldoende mate dui delijk dalen. Duitsland mist wat dat be treft de boot. De staatsschuld steeg van 60,4 naar 61,3 pro cent, maar algemeen wordt verwacht dat Duitsland dit „schoonheidsfoutje" niet zal hoeven te bezuren. Het Duitse bureau voor de statistiek in Wiesbaden kwam vrijdag met de cijfers. Diverse kranten zoals Bild en Süddeutsche Zeitung waren daar al op vooruitgelopen. De economische groei kwam in 1997 uit op 2,2 procent te gen 1,4 procent in het voor gaande jaar. In het westen lag die duidelijk hoger dan in het oosten, de vroegere DDR. Het westen boekte 2,2 procent groei tegen 1,3 procent in 1996. Het oosten bleef steken op een groei van 1,6 procent, vergeleken met 1,9 procent over 1996. De motor van de Duitse eco nomie was opnieuw de ex port, die met 10,7 procent groeide. De particuliere con sumptie bleef met een stij ging van 0,2 procent zwak. Kohl Bondskanselier Kbhl re ageerde voor de radio ge mengd positief. Alle negatie ve prognoses zijn holle woorden gebleken, meende hij. „Iedereen moet toegeven dat Duitsland vorderingen maakt." Maar Kohl zei te moeten toe geven dat het langzaam gaat. Dat weet hij aan de impasse over de hervorming van het Duitse belastingsysteem. Omliggende landen zoals Ne derland, aldus de kanselier, hanteren lagere belastingta rieven. Buitenlandse beleg gers zullen dan alleen meer investeren in Duitsland als het enigszins loont. Het zwaarst De staat van de overheidsfi nanciën weegt het zwaarst bij de beslissing welke landen op 1 januari volgend jaar met de EMU starten. Maar ook infla tie, lange rente en wissel koersstabiliteit zijn van be lang. Begin mei beslissen de vijftien EU-leiders in Brus sel, op aanbeveling van de mi nisters van Financiën en na raadpleging van het Europees Parlement, over de samen stelling van de EMU-kop- groep. Eerder deze week bleek dat Spanje, Portugal, Oostenrijk, Luxemburg en Ierland vol doen aan deze twee belangrij ke EMU-eisen. Nederland, telt 75.000 monumenten, de Dikke Toren in Zierikzee is er één van. (Foto: Marijke Folkertsma) AMERSFOORT (ANP) - Staatssecretaris Nuis van Cultuur opent op 12 maart in Amersfoort het Jaar van het Monumentenonderhoud. Eigenaars van monumenten wordt dan gewezen op de noodzaak van preventief on derhoud om zo verval van belangrijke cultuurhistori sche objecten te voorkomen. Aanleiding tot de speciale activiteiten is het 25-jarig bestaan van de stichting Fe deratie Monumentenwacht Nederland. Deze organisatie inspecteert met zo'n vijftig busjes dagelijks monumen ten om eventueel verval tij dig te kunnen vaststellen. Ruim 12.000 monumenten zijn bij de stichting aange sloten. Nederland kent bijna 75.000 erkende monumenten. In het jaar 2000 is dat aantal met ongeveer 25.000 toegenomen. Momenteel selecteert een speciale groep deskundigen gebouwen of andere objecten die nog op de monumenten lijst kunnen komen. Matig onderhoud vormt vol gens de organisatie van het speciale jaar een wezenlijk gevaar voor het monumen tenbestand. DEN HAAG (ANP) - Een 41- jarige Haagse is donderdag avond tegen middernacht be roofd van een tas met daarin enige tienduizenden guldens en persoonlijke bescheiden. De vrouw had haar auto ge parkeerd op de 2de Schuyt- straat. Op het moment dat ze uitstapte, haar tas pakte en haar auto wilde afsluiten, greep een onbekende man haar tas vast. De vrouw zette het op een gil len. Ze liet de tas pas los na dat de overvaller haar een paar keer in haar gezicht had geslagen. Vier voorbijgangers grepen niet in. De politie vermoedt dat ze bang waren dat de da der een wapen bij zich had. Waarom /-de vrouw zoveel geld bij zich had, is bij de po litie niet bekend. WASHINGTON (RTR/ANP) - De vliegramp met een Italiaanse skicabine begin deze maand is te wijten aan de piloot. Dat staat in een onderzoek van de Amerikaanse marine dat de tv-omroep NBC donderdag heeft aangehaald. Het Amerikaanse verken ningsvliegtuig raakte.-op 3 februari de kabel vah een skicabine tijdens een vlucht door het Dolomietengeberg te. Daardoor stortte een ski cabine neer. Er vielen twin tig doden, onder wie een Nederlandse vrouw. De onderzoekers stellen vast dat de piloot op slechts 120 meter hoogte vloog, ter wijl de minimale vlieghoog te in het gebied 160 meter is. De piloot zag de kabel op het laatste moment en pro beerde die nog te ontwij ken, maar toen was het te laat. De vier bemanningsleden weigeren tegenover de on derzoekers uit te leggen waarom ze zo laag vlogen. Zij kunnen worden ver volgd voor de ramp. Eerder hadden Italiaanse militaire onderzoekers al vastgesteld dat de piloot was afgeweken van het vluchtplan. Ook bleek dat de Amerikaanse vliegers verouderde kaarten van het gebied gebruiken waarop niet alle kabelbanen staan. BEEK (ANP) - Een meerderheid in de gemeenteraad van Beek heeft donderdagavond burgemeester A. van Goethem gevraagd meteen op te stappen. Aan leiding was het rapport over de financiële handel en wandel van de burgervader. In opdracht van de raad on derzocht het bureau VB/De- loitte en Touche of Van Goet hem privé-uitgaven had gedaan op kosten van de ge meente en of hij onterecht parkeergelden had gedecla reerd.Volgens het rapport zijn er diverse onduidelijkhe den in de declaraties van Van Goetem. De burgemeester stelt dat het rapport hem juist vrijpleit. Hij wil dan ook niet direct opstappen. De burge meester heeft al aangekon digd vanwege gezondheids problemen per 1 mei zijn functie neer te zullen leggen. De onderzoeksopdracht werd verstrekt naar aanleiding van publicaties in Dagblad de Limburger eerder deze maand. Daarin werd de bur gemeester beschuldigd van onterechte declaraties. De fraude zou enkele duizenden guldens bedragen. Volgens de vertrekkende burgervader zijn met het rapport de aantij gingen over zijn vermeende malversaties ontkracht. Uit het onderzoek blijkt volgens hem alleen dat hij in de laat ste vijf jaar 91 gulden ten on rechte heeft gedeclareerd. Hij heeft dat eerder ook al toege geven en het bedrag inmW- dels terugbetaald. ROTTERDAM (ANP) - De po litie van Rotterdam heeft in een woning in Den Haag een verdachte van de schietpartij in de metro van twee weken terug aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Spijkenisse. Hij werd donderdag opgepakt, zo maakte de politie vrijdag be kend. De schietpartij vond plaats op vrijdag 13 februari. Twee mannen begonnen in de me tro op elkaar te schieten. Drie mensen raakten gewond. Toen de metro stopte op sta tion Maashaven, verlieten de twee nog steeds schietend het voertuig. Op het perron raak te nog iemand gewond. Bui ten het station werd een vijf de persoon neergeschoten. De politie kwam achter de identiteit van de verdachte aan de hand van diverse ge tuigenverklaringen. De man wordt nu gehoord maar heeft nog geen verklaring afgelegd. MISLEIDEND AMSTERDAM (ANP) - De Re- clame Code Commissie vindt dat drogisterij het Kruidvat misleidende reclame heeft ge maakt voor een cd van James Last. Suske en Wiske "de vogels der goden' door Willy Vandersteen *7* Verwachting i/m dinsdag 3 maart WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 10% Kans op neerslag 80% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 5 graden Windkracht west 7 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 60% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 4 graden Windkracht west 6 Dinsdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 7 graden Windkracht west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 28febr. Zon op 07.28, onder 18.15 Maan op 08.23, onder 20.51 1 maart Zon op 07.26, onder 18.17 Maan op 08.52, onder 22.12 2 maart Zon op 07.24, onder 18.19 Maan op 09.22, onder 23.31 Eerste kwartier: 5 maart (09.42) HET WEEROVERZICHT DE BILT - De winter laat dit weekein de op de valreep van zich spreken. Dat vinden we terug in buien en temperatuur. De komende nacht vallen er al buien, de meeste nog met regen, en het koelt af tot onge veer 5 graden. Morgen overdag krijgen de buien een meer winters karakter, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Ze komen in talrijke hoeveelheden voor en het kan al flink koud aanvoelen, ook al tipt de temperatuur nog aan de 6 graden. De forse wind maakt het extra koud. Die waêiit uit het westen tot noordwesten, boven land vrij krachtig, 5 bft, aan zee en op IJs- selmeer hard, 7 bft. Zondag gaat het op dezelfde voet door, met als enige verschil dat het nog wat kou der wordt, 's Nachts daalt de tem peratuur tot onder het vriespunt, 's middags wordt het krap aan 5 gra den. Na het weekeinde neemt de buiigheid wat af en gaat de tempe ratuur omhoog. LONDEN (ANP) - Vrouw- tjespinguins blijken zeer bedreven in het oudste be roep ter wereld, zo blijkt uit een onderzoek van Britse zoölogen. Ze bie den mannetjes hun seksu ele gunsten in ruil voor stenen. Het is de eerste keer dat dergelijk hoerig gedrag bij dieren is geconsta teerd, aldus dr. Fiona Hunter van de universi teit van Cambridge tegen over de BBC. Ze heeft vijf jaar lang het paringsge drag van de pinguins be studeerd op Ross Island, zo'n 1500 kilometer van de Zuidpool. Inzet van het minnespel zijn stenen waarmee de vrouwtjes een nest kun nen bouwen. Hunter: „Stenen zijn een schaars goed en zijn daarom het zelfde als harde valuta voor ons". ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. va n den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V2%B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2