Ravage op de N59 r ZIERIKZEESCHE UÊ i NIEUWSBODE H Wilde westen in de Kop van Schouwen Het is Van b reisburo vein oeveren "DAT DAT KRANTJE VERDWIJNT, VIND IK HEEL ERG" dé krant van schouwen - duiveland! Doorrijden na aanrijding in Zierikzee Te weinig duurzaam bouwen Drankrijder aangehouden Auto in beslag genomen Lichtgewond na aanrijding Nieuwe organisatiestructuur Oosterscheldeziekenhuizen ZIERIKZEESCHE ÖJIEUWSBODE VRIJDAG 27 FEBRUARI 1998 153e JAARGANG NR 26340 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Het is nu tijd om te vakantie boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 Alle triestigheid gaat op de duur toch over in een zoete herinnering. Maurits Sabbe 2 MONETAIRE UNIE Duitsland, Frankrijk en Italië voldoen aan norm voor monetaire unie. 3 HORECA Er komt toch een horeca-voorziening bij het Recreatief Milieu Centrum. 5 TOTAALTHEATER Jongeren theatergroep Zierik debuteren met totaaltheater-voorstelling in Mondragon. 9 VOLLEYBAL Bruse volleybalheren Kwiek bereiken halve eindstrijd bekertoernooi. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's (LnO-medewerkster over teloorgang Nieuwsbode) Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland. met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving èf 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 I HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10.00 Naam Dhr./mevr. I Adres I Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschnjving uw bank-/gironummervermelden: II II lII II II II II Plaats: Geb.datum Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. I Qp| Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. 4 Meningen over de toekomst van de regionale nieuwsvoorziening verdeeld 'Zwarte dag voor regio' SCHOUWEN-DUIVELAND - „Een zwarte dag," vat LnO-medewerkster Ans Flikweert samen. Het nieuws dat de Zierikzeesche Nieuwsbode verdwijnt, sloeg gisteren - zowel binnen als buiten LnO drukke rij uitgeverij - in als een bom. Iedereen is het er over eens dat hiermee een einde komt aan een uniek stuk je regionale geschiedenis. Wat het echter op termijn voor de nieuwsvoorziening op Schouwen-Duiveland betekent, daarover lopen de meningen uiteen. Onderzoek naar haalbaarheid BURGH-HAAMSTEDE - Zeven recreatiebedrij- ven in de Kop van Schouwen gaan onderzoeken of het mogelijk is groepsaccommodaties aan te leg gen rond het thema country western. In het kader van de platte landsvernieuwing heeft de provincie 28.500 gulden sub sidie toegezegd aan het ini tiatief. Dat geld is bedoeld voor de ontwikkeling van het concept en het in de markt brengen van het idee. Bij de groepsaccommoda ties wordt uitgegaan van een thematische inrichting van zeven verspreid liggen de terreinen. Te denken valt aan de aanwezigheid van paarden en een kampvuur en ook het personeel zou zich in country western stijl moeten kleden. Per be drijf zal worden gekeken hoe de omgeving buiten kan worden ingevuld. De aan wezigheid van water kan bijvoorbeeld leiden tot een heel andere inrichting dan een accommodatie in een bosrijk gebied. Per accom modatie is een investering vereist van 250.000 gulden. Ieder onderkomen zou plaats moeten bieden aan zo'n twintig personen. Uit onderzoek moet blijken of het aantrekkelijker is om apparte gezinsonderko mens in het gebouw te huis vesten of dat er slaapzalen moeten komen voor groe pen, "bijvoorbeeld scholie ren. Intitiatiefnemer van het project is Herman van Oost van camping De Wijde Bliek. Eerder presenteerde hij al het fenomeen Cam- pinglodges. Dit zou de toe rist een Schouws 'huis-op- de-prairiegevoel moeten geven. Ook voor de ontwik keling van dat initiatief hebben de ondernemers subsidie gekregen van de provincie. Die heeft voor deze derde en laatste sus- idiëringsronde van projec ten op het gebied van platte landsvernieuwing elf projecten geselecteerd. Er is in totaal 326.500 gulden be schikbaar. ZIERIKZEE - Een 48-jarige inwoner van Zierikzee deed bij de politie aangifte van doorrijden na aanrijding. De personenauto, die gepar keerd stond op de parkeer plaats aan de Gasthuisboom gaard, achter supermarkt Albert Heijn in Zierikzee, raakte aan de voorzijde be schadigd. De aanrijding vond donder dag plaats tussen 16.30 en 16.45 uur. MIDDELBURG - Volgens GroenLinks doen veel Zeeuw se gemeenten te weinig moei te voor het duurzaam bou wen. Dat schrijft de partij in een brief aan colleges, gemeente raden, gedeputeerde- en pro vinciale staten Zeeland. ,,Voor een aantal gemeenten en woningbouwverenigingen lijkt het convenant Duur zaam Bouwen te vrijblijvend en een 'papieren letter' aldus GroenLinks. BRUINISSE - Een 49-jarige inwoner van Roosendaal werd in de nacht van donder dag op vrijdag op de N59 bij Bruinisse door de politie aan gehouden omdat hij met te veel op achter het stuur zat. Uit de blaastest op het poli tiebureau in Zierikzee bleek dat de man 365 ug/1 alcohol in zijn bloed had. Maximaal toe gestaan is 220 ug/1. Hij kreeg een rijverbod van drie uur op gelegd en een dagvaarding uitgereikt. Hij zal zich zich te zijner tijd tegenover de rech- ter moeten verantwoorden voor zijn gedrag. BRUINISSE - De auto van een 35-jarige inwoner van Middelburg werd in de nacht van donderdag op vrijdag op de N59 bij Bruinisse door de politie uit het verkeer geno men wegens enkele gebreken. Het voertuig zal een tech nisch onderzoek ondergaan. Bovendien bleek dat de man nog voor duizend gulden aan boetes moest betalen. Als hij die betaald heeft, krijgt hij de auto terug. WILHELMINADORP - Een 23-jarige automobilist raakte in de naclit van donderdag op vrijdag lichtgewond bij een eenzijdig ongeval op de Del taweg in Wilhelminadorp. Hij reed vanuit de richting Zierikzee naar Goes en raakte ter hoogte van de kruising Langeweg bij Wilhelmina dorp de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg over de kop eh kwam op zijn kop te recht op de parallelweg van de Deltaweg. De man werd ter observatie opgenomen in het Oosterscheldeziekenhuis is Goes. Het voertuig werd zwaarbe- schadigd met een takelwagen weggesleept. HET WEER In het algemeen veel bewolking met vooral overdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Min. temp. rond 5, middagtemp. ongeveer 6 graden. Wind in de loop van de middag ruimend van zuidwest naar noordwest, vrij krachtig, 5, aan de kust krachtig tot hard, kracht 6 tot 7. Minder management, kortere wachttijden „De Nieuwsbode verdwijnt? Daar sta ik helemaal perplex van," is de eerste reactie van D66-raadslid R. Geluk. Ze be treurt het dat de zelfstandige regionale krant verdwijnt, maar is wat de toekomstige nieuwsvoorziening betreft niet somber gestemd. „De PZC brengt breder nieuws. Wat die krant nu aan Schou wen-Duiveland doet is te wei nig, maar als dat wordt uitge breid hoop ik dat dat de nieuwsvoorziening in de toe komst toch vooruit zal hel pen. Je krijgt dan een comple ter beeld," voorspelt Geluk. H. Stegenga, Schouwen-Dui- velands redactiemedewerker van de PZC, betreurt vanuit journalistiek oogpunt het wegvallen van de concurren tie. „Jammer. Het gaat ten koste van de pluriformiteit, want er was tot nu toe altijd sprake van een gezonde con currentie en dat houdt je scherp." Toch ziet ook hij de toekomst wat de kwaliteit van de nieuwsvoorziening be treft positief tegemoet. „We gaan natuurlijk niet insla pen. Je hebt het tenslotte alle maal zelf in de hand Volgens medewerkster Flik weert gaat er echter wel dege lijk iets verloren. „Veel men sen lezen zowel de PZC als de Nieuwsbode, maar dit was natuurlijk echt onze krant. En dat dat krantje verdwijnt, Slechts lichtgewonden bij groot verkeersongeval ZIERIKZEE - Bij een verkeersongeval op de N59 bij Zierikzee zijn gisterenmiddag rond 13.15 uur drie lichtgewonden gevallen. De ravage die het ongeval - waarbij twee personenauto's en een vrachtauto be trokken waren - veroorzaakte, was echter groot. Het ongeluk gebeurde tussen de verkeerslichten en de ro tonde. De weg werd gedurende drie uur afgesloten voor het ver keer, dat werd omgeleid. De drie voertuigen zijn alle rijp voor de sloop en werden door twee bedrijven weggetakeld. Door een nog onbekende oor zaak raakte een personen auto, bestuurd door een 52-ja- rige bestuurster uit Zierikzee op de weghelft voor het tege moetkomende verkeer. Een vrachtauto, bestuurd door een 19-jarige man uit Opij- nen, werd linksonder de laad ruimte geraakt. De personen auto tolde hierbij rond en de vrachtauto werd door de klap zodanig geraakt dat de lin- kerwielen loskwamen en de vrachtauto dreigde te kante len. De bestuurder hield zich aan het stuur vast, maar kon niet voorkomen dat de vrachtwa gen al kantelend op de ver keerde weghelft terecht kwam. Daar kwam een personenauto uit de richting Bruinisse de vrachtwagen te gemoet. Een 51-jarige Mont- foorter, bestuurder van de au to, reed tegen het dak van de vrachtauto. De vrachtwagen kwam zodoende weer op zijn wielen en schoof vervolgens over het fietspad de bosscha ge richting de Van Veenlaan in. Door de tweede klap werd de chauffeur van de vrachtau to door de voorruit naar bui ten geworpen. Hij hield aan het voorval slechts een kleine wond aan zijn hand en wat spierpijn over. De bestuurster van de eerste personenauto werd met de ambulance overgebracht naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee, waar een breuk aan een mid denvoetsbeentje werd gecon stateerd en wat kleine wond jes in het gezicht, afkomstig van glas. De bestuurder van de tweede auto werd gered door de air bags die hun werk deden. Ook hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar slechts wat kleine wonden werden geconstateerd. De politie in Zierikzee heeft samen het het Bureau Tech nisch Onderzoek van de poli tie Zeeland een onderzoek ingesteld en maakt proces verbaal op. Her en der verspreid liggende brokstukken en overdwars staande auto's zorgden er gisteren voor dat de N59 na een verkeersongeval een tijd lang was afgesloten. (Foto: Marieke Mandemaker) Pittige buien ZIERIKZEE - Het Oosterscheldeziekenhuis in Goes wil meer gebruik maken van de operatiekamer van het Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee en er moet vaker uitwisseling van personeel plaatsvinden. Dat zijn twee uitvloeisels van de reorganisatie binnen de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen. Met ingang van maandag Cverkt de stichting, waar ook het Rode Kruis Ziekenhuis deel van uit maakt, met een nieuwe organisatiestructuur. Doel is om de wachttijden voor de patiënten te verkor ten. „We hadden en hebben een goed functionerende rönt- genafdeling, een goed wer kend lab en een uitstekende polikliniek, maar de onder linge samenwerking was on voldoende. Met de reorgani satie willen we het zorgproces effectiever laten verlopen," aldus P. Bouw man, voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting. valt voor hen het leidingge vende gedeelte weg. Anderen worden om- of bijgeschoold." Volgens Bouwman was het sociaal plan de afgelopen tijd wel aanleiding voor onrust binnen de organisatie. „Het was voor velen nog niet dui delijk waar ze terecht zouden komen. Het is ook niet zo dat meteen vanaf 2 maart de verbeterin gen merkbaar zullen zijn. Een andere manier van samen werken kan slechts worden bereikt via een langzaam pro ces." Door het personeel op de werkvloer meer verantwoor delijkheden te geven zijn minder managementfuncties nodig. Van de voorheen 85 ka derfuncties zijn er na de reor ganisatie nog 35 over. In overleg met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. Ontslagen zijn hierdoor uit gebleven. Bouwman: ,,Veel mensen kunnen hun functie blijven uitoefenen, alleen vind ik heel erg. Het is een stuk van jezelf en dat geldt ook voor een deel van de be volking van Schouwen-Dui veland." Ook WD-raadslid H. Goomans betreurt het ver dwijnen van het puur regio nale medium. „Het leeft, dat merk ik bij de ondernemers ook. En ik vrees dat het fami lieaspect hierdoor sterk zal vervagen." Managementfuncties Advertentie Voor de meesten kwam het nieuws gisteren als een vol slagen verrassing. „Ik sta er van te kijken, want ik wist totaal niet dat dit speelde," zegt RPF-raadslid J. van den Berge. Coomans sluit zich hier bij aan. „Misschien als we hier eerder in waren ge kend, dan hadden we de mo gelijkheid gehad hierover te beraadslagen en hadden we er misschien ook nog wel iets aan kunnen doen. Een voor deel is overigens wel dat het zonder ontslagen verloopt, maar ik vind het op zich ver schrikkelijk." Gaarkoken Dat werkgelegenheidsaspect wordt door voormalig LnO- directeur D. van 't Leven hoog aangeslagen. „Want ik vind het vooral triest voor de mensen die er zo bij betrok ken zijn." Volgens hem is het besluit echter ook een kwes- Het nieuws over het op termijn verdwijnen van de Zierikzeesche Nieuwsbode sloeg gistermiddag in als een bom. (Foto: Marieke Mandemaker) tie van realiteit. „Iedereen vindt het zo belangrijk, maar als het er op aankomt laten ze je ook in je sop gaarkoken. Dan hadden mensen maar een abonnement alleen moeten nemen, in plaats van met z'n zessen. En dat geldt eigenlijk ook voor de gemeente, die al tijd veel aan die krant heeft gehad. Door het weghalen van de gemeenteadvertentie hebben ze de nek toch weer wat verder omgedraaid." Dat ook de lezers de overna me om uiteenlopende redenen betreuren, bewees het tele foontje van een abonnee uit de Westhoek. „En die leuke jongens die de krant bezor gen. Komen die dan ook niet meer?," vroeg zij zich af. Werknemers van LnO druk kerij uitgeverij en lezers van de Zierikzeesche Nieuwsbode werden gisteren op de hoogte gesteld van de op handen zijn de overname door de PZC. Di recteur W. de Pagter reisde 's middags af naar het Zierik- zeese bedrijf om de betrok ken werknemers nader "in formeren. Alle zesentwintig mensen die deel uitmaken van de uitgeverij krijgen werk aangeboden binnen de Wegenerorganisatie. De PZC- directie is van plan het kan toor in Zierikzee uit te breiden tot zo'n vijftien werkplaatsen. Een gedeelte van de werknemers komt in Vlissingen te werken. Zes plaatsen gelden als bo ventallig. Voor deze mensen zal een werkplek worden ge zocht in Axel, Rotterdam of Den Haag. In plaats van de Nieuwsbode verschijnen in de toekomst dagelijks twee extra Schouwen-Duivelandse pagina's in de PZC.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1