Waterschapsverkiezingen woensdag 4 maart 1998 Openingstijden stembureaus Alle stembureaus zijn open van 8.00 tot 20.00 uur. Waar u moet stemmen, staat op uw oproepkaart Verklezi%sadvertentie van waterschap Zeeuwse Eilanden 1 Samenstelling toekomstige algemene vergadei 1 Waterschap Zeeuwse Eilanden r Vier kiesdistricten Het waterschapsgebied is verdeeld in vier kiesdistricten: Schouwen-Duiveland, Tholen/Sint Philipsland, Zuid- Beveland en Walcheren/Noord-Beveland. U kiest dus de ménsen, die namens uw regio kandidaat staan. Personenstelsel Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een algemeen bestuur bestaande uit 35 leden. De zetelverdeling over de vier categorieën staat vast. De uitslag van de verkiezingen .heeft hierop geen invloed. Uw stem bepaalt welke personen die zetels gaan beid eden. Elke kandidaat heeft een vaste plaats vervanger. U kiest hen als koppel. Kandidatenlijsten Wie de kandidaten yoor de waterschapsverkiezingen zijn, staat in Waterstand Verkie zingskrant die de PTT vorige week huis-aan-huis heeft bezorgd. U vindt er ook uitvoeri ge informatie over het kiesstelsel, dat anders is dan bij andere overheidsinstanties. Meerdere stembiljetten Op uw oproepkaart staat aangegeven voor welke catego- rieën u mag stemmen. Dat kunnen er meerdere zijn. In dat geval ontvangt u voor elke categorie een apart stem biljet. Voorlopige einduitslag in de ^kleine uurtjes la 20.00 uur kan het tellen van de stemmen beginnen. De eerste resultaten zullen omstreeks 21.30 binnenkomen bij het hoofdkan toor in Goes. De voorlopige einduitslag verwachten we echter niet vóór middernacht. U kunt de tussenstanden, de Niet voor niets gaan de waterschapsverkiezingen 1998 onder het motto 'Kies persoonlijk'. Wij willen ermee berei ken. dat de opkomst bij onze verkiezingen groter wordt. Die zou even groot moeten zijn als bij andere overheden, zoals gemeenten of Rijk. Ook het waterschapswerk is immers in ieders belang. Wanneer u meebepaalt wie er in het bestuur komen, kunt u er invloed op uitoefenen. Onbekend maakt onbemind. Ons voorlichtingsbeleid is er dan ook de laatste jaren steeds meer op gericht u te infor meren over ons werk. Een voorbeeld is de maandelijkse rubriek Waterstand in de huis-aan-huisbladen. Met het oog op de verkiezingen heeft u inmiddels twee keer de waterschapsverkiezingskrant ontvangen, waarin uitvoerig wordt ingegaan op ons verkiezingsstelsel. Het gaat om een personenstelsel. daar slaat het tweede woord in het motto Kies persoonlijk' op. Dc beurt is nu aan u! Ga op 4 maart vooral stemmen en kies de persoon, van wie u denkt dat hij of zij uw belan gen het beste kan behartigen. W.A. Gosselaar. dijkgraaf Het kiesstelsel in het kort - Het principe belang-betaling-zeggenschap is de grondslag voor het kiesstelsel van een waterschap. Het komt erop neer, dat iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, daarvoor betaalt en op grond daarvan kiesrecht heeft. - Sterke waterkeringen, goede en veilige plattelandswegen, een goede beheersing van het waterpeil, het zuiveren van het afvalwater en het bewaken en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte water: dat is grofweg het takenpakket van het waterschap. - Volgens de Waterschapswet zijn er vier categorieën belanghebbenden Categorie Schouwen- Tholen/ Zuid-Beveland Walcheren/ Totaal aantal Duiveland Sint Philipsland Noord-Beveland zetels Ongebouwd 1 2 I- 2 6 Gebouwd 1 1 3 3 8 Ingezetenen 1 1 5 8 Bedrijfs 1 1 2 '2 6 gebouwd* Totaal 4 4 12 15 35 De bestuurders in de categorie bedrijfsgebouwd worden indirect gekozen; de leden van de Kamer van Kpophandel en Fabrieken kiezen hen op 4 maart. J9MH opkomstpercentages, kortom het hele proces volgen op diverse beeldschermen in de grote vergaderzaal van ons hoofdkantoor. We blijven namelijk open tot de laatste resultaten binnen zijn en we de voorlopige eind uitslag bekend kunnen maken. U bent van harte wel kom. Vaststelling verkiezingsuitslag Op vrijdag 6 maart maakt de dijkgraaf van waterschap Zeeuwse Eilanden de definitieve uitslag van de verkie zingen bekend. Dat doet hij in een openbare vergade ring, die om 10.00 uur plaatsvindt in het hoofdkantoor in Goes. Ook deze vergadering kunt u bijwonen. te onderscheiden: ingezetenen, eigenaren van landbouwgrond of natuurgebieden (ongebouwd), eigenaren van huizen of gebouwen (gebouwd) en degenen die op grond van een zakelijk of persoonlijk recht gebouwen in gebruik hebben als bedrijfsruimte (bedrijfsgebouwd). - Die vier categorieën betalen het waterschap belastingen voor het uitvoeren van de taken: de omslag (ingezetenen, ongebouwd en gebouwd) en de verontreinigingsheffing (ingezetenen en bedrijven). - Zij hebben op grond daarvan het recht te kiezen welke vertegenwoordigers er namens hun belangencategorie in het algemeen bestuur van het waterschap moeten komen. Verkiezingen waterschap en gemeente op dezelfde datum De verkiezingen van waterschap en gemeente vallen op dezelfde dag. Ze worden - op één uitzondering na - in het zelfde gebouw gehouden. Middelburg. Veere en Schouwen- Duiveland hebben de gemeenteraadsverkiezingen al achter de rug. Daar zijn alleen waterschapsverkiezingen. I Zeeuwse Eilanden: de cijfers spreken voor zich oppervlakte 97.000 ha inwoners 260.000 gemeenten 10 waterkeringen 385 km wegen 2257 km waterlopen 7050 km gemalen 65 vervuilingseenheden 400.000 afvalwaterzuiveringsinstallaties 15 rioolpersgemalen 90 rioolpersleidingen 309 km begroting 1998 107.000.000,- leden algemene vergadering 35 leden dagelijks bestuur 5 dijkgraaf 1 personeelsleden 397 Inlichtingen Wilt u nadere inlichtingen of een extra exemplaar van Waterstand Verkiezingskrant, dan kunt u bellen met de afdeling Communicatie van het waterschap. (0113)241209. Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77. 4461 GL Goes (01 13)241000

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 10