Hulp en uitwisseling in toernee verweven Campagne fietsen opnieuw van start Derde editie palingroken Op weg naar de toekomst Watermusic' met Hollandse pop en Tsjechische muziek MEDIA - OVERZICHT Frisse lucht Humanitas ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE De Tsjechische volksmuziekgroep Trdlo. ZIERIKZEE - Culturele uitwisseling en hulpverle ning zijn de pijlers van de actie Watermusic. Dins dagavond traden in het kader van Watermusic het Tsjechisch jeugdorkest uit Pardubice, de Tsjechische volksmuziekgroep Trdlo en het Zierikzeese Popkoor Blaaat op in Theater Mondragon. Eerder die dag ga ven de Tsjechische gasten ook een kort concert in V erpleeghuis Corneliastichting. De Stichting Hart van Euro pa nam het initiatief tot deze actie ten behoeve van het ge bied Moravië, dat in de zomer van 1997 door watersnood werd getroffen. Voorzitter van Hart van Europa is Bert Kisjes, horeca-ondernemer in i Wijk a$n Zee, die zich al jaren inzet voor culturele uitwisse lingen-tussen Tsjechië en Ne derland. Kisjes werd door Will Spoor 'de vader van het Nederland se straattheater' opmerk zaam gemaakt op de ernstig getroffen dorpen in Moravië. Samen stelden Kistjes en Spoor een actieplan op, waar van de culturele uitwisseling een belangrijk onderdeel vormt. Toernee Zij besloten een toernee op touw te zetten langs enkele plaatsen in Nederland, die in de afgelopen vijftig jaar zelf de gevolgen van het water hebben ondervonden. In Zee land werden Zierikzee en Kruiningen aangedaan. Voorafgaand aan deze toer nee brachten de twee Tsjechi sche muziekgroepen rond Kerstmis ook een bezoek aan Nederland en bij die gelegen heid werd een cd opgenomen, die nu tijdens deze toernee wordt verkocht. Met de op brengst van die verkoop wor den eerst de kosten van deze toernee gedekt en het geld dat overblijft komt ten goede aah de getroffen dorpen in Mora vië. „Daar zijn nog heel wat geld en middelen nodig," zo liet presentator en vrijwilliger van de Stichting Hart van Eu ropa, Erik Bakker, dinsdag middag in de Corneliastich ting weten. Samen met Debora VoUebregt, violiste en eveneens vrijwilligster van de stichting, begeleidt hij deze toernee. Vollebregt laat desgevraagd weten over het algemeen veel medewerking te hebben ge kregen bij de organisatie. Vooral over de enthousiaste inzet van cultureel beleids ambtenaar B. Stuit op Schou- wen-Duiveland is zij zeer te spreken. In Zierikzee werd het gezelschap onthaald met een gastvrije ontvangst en een Zeeuwse maaltijd in de Corneliastichting. Verder was er de spontane medewer king van het popkoor Blaaat dinsdagavond tijdens het con cert in Theater Mondragon en - bij wijze van uitzondering - mochten de Tsjechische gas ten van dinsdag op woensdag ook in het theater blijven sla pen. Tenslotte dienen de ver blijfskosten zo laag mogelijk gehouden te worden. Slachtoffers In meerdere plaatsen in Ne derland worden concerten ge geven in verpleeghuizen. „Daar is bewust voor geko zen," zegt Vollebregt: „velen van de mensen, die daar nu wonen, waren jaren geleden slachtoffers van water snood." Zo wordt deze week ook een bezoek gebracht aan verzor gingshuis Elim in Ochten en ziekenhuis Rivierenland in Tiel, die drie jaar geleden ont ruimd moesten worden we gens de dreigende waterover last in het gebied rondom de grote rivieren. Ook voor een optreden bij een vestiging van McDonalds in Kapelavezaath is bewust ge kozen. „Dat deed dienst als uitvalsbasis voor brandweer en andere hulpverleningsor ganisaties," vertelt Volle bregt. De toernee ging maandag van start en duurt tot en met za terdag. In de meeste plaatsen worden op drie verschillende locaties optredens verzorgd. Alle concerten zijn gratis toe gankelijk. Ten behoeve van (Foto: Marijke Folkertsma) de actie Watermusic worden er collectes gehouden en de verdere opbrengst moet dus uit de cd-opbrengst komen. Het uit ruim twintig jongeren bestaande jeugdstrijkorkest onder leiding van dirigent Karei Prorok speelt werken van bekende componisten als: Ivanic, Tuma, Shostako vich, Bach, Tartini, Vivaldi en Britten. Het repertoire van de Tsje chische volksmuziekgroep Trdlo bestaat hoofdzakelijk uit folkloristische volklied jes. De leden van Trdlo bespe len klarinet, blokfluit, gi taar, viool en contrabas. De teksten van de liedjes draaien in de meeste gevallen om de liefde en over de geneugten van het minnekozen. ZIERIKZEE - De campagne Fiets naar je Werk gaat op 1 april weer van start. Op Schouwen-Duiveland deden in 1997 26 ambtenaren mee, waarbij gemiddeld een afstand van ruim 1000 kilometer werd afgelegd. De ambtenaren haalden hiermee 840 gulden op. De gemeente Borsele fietst al enkele jaren aan kop, aldus de berichtgeving in Cosmora- ma Nieuwsbrief. Met een hoog deelnemerspercentage van 36 procent - tegenover 8 procent op Schouwen-Duive land - trapten de gemeente lijk ambtenaren in Borsele 754 gulden bij elkaar. De ge middelde afstand bedroeg 837 kilometer. Slechts zeven van de dertien gemeenten sponsoren hun fietsende me dewerkers. Het verzamelde geld is bestemd voor de bouw van een duurzame water krachtcentrale in Bhutan. De gemeente Goes sleepte in 1997 een nominatie voor de Delta Fiets Award in de wacht. Dat is een prijs voor bedrijven die het woon-werk- fietsen extra stimuleren. Aan de hand van de resultaten van het afgelopen jaar kun nen gemeenten voor dit jaar opnieuw hun doelstelling be palen. De bedoeling is met de actie Fiets naar je werk het goede voorbeeld te geven. Ideaal uitgangspunt is dat in dit jaar minstens een kwart van de ambtenaren meedoet en dat gemiddeld een streef- afstand van duizend kilome ter per deelnemer wordt be haald. Donderdag 26 februari NEDERLAND 1 18.00 uur The nanny. 18.29 uur Get the picture. 19.00 uur Fast forward. Jon gerenmagazine over ergernis sen, idealen, acties, sentimen ten en solidariteit. 19.29 uur Haagse klasse. Re portageserie over een basis school in de Schilderswijk in Den Haag. Afl.: De klas van meester Lap. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. Presentatie: Liesbeth van der Kruit. 21.00 uur NOS-Weerover- zicht. 21.07 uur Het andere gezicht. Van binnen naar buiten. Por tret van Joke Hoeflaak, een ex-gedetineerde vrouw. 21.43 uur Onder vuur. 22.34 uur Wilde Ganzen. 22.42 uur New York Police. Amerikaanse politieserie. Afl.: Caulksmanschip. Diana wordt wakker in het bed van Jimmy Liery, terwijl Simone en Sipowicz de moord op een Poolse onderzoeken. 23.30 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: Dog bi tes Cliff. Cliff is door een hond gebeten en eist een scha devergoeding. Hij kan echter geen woord uitbrengen wan neer hij de eigenaresse ziet. 23.54 uur Modern atheïsme. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Socutera. 19.02 uur Bassie en Adriaan. 19.11 uur Pluk de dag. 19.50 uur Schone schijn'. 20.20 uur De nieuwe Banana- split. Amusementsprogram ma met de verborgen camera. 21.02 uur TROS Tv show. 22.08 uur Aktua medisch. Me disch magazine. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om ca. 23.30 uur hét NOS-Journaal. 23.36 uur De beslissers. Dis cussieprogramma waarin topondernemers, politici en wetenschappers praten over de grote vrgen van onze tijd. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Geometrische fabels; 18.03 Bennie. 18.14 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Verdwa len. 18.29 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.42 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.02 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Bou- langé. 19.22 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 19.55 uur Waskracht! Satiri sche actualiteiten. Presenta tie: Sanne Wallis de Vries en Thomas van Luyn. 20.23 uur Hertenkamp. Ze sluik over een gezin, en stel en een vrijgezel in een drie onder-één-kap drama. 20.50 uur Zembla. Actuele do cumentaire. 21.30 uur Met het mes op ta fel. Kennis-/blufquiz. Presen tatie: Joost Prinsen. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Kees Driehuis. 23.03 uur NOS-Den Haag Van daag. 23.25 uur Laat De Leeuw. Sa tire en amusements. Presen tatie: Paul de Leeuw. 00.15-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 MANTIS. 18.55 MaXi- maal 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 De X-Files. 21.25 Com bat. 22.25 De sterke arm. 23.00 The marshal. 23.55 History of rock 'n roll. 00.55 The lounge. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, sléchte tijden. 20.30 B.O.T.S. 21.30 Barend Van Dorp. 22.30 RTL Actueel: Pe ter R. de Vries misdaadver slaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.15 Sport nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Geld, roem geluk. 18.30 At tentie: Noodoproep! 19.00 5 in het land 19.25 Weer ver keer. 19.35 Kaartje uit Ameri ka. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Lover boy. 22.20 5 in het land. 22.45 Wie denken ze wel dat ze zijn. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtpro gramma. SBS6 18.10 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Medische detectives. Aansl. Trekking Lucky 10. 20.30 Die hard 2: Die harder. 22.35 Hart van Nederland/ Hart van de regio. 23.05 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 De Heeren van Amstel live. 23.35 De nachtrijder. 00.05 Jerry Springer. 00.55 Days of our lives. 01.45 Nacht- programmering: Actie nieuws. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt 20.00 Thuis. 20.25 Hon- derdsteboven. 21.00 De schrikkeljaren. 22.00 The great romances of the twen tieth century. 22.25 Panora ma. 22.59 KENO-uitslagen. 23.00 Journaal. 23.20 Weerbe richt. 23.25 Pacific Drive. 23.47-09.00 Doorlopende her haling van journaal en weer bericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Rare streken. 21.25 Per seconde wijzer. 22.00 TerZake. 22.30 Cham pions League Magazine. 23.00 Red Dwarf. 23.30-02.00 Door lopende herhalingen van Ter Zake. Vrijdag 27 februari NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 07.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal en 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-journaal. 09.08 uur De ochtenden. 09.56 uur Vinger aan de pols magazine. 10.31 uur NMO-programma. 11.02 uur Jos op 1. 11.57 uur NOS-Tekst tv. 12.33 uur NOS-Tekst tv. 15.14 uur Praktijkperikelen. 16.05 uur Jos op 1. 17.02 uur Alles kits. Met om 17.04 Robbedoes; 17.29 The adventures of Shirley Hol mes; 17.52 Alles kits kwis. NEDERLAND2 12.00 uur Agrarisch journaal. 12.15 uur Rail away. 12.45 uur Agrarisch journaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur Como dice. (Spaans voor beginners). 13.40 uur Omega. 14.30 uur Nederland zingt. 14.55 uur Gospelclip. 15.00 uur Spreekuur. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.10 uur Op weg naar Avon- lea. Canadese familieserie. Afl.: Een vriend in nood. Ceci ly King leert in het sanatori um Louie kennen waar ze goed mee kan opschieten. Sa men komen ze regelmatig in moeilijkheden. Louie wordt echter steeds zieker. 16.55 uur Het park. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.09 uur Uitzending politie ke partijen: GroenLinks. 13.12 uur Noorderlicht. 13.40 uur Barend Witte man. 14.05 uur Lingo. 14.26 uur Zembla. 15.04 uur Het Lagerhuis. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Laat De Leeuw. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. Melanie besluit om van school te gaan als ze hoort dat Andrew niet lang meer te leven heeft. Sa men met hem wil zij zijn laat ste droom verwezenlijken. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 Madison. 16.45 Sweet Valley High. 17.10 Paradise Beach. 17.35 Step by step. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Papa Bever. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Car toon express: Papa Bever. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Sonic the hedgehog. 13.30 Travelmagazine. 14.05 Natu re on track. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 12.45 Hart van Nederland. 13.10 De avonturen van T- Rex. 13.40 Goudkust. 14.10 Vakantie-tv. 14.45 Pacific Drive. 15.10 Days of our lives. 16.00 Malcolm Eddie. 16.30 Rabo Top 40. 17.35 Bru tale meiden. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Zuster Stefanie. 14.20 Hans Kazan. 15.10 Les favorites. 16.05 Matlock. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. BRT 2 09.00 KETNET Seabert. 09.25 Tschetan der Indianerjunge. 16.00 Samson Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Dis ney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Donderdag 26 februari 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Vrijdag 27 februari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zwemer. Program ma over de Zeeuwse taal met Jan Zwemer. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met om 12.31 uur: hét weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda:.' 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen, 16.03 uur Zeeuwse kringen, politiek café live vanuit D,e- safinado in Middelburg. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.33 uur Zeeuws Diep. Dis cussieprogramma live vanuit Desafinado in Middelburg met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30 en 17.30 NOS-nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Vrijdag 20 februari 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. Door K. van der Geest „Kijk dan toch eens „Tuintjes „En kijk hoe mooi de vruchten staan..." Haaitze Holwerda stapte over een omheininkje, nam een hand vol aarde en wreef die fijn tussen zijn vingers. „Goede grond grond', waarin iets kan groeien Zijn stem beefde. Moeke kreeg weer hoop, dat er ten langen leste toch een einde aan de reis zou komen. Hier moesten ze opnieuw een tehuis kunnen vinden. „En dan komt alles wel weer goed als God wil, komt dan alles wel goed..." Haar gezicht, dat rond en blozend was, straalde zelfs, toen de baas van de kwekerij, waar haar man en de jongens aan het werk zouden, hen met een vrachtauto halverwegen tegemoet kwam en naar een woonwa gen bracht, waar ze de eerste maan den, misschien zelfs jaren, onderdak zouden hebben. De wagen stond aan de steenachtige weg langs de voet van een heuvelrij achter de kwekerij en zag er goed on derhouden uit. Er groeiden wat vruchtbomen bij en er stond een haag van mimosastruiken omheen. Er was een tuintje met bloeiende planten en door dat tuintje een pad, dat moeke kon harken, zoals ze thuis de paadjes rond het huis ook elke week geharkt had. Er was zelfs een koperen knop aan de deur, die ze zou kunnen poet sen. Er was rust en stilte, een welda dige stilte, die ze zolang gemist had en waarin ze eens weer tot zichzelf zou komen. Ze had er de goede aarde onder haar voeten, Gods wijde hemel boven zich en de geur van bloemen om zich heen. Toen de baas, een dikke, gemoedelij ke Duitser, die haar verstond zonder dat ze een vreemde taal behoefde te spreken, haar de sleutel gaf, kreeg ze tranen in de ogen en keek ze tersluiks even naar Watse, die het' echter niet zag, want hij was buiten' de omhei ning van ruwe palen blijven staan. Hij kwam pas in een beter humeur, toen hij de volgende dag met de vrachtauto van de kwekerij heen en weer reed, steeds met een wagen vol kisten tomaten naar het station, waar ze overgeladen werden in goederen wagens door een paar forse Australi sche negers. De auto hotste en schom melde door de diepe kuilen en gaten in de slechte weg. Het stof stoof om hoog als een lange, dwarrelende wolk, die slechts langzaam optrok; het drong door de kieren en de open staande portierramen in de cabine, waar het als een roodbruine laag op het dashboard, op de leren kussens van de zittingen en op het stuur lag, maar dat hinderde hem niet. Hij reed goed en gemakkelijk. Kippen vlogen kakelend voor de wielen van de wa- gen opzij, als hij aan het eind van de weg naar het station een straat door ging en een zijstraatje insloeg om ver der over de landweg naar de kwekerij te rijden. Honden renden hem keffend achterna. Bij het station slenterden altijd troe pen kinderen, die hij liet meerijden, als hij zijn vracht tomaten had gelost. Hij remde soms zo plotseling en on verhoeds, dat de wagen schokkend en knarsend stilstond, om even een praatje te kunnen maken. Na een paar dagen kende bijna iedereen in Mount Isa hem al. Vrouwen en meis- jes.wuifden hem vrolijk na, als hij in een stofwolk voorbij raasde. Een paar oude mannen met grijze baarden, slappe vilthoeden op het eveneens grijze haar, die elke middag voor een van de laatste huizen van de stad, een logement, op de houten bank onder de veranda zaten, staken hun stokken omhoog en zwaaiden te gen hem. (wordt vervolgd) KRUININGEN - Frisse lucht. Zo heet de actie van Humani tas waarbij zij kinderen in so ciaal-economisch moeilijke omstandigheden van 25 juli tot en met 1 augustus vakan tie aanbiedt bij gastgezinnen in Zeeland. Die kinderen komen onder meer uit verouderde wijken of in een buurt waar geen speelruimte aanwezig, uit grote gezinnen met krappe behuizing, waarvan de ou ders ziek zijn of andere moei lijkheden hebben of waarvan het gezin een extra steuntje in de rug nodig heeft om proble men te overwinnen. De gastgezinnen zorgen zelf voor de dagindeling van de kinderen. Gezinnen kunnen zich aanmelden via telefoon 0113-382660. DIEFSTAL GOES - Een winkelier uit Goes deed bij de politie aan gifte van diefstal woensdag van honderd tubes tandpasta uit zijn winkel. De buit heeft een waarde van ongeveer 800 gulden. De politie stelt onder zoek in. Voor de derde achtereenvolgende keer vindt in Kerkwerve het Zeeuws kampioenschap pa lingroken plaats. Dit evenement staat ge pland op 30 mei rond de dorpsring. De deelne mers krijgen zes gemerkte wedstrijdpalingen in handen, waarvan zij er drie gerookt dienen in te leveren. De deelnemers zorgen zelf voor hun rookton en ander materiaal. R. Andries- sen uit Kloosterzande, winnaar van de editie 1997, verdedigt deze dag zijn titel. Gestreden wordt om de Waagbokaal, waarbij een des kundige jury zich buigt over de resultaten. Het kampioenschap valt samen met de grote rommelmarkt/actiedag van de Nederlands Hervormde kerk, die altijd veel publiek op de been brengt. De palingrookwedstrijden be ginnen om 9.00 uur.Deelnemers kunnen zich tot 15 mei aanmelden bij organisator Paling- Kwekerij Delta-Aal: 417539. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4