Senioren willen Akropolis Streep door woontoren bij Aquadelta Bruinisse COMMENTAAR 't Dolfijntje wil naar de vaste wal Overdracht Zuidvliet aan Museumhaven Zierikzee Wrevel over ontbreken groen rond vakantiepark Oprichting Stichting Gehandicaptenbeleid Ook verhuizing zeeaquarium Onderzoek naar levensloopbestendig comfortabel wonen in regio Raad van State kiest zijde van provincie Vijf stellingen ter sprake Staatssecretaris Vermeend aanwezig bij De Rode Kaart AGENDA DONDERDAG 26 FEBRUARI 1998 NR 26339 3 Het verstand is in conflict met het gevoel. Schouwen-Duiveland moet zijn eigen krant missen. En niet zo maar een krantje. De Zierikzeesche Nieuwsbode heeft bijna 154 jaar stand ge houden. De krant behoort hiermee tot de oudste van Ne derland en is het enige nieuwsblad dat nog ver schijnt in een frequentie van vier maal per week. Met de overname door de PZC komt een eind aan een lange en kleurrijke geschiedenis. De Zierikzeesche had zijn brave periodes, maar was mis schien nog wel vaker aansto kervan rebellie. Consequente factor in alles was echter de betrokkenheid met de bewo ners van het (schier-)eiland Schouwen-Duiveland. Maar de besloten eilandcul tuur is grotendeels verdwe nen. De belangstelling van de lezers voor de eigen regio is er nog wel, maar houdt niet op bij Zeelandbrug of Grevelin- gendam. Net als elders in Ne derland is er kortweg gezegd onvoldoende 'markt' voor een op beperkt gebied gerich te krant. Als regionale dag bladen met minder dan 100.000 abonnees nog nauwe lijks bestaanrecht hebben, wat moet de Zierikzeesche Nieuwsbode met zijn 4800 trouwe aanhangers dan nog? LnO Drukkerij Uitgeverij heeft geworsteld om groei van het abonneebestand en advertentie-omzet te bewerk stelligen. Dat heeft helaas niet geleid tot het zo begeerde 'Et Emergo'. Dan wordt het tijd het verstand voorrang te geven aan het gevoel. Beter nu met geheven hoofd naar de PZC, dan straks berooid de winkel te moeten sluiten. Dat is de unanieme overtuiging van de redactie, die zich dan ook loyaal verklaart aan de Provinciale Zeeuwse Cou rant. Voor de niet vaak ge noeg te roemen pluriformiteit van de pers is de overname vanzelfsprekend slecht. Schouwen-Duiveland wordt een 4one-paper city'. De re dacties van de PZC en de Zie rikzeesche hielden elkaar scherp. Bij een aardige pri meur meenden wij aan het Jannewekken soms het tan dengeknars van de collega's aan de Oude Haven te horen. Andersom zal dat ook wel eens het geval zijn geweest. Dat zullen we missen. Maar de lezer hoeft het nieuws van Schouwen-Duiveland niet te missen. De PZC-hoofdredac- tie is gecharmeerd van onze aanpak en belooft zo veel mo gelijk van de identiteit van de Zierikzeesche in stand te houden. De editie Zeeland Noord wordt omvangrijker en geheel gevuld met nieuws van Schouwen-Duiveland, geschreven door mensen van Schouwen-Duiveland. SCHARENDIJKE - H. de Grave van het drijvend café-restaurant 't Dolfijntje koestert plannen om zijn bedrijf te verplaatsen. De Grave wil uit het water naar de vaste wal vlakbij zijn huidige 'lig plaats' aan de voet van de Brouwersdam. Dat maakte G. Cobussen gisteren bekend tijdens de vergadering van de dorps raad Scharendijke. De Gra ve zou volgens Cobussen ook van plan zijn om het zeeaquarium te verplaat sen. Op de plaats waar het aquarium nu ligt zou het water te ondiep zijn. In de zomer heeft dat tot gevolg dat het water er te warm wordt waardoor de vissen het loodje leggen. Ook de nabijheid van ple zierjachtjes die hun che misch toilet in het water le digen doet geen goed aan de waterkwaliteit. Door het aquarium te verplaatsen naar een dieper gedeelte waar ook geen plezierjacht jes komen kan een beter leefklimaat voor de vissen in het aquarium gecreëerd worden. De plannen van De Grave zijn volgens Cobus sen nog niet veel verder dan de tekentafel. „Hij moet er nog mee naar het Grevelin- genschap en naar de ge meente, maar de plannen zien er wel heel veelbelo vend uit," aldus Cobussen. De Grave hoopt door ver plaatsing van zowel café- restaurant als zeeaquarium het bezoekersaantal van zijn nering op te kunnen krikken van naar schatting 12.000 bezoekers per jaar tot het dubbele daarvan. Van uit zowel de dorpsraad als het publiek dat de dorps- raadvergadering bezocht werd positief gereageerd op de plannen van de Scharen- dijkse ondernemer. ZIERIKZEE - Het motorschip Zuidvliet, de nieuwe aan winst van de Museumhaven in Zierikzee, wordt vrijdag 27 februari officieel overgedra gen door L. Noordhoek van Noordhoek Diving, de huidi ge eigenaar. Deze firma heeft de Zuidvliet in bruikleen gegeven aan de Museumhaven. Het schip komt vrijdag vanaf de werf in Bruinisse waar het een onder houdsbeurt onderging en op nieuw geverfd is en meert om ongeveer 16.00 uur af aan de steiger van de Museumhaven. De Zuidvliet was ooit het eer ste motorschip dat voor de Provinciale Stoombootdien sten in Zeeland dienst deed als veerboot. Het schip werd in 1914 op het traject Wolp- haartsdijk-Kortgene ingezet. Deze dienst werd met de Zuidvliet onderhouden tot 1926. In die tijd was het schip uitgerust met een 30 pk 2 cy linder 4-takt. De verlengde veerboot Zandkreek nam in 1926 de dienst over. SCHARENDIJKE - Het ontbreken van een goede groengordel rond vakantiepark Zeeland Village bij Scharendijke is de inwoners van het dorp een doorn in het oog. Dat bleek gisteravond tijdens een drukbe zochte vergadering van de dorpsraad Scharendijke. Destijds is bij de realisering van het vakantiedorp door de toenmalige gemeente Mid- denschouwen met projectont wikkelaar Roompotbeheer bedongen dat rond het vakan tiepark een groengordel met 'weelderig groen' aangelegd zou worden. Volgens dorps raadvoorzitter G. Cobussen - destijds lid van de gemeente raad van Middenschouwen - is daarbij echter verzuimd om zwart op wit sancties vast te leggen als straf bij het niet nakomen van die afspraak. Cobussen heeft de kwestie in middels aangekaart bij zowel de gemeente Schouwen-Dui veland als Roompotbeheer. H. van Koeveringe van Roompotbeheer heeft in een gesprek toegezegd om een ho venier het groenplan te laten bekijken, maar hij zei er wel meteen bij dat de tuinen aan de achterzijde van het park tot aan de sloot eigendom zijn van bezitters van (vakantie) huizen op het park en hij niet meer kan doen dan een be roep doen op die huizenbezit ters om mee te werken aan de totstandkoming van een groengordel. Bij de gemeente wordt volgens Cobussen geen hoge prioriteit aan de groen gordel gegeven. „Het is heel moeilijk af te dwingen," ver zuchtte Cobussen. „Het ligt er maar net aan hoe hard de gemeente wil lopen." Vanuit het publiek werd de zwarte piet toegespeeld aan de ge meente Schouwen-Duiveland als zijnde de rechtsopvolger van de inmiddels opgeheven gemeente Middenschouwen. „De gemeente doet niet wat ze beloofd heeft." Cobussen liet die conclusie voor reke ning van de spreker, maar be loofde wel dat de dorpsraad het vuurtje in ieder geval warm zal houden. Een ander Humanitasproject is Bergweg. Een dergelijk grootschalig project zou volgens de Adviesgroep Woonbelangen Senio ren volledig vertaald kunnen worden naar deze regio. ZIERIKZEE - Een kwaliteitscomplex van zo'n zestig levensloopbestendige woningen, waarin verzor gingshuis-, verpleeghuis- en servicegeïndiceerden zijn samengebracht. De Adviesgroep Woonbelangen Senioren bracht gisteren een bezoek aan het Humani tasproject Akropolis in Rotterdam. ,,Het is een uit daging om zoiets op Schouwen-Duiveland gereali seerd te krijgen. Uiteraard aangepast aan wat mogelijk is in dit gebied," zegt voorzitter J. van We zel. Het gebouw in Rotterdam is bijvoorbeeld aanmerkelijk groter dan zestig woningen. In totaal telt Akropolis 103 woningen voor alleenstaan den en echtparen en 57 senio renflats. Vanaf vijfenvijftig jaar is in principe iedereen welkom. Gewoond kan er worden tot aan de dood. Van de 103 wo ningen zijn circa vijftig bewo ners verzorgingshuisgeïndi- ceerd en dertig verpleeghuis- geïndiceerd. De rest kent geen zorgindicatie (service- geïndiceerd). „Onze filosofie is dat mensen zolang moge lijk zelfstandig moeten kun nen leven en daar moeten wij onze dienstverlening op af stemmen. We verwachten wel van onze cliënten dat zij hun zaken dan ook zo lang moge lijk zelf blijven doen. Zowel met handen als met hoofd moeten ze bezig zijn. Je ziet dat daardoor een heel andere zorgvraag ontstaat," schetste directeur mevrouw W. Markesteijn de uitgangs punten. Humanitas, de thuis zorg, vrijwilligers en mensen met een Melkertbaan nemen gezamenlijk de zorg - die wel benodigd is - op zich. Een filosofie die de Schou- wen-Duivelandse advies groep aanspreekt. Na eerder eens een lezing van Markeste- ijn te hebben bijgewoond, be sloot de groep dan ook een kijkje in Rotterdam te gaan nemen. Het complex in Schie- broek bleek indrukwekkend te zijn. De realiseerbaarheid ligt gedeeltelijk besloten in een ander aantrekkelijk ken merk van de Humanitasge- dachte. Huur- en koopwonin gen in uiteenlopende prijs klassen zijn in de complexen samengebracht. „Met duur dere woningen kun je minder dure woningen betaalbaar maken," rekende Humani- tasadviseur R. 'Platteschorre de adviesgroep voor. Volgens Van Wezel geen gekke ge dachte: „Er is op Schouwen- Duiveland nog steeds behoef te aan. speciale huisvesting voor ouderen. Tot nu toe heb ben we ons vooral bezigge houden met de categorie min der bedeelden. Maar ook voor de mensen die het best kun nen betalen, willen we eigen lijk iets doen. Dat betekent gelijk dat er aan de onderkant weer wat ruim te vrijkomt. Ik ben zelf ook voorstander van een meng vorm. Een gedeelte zo voorde lig mogelijk en een ander deel met wat meer comfort." Akropolis bleek niet alleen qua opzet maar ook wat uit straling betreft indrukwek kend te zijn. De associatie met verpleeg- en verzorgings huizen was ver te zoeken. In de hal zijn onder meer een su permarkt, restaurant, bar en kapsalon ondergebracht. Het parkje buiten is van een klein dierentuintje voorzien. Dat brengt geld in het laatje, maar het levert tegelijkertijd ook kwaliteit van de woon omgeving op. „Er gaan bij voorbeeld zo'n zeshonderd maaltijden per weekend over de toonbank. Dat zijn alle maal mensen uit de wijk die hier een hapje komen eten. Wat weer sociale contacten oplevert en dus minder werk voor ons om te doen," aldus Platteschorre. Ook op Schou wen-Duiveland is, menen hij en Markesteijn, een dergelij ke opzet mogelijk. „Maar je moet inspelen op voorzienin gen die er in het dorp niet zijn. Zo probeer je een natuur lijke wisselwerking te creë ren." In zijn ogen dient dertig procent van de bewoners vi taal te zijn. „Die houden de dynamiek in het gebouw en nemen de minder-vitalen op sleeptouw." Aangepast Akropolis is niet enig in zijn soort. Humanitas heeft ver schillende van dergelijke pro jecten, steeds weer aangepast aan de wijk waarin de com plexen zijn neergezet. De ad viesgroep wil de mogelijk heid onderzoeken in hoeverre dit op Schouwen-Duiveland realiseerbaar is. Daarbij is de groep bereid zich stevig in te zetten. Een toezegging van Humanitas-mensen de groep van advies te willen voorzien is al binnen. Architect W. Kraamer, die de reis naar Rotterdam meemaakte, toont zich eveneens bereid vanuit zijn perspectief een visie te geven. Een gesprek met Beter Wonen staat binnenkort op het programma. „We hebben de sfeer kunnen proeven, nu is het een kwestie van uitwer ken. De hoofdlijnen zie ik voor me, de details kunnen we nu uit gaan werken," al dus Van Wezel. BRUINISSE/MIDDELBURG - De plannen van re creatieproject Aquadelta in Bruinisse voor de bouw van een 28 meter hoog appartementencomplex gaan definitief niet door. Raad van State heeft in het con flict tussen Aquadelta en de provincie - die 'nee' zei tegen de woontoren - de zijde van de provincie geko zen. De bouw van de woontoren maakt onderdeel uit van op waarderingsplannen voor re creatieproject Aquadelta in Bruinisse. De woontoren in kwestie zou een 'eye-catcher' en een 'landmark' moeten worden volgens de voorstan ders. De tegenstanders spre ken echter van een 'onaan- vaarbare aantasting van het landschap' en een 'Toren van Babel voor de recreatie'. PLannenmaker Aquadelta Beheer wist de gemeente Bruinisse achter de plannen te krijgen en wist zich later ook verzekerd van de steun van de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland. De provincie Zeeland echter oor deelde anders. Volgens haar is de woontoren in strijd met het streekplan Zeeland waar in onder meer staat dat in 'de centrale open ruimte' geen verstedelijking mag optre den. De voorstanders van het plan voeren aan dat er een pilot- studie is uitgevoerd waaruit zou blijken dat hoogbouw ter plaatse wel mogelijk is. Van de zijde van Aquadelta wordt daar aan toegevoegd dat de bouw van het appartemen tencomplex een essentieel on derdeel is van het vernieu wingsproces. Ook wordt aangevoerd dat de provincia le planologische commissie (PPC) een positief advies om trent het appartementenge bouw zou hebben uitgebracht richting provinciebestuur. Bovendien zouden er ver wachtingen zijn gewekt. Dit alles legt Raad van State- voorzitter D. Dolman in zijn uitspraak naast zich neer. Hij stelt dat de provincie het vol ste recht heeft een advies van de PPC naast zich neer te leg gen en voegt daar aan toe dat de provincie nooit verwach tingen heeft gewekt bij Aqua delta. In de visie van Dolman heeft de provincie terecht meer belang toegekend aan het landschap dan aan het za kelijk belang van Aquadelta. Dolman zegt het eens te zijn met de stelling van de provin cie dat het voor Aquadelta in financieel-economisch op zicht geen onoverkomelijke problemen oplevert om met een gewijzigd plan te komen. Gedeputeerde staten van Zeeland gaven eerder al aan dat een appartementencom plex tot vijftien meter hoogte wel de goedkeuring weg kan dragen. Aquadelta-directeur A. Ver haren is niet bereikbaar voor commentaar op de uitspraak. Wethouder C. Veerhoek - die namens de gemeente opkwam voor de belangen van Aqua delta - is op vakantie en der halve ook niet bereikbaar. Wat de één ziet als 'een hoogteaccent' is voor de ander horizonvervuiling. ZIERIKZEE - Er moet een windmolenpark op de De- lingsdijk komen en het nieuwe theater moet ge bouwd worden in de Nieuwe kerk in Zierikzee. Dit zijn twee van de vijf stellingen die ter sprake komen in het politiek café De Rode Kaart maandag 2 maart in Theater Mondragon. Speciale gast is staatssecreta ris financiën W. Vermeend. Via een telefonische enquête zijn vijf actuele stellingen on der de aandacht van de Schouwen-Duivelandse be volking gebracht. Bovendien is in het vooronderzoek de vraag gesteld wat mensen zouden stemmen als er van daag verkiezingen worden ge houden. Tijdens de Politieke Barome ter, het eerste onderdeel op het programma van De Rode Kaart, worden de uitslagen van deze enquête aan het pu bliek gepresenteerd. Het Ro de Pleindebat, dat om 21.20 uur begint, baseert zich we derom op de vijf onderzochte stellingen. Binnen een vaste tijd wordt over elk van deze stellingen gediscussieerd. Aan Vermeend de taak de beste debater van de avond te benoemen. Vermeend komt uitgebreid aan het woord in het pro gramma-onderdeel - vanaf 20.10 uur - de Achterkant van de Politiek. Behalve een kor te inleiding op zijn nieuwe be lastingplan wordt hij, onder leiding van Omroep Zeeland medewerker Aad van der Wouden, door lokale deskun digen aan de tand gevoeld. In de Brandende Vraag, aan vang 21.00 uur, krijgt het pu bliek via Van der Wouden de mogelijkheid vragen af te vu ren op een lokale politicus of bestuurder. Degene die de meeste vragen weet af te vu ren in een kwartier tijd krijgt aan het einde van het jaar een prijs uitgereikt. Als tussen doortje staat om 21.15 uur de Column van Pierre gepland. Hij geeft in een gesproken co lumn een satirisch kijkje op de actuele politiek, uitmon dend in de uitreiking van De Rode Kaart aan een lokale po liticus die volgens de aanwe zigen een schouderklopje ver dient. Het politiek café duurt van 20.00 tot 22.00 uur. ZIERIKZEE - In het kantoor van de notarissen Beijs- sens Zonnevylle in Zierikzee is de Stichting Gehan dicaptenbeleid Schouwen-Duiveland opgericht. De nieuwe stichting is de op volger van de werkgroep Toe gankelijkheidsbevordering Schouwen-Duiveland. Vol gens voorzitter van de Stich ting Gehandicaptenbeleid IJ. Hoevens is tot naamsveran dering overgegaan omdat een stichting eigen rechtsper soonlijkheid heeft en daar door juridisch sterker staat bij eventuele geschillen. Het besluit tot naamsverandering en omvorming tot een stich ting is genomen na advies van de Zeeuwse Stichting Gehan dicaptenbeleid. De stichting heeft nu een bredere doel groep dan de werkgroep Toe gankelijkheidsbevordering, namelijk mensen met een mo torische (lichamelijk), zin tuiglijke, orgaan-, bewust zijn-, taal-, spraak-, en of verstandelijke functiebeper king. Het doel is het bevorderen van optimale integratie van mensen met een functiebeper king in de gemeente Schou wen-Duiveland, zowel indivi dueel als collectief. Donderdag 26 februari Zierikzee Openbare vergadering PvdA- fractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 19.30 uur. Zonnemaire Algemene vergadering van Agrarisch Schouwen-Duive land in dorpshuis 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpsraadvergadering met verkiezing in Ons Dorpshuis. 20.00 uur. Sirjansland Vergadering Reformatorisch Kontakt. Grote zaal kerk. 19.45 uur. Vrijdag 27 februari Zierikzee Officiële overdracht motor schip Zuidvliet. Museumha ven. 16.00 uur. Kerkwerve Dia-reisverslag Guatemala. Chr. Geref. Pniëlkerk. 19.30 uur. Zaterdag 28 februari Zierikzee CJV-filmdag in De Driehoek, aanvang 14.00 en 19.00 uur. Burgh-Haamstede Opvoering toneelstuk 'Mus kusratten en champagne' voor ouderen door de Hut spot. De Schutse. 14.00 uur. Arie op safari in jongerencen trum Big 'S'. 21.00 uur. Renesse Inzameling oud papier Luc- tor et Emergo. Container aan de Dreef. 10.00-11.00 uur. Open klaverjasavond. Dorps huis. 19.30 uur. Scharendijke Playstationmiddag van jeugdsoos Panik in De Put- meet. 16.00 tot 18.00 uur. Brouwershaven Feestelijke opening van de Markt op de Markt en in het Tonnenmagazijn. Vanaf 13.15 Carnaval-kinderdisco. Jeugdsoos The Trump. Scou- tinggebouw. 19.00 - 22.00 uur. Zondag 1 maart Burgh-Haamstede Vlooienmarkt in Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen. 10.00 tot 16.30 uur. Spek en Bonen ATB-tocht. Start bij restaurant Molen berg, Hogeweg. 10.30 uur. Maandag 2 maart Zierikzee Start cursus Beleggen voor beginners. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Alge mene en Interne Zaken in het stadhuis. 20.30 uur. Bruinisse Bijeenkomst gehandicapten vereniging De Schutse in de kerkzaal van de Gerefor meerde Gemeente in Neder land aan de Schoolstraat. 19.30 uur. Dinsdag 3 maart Zierikzee Start tiendelige ZVU-cursus Frans op reis in RSG Profes sor Zeeman. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Lezing met dia's over tuinen van de NVvH Westerschou- wen. 14.00 uur. Brouwershaven Commissievergadering Ex terne Contacten en Maat schappelijke Aangelegenhe den in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 4 maart Zierikzee Gratis spreekuur FNV in het MFC. Van 10.00 tot 12.00 uur. Potjes kleien bij de Kreaclub van de Lichtboei in het MFC. 14.00 tot 15.30 uur. Informatie-avond cursus blaastraining. Gebouw Oosterschelde Thuiszorg. 19.30 uur. Studiebijeenkomst over vra gen rond de Heilige Geest. Pinkstergemeente. Meel- straat 1. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare vergadering land- i nri ch t i ngscom m i ssi e h eri n - richting Schouwen-West in de Schutse. 13.30 uur. Donderdag 5 maart Zierikzee Lezing over vrouwen in sprookjes in het MFC. 19.30 uur. Brouwershaven Commissievergadering Grondgebiedzaken, Openba re Werken en Milieu in het stadhuis. 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3