VS achter akkoord Irak Kabinet maakt eind aan 'happy hour' in kroegen Partnerschap niet helder Banenpoolers staken weer voor betere CAO Bedaard protest van varkerisboeren Gemert Bundeling archieven met oorlogstegoeden Nieuwe verzekering is voortaan voor één jaar Burger weinig in beeld bij sociale vernieuwing WATERSTANDEN Unscom houdt controle over wapeninspecties Maatregelen tegen geweld op straat Tienjarig contract van de baan Arrestaties escortclub minderjarigen Klappen bij ziekenhuis: 2 gewonden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vervolg van pagina 1 De tarieven voor de partner schapsregistratie zijn gelijk aan de kosten om te trouwen, te weten ongeveer driehon derd gulden. De kleine confessionele par tijen in de raad kunnen zich op grond van hun principes niet verenigen met het geregi streerd partnerschap. „Het is een pseudo-huwelijk," vindt G. Houtekamer, fractievoor zitter van SGP/GPV. Zijn partij stemde ook tegen dit onderdeel van de legesveror dening, waarin de tarieven worden vastgelegd. Ook de RPF heeft inhoudelijke be zwaren tegen partnerschaps registratie, maar J. van den Berge gaf in de commissie AIZ aan zich niet tegen de vasts.telling van de tarieven te kanten, omdat die nou een maal een logisch gevolg zijn van een wet, die de gemeente landelijk krijgt opgelegd. Liberaal? VVD-woord voerster J. Bos verraste de toehoorders in diezelfde commissievergade ring veel meer door als verte genwoordigster van een libe rale raadsfractie tegen de partnerschapsregistratie te stemmen. In de daarop vol gende raadsvergadering gaf Bos nog eens aan, dat het hier om een persoonlijke motiva tie ging. De overige VVD- fractieleden stemden voor. Ambtenaren van de burgerlij ke stand van de gemeente Schouwen-Duiveland, die om principiële redenen geen partnerschapsregistratie wil len verrichten, behoeve dat ook niet te doen. Er zijn vol doende collega's, die er wel toe bereid zijn. ROTTERDAM/DORDRECHT (ANP) - Zo n vijfhon derd banenpoolers in het Rijnmondgebied en in de Drechtsteden hebben donderdag het werk neerge legd. Zij hebben zich verzameld in zaal Brederode in Rotterdam-Zuid en eisen meer salaris en een goed pensioen. De banenpoolers hebben sinds begin dit jaar al twaalf keer eerder gestaakt. Ook el ders in het land leggen banen poolers geregeld het werk neer. De gemeenten die ba nenpoolers in dienst hebben voor vaak laaggeschoold werk, krijgen subsidie van het Rijk om de loonkosten te betalen. Wettelijk is het mo gelijk om de salarissen te ver hogen tot 120 procent van het minimumloon. De Vereni ging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil in de onderhande lingen echter niet verder gaan dan 110 procent van het mini mumloon. Donderdag om 14.00 uur voeren de VNG en de Abvakabo verder overleg in het stadhuis van Amers foort. De banenpoolers uit Rotterdam en Dordrecht zul len met bussen naar Amers foort komen. Ook uit Amster dam wordt een groep stakende banenpoolers ver wacht. „Als de onderhandelingen vandaag niks overleveren, dan zullen wij het overleg verder gaan voeren met de ge meenten zelf, op regionaal ni veau", aldus Abvakabo-voor- zitter in Rotterdam Nico van Haastert. „Vandaag is wat ons betreft een breekpunt. Veel gemeenten zijn het in middels ook zat en willen graag met ons praten." GEMERT (ANP) - Geen trekkers, geen blokkades en geen gegooi met eieren. Het boerenprotest tegen de kabinetsplannen met betrekking tot de varkenssec tor had donderdagmorgen in het Brabantse Gemert een stil en publieksvriendelijk karakter, zoals tevo ren door LTO Nederland was toegezegd. Ongeveer 150 boeren en hun kinderen waren naar het ge meentehuis gekomen om hun ongenoegen te uiten. De span doeken en geschilderde bor den spraken boekdelen. Voor burgemeester J. van Maasak kers hadden ze een schaal var kensvlees meegebracht die voor een kwart leeg was. De boeren vonden de burge meester aan hun zijde. Hij wees erop dat in Gemert al ja renlang een plaatselijk am- moniakreductiebeleid in de praktijk wordt gebracht. „Dat heeft voordelen opgele verd voor het milieu en voor de boeren. Ik hoop dat de Eer ste Kamer de scherpe kantjes van de Varkenswet afhaalt en dat met name boeren die al veel hebben geïnvesteerd in het milieu worden ontzien." Woensdagavond hebben le den vèn de actiegroep Gene rieke Korting Zinloos bloe men neergelegd bij het beeld Zeug met biggen op het plein voor het Bossche provincie huis. Deze actiegroep, die zich distantieert van de actie van LTO Nederland, heeft be loofd dat het twee van de bronzen biggetjes die eerder met geweld uit de beelden groep zijn weggehaald, deze week zal terugbrengen. De ac tiegroep beweert overigens niet verantwoordelijk te zijn voor de diefstal. DEN HAAG (ANP) - De algemeen rijksarchivaris gaat. alle ministeries verzoeken om archieven die in formatie bevatten over tegoeden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog of hun nabestaanden, over te dragen aan het Algemeen Rijksarchief. De archieven zullen in ieder geval bewaard blijven tot na de behandeling door de Twee de Kqmer van de onderzoeks rapporten van de verschillen de commissies die zich bezighouden met onderzoek naar de tegoeden. Dat schrijft minister Zalm (Financiën) in antwoord op Kamervragen van Valk (PvdA). Gebleken is dat niet alleen pijnlijk on zorgvuldig is omgesprongen met het verloren gewaande archief van de Duitse roof bank Lippmann-Rosenthal (de Liro-affaire), maar in 1991 blijken ook dossiers van de Deutsche Revisons- und Treu- hand AG in ons land vernie tigd te zijn. De betreffende stukken bevatten gegevens over financiële transacties van joodse bedrijven, die tij dens de bezetting onder Duits toezicht waren geplaatst. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 27 febr. 04.00 162 09.55 -161 16.30 182 22.05 -133 ROOMPOT BUITEN 27 febr. 02.05 182 08.25 -172 14.25 209 20.40 -144 BRUINISSE 27 febr. 04.35 169 09.50 -172 17.00 193 22.15 -143 WEMELDINGE 2,7 febr. 04.00 190 09.55 -178 J6.20 209 22.15 -151 Springtij: 28 februari Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 WASHINGTON/BAGDAD (RTR/AFP/ANP) - Ri chard Butler, het hoofd van de VN-ontwapenings- commissie (Unscom), houdt de leiding over de wape ninspecties in Irak. Na deze verzekering van de VN hebben de Verenigde Staten zich geheel achter het akkoord geschaard dat secretaris-generaal Kofi An nan afgelopen weekeinde in Bagdad sloot. „Butler blijft precies zo onaf hankelijk opereren als hij al tijd al was", verklaarde mi nister Albright van Buitenlandse Zaken woens- dagvond voor een senaats commissie. Zij beantwoordde daarmee de kritiek van met name Republikeinse senato ren, die vrezen dat Annan te veel concessies aan Saddam Hussein heeft gedaan. Die vrees werd ingegeven door de afspraak dat de acht „presidentiële plaatsen" door een speciale groep van inspecteurs en diplomaten zal worden onderzocht. Zij moe ten zich dan houden aan „spe ciale procedures" die nog na der moeten worden uitgewerkt. Volgens Albright hebben de toegevoegde diplomaten slechts een observerende rol. Unscom blijft als enige ver antwoordelijk voor de opera tionele controle van de in specties. Wel zouden de door Annan aangestelde diploma ten rechtstreeks aan hem ver slag uitbrengen. Het hoofd van de speciale groep wordt waarschijnlijk de Srilankaan Jayantha Dhanapala, sinds kort onder-secretaris-gene raal voor ontwapenings^a- ken. Verwacht wordt dat An nan hem donderdag officieel zal benoemen na instemming van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Butler denkt dat de VN-in- specties met de nieuwe af spraken in een jaar tijd kun nen zijn afgerond, als Irak meewerkt. „De diplomaten komen tegemoet aan de Iraakse zorgen over de waar digheid van de presidentiële plaatsen. Maar onze basi staak blijft behouden." VN-functionarissen in Bag dad menen dat het de Wape ninspecteurs zou betamen zich iets diplomatieker op te stellen. „Helaas heeft het ge drag van een klein aantal in specteurs onze reputatie aan getast", aldus de VN-verantwoordelijke voor hulpverlening, Denis Halli- day. Een westerse diplomaat zegt dat leden van de admini stratieve staf van de Unscom vaak onbehouwen zijn. Minister Albright wil dat de inspecties van de omstreden locaties zo snel mogelijk be ginnen, om zo de werkelijke bedoelingen van Bagdad te testen. „We zullen niet weten wat we hebben gekregen voordat we de proef op de som hebben genomen. De Veiligheidsraad beraadt zich over een Britse ontwerp resolutie waarin de afspra ken tussen Annan en Bagdad zijn vastgelegd. Als Irak die niet naleeft riskeert het „ern stige consequenties", maar de leden verschillen van mening hoever die moeten gaan. Paraat Washington houdt in ieder ge val zijn troepen paraat om Irak zonodig bij de les te hou den. President Clinton heeft besloten nog eens vijfhon derd militairen naar het Golf- gebied te sturen, bovenop de 33.000 man die daar al gele gerd zijn. Als Bagdad zich aan de af spraken houdt, moeten de VN het handelsembargo ophef fen, aldus de Italiaanse pre mier Prodi. Bagdad was er snel bij om het „duidelijke en objectieve standpunt" van de Italianen toe te juichen. Het kabinet komt met een pakket maatregelen tegen ellende die voortvloeit uit overmatig drankgebruik. (Foto: Marijke Folkertsma) vervoer kunnen ook een sig nalerende rol spelen. DEN HAAG (ANP) - Het schenken van alcohol te gen gereduceerde prijzen tijdens zogenoemde hap py hours moet worden verboden. Het gebruik van camera's voor toezicht op het uitgaanspubliek Lokaal niveau wordt uitgebreid. De politie zal zich meer laten zien tijdens de nachtelijke uren als kroegen en dis cotheken sluiten. Dat zijn enkele nieuwe maatregelen waarmee het kabinet het straatgeweld een halt wil toeroepen. Een notitie hierover is donder dag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om het (zinloos) geweld waarvan on der anderen Meindert Tjoel- ker het slachtoffer werd. Overmatig drankgebruik al dan niet in combinatie met drugspillen speelt een grote rol bij dit soort soort door jongeren gepleegd geweld. Het verbod op happy hours en piekuren (een biertje voor een piek) moet voorkomen dat jongeren zich al vroeg in de avond tegen geringe kos ten kunnen volgieten. Een ander kenmerk van straatgeweld is volgens het kabinet dat jongeren het idee hebben dat zij 's nachts kunnen doen wat ze willen omdat er toch geen sociale controle en toezicht is. Om die anonimiteit te doorbre ken wil het kabinet meer po litie inzetten en het gebruik van camera's uitbreiden. Eventueel kunnen particu liere beveiligers en stads wachten voor het toezicht worden ingeschakeld, zo staat in de notitie. De horeca zelf en bijvoorbeeld het taxi- Bestuur, politie en horeca moeten op lokaal niveau af spraken maken om het wa penbezit onder uitgaande jongeren drastisch te beper ken. Onderzoek leert dat het bezit van zogenoemde „legale" slag- en steekwapens, zoals knuppels en messen, de afge lopen jaren onder de jeugd sterk is toegenomen. Televisie Het kabinet ziet verder in de preventieve sfeer een be langrijke rol weggelegd voor scholen, jeugd- en jongeren werk en. arbeidsbureaus. De komende tijd zal veel wor den gedaan aan voorlichting over straatgeweld, onder an dere via de (school) televisie. DEN HAAG (ANP) - Nieuwe schadeverzekerin gen zijn voortaan gebonden aan een contractster mijn van een jaar. Dat zijn de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars overeengeko men. Contracten van tien jaar, die vaak ook nog eens stilzwijgend werden verlengd, zijn voortaan uit den boze. Uit onderzoek van de Con sumentenbond is gebleken, dat de meeste verzekeraars hun klanten nu alleen vijf- of tienjarige contracten bie den. Wegens de stilzwijgen de verlenging komt een klant bijna niet van een ver zekering af. Nieuwe klanten krijgen vanaf volgend jaar een con tract dat zij per jaar kunpen opzeggen. Ook heeft de bond met de verzekeraars afgesproken dat klanten be tere informatie krijgen over wijzigingen in de polis of verhoging van de premie. De verzekeraar moet voor taan uitleggen wat er veran dert en waarom. De klant heeft dan 30 dagen de tijd om te beslissen of hij met de nieuwe voorwaarden ak koord gaat of de verzeke ring opzegt. Eén loket De Consumentenbond is blij dat na jarenlange onderhan delingen nu overeenstem ming is bereikt. Ook staat de bond positief tegenover de plannen van de verzeke raars om één loket in te stel len waar consumenten met hun klachten over verzeke ringen, tussenpersonen en pensioenen terecht kunnen. RIJSWIJK (ANP) - De sociale vernieuwing: is rede lijk succesvol, maar de burger is te weinig betrokken bij de aanpak van de problemen in de wijk. De bewoners kijken veel po sitiever tegen de eigen buurt of wijk aan dan de beleidsma kers en denken te licht over de problemen die daar spelen. Dat stelt het Sociaal en Cultu reel Planbureau (SCP) in een rapport, waarin de belans wordt opgemaakt van zeven jaar sociale vernieuwing. Daaronder wordt verstaan het gezamenlijk aanpakken van problemen in de wijk door zo ongeveer iedereen die er iets mee te maken heeft of kan hebben: welzijnsinstel- lingen, woningbouwcorpora ties, arbeidsbureaus, politie, onderwijsinstellingen en de bewoners zelf. Aan de betrokkenheid van die laatste groep schort het nogal. „De samenwerking vindt vooral plaats tussen gemeentelijke en maatschap pelijke instellingen en in mindere mate met bewoners organisaties. Individuele burgers komen nog minder in beeld", constateert het SCP. „Het draagvlak onder de be volking voor de concrete uit werking van het beleid is niet sterk", stelt het SCP. De be woners blijken veel positie ver tegen de eigen buurt of wijk aan te kijken dan de be leidsmakers en volgens het SCP onderschatten de bewo ners de problemen. ROTTERDAM (ANP) - De po litie in Rotterdam heeft een 51-jarige sexclubeigenaar uit Zwijndrecht aangehouden, omdat hij minderjarige jon gens aan klanten heeft aange boden. De man wordt ook verdacht van ontucht met diverse jon gens en een meisje. Behalve de eigenaar van de sexclub zijn nog drie mannen aange houden. Een 58-jarige Rotter dammer is volgens de politie de medebeheerder van de sex club annex escortclub. Bij zijn aanhouding was de man in het bezit van kinderporno. Twee andere mannen worden verdacht van ontucht met minderjarigen. ASBEST DEN HAAG (ANP) - Het ge- bouw van het ministerie van Algemene Zaken aan het Haagse Binnenhof wordt ge saneerd, omdat er asbest is aangetroffen. Tijdens een verbouwing in een van de ka mers op Binnenhof 20 werd ontdekt dat daar mogelijk as best aanwezig was. Volgens het departement is direct ac tie ondernomen om de asbest te verwijderen. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen koe Idng êuurt htnog roor ik met mijn pmv fliih bereik. ótnk je Verwachting t/m maandag 2 maart WEERSVOORUITZICHTEN Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 3 graden Mid.temp. 6 graden Windkracht n.west 6 Zondag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 80% Min.temp. 0 graden Mid.temp. 5 graden Windkracht west 6 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 4 graden Windkracht west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 27febr. Zon op 07.31, onder 18.14 Maan op 07.53. onder 19.29 Eerste kwartier. 5 maart (09.42) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het gaat de koude kant op de komende dagen. Maar vannacht en morgen merken we daar nog niks van. Het koelt vannacht amper af, het minimum ligt rond de 7 graden. Dat gaat samen met een dik pakket wol ken boven ons-hoofd en hier en daar wat lichte regen. Morgen overdag is het meestal droog, maar nog steeds bewolkt. Pas morgenavond arriveert een nieuwe portie regen en ook wind. De wind doet morgen zeker van zich spreken. Deze waait uit het westen tot zuidwesten en is boven land vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6 bft. Aan zee hard tot stormachtig, 7 tot 8 bft. Morgen is het nog zacht met onge veer 10 graden, maar daarna valt de kou in. Het weekeinde verloopt guur met veel wind en temperaturen over dag en 's nachts meest tussen de 0 en 5 graden. Verder vallen veel buien met regen, natte sneeuw, hagel en kans op onweer. Ook na het week einde houdt het koudere weer aan. ROTTERDAM (ANP) - Bij een vechtpartij tussen twee groepen vrouwen voor de ingang van een ziekenhuis zijn woens dagavond twee gewonden gevallen. De aanleiding was een ruzie over een vermeende diefstal van een flesje parfum. De vrouwen kwamen el kaar na het bezoekuur te gen voor de ingang van het Sint Franciscus Gast huis. Een groep van acht vrouwen kreeg het aan de stok met twee andere vrouwen. De ruzie ont aardde in een steekpartij waarbij twee gewonden vielen. Een van de slachtoffers is met een mes in de rug ge stoken. Ze moest met een ingeklapte long in het zie kenhuis worden opgeno men. Het andere slacht offer liep lichtere kwetsuren op. De politie heeft de kemp hennep overgebracht naar het politiebureau. Drie zussen van 23, 24 en 33 jaar zitten nog vast. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon? Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zlerikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties -Maandagkrant vrijdag - Dinsdagkrant maandag - Donderdagkrant woensdag -Vrijdagkrant donderdag tot 13.00 uur tot 11.30 uur tot 11.30 uur tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarleven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 171/2% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2