'We zeggen dan maar dat we gewoon getrouwd zijn' Directiemededeling Schooldirecteuren op de bres voor rechten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I 4e «emu StrX>rf\p% kv Speeltuintje Scharendijke ligt er verwaarloosd bij Hennepkwekerij opgerold Drankrijder Visserman gewond EEN ZEE VAN INFORMATIE IN EEN DIJK VAN EEN KRANT? dé krant van schouwen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ^JjvNSE B'Suoa^P ^^OELBU^ DONDERDAG 26 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26339 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 £n ook nog eens goedkoper uit! Het sublieme maandmenu van maart is wederom het bewijs: Rolletje van licht gebakken zwezerik met een appel-notendressing Rosé gebakken lamskroon op een bedje van jongen wilde spina zie met een kruidensaus Papaverparfait begeleid door een pistachesaus De prijs voor dit overheerlijke maandmenu bedraagt ook deze maand 35,00 per persoon. A.s. vrijdag en zaterdag sfeervolle live-muziek van zanger/gitarist Chris Krekelberg in Café 16 Kwadraat. Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 Voortzetting nieuwsblad Schouwen-Duiveland economisch niet meer haalbaar PZC koopt Nieuwsbode (Door Ton van den Nou weiand) ZIERIKZEE - De Zierikzeesche Nieuwsbode is over genomen door de Provinciale Zeeuwse Courant. De nieuwspagina's van de Zierikzeesche Nieuwsbode zullen voortaan verschijnen als de editie Noord van de PZC. De overname heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. In feite gaat het om een over name van LnO Uitgeverij door Wegener Arcade BV, de eigenaar van tie PZC. LnO zal zich in Zierikzee volledig con centreren op de commerciële drukkerij. Directeur P. de Pagter van de PZC en direc teur W. Deddens van LnO Drukkerij Uitgeverij hebben hiertoe eind vorige week een intentieverklaring onderte kend. Voor de overname betaalt Wegener een bedrag in con tanten en zullen drukorders gedurende een bepaalde pe riode aan LnO worden uitbe steed. Verder geeft Wegener een garantie voor de werkge legenheid van de 26 bij de overname betrokken mede werkers van LnO Uitgeverij. Allen krijgen een dienstbe trekking aangeboden bij de PZC. Het initiatief voor de overna me ligt bij de directie van LnO. Maar plannen hiertoe leefden al geruime tijd bij de hoofdredactie van de PZC. Hoofdredacteur A. Oosthoek: ,,Het streven is helderheid in het noordelijk deel van Zee land. Wij zijn landverove- raartje aan het spelen. Goe- ree-Overflakkee is daar ook bij betrokken. Met de overna me kunnen we de zaken op Schouwen-Duiveland nader uitbouwen. Dat heeft in hoge mate betrekking op de redac tie. Ik ben ervan overtuigd dat de Zierikzeesche Nieuws bode met haar worteling op Schouwen-Duiveland daar voor het aangewezen instru ment is." Aan LnO-zijde liggen teruglo pende advertentieopbreng sten en een gestage daling van het aantal abonnementen aan de basis van de verkoop. De vier ma^l per week verschij nende Nieuwsbode is al jarén een verliesgevende titel in het uitgeverijpakket. De win sten van huis-aan-huisblad Het Extra Nieuwsblad en toe ristenkrant De Badkrant werden gebruikt om de ex ploitatie van de uitgeverij sluitend te maken. LnO-directeur W. Deddens: ,,De afgelopen jaren zijn we daar niet meer in geslaagd. De uitgeverij heeft ook het jaar 1997 afgesloten met een verlies. Uitzicht op verbete ring is er niet. Op den duur had dat onherroepelijk tot een ingrijpende reorganisatie met personele consequenties moeten leiden. Dan is het be ter het ijzer te smeden als het heet is. De werkgelegenheids- garantie door de PZC heeft de doorslag gegeven." Streefdatum voor het effec tief worden van de overname is april. Bedoeling is daarbij de identiteit van de Nieuws bode zo veel mogelijk te handhaven. Dat uit zich be halve in de wijze van verslag geving onder meer in de over name van een aantal typische Binnen afzienbare tijd rolt de laatste Zierikzeesche Nieuwsbode van de pers. Na de overname door de PZC wordt het nieuws vaji Schouwen-Duiveland in Vlissingen gedrukt. (Archieffoto) rubrieken en handhaving van titel en logo van de Zierikzee sche Nieuwsbode bovenaan de voorpagina van het PZC- regiokatern. Oosthoek: „Met gebruikmaking van de dien sten van de Nieuwsbode-re dactie wil ik uitbreiding ge ven aan onze editie Noord. Daar zijn de nieuwspagina's van de Zierikzeesche Nieuws bode straks in terug te vin den." De PZC is van zins het net werk van correspondenten, bezorgers en andere freelan cers van de Nieuwsbode even eens over te nemen. Het gra tis weekblad Het Extia Nieuwsblad blijft vooralsnog in ongewijzigde vorm be staan. Bedoeling is dat toeris tenkrant De Badkrant op ter mijn integreert in de PZC-uitgave Zeeland Recre atiekrant. Voor de kabel krant Nieuwsbode TV heeft Wegener geen belangstelling. LnO zal deze activiteit dan ook staken. „Ontzettend triest," reageert loco-burgemeester G. van de Velde. „Weer een stuk identi teit van Schouwen-Duive land weg. Met de Nieuwsbode houdt toch een qua kleinscha ligheid van het versprei dingsgebied unieke krant op als zelfstandig blad te ver schijnen." Het behoud van de werkgelegenheid vindt Van de Velde een goed onderhan delingsresultaat. Het personeel van LnO Druk kerij Uitgeverij is vanoch tend, donderdag, op de hoog te gebracht van de overname. Ondernemingsraad, SER en vakbonden zijn eerder deze week ingelicht. Op pagina 3: Commentaar Zoals u elders in deze krant kunt lezen hebben de directies van LnO drukkerij uitgeverij en de Pro vinciale Zeeuwse Courant een intentieverklaring ondertekend tot overdracht van de uitgeverijacti viteiten van LnO. LnO zal zich in Zierikzee volledig gaan concentre ren op de commerciële drukkerij. Zodra de Ondernemingsraad van LnO heeft gead viseerd en met de PZC definitieve overeenstem ming is bereikt zullen wij abonnees en adverteer ders nader informeren. In de tussentijd zal er met de uitgaven van LnO en de afspraken met onze re laties niets veranderen. Ook de geplande Nieuws- bodereizen in maart en april gaan gewoon door. W. O. Deddens directeur 'Voor kinderen gewoon gevaarlijk' SCHARENDIJKE - Volgens bewoners van de Akker- bloemstraat en de Kamillestraat in Scharendijke is het speeltuintje in hun wijk hard aan een opknap beurt toe. „Zoals het nu is, is het gewoon gevaarlijk voor kinderen," aldus een van de buurtbewoners. Zij maakte gisteren gebruik van de rondvraag aan het ein de van de vergadering van de dorpsraad Scharendijke om haar zorg over het verpauper de speeltuintje uit te spreken. Kleine kinderen kunnen er volgens haar niet veilig meer spelen omdat hekken ver nield zijn en er op verschillen de plaatsen roestige stukken ijzer zijn waar kinderen zich aan kunnen verwonden. De kwestie is, zo bleek ter vergadering, door de dorps raad zelf ook al gesignaleerd en er is zelfs al actie richting gemeente ondernomen. Vól gens secretaris T. Heijboer van de dorpsraad wordt door een daarin gespecialiseerd bureau in opdracht van de ge meente al onderzoek gedaan naar de toestand van alle speeltuinen en speeltuintjes op Schouwen-Duiveland. Dat onderzoeksbureau legt haar bevindingen vast in een rap port en aan de hand daarvan kan de gemeente 'gericht ac tie ondernemen'. Vanuit de zaal werd aange drongen op de grootst moge lijke spoed. „De gemeente is hiervoor aansprakelijk en wij zijn er al een jaar of drie over bezig," aldus de buurt bewoonster. OVERTREDING ZIERIKZEE - Een 53-jarige bewoner van een woning aan de Klerksweg in Zierikzee is bekeurd in verband met het verstoken van grondkabels met koperen kern. Als gevolg van de milieuwetgeving is hiervoor een vergunning ver eist. Partnerschapsregistratie nog niet zo helder ZIERIKZEE - Wilma Binnendijk en Robert van der Werve uit Brouwershaven hebben bewust gekozen voor geregistreerd partnerschap. Woensdagochtend werd de plechtigheid voltrokken. „De meeste men sen blijken het echter niet goed te begrijpen, daarom zeggen we dan maar dat we gewoon getrouwd zijn," aldus Van der Werve. Die per 1 januari ingevoerde partnerschapsregistratie blijkt niet voor iedereen éven helder. „De meeste mensen denken, dat deze regeling uit sluitend is ingevoerd voor ho mo's en lesbiënnes, maar dat is niet zo. De regeling is er voor iedereen, die er gebruik van wil maken," zegt Van der Werve. Hij en zijn partner vormen een hetero-paar, dat nou eenmaal de voorkeur geeft aan de partnerschapsre gistratie boven het sluiten van een huwelijk. Van der Werve vindt dat hij zelf wel kan bepalen bij wie hij wil horen. Daar heeft hij geen trouwboekje voor nodig. Daar de maatschappij nou echter eenmaal is ingesteld op registratie van samenle vingsvormen, hebben hij en Binnendijk toch maar beslo ten gebruik te maken van het alternatief. Decorum Woensdagochtend toog het paar, begeleid door enkele fa milieleden, vrienden en de ge tuigen naar het stadhuis in de Meelstraat. De mate aan decorum rond het partnerschap kan het be trokken duo zelf bepalen. Van der Werve en Binnendijk verzochten de ambtenaar geen traditionele toespraak te houden; ze hoorden liever een gedicht en zorgden zelf voor de omlijstende muziek. Wie het uitgebreider wil, eventueel compleet met hoge hoed en witte bruidsjapon, is daar volkomen vrij in. De partnerschapregistratie vindt, evenals de voltrekking van een huwelijk, plaats op een van de daarvoor aange wezen locaties: het stadhuis in de Meelstraat in Zierikzee, het stadhuis in Brouwersha ven, Slot Moermond in Renes se en sinds kort ook het dorpshuis in Bruinisse. Vervolg op pagina 2 Wilma Binnendijk en Robert van der Werve na de voltrekking van hun partnerschapsregistra tie voor het Zierikzeese stadhuis in de Meelstraat. (Foto: Marijke Folkertsma) NIEUWERKERK - De politie heeft dinsdag een hennep kwekerij met 75 hennepplan ten van een 29-jarige inwoner van Nieuwerkerk opgerold. De in beslag genomen hen nepkwekerij bevond zich op een slaapkamer in de woning van de man. De Nieuwerker- ker is aangehouden en over gebracht naar het politiebu reau in Zierikzee waar hij een verklaring aflegde. Daarna werd de man weer in vrijheid gesteld. RENESSE - Een 21-jarige in woner van Tilburg werd in de nacht van dinsdag op woens dag op de Oude Moolweg in Renesse betrapt met te veel drank op terwijl hij een auto bestuurde. Na ademanalyse bleek dat hij 550 ug/1 aiconol in zijn bloed had. Maximaal toegestaan is 220 ug/1. De man kreeg een rijverbod van zes uur. Boven dien had hij al een ontzegging van de rijbevoegdheid. BURGHSLUIS - Een beman ningslid van de viskotter OD3 is dinsdagmiddag met verwondingen aan een elle boog naar het ziekenhuis in Dirksland vervoerd. De man was tijdens het halen van de netten op ongelukkige wijze in aanraking gekomen met het vistuig. De Eurokot ter uit Oud dorp koerste daar op naar de Roompothaven waar een an^bulance gereed stond. DIEFSTAL ZIERIKZEE - Een 26-jarige inwoner van Kortgene deed bij de politie aangifte van diefstal uit zijn auto van een laptop met accessoires. De au to stond dinsdag tussen 17.15 en 18.45 uur op de parkeer plaats aan het Havenplein. Er zou slechts weinig in de wereld ondernomen zijn, als men maar altijd naar het einde gezien had. Lessing Wind en later regen HET WEER In het algemeen veel bewolking en vooral later op de dag regen. Minimumtemperatuur omstreeks 7, middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Wind uit zuidwest tot west, toenemend tot vrij krachtig of krachtig, 5 tot 6, aan de kust en op het IJsselmeer tot stormachtig, 8. 3 AKROPOLIS Adviesgroep Woonbelangen Senioren wil Akropolis op Schouwen-Duiveland. 4 WATERMUSIC Popkoor Blaaêt draagt steentje bij aan Actie Watermusic voor Moravië. 5 OVERSTAPHALTE Plannen overstapbushalte aan de Trambaan in Zierikzee moeten aangepast. 7 MOTORCROSS Team CPB Motoren bereidt Zich voor op nieuw crossseizoen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Bovenschools management in eindfase ZIERIKZEE - De directeuren van de veertien open bare basisscholen op Schouwen-Duiveland staan op de bres voor het behoud van hun rechten als zij hun directeursstatus inwisselen voor de functie van loca tieleider. Die statuswijziging is nood zak'-voo-" de vorming van het bovenschools manage ment voor de openbare basis scholen op Schouwen-Duive land. De benoeming van een bovenschoolse directeur is vrijwel rond volgens onder wijswethouder D. van der Wekken. „B&W hebben er al een intentie over uitgespro ken en willen het boven schools management per 1 mei in werking laten treden," aldus de wethouder. Een naam wil hij nog niet noemen voordat er voHedige overeenstemming is over het locatieleiderschap. In de functie van adjunct-directeur binnen het bovenschools ma nagement is enige tijd gele den al G. Kooman benoemd. Overeenstemming over het locatieleiderschap hangt, vol gens Van der Wekken, nog af van het gedecentraliseerd overleg met de vakbond. Met het inruilen van de direc teursstatus leveren de direc teuren een gedeelte van hun taak in, dat straks door het bovenschools management moet worden verricht. Op de ze manier ontstaat er ook fi nanciële ruimte, zodat het aanstellen van het boven schools management geen ex tra investering vergt, aldus de toelichting van Van der Wekken. In tegenstelling tot gemeen ten als Tholen en Reimers- waal, waar één bovenschool se directeur werd benoemd, heeft Schouwen-Duiveland bewust gekozen voor een duo- aanpak. Van der Wekken wil dan ook liever niet de term 'superdirecteur' gebruiken. Het aantal van veertien ba sisscholen rechtvaardigt, vol gens hem, ook die benoeming van twee managers. Advertentie •o°^2Be8 5^aartJppeWatVi Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratisll PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw I j I "1 j 1 I I 1 l bank-/glronummer vermelden: L11I II I1111I II II I Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. L

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1