Jf Mil j oen af van Wvg-plan Zierikzee bij weggebruiker bekender dan Middelburg Ts ZIERHKZEESCHE NIEUWSBODE Hl i Onderzoek onveiligheid op Schouwen-Duiveland Oppassen voor invasie geiten en struisvogels De nieuwe voorjaarscollectie bij... HOLTY <eine^' EUROPAKKER I ZIERIKZEE IN DE LIFT, MAAR HOE I I ZIT HET MET LIFTEN IN ZIERIKZEE? I I I dé krant van schouwen - duivelandl L. lJI Voor nadere beleidsmaatregelen Diefstal uit auto Vanwege verwacht tekort van acht ton Wvg-budget gemeente Schouwen-Duiveland Vergadering ASDin Zonnemaire Magazine voor patiënten Waarschuwing J. Geluk: 'Historisch gezien bij veel Nederlanders bekend' Gerbera ZIERIKZEESCHE •;;.N IEUWSBODE 7 MELKMARKT I DINSDAG 24 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26338 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 i1 Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, i met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. I JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 i I KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving a 52,50 i KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 j HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a 104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a 188,00 Q JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! j PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr I Adres i I Postcode Plaats:I J Telefoon Geb.datum:j Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: 3S Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. Opklaringen HET WEER Een hogedrukgebied krijgt meer grip op het weer en laat de bewolking voor een deel oplossen. De zon zal zich dan ook geregeld laten zien, met name in de zuidelijke provincies. Morgen wordt het 11 graden. Ook donderdag is het nog zacht. Daarna begint de temperatuur te dalen. 2 DEELTIJD GroenLinks-kamerlid Rosenmöller komt opnieuw met wetsvoorstel voor recht op deeltijdwerk. 3 HERINRICHTING ZMF vraagt meer aandacht van landelijke politiek voor herinrichting natuurgebieden. 5 ONVEILIG Volgens Veilig Verkeer Nederland is het tunneltje naar het Kaaskenswater onveilig voor voetgangers. 6 KORFBAL De Zierikzeese korfbalploeg All Ready moet drie nederlagen op rij incasseren. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's 'Onder eerlijke mensen zijn beloften schulden en onder politici lokaas. Tournier ZIERIKZEE - De gemeente gaat een onderzoek in stellen naar de beleving van (on)veiligheid op Schou wen-Duiveland. De aanleiding hiertoe is de nota in tegraal veiligheidsplan 1997-1998. Deze nota gaf een globale indruk van de (on)veiligheidsbeleving in de ze regio. De gemeenteraad drong daarop aan op een m^er gespecificeerd onderzoek. Om een duidelijk beeld te krijgen, worden bewoners naar de veiligheid en leef baarheid in hun woonwijk/ dorp gevraagd. Zeventienhonderd inwoners zijn geselecteerd en krijgen een enquêteformulier toege zonden. De meerkeuzevragen hebben betrekking op de vei ligheid en leefbaarheid, van dalisme, overlast, verkeers veiligheid, inbraak, diefstal, gewelddelicten, brandge vaarlijke situaties, milieu veiligheid en overlast door evenementen. Samenstelling Bij de samenstelling van deze zeventienhonderd inwoners is rekening gehouden met ge slacht, leeftijd en spreiding over de gehele regio. Het vra genformulier bevat zestig meerkeuzevragen, die vol gens de betrokken ambtenaar op eenvoudige wijze kunnen worden ingevuld. Eerdere onderzoeken hebben, volgens hem, aangetoond dat de bereidheid om aan dit soort onderzoeken medewer king te verlenen, relatief hoog is op Schouwen-Duive land. Mocht de respons echter achterblijven bij de verwach tingen dan krijgen de geselec teerden nog een extra schrif telijk verzoek het enquête formulier ingevuld terug te sturen. De resultaten van dit onderzoek zullen een belang rijke bijdrage leveren aan toekomstige beleidsmaatre gelen in het kader van het in tegraal veiligheidsplan. BRUINISSE - Een 27-jarige vrouw uit Zierikzee heeft aangifte gedaan van diefstal uit haar auto. Deze stond zondag tussen 11.00 en 23.00 uur geparkeerd aan de Jachthavenweg in Bruinisse. Gestolen zijn een radio/cd-speler en een zonne bril, ter waarde van zo'n 1900 gulden. Aan de auto werd door de inbraak voor 550 gul den schade aangericht. ZONNEMAIRE - Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) houdt donderdag 26 februari een algemene vergadering in het dorpshuis van Zonnemai re. Op de agenda onder meer de bestuui^sverkiezing waarbij P. van Westen, N. Deist, J. Gaanderse en R. van der Wek ken aftredend en herkiesbaar zijn. Tegenkandidaten kun nen tot één uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend. De vergadering wordt besloten met een inlei ding door de Belgische aard appel-ambassadrice W. van Killegem. De organisatie vraagt aan dacht voor de aan te leggen kanoroute. Agrariërs die be langstelling hebben voor het verlenen van faciliteiten langs deze route kunnen meer inlichtingen krijgen bij M. van de Hoek: 671466. In het kader van de versmallings plannen van de Zeelandbrug is de organisatie bovendien op zoek naar langzaam ver- keergebruikei's van de brug. Zij dienen contact op te ne men met Carla Michielsen van de LTO-raad Zeeland: 0113-247716. De organisatie dringt er bij haar leden op aan de stemmen voor de wa terschapsverkiezingen te be nutten. De vergadering in Zonnemaire begint om 19.30 uur. ZIERIKZEE - De Stichting Oosterscheldeziekenhuizen heeft een patiëntenmagazine uitgebracht, die in de zieken huizen van Zierikzee en Goes voor patiënten en bezoekers ter inzage ligt. In het magazine is de belang rijkste informatie over opna me in het ziekenhuis opgeno men. Bovendien wordt in dit eerste nummer aandacht be steed aan suikerziekte, do norschap en revalideren in Zeeland. Naast een lijst van alle specialisten die in de be trokken ziekenhuizen werk zaam zijn, wordt een vaste ru briek verzorgd door Zeeuws dialectschrijver Engel Rein- houdt. Het magazine is be doeld ter informatie. ZIERIKZEE - In juni '97 zag het er allemaal nog goed uit voor de gehandicapten op Schouwen-Duiveland. De gemeente zou anderhalf miljoen uittrekken voor voorzieningen voor gehandicapten. Nu komt het col lege echter met het voorstel om voor een miljoen aan aanpassingen te schrappen. Aanleiding voor het voorstel van het college is het ver wachte tekort van 800.000 gulden aan budget binnen de Wet voorzieningen gehandi capten (Wvg). Het aantal aan vragen in het kader van die regeling is fors gestegen en daarmee, zo is de verwach ting, ook de hoogte van de uit gaven. In juni werd bekend gemaakt dat een half miljoen gulden uitgetrokken zou wor den om de - lang verbeide - lif ten in zorgcentrum Borren- damme in Zierikzee en de wooncomplexen De Mossele en het Ravesteinhof te reali seren. Het "college stelt de raad*hu voor dat besluit in te trekken. Dat wil volgens het college niet zeggen dat de be loofde liften van de baan zijn. Volgens B en W komt er lan delijk geld beschikbaar voor die projecten. Wel houdt het college voor wat betreft de liften in Borrendamme een slag om de arm. ,,Ten aanzien van de liftenproblematiek bij de aanleunwoningen van Bor rendamme kan worden over wogen om op het momeftt dat bouwplannen duidelijk zijn te bepalen of hiervoor een ge deelte van de Wvg-reserve aangewend moet worden." Ook zou - zo werd in juni be sloten - 500.000 gulden be steed worden aan het com- plexgewijs aanpassen van woningen voor gehandicap ten en ook dat besluit wil het college terugdraaien. „Inci dentele aanvragen voor wo ningaanpassingen worden vanzelfsprekend wel behan deld," belooft het college. „Dit valt immers onder de zorgplicht van de gemeente in het kader van de Wvg. Toegankelijkheid Wel overeind blijft het even eens in juni genomen besluit om een half miljoen uit te trekken voor het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare voorzieningen als bibliotheken, kerken, zwem baden en dergelijke voor ge handicapten. In 1997 zijn al verschillende aanvragen in dat kader ingediend. Zo wil een huisartsenpraktijk in Nieuwerkerk de toeganke lijkheid van de stoep ter plaatse verbeteren en is het de wens van de Hervormde gemeente Bruinisse om haar verenigingsgebouw aan de Deestraat op verschillende punten aan te passen. De Her vormde gemeente wil ook een rolstoel voor algemeen ge bruik klaar hebben staan. Ook de Stichting MFC uit Zie rikzee diende een aanvraag ZIERIKZEE - J. Geluk - voorlopig Tweede Ka merkandidaat voor de VVD - waarschuwt voor een invasie van kippen, Schouwen-Duiveland. „Het zijn niet de varkens. Ik denk dat eerder andere takken van sport hier een invasie zullen veroorza ken," voorspelde Geluk gi sterenavond tijdens het WD-debat in Theater Mon- dragon in Zierikzee. Be kend is hij bijvoorbeeld met plannen voor een gei- tenhouderij. De kwestie werd besproken naar aan leiding van een vraag uit de zaal hoe op Schouwen-Dui veland om te gaan met de roze invasie. Th. Kramer van de Zeeuwse Milieufederatie gaf aan dat betrokkenen - natuur, land bouw en provincie - het in grote lijnen eens zijn over de voorwaarden. Zo voelen zij weinig voor nieuwvesti- ging of omschakeling. Al leen voor de gevestigde landbouwer die een renda bele neventak op wil zetten moeten mogelijkheden zijn. Vraag is echter volgens Kra mer hoe dat juridisch in te kleden is en wat nu eigen lijk een rendabele neventak is. „Minister Van Aartsen richt zich vooral op de pro- struisvogels en geiten op blemen bij concentratiege bieden, maar niet op hoe we Zeeland schoon moeten hou den en op grondgebonden- heid. We missen aankno pingspunten om daar onze vinger op te kunnen hou den. Het zou ons veel waard zijn als Van Aartsen dat ver der uitwerkt." De Eerste Kamer doet begin mei uit spraken over de herstructu rering. In de hierop volgen de reconstructie wordt aan de wens van Kramer vol daan, beloofde Geluk. Hoewel landbouw- en na tuurorganisaties in mening verschillen over mestbere- keningen, gaf ook P. de Koeijer van Agrarisch Schouwen-Duiveland aan dat er wat betreft de criteria grondgebondenheid en ren dabele neventakken nog het een en ander dient te wor den 'uitgedokterd'. „En er moet een waterdicht sys teem komen waardoor geen mammoets kunnen worden toegelaten in Zeeland. Want daar schiet niemand iets mee op." ZIERIKZEE - Wie vanuit het noorden des lands naar Middelburg moet en nooit van Zierikzee heeft ge hoord heeft een zware dobber. Zierikzee staat wel op de borden en Zeelands hoofdstad niet. Niet logisch en toch weer wel volgens bewegwijzeraar ANWB. De naamsbekendheid van Zierikzee is groot, volgens veel mensen zelfs groter dan die van Middelburg, de hoofdstad van Zeeland, en - voor Zeeland - belangrijke in dustriesteden als Vlissingen. Deels dankt Zierikzee dat aan haar roemruchte verle den als zijnde een van de belangrijkste Hollandse han delsplaatsen uit de Middel eeuwen. „Het is vanuit histo risch perspectief bij veel mensen heel bekend," stelt F. van der Velde, senior project leider voor de regio West van de ANWB, de organisatie die de bewegwijzering in Neder land verzorgt. Richtlijnen De ANWB bepaalt niet zelf welke plaatsen op haar weg wijzers genoemd worden. Dat bepaalt Rijkswaterstaat. „Er zijn bepaalde richtlijnen voor," legt Van der Velde uit. „Op wegwijzers langs auto snelwegen moeten zowel het einddoel als het hoofddoel ge noemd worden." Als voor beeld noemt Van der Velde de A2 van Amsterdam naar Maastricht. De weg stopt in Maastricht en dus staat deze stad steeds op de borden. Net buiten Amsterdam, waar de weg ontsprint, staat naast Maastricht ook het eerste hoofddoel vermeld, zijnde Utrecht. Is de weggebruiker Utfecht eenmaal gepasseerd dan wordt de eerstvolgende stad langs de route genoemd als hoofddoel. Voor wat betreft Zeeland is er een probleem voor het ver keer dat vanuit het noorden deze provincie nadert: Er is geen Zeeuws einddoel of hoofddoel te noemen omdat de autosnelwegen al in secun daire wegen uitmonden voor dat de provincie is bereikt. Toch staat Zierikzee al - zoals op de foto. - bij 's-Hertogen- bosch op de borden en hetzelf de geldt voor het knooppunt Ridderkerk waar wel Zierik zee op de borden staat maar weggebruikers tevergeefs zullen zoeken naar plaatsen als Middelburg en Vlissingen. Daar zit een verhaal aan vast. Van der Velde: „Die beweg wijzering bij knooppunt Rid derkerk is zo'n zeven, acht jaar geleden veranderd. Eerst stond daar Vlissingen op de borden, maar op gegeven mo ment is dat weggehaald. Dat leverde een stroom van klach ten op want er was toen geen enkele oriëntatie richting Zeeland meer. Er stond alleen nog richting Europoort, het einddoel, vermeld. Naar aanleiding van die klachten werd besloten om toch weer 'iets Zeeuws' op de borden te zetten en dat werd Zierikzee. „Een doel dat rede lijk representatief is voor Zeeland," aldus Van der Vel de. „Het had ook een andere plaats kunnen zijn, maar het is Zierikzee geworden." Waarom op de borden bij 's- Hertogenbosch Zierikzee in plaats van Rotterdam of Ant werpen genoemd wordt weet Van der Velde niet te vertel len. Waar ze dat wel zouden kunnen weten is bij de direc tie Noord-Brabant van Rijks waterstaat, maar daar is nie mand bereikbaar. Wegens carnaval gesloten. Geknipt net voor 's-Hertogenbosch. De A59 gaat ook richting Rotterdam en Antwerpen, maar die twee steden staan (nog) niet op de borden. Zierikzee wel. (Foto: Jaap Struijk) van woningen - bijvoorbeeld met het aanbrengen van een traplift (foto) is, als de gemeenteraad (Foto: Marijke Folkertsma) Het complexgewijs aanpassen akkoord gaat, van de baan. in. Zij wil het multifunctio neel gebouw aan de De Huy- bertstraat aanpassen. Het gezinsvervangend tehuis Schouwenoord uit Zierikzee wil een speciale autostoel aanschaffen en Strandpavil joen Zomerzon wil een stran- drolstoel aanschaffen en vraagt een bijdrage in het ka der van de Wvg. Verzorgings centrum De Wieken in Zierik zee tenslotte doet een beroep op de Wvg voor gedeeltelijke financiering van de dagver zorging. Een en ander komt dinsdag 3 maart aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Externe Contacten (EC) en Maatschappelijke Aangelegenheden (MA). De vergadering wordt gehouden in het stadhuis in Brouwers haven en begint om 19.30 uur. Advertentie Kamerplantje met prachtige mini-gerbera's. Blijft op een lichte plek (geen direct zonlicht) lang in bloei. Per stuk 3,95 3 voor 0«e aanbieding li ReldiR t/m i maart 1998. /ofang dn voorraad «rekt. HÈT TUINCENTRUM VOOR GR0ENIIEFHE8BE RENESSE, LAÖNE 20, 0111-461031

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1