Angst voor toekomst van de watersport in Zeeland Fonds Kazernering geeft 1500 gulden Avond Wandelingen Kop van Schouwen Duidelijkheid quotum landschapscampings D66 geen voorstander van vroege vastleggen Wonen in de bibliotheek Wandeling Neeltjejans Open Dag Paardoes Nieuwe Wereld Campagne vraagt aandacht topitems KERKBERICHTEN •f 6 Alleen met actief milieubeleid kan Zeeland concurrentieslag aan' ZIERIKZEE - De provincie moet meer aandacht be steden aan de belangen van de watersport en er op de eerste plaats voor zorgen dat watersport in Zeeland voor de beoefenaars betaalbaar wordt. Als dat niet gebeurt, zo vreest het Breed Overleg Deltawateren (BOD), kan de watersporter Zeeland wel eens de rug gaan toekeren. Dat schrijft het BOD in een reactie op het concept Provin ciaal Economisch Beleids plan van de provincie Zee land. Vooral de betaalbaarheid van de water sport is volgens het BOD voor de toekomst van de recre- atietak van wezenlijk beiang. „Vanuit verschillende ont wikkelingen zien jachthaven- beheerders zich geconfron teerd met stijgende kosten. Deze kosten komen voor een groot deel voor rekening van de watersporters," consta teert het BOD. De uitgaven voor de water sporter) zijn volgens het BOD de laatste vijftien jaar meer dan gemiddeld geste gen. De BTW-tarieven zijn verhoogd, er worden allerlei lokale heffingen ingesteld, de overgang van rode naar witte diesel kost de watersporter geld en ook heeft de sector te maken gekregen met investe ringen voortvloeiend uit rnilieu-eisen. De jachthaven- beheerders - grotendeels on dernemers en watersporters - worden volledig verantwoor delijk gehouden voor vervui ling van jachthavens. Vol gens het BOD kan echter doorgaans niet aangetoond worden wie de vervuiling heeft veroorzaakt. In de praktijk zit er vaak nog al wat tijd tussen het consta teren van vervuiling en het saneren. Dat kan inhouden dat er niet op tijd gebaggerd wordt en dat gaat weer, zo stelt het BOD, ten koste van het functioneren van de ha vens. Het BOD pleit in haar reactie voor een actief milieu beleid waarvoor de provincie de voorwaarden dient te scheppen. „Alleen dan kan Zeeland de concurrentieslag met andere watersportgebieden aan. In dien kosten voor waterspor ters om in Zeeland (tijdelijk) ligplaats te kiezen te veel stij gen zal dit een verminderde toestroom en zelfs vertrek uit Zeeland tot gevolg kunnen hebben," aldus het BOD. Dat is, zo gaat het BOD ver der, niet alleen slecht voor het imago van Zeeland als watersportgebied maar ook slecht voor de werkgelegen heid. Scheefgroei Bij de watersportorganisa ties leeft de indruk dat dooi de provincie Zeeland veel aandacht wordt geschonken aan beleid in het kader van natuur en milieu en dat daar door scheefgroei is ontstaan, ten minste ten aanzien van de Volgens het Breed Overleg Deltawateren clreigt watersport in Zeeland te duur te worden voor de beoefenaars ervan. (Archieffoto) waterrecreatie. Het BOD: „Door beleid op het gebied van natuurbehoud en natuur ontwikkeling wordt de wa tersport bijvoorbeeld op en kele plaatsen doelbewust - bijvoorbeeld in Natuurbe- schermingswetgebieden - ge weerd maar soms ook onbe wust geweerd." Zo zijn er volgens het BOD voorbeelden van natuuront wikkeling die - terwijl dat ei genlijk niet de bedoeling is - duiklocaties onbereikbaar maakt. „Ook zaken als het verhogen/verlagen van wa terpeilen, bouwen van stu wen en ontwikkelen van na tuurvriendelijke oevers kan vormen van watersport - bij voorbeeld kanovaren of sportvissen - ineens onmoge lijk maken." Kortom: bij de ontwikkeling van plannen moet de provincie meer reke ning houden met de belangen van de watersport. ZIERIKZEE - In de bibliothe ken in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede wordt tot en met dinsdag 3 maart spe ciale aandacht besteed aan het thema wonen. Het jaar 1998 is door alle openbare bibliotheken in Ne derland uitgekozen als Jaar van het Wonen. In navolging daarvan laten ook de Schou- wen-Duivelandse bibliothe ken zien wat ze op woonge bied in huis hebben. Deurloo Intermeubel heeft meubels beschikbaar gesteld, waar door in Zierikzee en Burgh- Haamstede zithoeken zijn ge creëerd. In Bruinisse is een boekentafel met woonboeken ingericht. Landelijk is een interieur- ontwerpwedstrijd uitge schreven. De brochure is ver krijgbaar in de bibliotheek. NEELTJE JANS - Belang stellenden kunnen zondag 1 maart onder leiding van een gids deelnemen aan een wan deling door het natuurgebied van Neeltje Jans. Het gebied is bijna net zo oud als de Oosterscheldekering zelf. Toen de kering klaar was zijn de werkeilanden omgeto verd in een duinterrein. Sindsdien duiken er steeds nieuwe soorten planten en vo gels op. Deelnemers hoeven zich voor af niet aan te melden. De start is om 14.00 uur bij het naam bord van de natuurorganisa ties aan de Oostérschelde- kant van de parkeerplaats. VLISSINGEN - Manege Paar does in Vlissingen, een onder deel van de Stichting Arduin, houdt dinsdag 3 maart Open Dag. Belangstellenden kunnen vanaf 10.00 uur kennismaken met de paarden en de sfeer op de manege. De eerste twee uur wordt openbare les gege ven. Tussen 12.00 en 16.00 uur volgen proeflessen. Aanslui tend is er een uurlange de monstratie met een mara thonwagen. Tussen 18.30 en 21.00 uur volgt opnieuw open bare les. Tussentijds kan te gen betaling soep met brood gegeten worden. Paardoes ligt aan de Bosweg 8 in Vlis singen: 0118 - 490423. BURGH-IIAAMSTfenE - Wandelen in Boewachterij Westerschouwén of op ontdekkingstocht door de Meeuwenduinen. Dromen langs stille plekjes en wandelen over kleine zandpaadjes of misschien een ontmoeting met een ree. Belangstellenden kunnen dinsdag 24 of woensdag 25 fe bruari op stap met gidsen van Staatsbosbeheer. De tochten gaan over smalle zandpaadjes waar bijna niemand komt en langs stekelig struikgewas. Stevige kleding en een verre kijker zijn gewenst. De gids vertelt onderweg alles over het beheer van het gebied. De boswachterij is tussen 1921 en 1942 aangeplant met dennenbomen om het verstui ven van de duinen tegen te gaan. Nu gaan houtproductie en recreatie samen. De Meeuwenduinen is een dy namisch duingebied waar geen bomen zijn geplant en waar de natuurelementen vrij spel hebben. Er zijn grote stuifplekken en er zijn met duindoorn en hemgras be groeide duintoppen. Op som mige plaatsen is het zand tot de laagste zomergrondwater- stand uitgestoven. In de win ter vormen deze plekken duinmeren. Het gebied wordt aan de grillen van de natuur overgeleverd zonder dat de- mens er iets aan doet. De wandeling in de boswach terij vertrekt op 21 februari om 13.30 uur vanaf de excur- sieschuur aan de hoofdingang van de boswachterij aan de Kraaijensteinweg. De wande ling naar de Meeuweduinen vertrekt op 25 februari om 13.30 uur vanaf de uitkijkto ren aan het eind van de A. van der Weijdeweg in Wester- schouwen. De wandelingen duren ongeveer twee uur. Tijdens de voorjaarsvakantie is ook de excursieschuur van Staatsbosbeheer aan de Kraaijensteinsweg 140 geo pend en wel van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. Deelnemers aan de excursies dienen zich van te voren aan te melden bij de VVV Schouwse Kust in Haamstede. Telefoon 0111- 651513. ZIERIKZEE - Het Fonds van Kazernering stelt dit jaar bijna 150.0 gulden beschikbaar voor instellingen met sociale of culturele activiteiten in Zierikzee. De tegemoetkoming is be doeld voor eenmalige activi teiten of uitgaven die buiten de geldende subsidiekaders vallen. Voor 31 maart moeten aanvragen zijn ingediend bij het fonds, per adres Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Daarbij moet zo duidelijk mogelijk zijn aangegeven wat het doel van de activiteit is waarvoor het geld wordt aan gevraagd. Meer informatie is verkrijgbaar bij J. Uil: 454465. In het afgelopen jaar kreeg Koersbalclub Borrendamme 150 gulden voor vervoerskos ten naar wedstrijden. Ver pleeghuis Corneliastichting sleepte 1000 gulden in de wacht voor een aangepast computertoetsenbord voor haar bewoners. Zorgcentrum De Wieken kon voor 600 gul den geluidsapparatuur en boeken over Zeeland aan schaffen. La Leche League kreeg honderd gulden voor een borstvoedingsatlas en een voorlichtingsvideo. FOTO MARIEKE MANDEMAKER In licht van gemeenteraadsverkiezingen GOES - Onder het motto Niemand Buitenspel vinden zowel in Goes als Vlissingeri in de aanloop naar de ge meenteraadsverkiezingen van 4 maart politieke de batten plaats. In Goes staat het debat ge pland donderdag 26 februari in Podium 't Beest om 19.45 uur. In Vlissingen kunnen be langstellenden zaterdag 28 fe bruari om 19.00 uur terecht in het Arsenaaltheater. De de batten richten zich op de items duurzame ontwikke ling en internationale samen werking. De discussies zulen zich vooral toespitsen op de aandacht die de gemeenten schenken aan onder meer con sumptiepatronen, milieube- léid, vluchtelingenopvang en eerlijke handel. Campagne Het initiatief is in handen van de Nieuwe Wereld Cam pagne, waarin zo'n veertig or ganisaties verenigd zijn. Door lokale organisaties wordt door het hele land heen aandacht gevestigd op de campagne. Zowel in Goes als Vlissingen zullen plaatselijke politici hun standpunten toe lichten, uitgedaagd door stel lingen die door vertegen woordigers van allerlei groeperingen worden voorge legd. De discussie in Goes wordt geleid door J. Cozijnse. In Vlissingen is die rol in handen van I. Baaijens. Voorafgaand aan het debat in Vlissingen kan een solidari- teitsmaaltijd worden gege ten. De Molukse muziekgroep Inalo en de Iraanse zanger Na- jied zorgen voor muziek. Re serveren voor de maaltijd kan via: 0113-250051. MIDDELBURG - Gedeputeerde Staten willen zo snel mogelijk duidelijkheid over het deelnemen van ge meenten aan de realisatie van landschapscampings. Zo blijkt uit een brief van GS aan de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). In het convenant van provin cie en VZG wordt uitgegaan van de verdeling van een quo tum van acht landschapscam pings over verschillende Zeeuwse gemeenten. De ge meenten Hontenisse en Axel hebben inmiddels afgezien van hun quotum omdat ze geen goede locatie tot hun be schikking hebben. De gemeenten Oostburg en Noord-Beveland hebben zich alsnog gemeld voor een deel van het quotum. Dit is echter alleen realiseerbaar als ook andere gemeenten uit het con venant afzien van hun quo tum. Bij daadwerkelijke uit voer van de nu liggende plan nen is de koek op. Uitstel GS hebben Terneuzen en Bor- sele tot 1 mei uitstel verleend voor het zoeken van een ge schikte locatie. Mochten zij hun quotum' niet benutten dan maken Oostburg en Noord-Beveland een kans. De provincie wil met deze twee' gemeenten dan ook al over leggen over de locaties die zij in gedachten hebben voor 1 Verhoging havengelden 1999: ZIERIKZEE - De fractie D66 voelt weinig voor het nu al vastleggen van een verhoging van de ha vengelden met 2,6 a 2,7 procent in 1999. Het colle ge van B&W wil met deze verhoging de formatie uitbreiding in het havenpersoneel bekostigen. „Ik ga akkoord met het voorstel van formatieuit breiding, maar niet met het nu al vastleggen van die 2,6 tot 2,7 procent verhoging. Misschien wordt dat wel vijf procent. We weten in dit stadium nog helemaal niets over de havens," beargu menteerde R. Geluk (D66) haar standpunt in de raads vergadering vorige week. „We hebben onze mond vol van productbegrotingen. Het lijkt me dan ook logisch de havenmeesters te betalen van de opbrengsten van de havengelden," reageerde wethouder G. van de Velde- de Wilde. Zij gaf bovendien aan het juist te vinden om als college aan te geven waar de dekking op langer termijn uit gehaald moet worden. Wethouder G.J. van der Salm van financiën sloot zich bij zijn collega aan. „Je kunt de dekking niet steeds voor je uitschui ven. Neem je aantal van de ze besluiten, dan word je la ter geconfronteerd met allemaal voorlopige beslui ten. Dit is een intentiever klaring, maar je kunt geêh structurele lasten op je ne men zonder de dekking voor ogen te hebben." Structureel Geluk bleef bij haar stand punt, temeer daar in het voorstel letterlijk de pro centen staan vermeld. „Dat zou wel duidelijker in het voorstel verwoord kunnen staan," voegde C. Lege- maate (CDA) aan de discus sie toe. Hij gaf overigens aan niet overtuigd te zijn door zijn D66-collega. De fractie SGP/GPV keerde zich, zoals te verwachten viel na de begrotingsraad, tegen het structurele karak ter van de formatie-uitbrei ding. J. Roukema (RPF) sloot zich hierbij aan. Van de Velde gaf aan hierdoor geschrokken te zijn. „Ik zou met klem willen verzoeken akkoord te gaan met het voorstel en met de dekking. Men draaide vorig jaar 60 a 70 uur per week om de ha vens te bemensen. Als ge meente heb je toch een voor beeldfunctie voor de maatschappij." Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Amsterdam (De Arkgemeente): N. G. Schol ten te Landsmeer (part-time). Aangenomen naar Streekge- meente Maas en Waal: drs. H. S. Benjamins te Middelstum c.a. en Huizinge. Toegelaten tot de evangelie bediening en beroepbaar: A. H. van den Bor, Enny Vrede- laan 105, 3584 ZC Utrecht; H. Dekker, Hoofdweg 73, 9678 PH Westerlee (Gn); mw. R. Fórtuin-Reijntje, Jensema- heerd 70, 9736 CE Groningen; W. F. Jochemsen, Rijksweg 38-A, 6744 WB Ederveen. Geref. Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Zwolle-Ber- kum, voor Leusden (wijk west) en voor Zoetermeer: J. van Benthem te Almere. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Kruiningen: G. Mouw te De Valk-Wekerom, die bedankte voor Gouds waard. KERKENDAG KAMPEN - Vanuit Schou- wen-Duiveland vertrekt za terdag 25 april een bus naar de Nederlandse Kerkendag in Kampen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de eigen kerkenraad of opgeven via te lefoon 658011.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6