1*3 Traditie in ere bij strao Noordwelle Actie bloem voor vrouwen in Kabul Acht jubilarissen gehuldigd Carmiggelt verdient meer Lunchconcert in Zierikzee Verzorging Regio-TV ook in weekeinde Man bij autobrand omgekomen SPROOKJE r MAANDAG 23 FEBRUARI 1998 NR 26337 5 Giel Overbeeke:Ons streven is zo authentiek tnogelijk' Waterig slot tweede strao BURGH-HAAMSTEDE - Geen spelletjes voor kinde ren of andere poespas. De strao in Burgh-Haamstede was ook dit jaar weer in hoofdzaak een tocht per paard. ,,Ons streven is zo authentiek mogelijk te zijn," verklaart strao-comitélid Giel Overbeeke. De weergoden bezorgden de ruiters en amazones een wa terig slot, maar dat mocht de pret niet drukken. Drieëntachtig ruiters en ama zones namen zaterdag deel aan het straofeest van Burgh- Haamstede. Dat waren er elf minder dan vorig jaar. ..Maar het schommelt eigenlijk al tijd zo tussen de zeventig en negentig deelnemers," ver telt Overbeeke. Het zonnige weer van de afgelopen week bleek zaterdag om te slaan. „Die bui had net een uurtje later moeten vallen, hoewel het tot Burghsluis eigenlijk droog is geweest." Het pro gramma werd in verband met de weersomstandigheden wel iets aangepast. Het hardlo pen van de paarden en pony's op de slotlaan van kasteel Slot Haamstede, wat tradi tiegetrouw de afsluiter is van de strao Burgh-Haamstede, kwam te vervallen. Ondanks deze wijziging blikte de orga nisatie aan het einde van de dag positief terug. Overbee ke: „Het is weieens slechter geweest, met harde noordoos tenwind. Dus het kan veel er ger." Het druilerige weer bracht iets minder toeschouwers dan vorig jaar op de been om de ruiters en amazones feeste lijk te verwelkomen. Uitge storven waren de versierde ringen van Burgh en Haam stede echter niet. Zij-aan-zij stonden trouwe dorpsgeno ten, paardenliefhebbers en nieuwsgierige toeristen aan het einde van de middag on- 1 der kleurige paraplu's te wachten op de eerste tekenen van de optocht. De Witte van Haemstede zorgde voor de muzikale begeleiding. Burge- meester J. Asselbergs sprak de deelnemers kort toe. „Het is fantastisch geweest, vooral om jullie te zien draven over het strand," liet hij weten. Ook bedankte hij de dienst le vende have van de politie, die met vijf vertegenwoordigers aanwezig waren. Voor ruiters en paarden was het een lange dag. Na de start om 12.00 uur volgde een forse tocht over strand en door duin en polder. Ook hier koos het organiserend comité voor de gebruikelijke route, met als vaste hoogtepunten onder meer de oliebollen bij familie Kooman aan de Meeldijk, de schróösels van Kees de Kra ker en het traditionele bezoek aan de bewoners van verzor gingscentrum Duinoord. W. Goudzwaard en R. Withagen maakten voor de bewoners van dit centrum een filmim pressie, bijgestaan door chauffeur J. Kuut. Amazone Rilana van de Westering uit Renesse werd door het came rateam vanaf 's morgens vroeg gevolgd, terwijl ze haar paard - en zichzelf - opmaakte voor deelname. „De bewo ners zien de hele wereld op te levisie, maar van hun eigen dorp zien ze niets. De strao is toch een traditie," licht Goudzwaard het nut van zijn werkzaamheden toe. En heeft het straorieën hun belangstel ling? „Daar krijg je aandacht mee, daar kun je wel op reke nen," is de vaste overtuiging van de filmmaker. Vele ouderen kennen de tra ditie nog van vroeger. In de loop der jaren heeft de strao van Burgh-Haamstede maar kleine wijzigingen onder De strao in Burgh-Haamstede kreeg medewerking van de dienst levende have van de politie. Vijf man hereden politie mengden zich in de optocht. (Foto: Marieke Mandemaker) gaan. „Vroeger was het op maandag, tot de vrije zater dag werd ingevoerd. Nu hoe ven mensen er geen vrij meer voor te nemen," zegt Over beeke. Ook de rit naar Burgh sluis is anders dan in vroege re tijden. Telde dit plaatsje in vroeger dagen nog drie café's, nu wordt de tussenstop in het kantoor van de havenmeester gemaakt. „Dat authentieke is misschien wel eentonig. Maar we willen het graag zo in standhouden," licht Overbee ke toe. Asselbergs kon zich hier in ieder geval wel in vin den. „Een stukje cultuur-his torie pur sang," vatte de bur gervader het evenement samen. Eveneens volgens tra ditie werden ook dit jaar weer prijzen uitgedeeld. De groepsprijs ging naar de strao-sisters and brother, in de categorie pony ontving Sander Verseput een prijs en in de categorie volwassenen bleek Marjo Giljam in de prij zen te vallen. Eervolle ver meldingen waren er verder voor Rilana van de Weste ring, Milie Koger, Stefanie Schoenmaker, Marjolein Struik en Amber Muelhanse. De jury werd gevormd door T. Deurloo (VVV), A. Dam man (onderwijs) en H. van der Klooster (middenstand). RECENSIE Ali Pankow 'Bemoei je d'r niet mee': Pal jas Produkties; muziek theater met teksten van Si mon Carmiggelt door Lea Couzin en Gerd de Leyregie: Walter Merhottein; vrijdag in Theater Mondraqon Zierik zee. Sober is wat anders dan som ber. Sober kan bij tijd en wij le subliem zijn en spranke lend in zijn eenvoud. Simon Carmiggelt leek daar in zijn 'Kronkels' en gedichten juist patent op te hebben, op die sublieme, sprankelende so berheid. Doordringen tot de kern en zonder toeters en bel len brokjes innerlijke drijfve ren van de mens blootleg gend. Carmiggelt had daar geen psycho-analistische be schouwingen voor nodig, maar kon volstaan met glas heldere schetsen van alle daagse dingen en gebeurte nisjes. De Vlaamse theatermakers Gerd de Ley en Lea Couzin willen Carmig gelt met hun programma 'Be moei je d'r niet mee' laten herleven. Ze slagen daar maar gedeeltelijk in. De Ley treft hier en daar de perfecte toon. In 'Relaxen' bijvoor beeld zet hij 'een Piet' op het podium, die zo uit een Kron kel is weggelopen. Voor Piet hoeft het allemaal niet meer na twee keer een cyclus van: je best doen op school, hard werken voor je baas, sparen voor je uitzet, kinderen krij gen en hopen, dat ook die kin deren weer hun best doen op school. Piet gaat nu niet meer mee naar de kleinkinderen. Laat zijn vrouw maar alleen op bezoek gaan; hij zit liever op een paaltje naar de meeu wen te kijken. Piet wil einde lijk eens relaxen. Zo waren er nog een paar: 'Praten' bijvoorbeeld en 'Mij krijgen ze niet kapot', waarin ook Lea Couzin bewees de juiste Kronkel-snaar te kun nen treffen. Maar daarnaast waren er veel stukjes, waarin de ware Carmiggelt-touch net ontbrak. Vooral met de lied jes redde Couzin het niet. Dat ze geen echte zangeres is, hoeft geen bezwaar te zijn, maar veel gedoe met een mi- crofoonsnoer leidt de aan dacht af en als je een tekst niet over de rand van het po dium kunt brengen, komt hij niet waar hij zijn moet. Onbe gonnen werk trouwens om een liedje als 'Juffrouw Nifte- rink' te gaan zingen, als Ro bert Long dat ooit aleens ge daan heeft. Dat evenaar je niet. Toch had 'Bemoei d'r niet mee' iets liefs en op rechts. De ode was ongetwij feld gemeend, maar Carmig- gelts soberheid geef je niet weer met een vormgeving, die somberheid uitstraalt. Vrolijker belichting had al veel goeds kunnen doen. Tuurlijk doen heel veel Kron kels heel veel zeer, maar Car- miggelts relativering en.hu mor bieden balsem. Zijn werk verdient in een theatra le uitvoering wat steviger contouren en wat meer dyna miek, zonder de subtiliteit verloren te laten gaan. ZIERIKZEE - In het kantoor van Driekleur Makelaars/ Driekleur Verzekeringen aan het Havenpark 40 in Zierik zee wordt woensdag 25 febru ari een lunchconcert gegeven door mensen afkomstig van Scholengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis. Alle belangstellenden kun nen tussen 12.00 en 13.30 uur in het kantoor - voor kortere of langere tijd - binnen komen lopen. Zij worden onthaald met een programma bestaan de uit songs, licht klassieke muziek .en jazzy muziek. De musici zijn Mar van der Veer en Arjan Huizer (piano), Anette Kik (viool), Marjolein Kloet (zang en gitaar), Joanne Buscop en Anne Hagport (zang). ZIERIKZEE - In het Multi Functioneel Centrum in Zie rikzee start Irene Ernst woensdag 25 maart de cursus uiterlijke verzorging voor mensen met een verstandelij ke handicap. Zij leert deelnemers tijdens vijf avonden alles over haar-, huid- en lichaamsverzorging en over het gebruik van ma- ke-up. Een cursusavond duurt steeds van 19.30 tot 21.30 uur. Cursisten betalen honderd gulden voor deelna me. Voor dit geld krijgen ze ook een pakket met verzor gingsartikelen cadeau. Meer informatie en aanmelden kan via:412075. GROENLINKS ZIERIKZEE - Het bestuur van GroenLinks vergadert op woensdag 25 februari in het gemeentehuis in Zierikzee. Deze openbare bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in kamer 74, te be reiken via de achteringang. Elke eerste donderdag van de maand houdt GroenLinks spreekuur in kamer 78 van het gemeentehuis. Het eerst volgende spreekuur is op 5 maart van 17.30 tot 19.00 uur. Er kan tijdens het spreekuur ook gebeld worden. Telefoon nummer is 452508. OOST-SOUBURG - Staatsse cretaris Nuis en de Zeeuwse gedeputeerde G. de Kok heb ben vrijdag de televisiestudio van Omroep Zeeland officieel geopend. De omroep gaat ook in het weekeinde televisie maken. Volgens de regionale omroep hebben vooral Nuis en De Kok publieke regionale tele visie in Zeeland politiek en fi nancieel mogelijk gemaakt. TV-Zeeland heeft een exploi tatiebudget van vijf miljoen gulden per jaar. Daarvan komt 1,4 miljoen gulden bin nen via de heffing van een ex tra tientje op de omroepbij drage. Het rijk draagt het dubbele bij, 2,8 miljoen gul den, plus een extra bijdrage van acht ton voor een dunbe volkte provincie als Zeeland. Directeur-hoofdredacteur F. Feij maakte vrijdag bekend dat de regionale televisie-uit zendingen dit jaar geleidelijk worden uitgebreid van 20 mi nuten tot een uur per dag. Naast actualiteiten zullen ook achtergronden worden belicht. Op korte termijn ko men er tv-uitzendingen in het weekeinde met overzichten uit Zeeland en andere regio's. NOORDWELLE - In de'reeks straofeesten is het zaterdag 28 februari de beurt aan Noordwelle. Het oorspronkelijke karakter wordt door de Dorpsgemeenschap zo veel mogelijk in ere gehou den. Zo zullen een groot aantal oorspronkelijke Belgische, trekpaarden in de stoet meelopen. Verzameld wordt om 11.30 uur. De ver sierde paardén en de ruiters en amazones komen bijeen op de dorpsring. Na het keu ren van de versieringen gaat met het hoornblazen de strandrit van start. Het spoelen van de paardenvoe ten gebeurt op het strand bij Kijkduin om 13.30 uur. Na een rondrit, met caféstop in Renesse, komt de stoet rond 15.00 uur terug op het dorp. Luctor et Emergo verzorgt de muziek. Burgemeester J. Asselbergs houdt een wel komswoord. Aansluitend begint het ringsteken op de ring. Voor de jeugd is er vanaf 13.30 uur een eigen straofeest. Zodra de paar den vertrokken zijn zal een jury zich buigen over de ver sierde fietsen. Ook staat een wedstrijd ringsteken op de fiets gepland. In de avond uren gaat het festijn ge woon door. De prijsuitrei king vindt plaats om 19.30 uur. Een half uur later be gint een groot bal in het dorpshuis met muziek van Altijd Tekort. Opgeven voor deelname aan de strao Noordwelle kan via: 461323 of 462718. Prager coördinator Nederland NOORDGOUWE - Met Noordgouwe als campagne- adres geeft J. Prager-Stein de internationale handte keningenactie 'Een bloem voor vrouwen in Kabul' in Nederland een fikse duw in de rug. Tijdens de Internationale Vrouwendag op 8 maart is het de bedoeling solidair te zijn met de vrouwen van Kabul. De vrouwen en meisjes in Af ghanistan hebben het zwaar te verduren. Zij mogen niet praten in het openbaar, heb ben geen recht op onderwijs, werk en zijn bovendien ver plicht in het openbaar alles- verhullende mantels te dra gen. Voor de campagnevoerders draait dit om godsdienst noch plaatselijke culturele tradi ties. „Wij doen een beroep op allen die geloven in de begin selen van vrijheid van keuze en gelijkheid tussen vrouwen en mannen om tot handelen over te gaan," aldus het pamflet. Dit handelen houdt ook in dat er handtekening- lijsten worden verzameld. Deze lijsten kunnen voor - of kort na 8 maart - opgestuurd worden naar Jessica Prager- Stein, Groeneweg 19, 4317 PV Noordgouwe, telefoon: 402024. Prager heeft zich als campa#gne-coördinator opge worpen, omdat actie in Ne derland - in tegenstelling tot de omringende landen - uit bleef. Zij haakt hiermee in op de campagne die onlangs van uit het Europeeé Parlement in Brussel is gelanceerd door Europees Commissaris voor Humanitaire Hulp mevrouw Bonino. J. Maurer en M. Ravia, hier op de foto met echtgenote, werden vrijdag in café/snackbar Bommenede in Zonnemaire in het zonnetje ge zet en toegesproken door districtshoofd J. van de Borgt van de Bouw- en Houtbond FNV. Aanleiding was hun 25-jarig lidmaatschap van de bond. Zij waren niet de enige gehuldig- den op deze avond. C. van der Klooster en J. van de Maas werden gecomplimenteerd met hun 40-jarig lidmaatschap en J. Hendrikse bleek al vijftig jaar FNV-lid te zijn. Niet aan wezig door ziekte van zijn echtgenote was J. Polderman, die al zestig jaar deel uitmaakt van de organisatie. Ook ontbraken twee jubi larissen in de categorie 25 jaar. Zo'n veertig leden van de afdeling Schouwen van de Bouw en Houtbond waren aanwezig bij de jaarver gadering, die ook bestuursverkiezingen op de agenda had staan. Secretaris W. Blokland werd opnieuw tot secretaris benoemd. Af scheid werd genomen van bestuurslid J. van Leenen. Van de Borgt benadrukte in zijn toe spraak het belang van de vakbeweging, in het verleden en nu. (Foto: Marieke Mandemaker) WOLPHAARTSDIJK Bij een autobrand op de Wester- landpolderweg in YVolp- haartsdijk is vrijdagavond een nog onbekende man om het leven gekomen. De brandweer Wolphaarts- dijk en politie Goes werden gealarmeerd omdat een auto in lichterlaaie stond. De he vig brandende auto werd bin nen enkele minuten geblust. In de auto trof de politie het gedeeltelijk verbrande li chaam van de man aan. Het terrein is onmiddelijk afgezet ten behoeve van sporenondei'- zoek en het stoffelijk over schot is voor sectie overge bracht naar het gerechterlij k laboratorium in Rijswijk. Tot op heden zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf. Om de identiteit van het slachtoffer te achter halen heeft de politie Ooster- scheldebekken de hulp inge roepen van Duitse collega's. HELPT ELKANDER BRUINISSE - De dames van de Hervormde vrouwengroep Helpt Elkander komen dins dag 24 februari samen in het verenigingsgebouw aan de Deestraat in Bruinisse. Het programma wordt verzorgd door enkele (bestuurs-)leden. Gasten zijn welkom. De bij eenkomst begint om 19.30 uur. Binnenkort gaat mevrouw A. Weststrate in het MFC vertellen dat sprookjes inzichten bevatten die voor het leven van betekenis zijn. In sprookjes inzichten? Dat leek me een fabeltje. Wat zouden er voor diepe gedach ten zitten achter gruwelijke verhalen over wolven die je lieve grootmoeder opvreten eri heksen die onschuldige kinderen vetmes ten? Maar mevrouw Weststrate zal vast wel gelijk hebben. Vandaar dat ik ter verhoging van uw inzichten in het leven zelf maar eens een sprookje schrijf. Kan Mevrouw Weststra te in ieder geval aantonen hoe een sprookje niet moet. Het is het sprookje van de Prins die bespot werd. Lang, heel lang geleden leefde er in een klein landje aan de zee een lieftallige prins. Alle mensen in het land hielden veel van deze prins, 's Avonds bij het knappende haard vuur vroegen ze zich af wie wel de mooie prinses zou zijn die de prins gelukkig zou maken. Maar niemand wist het antwoord op deze vraag, behalve de prins zelf. Omdat de prins nog geen koning was, ver veelde hij zich elke dag. Zou ik morgen ko ning zijn, vroeg hij zich af als hij 's avonds in zijn gouden bed lag. Maar zijn moeder had nog geen zin om in de Koninginnen-Vut te gaan, dus moest hij wachten en wachten. Op een dag kwam een grote grijze vogel ge vlogen vlak voor het paleis van de prins. Ga met me mee, riep de vogel. Dan zul je iets prachtigs zien. Goed idee, zei de prins, ik heb hier toch niet veel te doen. Hij stapte op de rug van de vogel en vloog over de hele wereld. Op het laatst kwamen ze in een on bekend gebied. Mensen zag je er niet meer, alleen dieren. 'Kijk' zei de grote vogel. 'Daar beneden is het een groot feest.' De vogel daalde langzaam en steeds luider werd het gejuich van de dieren. Dat gold niet alleen onze prins maar ook de dieren die onge looflijk in de weer waren. Hazen probeerden om het hardst er vandoor te gaan, konijnen wilden de diepste holen te graven. Vogels floten om het mooist en vlinders deden hun best de vreemdste kapriolen te maken. Als er één gewonnen had klonk er muziek. De winnende haas mocht op een boomstronk gaan staan, kreeg een glimmende beuke- noot om zijn hals en tijdens het lied 'In een groen groen knollenland' zag je de tranen over z'n snuitje biggelen. Dat hoorde zo. Toen de prins uit het verre land kwam kijken kon de vreugde niet op. En al gauw kwam de vraag of de prins de koning van het feest wilde worden. 'Natuurlijk' zei de prins, 'dan kan ik alvast wat oefenen' en alle dieren rie pen 'Hoera! Hoera!' Alle dieren? Bijna alle dieren. Want er was ie mand die het er helemaal niet mee eens was. Dat was Huib, de hyena. Huib was boos, heel boos. Altijd had hij in zijn hart gehoopt dat hij de koning van het feest zou worden. 'Die prins is een giftige slang, een gemene muskiet. Hij is niet te vertrouwen' zei hij woe dend tegen een postduif. Dat liet de postduif zich geen tweemaal zeggen en begon door het hele bos te vliegen. Overal waar de post duif kwam vertelde hij wat voor vreselijke dingen de hyena over de prins gezegd had. O, wat schrokken de dieren. Natuurlijk wilde ze weten of de hyena echt zulke gemene dingen gesproken - had. Maar de hyena begon te huilen. Hij wist van de prins geen kwaad. Er waren maar weinig dieren die hem echt geloofden. Terwijl de hyena van alles deed om zich schoon te praten kwam er een dreigend ge vaarte aan. Het was Gees de griezelbeer. O, wat was die beer kwaad. 'Die hyena heeft nog nooit gedeugd' riep hij tegen iedereen die het hoorde wilde. En toen, kinderen, ont stond er een groot gevecht. De hyena, jank te, beet en de beer bromde en wurgde. Ze vochten om het hardst alsof ze zelf aan de wedstrijden meededen. Het werd een groot tumult. En de prins? Die zat er stilletjes bij en vroeg zich af in wat voor vreemd land hij te recht was gekomen. Gelukkig zag hij weer die grote grijze vogel. 'Vogel riep hij. ?Wil jij me weer thuis brengen? Ik wil hier helemaal geen koning zijn. Ik wil koning in mijn eigen landje zijn. En zo steeg de vogel weer op. De prins kwam weer thuis en trok 's avonds de dekens van zijn gouden bed helemaal over zich heen. ledereen was blij dat hij weer terug was. Niet lang daarna reden de herau ten door het land en ze riepen dat de prins zou gaan trouwen. De nieuwe prinses was een gewoon meisje uit het land. De mensen konden het bijna niet geloven. Op de rug van de grote vogel vloog het jonge paar over het land. De mensen zwaaiden blij. Het bruid spaar ging in een prachtig paleis wonen. Ver weg van de enge hyena's en de ruwe beren. Later werd de prins de koning van het kleine landje aan de zee. En zo leefden ze nog lang en gelukkig.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5