GOED KOOP Dorpsraad noteert problemen Zuid-Amerikaans ritme in plaats van de boerenkiel Jeugdsoos Renesse weer op rails gezet Verhoging van tarieven Delta Nuts uitgesloten Optreden Popkoor Blaaat in Zierikzee CHOCOMEL OF wm FRISTI 12' Eerste subsidie voor de speelfilm Wilde Mossels Bouw- en Houtbond FNV boos op muziekvereniging Vergadering van D66 AGENDA i MAANDAG 23 FEBRUARI 1998 NR 26337 Geruststelling Veerhoek: ZIERIKZEE - „De kleingebruiker kan gerust zijn. Ze wordt op geen enkele manier de dupe van de kwestie Delta Nuts." Deze stelling deponeerde wethouder C. Veerhoek in een reactie op de vragen die door de VVD- en PvdA-fractie zijn gesteld. In afwachting van de bijzon dere aandeelhoudersvergade ring vandaag kon de wethou der tijdens de raadsver gadering donderdag nog geen verdere uitspraken doen over de consequenties van de ver liezen die Delta Nuts door zijn aandeel in een afvalbe drijf heeft geleden. Beide fracties stelden schriftelijk de vraag wat de gevolgen hiervan voor de inwoners van Schouwen-Duiveland zouden kunnen zijn. Wethouder G. van de Velde-de Wilde zal tij dens deze vergadering de ge meente - bij afwezigheid van Veerhoek en diens plaatsver vanger J. Geleijnse - verte genwoordigen. „Kortom, wij gaan op informatiejacht. Mis schien kan er in de commisie ruimtelijke ordening van 12 maart verder over worden ge sproken," stelde Veerhoek voor. Een tariefverhoging voor de kleingebruiker zit er echter per definitie niet in. Halver wege vorig jaar zijn de tarie ven voor vijf jaar bevroren, zo lichtte de wethouder toe. ..Met uitzondering van infla tie fen belastingen en heffin gen. Maar Delta Nuts heeft zelfs geen inflatie doorbere kend." Zowel J. Geleijnse (VVD) als A. van de Berge (PvdA) gaven aan de resulta ten van de aandeelhouders vergadering af te wachten. ZIERIKZEE - Het Popkoor BlafLat verleent dinsdag avond 24 februari medewer king aan het concert 'Water Music' vanaf 20.00 uur in Theater Mondragon in Zierik- Dit gratis toegankelijke con cert vindt plaats op initiatief van de Stichting Hart. van Eu ropa. Het Tsjechische jeugd- strijkorkest uit Pardublice en de Tsjechische volksmuziek groep Trdlo maken een tour nee langs plaatsen in Neder land, die de afgelopen vijftig jaar zelf de gevolgen van wa teroverlast hebben ondervon den. Tijdens de concerten worden CD's verkocht. De op brengst daarvan komt ten goede aan de bevolking van Moravië, dat vorig jaar door watersnood werd getroffen. In veel Nederlandse plaatsen zijn plaatselijke muziek- of zanggroepen bereid gevonden belangeloos aan de concerten deel te nemen. In Zierikzee is dat dus Pop koor Blaaat. Advertentie "2* literpak li' RIB- OF HAAS KARBONADE 500 gram ZANDVLIET GELDERSE GEKOOKTE WORST per stuk 500 gram van/Hf Aanbiedingen geldig van nia 23 feb t/m aa. 28 feb 1998, A&P Services BV. tel. 035-5483333 ELKE DAG GOED NIEUWS Streven naar opening half maart RENESSE - Het heeft even geduurd, erkent jeugd werkleider Jaap Elenbaas van de Stichting Jeugd Scjiouwen-Duiveland, maar het ziet er nu toch naar uit, dat Renesse binnen enkele weken een eigen jeugdsoos heeft. Woensdagavond werden in de achterzaal van het dorpshuis in Renesse de neuzen daartoe zoveel mogelijk dezelfde kant op gezet. Vijftien jongeren in de leeftijd van dertien, veer tien en vijftien jaar en vijf volwassenen kwamen bijeen om met Elenbaas de moge lijkheden voor zo'n soos te be spreken. Vorig jaar werden er ook al pogingen toe ondernomen, maar verschil in doelstellin gen tussen de jongeren op het dorp, maakten het toen moei lijk iets van de grond te krij gen. Elenbaas licht toe, dat de ene groep een jeugdsoos wil de als extra uitgaansvoorzie- ning passend bij hun leef tijdsgroep, terwijl de andere groep vooral behoefte had aan een soort hangplek. K. Steur, voormalig eigenaar van speeltuin De Dreef, stel de daarop een klein hokje op zijn terrein beschikbaar en in de wens van hangplek was voorzien. De jongeren, die er regelmatig samenkwamen noemden zich 'Skunk'. Samenwerking Daarmee was er echter nog geen echt onderkomen voor de jeugd, die wel uit wil, maar nog niet rijp is voor de disco's in Renesse. Met het vertrek van de peuterspeel zaal uit het achterzaaltje van het dorpshuis kwam daartoe een mogelijkheid. Het be stuur van het dorpshuis was, na overleg bereid, hier ruimte te verlenen voor de jeugd soos. Woensdagavond konden er nadere stekken worden gesto ken. Een nieuw bestuur be staande uit Karei Steur, Elly Kempen en Adrie Rover, zet zich in om de soos rond half maart van start te laten gaan. Er wordt uitgegaan van nau we samenwerking met jeugd soos De Wel in Noordwelle. Zo zullen deze sozen om de week bij toerbeurt op zater dagavond geopend zijn. De 'Skunk'-jongeren zouden de Renesser soos ook graag op vrijdagavond geopend zien, gewoon om met elkaar een beetje televisie te kijken en wat te kletsen omlijst met muziek op huiskamersterkte. Over die wens moet echter nog onderhandeld worden, want op vrijdag repeteert ook muziekvereniging Luctor et Emergo in het dorpshuis. Dat zou - om de rollen eens om te draaien - geluidsoverlast voor de soos kunnen veroor zaken. Negen ton van Fonds voor de Film BRUINISSE - Regisseur Erik de Bruijn heeft een belangrijke stap gezet naar realisering van zijn speelfilm 'Wilde Mossels'. Het ligt in de bedoe ling deze film voor het grootste deel op Schou wen-Duiveland op te nemen. Het Nederlands Fonds voor de Film heeft Amsterdam mer De Bruijn, die een groot deel van zijn jeugd in Brui- nisse woonde, een subsidie toegekend van 900.000 gul den. Hiermee is een groot deel van het totale budget van de film (twee miljoen gulden) gefinancierd. Met de opnamen kan echter pas worden begonnen als de he le begroting rond is. Hiertoe moet De Bruijn nog een om roep bereid zien te vinden te participeren. Aanvragen liggen momenteel op de bu relen van de NPS en de Avro. De Vara en de VPRO wezen het scenario af. De Bruijn hoopt dat toeken ning van de subsidie de om roepen over de streep helpt. Voor 1 maart verwacht De Bruijn meer duidelijkheid. Wanneer de toezegging er is, kan er ook subsidie worden gevraagd bij de tv-fondsen. De concurrentie in de strijd om subsidie is ieder jaar moordend. Lang niet alle films komen voor een bij drage in aanmerking. „Dat ik toch subsidie heb gehad, betekent dat men wat in de film ziet. Ik denk dat ik een ijzersterk scenario heb ge schreven." In de tussentijd blijft De Bruijn zoeken naar geschik te acteurs voor de hoofdrol len van de film. Mogelijke opties zijn het meespelen van Chris Zegers (Onder weg naar Morgen), Daniel Boissevain (De Zeemeer man, All-stars) en Fedja van Huet (Karakter). Als alles volgens plan verloopt, hoopt De Bruijn in oktober met de opnamen te begin- Strijd om dorpshuis ZONNEMAIRE - Bestuur en leden van de Bouw- en Houtbond FNV afdeling Schouwen zijn boos op het bestuur van de Zonnemairse harmonie Nut Uit spanning. Inzet is het dorpshuis dat elke vrijdag avond voor muziekrepetities wordt gebruikt. Leden en bestuur van de Bouw- en Houtbond FNV hadden afgelopen vrijdag echter graag in het dorpshuis de jaarvergadering van de ei gen organisatie belegd. „We vergaderen altijd in dorps huizen. Die zijn voor iedereen makkelijk te vinden en de fa ciliteiten zijn er goed," zegt secretaris W. Blokland desge vraagd. Harmonievereniging Nut Uitspanning weigerde uit te wijken, waardoor de bondsleden noodgedwongen bijeenkwamen in de beneden zaal van café/snackbar Bom- menede. Tijdens de vergade ring vroegen de leden van de bond het bestuur om ophelde ring. „Het kan toch niet dat twee a drie mensen kunnen vertellen wat wel en niet kan? Ik vind dat discrimina tie," weerklonk het uit de zaal. Volgens het bestuur van de bouw- en houtbond ver schuilt de muziekvereniging zich achter een contract, waarin aangegeven staat dat de vereniging niet uit hoeft te wijken. Hoewel alternatieve locaties wel beschikbaar zijn. „De secretaris van de muziek- verenining zegt al zo vaak te moeten uitwijken, maar wij vinden dat andere belangen groepen niet de dupe hoeven te worden van één zo'n ver eniging. Als dat contract wer kelijk zo is opgesteld, is het hoog tijd dat te veranderen," aldus Blokland. De jaarver gaderingen van de FNV vin den jaarlijksin een ander dorp plaats. Één keer in de vier a vijf jaar wordt Zonne- maire aangedaan. „Wij heb ben eerst aan onze leden die ook in de muziek zitten, ge vraagd of ze geen optreden hadden. Toen pas hebben wij de datum van onze vergade ring vastgesteld." Het be stuur heeft de kwestie aange kaart bij de gemeente. ZIERIKZEE - In de Gekroon de Suikerbiet aan de Nieuwe Haven 141 in Zierikzee houdt D66 woensdag 25 februari haar afdelingsvergadering. Op het programma staan on der meer de landelijke ver kiezingen centraal. In de aan loop naar 6 mei wil de fractie zich beraden over activiteiten in de regio. De vergadering is openbaar en daarmee toegan kelijk voor zowel leden als niet-leden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Maandag 23 februari Zierikzee Openbare vergadering PvdA- fractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 19.30 uur. WD-debat tijdens algemene vergadering in theater Mon dragon. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Schrijf avond Amnesty Inter national. Gereformeerde kerk. 19.00-20.30 uur. Ouwerkerk Schrijfavond Amnesty Inter national. Nieuwe Noorddijk- seweg 2.19.00-20.30 uur. Dinsdag 24 februari Zierikzee Vakantie Bijbel Club. Multi Functioneel Centrum. 13.30 tot 16.00 uur. Actie Watermusic in Ver pleeghuis Corneliastichting. 14.30 uur. Actie Watermusic in Theater Mondragon. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Excursie NVvH afdeling Wes- terschouwen, vanaf de Schut- se. 8.30 uur. Brouwershaven Vergadering en inspraak avond Jeugdsoos The Trump. Scoutinggebouw.20.00 uur. Noordgouwe Schrijfochtend Amnesty In ternational. Dr. Wortman- slraat21.10.00-12.00 uur. Dinsdag 24 februari Bruinisse Bijeenkomst Hervormde vrouwengroep Helpt Elkan der. 19.30 uur. Woensdag 25 februari Zierikzee Vakantie Bijbel Club. Multi Functioneel Centrum. 13.30 tot 16.00 uur. Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Studiebijeenkomst over vra gen rond de Heilige Geest. Pinkstergemeente. Meel- straat 1. 20.00 uur Openbare afdelingsvergade ring D66 in de Gekroonde Suikerbiet. 20.00 uur. Scharendijke Vergadering dorspraad Scha rendijke in De Putmeet. 19.30 uur. Dreischor Bijeenkömst NBvP afdeling Noordgouwe. Dorpshuis. 20.00 uur. Bruinisse Informatieavond La Leche League. Dijkstraat 10. 20.00 uur. Donderdag 26 februari Zierikzee Bingomiddag. ANBO Zierik zee, gebouw Paternoster. 13.30 uur. Vakantie Bijbel Club. Multi Functioneel Centrum. 13.30 tot 16.00 uur. Openbare vergadering PvdA- fractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 19.30 uur. Noordwelle Bijeenkomst Anbo Wester- schouwen in het dorpshuis. 14.00 uur. Nieuwerkerk Dorpsraadvergadering met verkiezing in Ons Dorpshuis. 20.00 uur. Sirjansland Vergadering Reformatorisch Kontakt. Grote zaal kerk. 19Ï45 uur. Vrijdag 27 februari Kerkwerve Dia-reisverslag Guatemala. Chr. Geref. Pniëlkerk. 19.30 uur. Zaterdag 28 februari Zierikzee CJV-filmdag in De Driehoek, aanvang 14.00 en 19.00 uur. Burgh-Haamstede Opvoering toneelstuk 'Mus kusratten en champagne' voor ouderen door de Hut spot. De Schutse. 14.00 uur. Renesse Open klaverjasavond. Dorps huis. 19.30 uur. Scharendijke Playstationmiddag van jeugdsoos Panik in De Put meet. 16.00 tot 18.00 uur. Brouwershaven Feestelijke opening van de Markt op de Markt en in het Tonnenmagazijn. Vanaf 13.15 uur. Carnaval-kinderdisco. Jeugdsoos The Trump. Scou- tinggebouw. 19.00 - 22.00 uur. Knelpunten in Zonnemaire opnieuw onder aandacht gemeente tuintje zelf is, volgens de dorpsraad, in goede staat. Het ontbreken van verlich ting en het slechte functione ren van de goot staan echter als knelpunten te boek. Tegen een flinke regenbui kan de af watering niet op, waardoor goot en pad overlopen. Ook de Achterweg geldt als onver licht gebied. „Bewoners zien dat als onveilig en het loopt natuurlijk uiterst ongemak kelijk," bevestigt Mandema- ker. Volgens hem zouden veel van de aangehaalde knelpun ten makkelijk op te lossen zijn. „Geld zou eigenlijk het probleem niet moeten zijn, want er zijn geen enorme be dragen mee gemoeid." Dat er tot dusverre echter weinig is gedaan aan de actiepunten- lijst van de Zonnemairse dorpsraad heeft volgens de betrokkenen te maken met de lange lijnen. „Dat is echt te merken. In het eerste jaar, toen we nog onder de gemeente Brouwers haven vielen, waren de ver bindingen veel makkelijker. Het was natuurlijk ook een initiatief van de gemeente Brouwershaven, die zag er eer in het zo goed mogelijk te doen. Voor de nieuwe ge meente zijn dorpsraden ei genlijk een erfenis." Het slechte onderhoud van de ijsbaan is al lange tijd een doorn in het oog van dorpsraad en inwoners van Zonnemaire. Dorps raadleden K. Mandemaker, S. Duinhouwer, P. Stouten en mevrouw C. de Graaf nemen een kijkje. (Foto: Marieke Mandemaker) ZONNEMAIRE - Kuilen in het wegdek bij op- en af ritten van dijken en de wens tot extra parkeerruim te. De dorpsraad Zonnemaire trok zaterdag vier man sterk door eigen dorp ter controle van knelpunten die door inwoners regelmatig worden aangehaald. De lijst met problemen wordt bij de gemeente gede poneerd. „Het idee is ontstaan omdat we altijd alle klachten van mensen aanhoren. We zeggen dan: we nemen het mee en vervolgens gebeurt er eigen lijk niets. Nu zijn we als dorpsraad zelf eens langs alle punten gaan lopen," schetst vice-voorzitter K. Mandema ker van de dorpsraad Zonne maire het uitgangspunt. Het - enigszins verregende - tochtje leverde een lijst met ruim: tien knelpunten op. „Alle punten géven we door aan de gemeente, hoewel er natuur lijk zowel belangrijke als meer ondergeschikte zaken op staan. Maar afdwingen dat er nu daadwerkelijk iets ge beurt, kunnen we helaas niet." Één van de knelpunten die het dijkdorp rijk is, zijn de kuilen en gaten in het wegdek aan het begin van de op- en af ritten van de dijken. „Aan het straatwerk mankeert veel. Bijvoorbeeld bij de Ach terweg. Daar rijden ook vuil niswagens en zware land bouwvoertuigen overheen. Door het uitwijken wanneer voertuigen elkaar moeten passeren, zijn ook de bermen uitgehold," licht Mandema ker toe. Niet alleen de Achter weg - ook de Blooisedijk, de Dijk van Bommenede en de Veerdijk kennen dit pro bleem., Een andere doorn in het oog van de dorpsraad is het openbare groen aan de I. M. van de Bijlstraat. Stron ken, takken en andere rotzooi hopen zich hier op. „Er wordt te weinig tijd aan het onder houd besteed. Wat dat betreft denkt iedereen met weemoed terug aan de vaste gemeente werker. Die zag zelf altijd al les en zag hij eens iets over het hoofd dan kon je hem daar direct over aanspre ken," aldus de woordvoerder van de dorpsraad. Dat onder houd blijkt ook bij de ijsbaan veel te wensen over te laten. Riet en biezen maken het - wanneer de vorst doorbreekt - onmogelijk de ijsbaan in ge bruik te nemen. „Je krijgt on gelijk en brokkelig ijs, met name aan de randen." Bij de bejaardenwoningen aan de Margriet- en Juliana- straat zijn achterpad en bin nenplaats - een grasveld met enkele speeltoestellen - aan verbetering toe.- Het speel- Prijziger Op het actiepuntenlijstje van het dorp staan ook wat prijzi ger wensen. Zo zouden de be trokkenen graag wat extra parkeergelegenheid gereali seerd willen zien in het nieuwbouwgedeelte. „De ruimte is er, want er ligt een groot grasveld. Nu worden de auto's vaak in de bocht gezet, wat geen veilige situatie is." Bovendien zag de dorpsraad graag een - al een aantal jaren geleden gedane - toezegging gerealiseerd. Bij de feestelij ke opening van de molen de Korenbloem werd beloofd dat het pad naar deze molen op den duur verhard zou wor den. „Het is een dreef die doodloopt en dus niet bedoeld is voor verkeer. Maar voor wandelaars is het onverharde pad ook niet pret tig. Er zitten de nodige kuilen in." 'Om er de volgende 25 jaar weer tegenaan te kunnen' ZIERIKZEE - Lambada, salsa en merenque. Als al ternatief voor de boerenkiel trok podium Brogum in Zierikzee zaterdag een laatje tropische verrassingen open. De Tropical Night was de zoveelste activiteit in het kader van het 25-jarig bestaan van Brogum. „En er komen er nog drie," belooft Frans Kruiff. „In plaats van de boerenkiel de blote navels. We hebben er bewust voor gekozen een tro pische sfeer neer te zetten in het carnavalsweekend," zegt Kruiff desgevraagd. Pro grammeur Johan Keijzer con tracteerde met dat doel voor ogen Carlos Gomez Tropi cal Cinco. Een Zuid-Ameri kaanse formatie samenge steld uit muzikanten van alle - zuidelijke - windstreken, wat ook uit het gespeelde re pertoire op te maken was. De liefhebbers van Zuid-Ameri kaanse muziek konden hun lol op met de uiteenlopende ritmes die dit genre rijk is. Het dansen kon bovendien geleerd worden van twee kortgerokte danseressen. Zij lieten zien wat ze in huis had den, zowel op het podium als ernaast. In de rijkelijk ver sierde zaal haalden zij menig toeschouwer over het heup schudden uit te proberen. Die zelfwerkzaamheid van het publiek werd op de top ge dreven door de tussenact. De Antilliaanse dansgroep Card- asé verzorgde in de pauzes een sambadans en limbo show. Met name deze laatste act zorgde voor de nodige hi lariteit onder de toeschou wers. Zij werden uitgedaagd onder een lat, die steeds een stukje lager werd bevestigd, door te limbo-en. De allerbe- hendigsten onder hen wacht ten een flink applaus. Een vuuract vormde de afsluiter van het optreden van het da mestrio. „In het kader van het 25-jarig bestaan program meren we allerlei dingen die we nog nooit eerder hebben geprobeerd, zoals bijvoor beeld smartlappen en deze Zuid-Amerikaanse muziek. We boren daarmee een nieuw publiek aan. Laten zien waar toe we in staat zijn, zodat wè er weer vijfentwintig jaar te- gqnaan kunnen," aldus Kruiff. Bovendien wordt te gelijkertijd ook de belang stelling van de toeschouwer afgetast. „Precies. Hét is met een ook een try-out voor be paalde dingen. Wie bereiken we en wat moeten we pr-ma- tig nog verbeteren?," aldus Kruiff. Ijscokar Wat dat laatste punt betreft slaat de Brogumorganisatie steeds meer. nieuwe wegen in, met de bedoeling duidelijk naar buiten te treden. Zo werd de Tropical Night aan gekondigd met een versierde ijscokar, waarmee rasta- Kruiff donderdagavond en vrijdag door het centrum en langs de scholen van Zierik zee reed. „Dan leren we bij voorbeeld dat we dat nog dui delijker moeten doen. Want nu werd ik aangesproken met de woorden: Haben Sie Eis?." Carlos Gomez bracht danseressen mee om het goede voorbeeld te geven. Het duurde even, maar toen dansten velen mee. (Foto: Marieke Mandemaker)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3