Politiek achter akkoord Verpleegkundigen vegen vloer aan met de politiek Centrum Auckland al dagen zonder stroom DSM koopt voor 2,7 miljard Gist-brocades Dienstverlening voor ongehoorzame militair Boete voor grote mond Krediet lokale partij en stokt in het stemhokj e VSN sluit gedwongen ontslagen niet uit WATERSTANDEN Vijf gewonden bij ongeluk A4 Muzikale ode Gianni Romme ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Schade loopt in de miljoenen AUCKLAND (RTR) - Het centrum van de Nieuw-Zee- landse hoofdstad Auckland zit sinds vorige week donderdag zonder stroom en het kan nog meer dan een week duren voor de energiemaatschappij de zaak weer enigszins op orde heeft. De schade aan de economie kan in de vele miljoenen lo pen. De toeristische industrie vreest dat de stroomstoring rampzalige gevolgen heeft voor het toerisme. Veel bedrijven zijn dicht, ver keerslichten werken niet en liften en airconditioning doen het niet meer. Zesduizend mengen hebben het dringende verzoek gekregen hun wo ning in het getroffen gebied te verlaten. De overheid maakt zich grote zorgen over de langdurige stroomstoring, die vooral ernstige gevolgen kan hebben als er ergens brand uitbreekt. Het is maar de vraag of het brandalarm werkt tijdens een stroomstoring. Vluchten wordt moeilijk en gevaarlijk omdat de trappenhuizen in flats zonder licht zitten. Het havenbedrijf zet genera toren in om koelinstallaties in werking te houden. Het ex portseizoen is op zijn hoogte punt en de temperatuur bui ten is erg hoog. Onderhoud De oorzaak van de energiecri sis is niet vastgesteld, maar de regering heeft de zwarte piet al gelegd bij de energiem aatschappij, die niet voldoen de zou hebben geïnvesteerd in onderhoud. De maatschappij, Mercury, zegt echter dat het onderhoud op schema ligt. Grote fusie van chemiebedrijven HEERLEN/DELFT (ANP) - Het chemieconcern DSM neemt gist- en antibioticafabrikant Gist-brocades over. DSM biedt f 2,7 miljard voor alle aandelen en certificaten van Gist. Dit heeft DSM maandag be kendgemaakt. Het bod van DSM is 30 procent hoger dan de gemiddelde beurskoers van Gist in de afgelopen der tig dagen. Door de „fusie" denkt DSM dat de twee sa men een leidende positie in nemen als toeleveranciers van producten aan de far- macetische- en voedingsmid delenindustrie. De overname is voor Gist waarschijnlijk gunstig. Het concern kampte de laatste tijd met problemen door de overcapaciteit binnen de pe- nicilline-industrie. In augus tus vorig jaar stelde Gist zijn winstverwachting naar bene den bij en werden arbeids plaatsen geschrapt. Een peni- cillinefabriek in Delft ging dicht. Het bestuur van de Amster damse effectenbeurs dwong DSM en Gist vrijdag met een persbericht te komen. Daarin verklaarden de twee dat er gesprekken werden gevoerd over „vormen van samenwer king". De verklaring was noodzakelijk, omdat de koer sen op de beurs flink opgelo pen waren na geruchten over samenwerking tussen DSM en Gist. Gigant Na de overname ontstaat er een gigant met een jaaromzet van bijna f 15 miljard. Gist is goed voor een aandeel van f 2,2 miljard. Ongeveer 25 pro cent van de gezamenlijke om zet wordt gerealiseerd in de farma, voedingsmiddelen- en veevoedingsingrediënten. Collega in voet geschoten ARNHEM (ANP) - De Militaire Kamer van de recht bank in Arnhem heeft maandag een 25-jarige mare chaussee veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur wegens het niet opvolgen van dienstvoorschrif ten in voormalig Joegoslavië. Tegen hem was zes weken mi litaire detentie geëist. Volgens de Militaire Kamer heeft.de 25-jarige P. H. in no vember vorig jaar in de Bos nische hoofdstad Sarajevo zijn wapen niet ontladen waardoor het pistool afging en een collega in de voet werd geraakt.De marechaussee had de nacht voor het inci dent wachtgelopen en hierna zijn wapen in de kast van de legeringskamer gelegd. Toen hij hét wapen enkele uren la ter pakte, ging het af. De ko gel trof een collega in de voet. H. werd na het incident over geplaatst naar Duitsland. H.'s advocaat R. Meijnderts vertelde de rechters eerder van een chaotische toestand op de plek waar H. verbleef. Zo had de Amerikaanse wachtcommandant geen tijd om zich met het personeel te bemoeien. Ook waren er geen duidelijke taken of regels waaraan de militairen zich moest houden. ZALTBOMMEL (ANP) - Een 17-jarige vrouw uit Veg- hel heeft maandagochtend in Zaltbommel een boete van 150 gulden gekregen, omdat ze in het holst van de nacht het centrum van deze gemeente met een grote mond had opgeschrikt. In tamelijk aangeschoten staat wilde het meisje met haar vriendin een taxi naar Veghel nemen, maar het tweetal had geen geld genoeg. De vriendin slaagde er als ge volg van haar alcoholcon sumptie niet meer in de juiste knoppen van de pin-auto- maat te vinden, waarbij haar vriendin in het slapende stad je een keel van jewelste opzet te. Tijden en standen volgens getijdetabcl Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwate tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 24 febr. 01.15 133 07.25 -138 13.50 151 19.55 -132 ROOMPOT BUITEN 24 febr. 00.00 130 06.15 -133 12.20 153 18.35 -130 BRUINISSE 24 febr. 01.10 143 07.25 -146 13.40 159 19.50 -141 WEMELDINGE 24 febr. 01.20 152 07.30 -152 13.50 172 19.55 -147 Springtij: 28 februari Actuele informatie over afwi jkingen 06-9771 Kofi Annan en Tareq Aziz zetten handtekening op ministerie in Bagdad DEN HAAG (ANP) - De PvdA en de VVD zijn positief over het akkoord dat VN-secretaris-generaal Kofi Annan met Irak heeft gesloten. „Daaruit blijkt dat de diplomatieke weg dus nog mogelijkheden bood", aldus PvdA-woordvoerster Verspaget. VN-chef Kofi Annan en de Iraakse vice-premier Tareq Aziz hebben vanaochtend, maandag, het akkoord over de wapeninspecties gete kend, zo heeft Annan zelf be vestigd. De ondertekening vond plaats in het Iraakse mi nisterie van Buitenlandse Za ken. „Wij hopen dat de Verenigde Staten Annan steunen. Hij heeft uiteindelijk het ak koord bereikt," aldus Ver spaget. Het is nog wachten op nadere bijzonderheden over het akkoord. Wat betreft de bereidheid van Bagdad zich aan het akkoord te houden, blijft het nodig de vinger aan de pols te houden, zo meent zij. VVD-Kamerlid Weisglas houdt twijfels over de nale ving van het akkoord. „De wereld heeft bijna tien jaar ervaring met Saddam Hus sein. En die ervaring is bijna altijd slecht. Zekerheid dat hij zich aan het akkoord zal houden, krijg je dus niet." De VVD vindt het wel „bui tengewoon knap" van Kofi Annan dat hij een akkoord heeft bereikt. Weisglas is ook tevreden over de berichten dat niet wordt afgeweken van de Veiligheidsraadsreso lutie. „Het is nu nog afwach ten of de Veiligheidsraad ak koord gaat." De liberalen zijn ervan over tuigd dat de militaire druk die op Irak is uitgeoefend, heeft bijgedragen tot het ak koord. „Sadam Hussein zag dat het de wereld ernst was", meent Weisglas. Fregat Het Nederlandse fregat Abra ham van der Hulst blijft rich ting Perzische Golf koersen. Het akkoord dat VN-secreta- ris Kofi Annan met Irak heeft bereikt, brengt daarin geen verandering. Het akkoord moet nog in de Veiligheidsraad worden be sproken, aldus een woord voerder van het ministerie van Defensie. Hij wees erop dat het kabinet besloot het fregat naar de Golf te sturen om er toe te zien op de naleving van het VN-embargo tegen Irak. Daarin komt geen verande ring. Voor een eventuele deel name aan een militair ingrij pen tegen Irak was nog een apart kabinetsbesluit nodig, aldus de woordvoerder. De Abraham van der Hulst arriveert later deze week in het gebied. Het schip zal deel uitmaken van de multinatio nale vlooteenheid die het em bargo controleert. Jeltsin De Russische president Boris Jeltsin heeft maandag de lof trompet gestoken over het akkoord tussen de VN en Irak. Tegelijkertijd plaatste de president ook enige kant tekeningen en reageerde be hoedzaam. Interfax citeert Jeltsin maan dag met de reactie dat de cri sis „praktisch voorbij is" en dat Rusland hierin een vitale rol heeft gespeeld. Moskou is van het begin af aan tegen een militair ingrijpen geweest want dat zou zich niet beper ken tot Irak maar een veel groter gebied en veel meer landen de oorlog in sleuren, aldus de president. Jeltsin prees ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Primak ov, die voortdurend met deze kwestie in de weer is geweest. Het persbureau meldt echter ook dat de Russische presi dent in zijn reactie enige te rughoudendheid toonde. „Dinsdag vindt een bijeen komst van de Veiligheids raad plaats. Men moet wach ten op de resultaten." Overheid krijgt met 4,4 een dikke onvoldoende Verpleegkundig personeel hêeft geen vertrouwen meer in het paarse kabinet. (Archieffoto) HILVERSUM (ANP) - Het verpleegkundig perso neel heeft een absoluut wantrouwen tegenover po litiek Den Haag. Een topscore van 98,2 procent zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben in het kabi netsbeleid om meei* handen aan het bed te krijgen. De overheid krijgt met een rapportcijfer van 4,4 een dikke onvoldoende. Een groot anoniem onder zoek door bureau Intomart onder 1000 verpleegkundi gen en verzorgenden in ver pleeghuizen komt tot deze onthutsende cijfers. Het verpleeghuispersoneel slaat in de enquête alarm over een ontoelaatbare werkdruk. Meer dan 85 pro cent zegt onvoldoende tijd te hebben voor persoonlijke aandacht voor de bewoners. Door bezuinigingen schiet de kwaliteit van de basiszorg volgens driekwart van de ondervraagden tekort. Dat pakt fnuikend uit voor za ken als wassen, eten geven en naar de wc gaan. De peiling wijst op een ont luisterend beeld van de werkomstandigheden in de verpleeghuissector. Eén op de vijf personeelsleden zegt dat de medische zorg te wen sen overlaat. Omdat steeds meer bewoners hulpbehoe vend zijn, heeft 74 procent van de ondervraagden het gevoel tekort te schieten in zijn zorg. Het is bar en boos gesteld met de werkdruk: 63 procent klaagt over regelmatige on derbezetting, 58 procent con stateert een toenemend ziek teverzuim. Vrijwel alle ondervraagden (92,3 pro cent) vinden dat de politiek geen flauw benul heeft van wat zich op de werkvloer af speelt. Ook de problematiek van de euthanasie blijkt een ernsti ge bron van onrust. Van het personeel meldt één op de drie het afgelopen jaar'te maken te hebben gehad met bewoners die euthanasie wilden. Dat terwijl in veel instellingen het vergeefs zoe ken is naar bijbehorende re gels. Ongeveer eenderde weet niet of de instelling richtlijnen heeft voor eutha nasieverzoeken, een kwart stelt dat er helemaal geen re gels zijn. De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg kon digde in een reactie op de steekproef aan weldra een „handreiking" aan alle in stellingen te sturen met richtlijnen hoe om te gaan met de euthanasieproblema tiek. Wel symphatie, maar geen stem HILVERSUM (ANP) - De lokale partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 veel ze tels scoorden, houden veel krediet bij de kiezers. Een ruime méerderheid van het electoraat vindt hun be staan een goede zaak. Maar een veel kleinere groep van 16 procent zegt er op 4 maart ook- daadwerkelijk op te gaan stemmen. Exact de helft van degenen die vier jaar geleden lokaal stemden, is dat nu hoe dan ook weer van plan. Dat leert een maandag gepresenteerd onderzoek door de dienst Kijk- en Luisteronderzoek KLO in opdracht van het Radio 1 Journaal van de NOS. De rest van de ondervraag den (29 procent) twijfelt nog, stemt deze keer niet (7), of doet dat deze keer voor de gemeenteraad op WD (3). Met name bij kiezers die landelijk stemmen op Pv dA, CDA of D66, ligt het percentage dat bij de raads verkiezingen lokaal kiest hoog. In totaal weet 53 pro cent van de kiezers van vori ge keer nog niet wat zij deze keer zullen doen. De kleine christelijke par tijen, de SP en de VVD hou den de meeste stemmers van vier jaar geleden vast: respectievelijk 79, 66 en 63 procent. De meeste twijfel heerst bij de aanhang van GroenLinks, D66 of CDA (52, 45 en 30 procent). Een ruime meerderheid uit de steekproef noemt het een goede zaak dat er lokale groeperingen meedoen aan de raadsverkiezingen. Een bijna evengrote groep (70 procent) denkt.dat die par tijen dichter bij de burger staan dan landelijke, ofwel hun belangen beter beharti gen (58 procent). UTRECHT (ANP) - Verenigd Streekvervoer Neder land (VSN) geeft niet de garantie dat gedwongen ont slagen achterwege blijven bij de reorganisatie. Dat is zaterdag gebleken tij dens de laatste ronde van het overleg tussen het busbedrijf en de vakbonden over de so ciale gevolgen van de sane ring voor de duizend overbo dige kantoormedewerkers. „Wij waren de gesprekken in gegaan met als uitgangspunt dat er geen gedwongen ont slagen mogen vallen. Dat hebben we niet willen losla ten", zegt de woordvoerder van FNV. De vakbonden gaan nu een uitspraak van de leden vragen over het resul taat van tien onderhande lingsronden. Het aantal me dewerkers voor wie geen werk meer zal zijn, is volgens VSN zo groot dat niet is te ga randeren dat er geen gedwon gen ontslagen vallen. Afge sproken is dat VSN zich inspant om de boventallige kantoormedewerkers binnen het streekvervoer aan een baan als buschauffeur te hel pen. Daarnaast gaan in de di verse regio's bureaus aan de slag om Werk te zoeken bui ten VSN. Voor wie dan nog geen werk heeft, vervalt het dienstverband met VSN. De daling van het aantal indirec te arbeidsplaatsen van 3300 tot ruim 2300 heeft te maken met de herstructurering. AMSTERDAM (ANP) Bij drie ongelukken op de A4 bij Amsterdam zijn maandag ochtend vijf gewonden geval len. Rond negen uur botsten op drie plaatsen ter hoogte van de aansluiting van de AIO op de A4 richting Den Haag elf voertuigen op elkaar. De oorzaak van de botsingen die tegelijkertijd gebeurden, is nog niet bekend. De rijbaan is inmiddels weer vrijgegeven. Drie gewonden konden ter plaatste worden behandeld. De twee andere slachtoffers moesten uit hun voertuigen worden gezaagd. Een met de helikopter toegesneld trau mateam assisteerde bij de be handeling van de slachtoffer. Na driekwartier hadden de hulpdiensten de weg weer vrij. OMGEBRACHT ALGIERS (AFP) - Een groep gewapende mannen heeft in de nacht van zaterdag op zon dag in het Algerijnse dorp Madghoussa in de regio Tia- ret twaalf herders vermoord. Dit melden kranten in de hoofdstad Algiers maandag. De overvallers sneden tijdens een overval acht mannen ter plaatse de keel af. Vier ande re mannen werden ontvoerd. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN'' door Willy Vandersteen Verwachting t/m vrijdag 27 februari WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 10% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 11 graden Windkracht west 3 Donderdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 20% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht z.west A Vrijdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 24febr. Zon op 07.37, onder 18.08 Maan op 06.05, onder 15.30 Nieuwe maan: 26 februari (18.27) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het Nederlandse weer kent deze week twee gezichten. De eerste dagen blijft het aan de droge en zach te kant en soms schijnt de zon. Tegen het einde van de week keert het tij waarschijnlijk. Zoals het er nu uitziet, krijgen we dan kouder en natter weer. Op de korte termijn houden we het waarschijnlijk ook niet helemaal droog: vanavond en vannacht kan het hier en daar wat motregen. Het wordt niet koud; de temperatuur zakt niet verder dan tot een graad of 7. Morgen overdag gaat het richting 11 graden. Vooral het eerste deel van de dag is bewolkt en tamelijk grijs, 's middags komen er enkele opklarin gen voor. Hard waaien doet het niet. Het Waddengebied maakt aanvanke lijk kans op een windkracht 5, maar verder zit er voor de westelijke wind niet veel meer in dan kracht 3. Het ge schetste weerbeeld van morgen hangt samen met een hogedrukge- bied. Het ligt ten noordwesten van Spanje en komt langzaam onze kant op. Tot en met donderdag kunnen we daar de vruchten van plukken. MADE (ANP) - Made kiest voor een cd als eer betoon aan plaatsgenoot en tweevoudig winnaar van olympisch goud Gianni Romme. De ouders en de manager van de gouden medailles op de 5000 en 10 000 meter in Nagano, krijgen de eer ste exemplaren van cd „niet te geloven" maan dag in 't Trefpunt in Made uitgereikt. Het lied is éen initiatief van de plaatsge noten van de „Reus uit Made" en het bedrijfsle ven. De Brabantse plaats huldigt Romme dinsdag na zijn terugkeer uit Ja pan. PINAUTO ROTTERDAM (ANP) - De pinauto moet de stad gaan veroveren. Dinsdag wordt in Rotterdam de eerste huurau to die met een pincode wordt gestart in gebruik genomen. Binnen enkele maanden moe ten de pinauto's op tientallen locaties -in de grote steden verkrijgbaar zijn. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 171/3% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2