Alaaf in Geitendorp HOLTY ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE» Financiën op orde door extra kracht Krediet woningen Haamstede Illegale koeken De nieuwe voorjaarscollectie bij... Sonja de Feiter opnieuw Zeeuws indoorkampioene WORDT ER NU ECHT GEBOUWD AAN VERKEERSVEILIGHEID? dé krant van schouwen - duiveland! Vernielingen Diefstal uit vriezer De nieuwe voorjaarscollectie bij... HOLTY Diefstal in haven Bruinisse Juwelen gestolen In Geitendorp, ofwel buiten carnavalstijd het dorpje Serooskerk^, werd vrijdag een kinder carnavalsfeest gehouden. Compleet met op tocht, patat eten en een feestavond in het dorpshuis. Een daverend succes, aldus de or ganisatie. Zo'n zestig tot zeventig kinderen lieten hun - geschminkte - gezicht zien. Het thema 'sprookjes' bleek vele elfjes, kabou ters, prinsen en prinsessen op de been te bren gen. In een tot kasteel omgebouwde wagen trok de optocht door het dorp. Met een play- backwedstrijd werden de kinderen daarna uitgedaagd het podium op te klauteren. Maar liefst veertien gelegenheidsgroepen meldden zich. Bovendien werden voor het eerst een Prins en Prinses Carnaval benoemd. Aan Jo- han de Glopper en Bianca Hart de eer zich voor even van blauw bloed te voelen. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - Zes perso nen zijn zaterdag door de politie geverbaliseerd omdat ze zonder vergun ning huis-aan-liuis koe ken verkochten. Allen zijn afkomstig uit Den Haag en in leeftijd variërend van dertien tot vierendertig jaar. De po litie kwam in actie nadat ze diverse meldingen had binnengekregen. De jon geren werden aangehou den in Malta en later op de Haven in Zierikzee. In totaal nam de politie 365 pakken wafels in beslag. FASHION DAM 15-19, ZIERIKZEE ZIERIKZEESCHE MAANDAG 23 FEBRUARI 1 998 153e JAARGANG NR 26337 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 ©NIEUWSBODE Het beste huls is datgene, dat niets overtolligs verlangt en niets nodigs mist. Pittacus 3 DORPSRAAD Dorpsraad Zonnemaire inventariseert knelpunten in eigen dorp. 5 STRAO Ruim tachtig deelnemers aan strao Burgh-Haamstede beleven verregend slot van rit. 6 WATERSPORT Breed Overleg Deltawateren vreest vertrek watersporters uit Zeeland. 7 SCHAKEN Dieleman beste snelschaker bij 24e uitgave open toernooi Schouwen-Duiveland. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Bekerduel Kwiek uitgesteld ZIERIKZEE - Sonja de Feiter, de amazone uit Burgh- Haamstede, is zaterdag in Bruinisse Zeeuws kam pioen indoordressuur in de M2-klasse geworden. Voor De Feiter was het niet de eerste keer dat ze de beste van Zeeland was. Met haar paard Kingsley, waarmee ze i;:* de binnenbak op manege Aqua Delta uitkwam, behaal de ze de provinciale titel in de L- en Ml-categorie in respec tievelijk 1996 en 1997. Beide kampioenschappen .werden in buitenbakken gereden. Tweede plaats Voor Jolanda Bevelander uit Kerkwerve zat er in de Zl- klasse voor pony's in niet meer in dan een tweede plaats. De amazone van Schouwse Ruiters moest Tes sa de Vrieze van Oranjezon voor laten gaan. Het bekerduel van de Kwiek- heren tegen Smash'66 uit Al- blasserdam is afgelopen vrij dagavond niet doorgegaan. De aangewezen scheidsrech ters waren niet door liet vol leybaldistrict op de hoogte gesteld. De wedstrijd in de kwartfinale wordt donder dag 26 februari ingehaald. Het vriendschappelijk potje, dat Kwiek en Smash tegen el kaar speelden in de Vanger, eindigde in 0-3 voor de uitspe lende ploeg. Sport op pagina 7. Advertentie Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving af 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188.00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!.' PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats: Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw I I j I f I (~~j I 1 I I j I I I I j bank-/gironummer vermelden: II II SC Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. 2 Aanpak tien verkeersprojecten op Schouwen-duiveland met steun provincie en rijk Vier ton voor het verkeer Ruim 400.000 gulden ZIERIKZEE - Het college van B&W wil de ach terstanden op de afdeling financiën wegwerken met behulp van de - tijdelijke - inzet van extra menskracht. Bovendien moet een interimbegelei der structuur gaan aanbrengen binnen de cluster financieel beheer. De kosten voor de totale opera tie zijn geraamd op 474.000 gulden. Binnen de groep financieel beheer moet structuur in de werkzaamheden komen, meent het gemeentebe stuur. Haar voorstel is - al vorens de nog ontbrekende functie beheerder gemeen- tefinanciën wordt ingevuld - een interimbegeleider aan te trekkën. Deze kan struc turen aanbrengen en zijn vi sie geven over de benodigde formatie. Aan de hand van het werk van de interim kracht moet de organisatie op de rails worden gezet, zodat in de tweede helft van dit jaar de werkzaamhe den volgens de normale planning kunnen worden opgevangen. Voor het weg werken van eenmalige ach terstanden bij de cluster fi nancieel beheer wil het college bovendien voor een periode van acht weken een medewerker inhuren van VB-Accountants. Renteverlies Ook bij de cluster belastin gen is extra menskracht be nodigd, zo blijkt uit het voorstel van B&W. Een ach terstand kan een maande lijks renteverlies opleveren van 61.000 gulden. Gedacht wordt aan het inhuren van capaciteit via een gespecia liseerd belastingenbureau en een detacheringsmede werker via een uitzendbu reau. De huidige probleemsitu atie is ontstaan, volgens het college, door de achterstand waarmee de nieuwe ge meente het jaar begon. In de achterstand bij de groep be lastingen speelt ook de ziek te van een medewerker, het niet tijdig beschikbaar zijn van kadastrale gegevens en de hoeveelheid werk rond om de wet Waardering On roerende Zaken (WOZ) een rol. Een gedeelte van de kos ten kan worden opgevangen binnen de begroting. De res terende 389.000 gulden moet gedekt worden uit de alge mene reserve. Deze reserve moet zo snel mogelijk, na de algemene bestemmingsre serve, worden aangevuld. ZIERIKZEE - Drie jongeren van twintig jaar hebben in de nacht van zaterdag op zondag een proces-verbaal uitgereikt gekregen voor gepleegde ver nielingen en baldadigheden. De jongens werden in de vroe ge zondagmorgen aangehou den, nadat ze na het verlaten van de discobus uit Renesse baldadig gedrag vertoonden. De jongeren zijn op vrije voe ten gesteld. HAAMSTEDE - Uit de vrie zer van een horecazaak aan de Ring in Haamstede is een lading diepgevroren vis en snacks ontvreemd. De 39-jarige eigenaar deed bij de politie aangifte van deze diefstal. De vriezerkraak vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het scha debedrag is niet bekend. HET WEER Veel bewolking en vannacht in het oosten eerst nog kans op wat motregen. In de middag van het westen uit een enkele opklaring. Min. temp. 7, middagtemp. ±11 graden. Westelijke wind, zwak tot matig, rond kracht 3, in het Waddengebied eerst nog af en toe vrij krachtig, 5. MELKMARKT I ZIERIKZEE 0111 -412816 ZIERIKZEE - Een middenberm op de Kloosterweg: in Noordgouwe, een aanpassing: van de kruising Lage- weg/Bredeweg in Sirjansland en een voetpad langs de Bosweg in Burgh-Haamstede. Dit zijn drie van de tien verkeersprojecten die de gemeente Schouwen- Duiveland op korte termijn wil realiseren. Door een beroep te doen op de Gemeenschappelijke Doel Uitkering (GDU) van het rijk, kunnen de' kosten voor het grootste deel gedekt wor den uit verschillende subsi diepotjes. Voorwaarde is dat de projecten de verkeersvei ligheid bevorderen, de auto mobiliteit terugdringen of het gebruik van de fiets sti muleren en dat ze uiterlijk vrijdag 20 februari bij de pro vincie werden aangemeld. Dat is gebeurd. Begin maart wordt het defini tieve besluit over toekenning van de subsidies genomen, maar dat is normaal gespro ken een formele kwestie. De tien projecten kosten sa men 423.000 gulden. Schou wen-Duiveland moet daar van 166.000 gulden voor eigen rekening nemen. In het kader van het GD U-project krijgt de gemeente 78.000 gulden. Dit bedrag wordt door de pro vincie verdubbeld. Een ton, bestemd voor de aanpak van Kloosterweg, komt uit een ander provinciaal potje. Drempels In Ouwerkerk wil de gemeen te het te hard rijden op de Ha- neweg, de Phoenixstraat en de Baalpapenweg aanpak ken. Op de hele route moeten op regelmatige afstand van elkaar (75 meter) maatregelen worden genomen om de snel heid te verminderen. Te den ken valt aan verkeersdrem pels, wegversmallingen en as- verspringingen. Dit is meteen het duurste GDU-project en moet honderdduizend gulden kosten. In Sirjansland wordt het kruispunt Lageweg/Brede- weg aangepakt. De opzet hiervan is momenteel te ruim. De reconstructie zal in hoofdzaak bestaan uit het verkleinen van de stralen van de bochten, het aanbrengen van twee verkeersgeleiders op de Bredeweg en vervan ging van asfalt door klinkers. Ook hier is een bedrag van 100.000 gulden mee gemoeid. In Noordgouwe worden drie werken verricht. Op het Oosterweegje moet een ver keersdrempel komen, gecom bineerd met een wegversmal ling. Met deze maatregelen wil de gemeente de bebouwde komgrens beter zichtbaar ma ken. De klachten van bewo ners van de Brouwerijstraat moeten in de ogen van de ge meente na de aanleg van een drempel ook drastisch afne men. Met deze werkzaamhe den is in totaal een bedrag van 13.000 gulden gemoeid. Door op de Kloosterweg een middenberm aan te leggen hoopt de gemeente daar de snelheid ook terug te kunnen dringen. Bovendien is een as- verspringing als maatregel gewenst. Hiervoor hoopt de gemeente een ton te krijgen uit het aanvullende budget van de provincie. Dit omdat de Kloosterweg als provincia le weg wordt aangemerkt. In Scharendijke sorteert het De toenemende drukte op de Bosweg in Burgh-Haamstede leidt tot gevaarlijke situaties voor de voetgangers. Met de aanleg van een schelpenpad voor voetgangers wil de gemeente hier verandering in brengen. (Foto: Marieke Mandemaker) plateau met flauwe hellingen op de Elkerzeeseweg niet het gewenste effect. Ook hier wil de gemeente een asversprin- ging aanbrengen. Kosten 20.000 gulden. De asverspingingen op de Zuidweg in Zonnemaire zijn verkeerd aangebracht en ^moeten volgens de gemeente aangepast worden. Ter onder steuning van de aanwezige remmers en plateaus wil de gemeente ter hoogte van de T- splitsing Dijk van Bommene- de/Veerdijk een extra verho ging aanbrengen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 30.000 gulden. Verder wil de gemeente aan sluitingen aanbrengen van de rijbaan naar het fietspad op de weg van Scharendijke naar Den Osse en moet de Bosweg in Burgh-Haamstede voorzien worden van een vrij- liggend voetpad. Voor 25.000 gulden moet dit schelpenpad de verkeersveiligheid op de steeds drukker wordende Bosweg flink verbeteren. In Oosterland wordt een voetpad aangelegd door het platsoen grenzend aan het sportpark. Dit om de school kinderen een extra oversteek van de Weelstraat te bespa ren. Voor de hele Oosterscheldere- gio is een subsidiebedrag (inclusief verdubbeling van de provincie) van 873.000 gulden beschikbaar. Voor Schouwen-Duiveland ligt dus 78.000 gulden klaar. Goes kan 233.335 ontvangen, Noord-Be veland pikt met 6.874 maar een klein graantje mee. Op gebied Onder de Toren moeten 49 huizen komen BURGH-HAAMSTEDE - Burgemeester Wethou- ders van Schouwen-Duiveland willen bijna 1,4 mil joen gulden beschikbaar stellen voor het bouw- en woonrijp maken van 'Onder de Toren' in Burgh- Haamstede. Dit gebied ligt aan de noord-oostzijde van de kern Haamstede. Het plan omvat een nieuw woongebied, waarin plaats is voor 49 woningen. De meeste huizen vallen in de vrije sec tor, deels vrijstaand en deels geschakeld. Twaalf wonin gen zijn bestemd voor sociale woningbouw en zullen wor den gebouwd in opdracht van Beter Wonen. Er is al jaren vraag naar bouwkavels in Haamstede. De gemeentelijke kavels voor de vrijstaande huizen moeten 257,50 per vierkante meter opbrengen, die voor de ge schakelde huizen 235,00 gulden. Per kavel sociale wo ningbouw rekent de gemeen te 13.000 gulden. Deze bedra gen zijn exclusief BTW. De grondexploitatie levert de gemeente 993.000 op. Over de bestemming van dit geld wil de gemeente pas beslissen als het project is afgerond. Een deel van de gronden bin nen het plangebied is eigen dom van F. Röttger BV en A. Hanse. Deze bedrijven pro fiteren mee van de aanleg van een gas-, water- elektriciteits- en rioleringstelsel. De ge meente wil eerst trachten met Röttger tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan wordt gedacht aan het opleg gen van een baat-belasting. Dit kan tot twee jaar na de voltooiing van de openbare voorzieningen. Op 5 maart vergadert de commissie Grongebiedzaken/ Openbare Werken en Millieu over het beschikbaar stellen van het krediet. Deze verga dering wordt gehouden in het stadhuis van Brouwershaven en begint om 19.30 uur. BRUINISSE - Aan de kleine botensteiger aan de Ooster- schelde in Bruinisse zijn twee buitenboordmotoren gesto len. Deze melding kwam zaterdag binnen bij de politie te water, groep Wemeldinge. De moto ren zijn rechtstreeks van bo ten afgehaald. De waarde van de motoren bedraagt enkele duizenden guldens. Waar schijnlijk zijn de daders in hun actie overlopen. Van een derde buitenboordmotor wa ren de kabels doorgeknipt, de motor werd echter niet mee genomen. Eerst bewolkt ZIERIKZEE - In een woning aan het Bolwerk in Zierikzee is vrijdag tussen 19.30 en 24.00 uur ingebroken. De 52-jarige bewoonster van het pand ontdekte bij thuis komst dat een ruit van haar woning was vernield en haar woning was doorzocht. De daders namen een kistje met juwelen mee. De waarde hiervan is nog niet bekend. Buurtonderzoek leverde niets op. De technische re cherche heeft een sporenon derzoek ingesteld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1