Annan onderhandelt niet Omstreden De Pit Schiphol sluit panoramaterras Bestemmingsplan van de kaart Koninklijke Schelde wil sleepdiensten afstoten Nieuwe klep Brienenoord WEEKEINDE-DIENSTEN POLITIE WATERSTANDEN Secretaris-generaal Verenigde Naties op weg naar Bagdad Samen met milieuvergunning in één nota Ontpoldering is weer actueel Knallende ruzie in Kamer over natuur Westerschelde Automobilist verdronken Zwarte humor in Tel Aviv ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vervolg van pagina 1 „Voor mensen, die voor zich zelf kunnen verantwoorden, dat ze af en toe eens een blow tje bouwen, is het moeilijk verbiedend op te treden, maar het kan wel en op die cursus leren ze dat." Stagiaire bij de Stichting Jeugd Karin van Dongen (17) uit Zierikzee heeft de begelei ding van het jeugdhonk als stage-opdracht gekregen. Zij volgt de opleiding Sociaal Pe dagogisch Werk (SPW) in Goes en is blij met dit project. „Zelf ging ik vooral naarBro- gum en naar De Vlinder, maar ik kan me goed voor stellen, dat jongeren hier een eigen plek willen maken," zegt Van Dongen. Er moet in korte tijd veel aan het onderkomen van het jeugdhonk gebeuren. Vooral veel schoonmaken en nieuwe ramen erin en als het even kan moet op die ramen straks de nieuwe naam prijken. Er ligt een lijstje met ideeën op de werktafel - 'Amose', 'The Tripper' of gewoon 'Jeugd soos Malta' en vele andere - maar een definitieve keus moet nog gemaakt worden. De wanden kunnen ook wel een verfje gebruiken en de vloer is toe aan een opknap beurt, maar dat zijn dingen, die in een iets later stadium aan de orde komen. Eerst moet het honk gereed ge maakt worden voor de offi ciële opening op 12 maart. Wethouder P. Berrevoets- Ringelberg zal bij die gele genheid symbolisch de che que van 2.500 gulden namens de gemeente overhandigen. ROTTERDAM (ANP) - De Van Brienenoordbrug bij Rot terdam krijgt mogelijk een nieuwe klep. Het beweegbare brugdeel vertoonde vorig jaar haar scheurtjes die inmiddels zijn dichtgelast. Rijkswaterstaat studeert nog op een definitie ve reparatie. ,,Een nieuwe klep behoort tot de mogelijkheden, maar we zijn er nog niet uit", zegt woordvoerder W. Bouckaert van Rijkswaterstaat in Zuid- Holland. Wel staat vast dat de A16 bij de Van Brienenoordbrug in juli en augustus aan de beurt is voor groot onderhoud. Het is nog onduidelijk of de repa ratie van de basculeklep, een van de grootste in Europa, dan ook wordt uitgevoerd. Zaterdag 21 februari en zondag 22 februari Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee. Tel. (0111) 413965, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Au- dier en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Poststraat 32. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter L. A. M. Bruel/J. J. Roth, Markt 32, Brouwersha ven. Tel. (0111) 691280, neemt waar voor dokter Flach, dok ter Simons, dokter Keulers en dokter Van Beek-Verbeek. Zaterdag: Markt 32, Brou wershaven. Zondag: Dijk- straat 32, Scharendijke. BruinisseOosterland en Nieuwerkerk Dokter E. Moons, Weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk. Tel. (0111) 641810, neemt waar voor dokter Dorrestein en dokter Smits. Tandarts G. W. G. den Broe der, Oude Haven 51, TeUOIl: 1)413388, neemt waar voor Schouwen-Duive- land-, De weekenddienst be staat uit twee spreekuren voor spoedgevallen namelijk zater dag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. WIJKVERPLEGIN^^d Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulpvragen 24 uur per dag via (0113)251177. DIERENARTS Dierenarts M. B. M. Verhaak, Varremarkt7, Zierikzee. Tel. (0111) 412180, heeft dienst voor Schouwen-Duive- land. Spreekuur: zaterdag 13.00-13.30 uur. HHHi Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. HULPVERLENING Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444, SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd sland 21 febr. 09.55 117 03.30 -118 22.35 115 16.15 -123 22 febr. 11.20 118 04.55 -118 17.35 -123 23 febr. 00.00 120 06.15 -127 12.40 132 18.50 -128 21 febr. 09.05 109 02.35 -109 21.40 108 15.35 -114 22 febr. 10.25 111 04.30 -110 23.00 114 16.50 -115 23 febr. 11.30 129 05.30 -120 17.50 -122 21 febr. 10.10 130 03.20 -125 22.40 128 16.00 -128 22 febr. 11.20 129 05.05 -122 23.55 130 17.45 -129 23 febr. 12.35 143 06.25 -134 18.55 -136 21 febr. 10.05 130 03.35 -127 22.50 129 16.15 -133 22 febr. 11.35 132 05.00 -127 17.45 -134. 23 febr. 00.10 135 06.25 -138 12.50 150 18.55 -141 Doodtij: 21 februari Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 BAGDAD (RTR) - Secretaris-generaal Annan wil geen onderhandelingen. Irak moet gewoon meewer ken aan de uitvoering van de VN-resoluties. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie in Bag dad vrijdag gezegd. ,,Het is belangrijk om te be seffen dat het niet het mo ment is voor onderhandelin gen. Het is tijd dat het land meewerkt aan de uitvoering van de resoluties van de Vei ligheidsraad", aldus zegsman Fawzi. Volgens Fawzi beginnen de gesprekken tussen de secreta ris-generaal en Iraakse minis ters zaterdagochtend om ze ven uur Nederlandse tijd. Onbekend is nog wanneer Annan een ontmoeting heeft met Saddam Hussein. Annan vertrok vanmorgen met zijn delegatie vanaf de Parijse luchtmachtbasis Vil- lacoublay met het toestel van president Chirac. De Verenigde Arabische Emi raten hebben vrijdag gezegd tegen een aanval op Irak te zijn. President al-Nahayan waarschuwde dat militair in grijpen een ernstige bedrei ging vormt voor de betrek kingen tussen Oost en West. Niemand is volgens de sjeik gebaat bij militaire acties. „Als een aanval plaatsvindt kan niemand voorspellen hoe sterk het vuur oplaait", aldus de staatsman. Hij riep Bag dad op volledige medewer king te verlenen om van de missie van secretaris-gene raal Annan een succes te ma ken. Zondag keert Annan te rug. Hij zal dan na een nieuwe tussenstop in Parijs maandag doorvliegen naar New York waar hij de Veiligheidsraad op de hoogte zal stellen van de uitkomsten van zijn ge sprekken met de Iraakse lei ders. Zij sloten echter niet uit dat het verblijf van Annan langer zal duren dan voor zien. Volgens Annan gaat het om een missie van „de laatste hoop, voordat het tot oorlog komt". Wat de kansen zijn dat Annan succes zal hebben met zijn ultieme poging is on duidelijk. Vooralsnog stelt Bagdad zich positief op tegen over het komende bezoek van de VN-leider. Irak is bereid om meë te werken, zei vice- president Taha Yassin Rama dan donderdag. Annans voorganger Perez de Cuellar liet zich echter pessi mistisch uit over diens kan sen. Het enige wat Annan Saddam Hussein te bieden lijkt te hebben zijn enkele kleine veranderingen in de wijze waarop de inspecteurs hun werk doen, zoals de toe zegging dat de inspecteurs be geleid mogen worden door di plomaten van de permanente leden van de Veiligheidsraad. De Amerikaanse president Clinton verklaarde nogmaals dat hij vastbesloten is tot mi- litaire actie tegen Irak, als de ze laatste bemiddelingsactie mislukt. In Irak verblijven momenteel in totaal minder dan tien Nederlanders. Van hen zijn er enkelen woonach tig in het land en werkzaam voor de VN. Vijf anderen wer ken voor Nederlandse media, drie voor SBS6 en twee voor RTL4. Vertrokken Ongeveer dertig VN-functio- narissen vertrokken vrijdag ochtend uit de Iraakse hoofd stad op weg naar de Jordanië in verband met de crisis rond de inspecteurs. Donderdag had al een groep van 31 VN- functionarissen Bagdad ver laten. Er resteren nu nog on geveer 100 leden van de VN-staf in Bagdad. Schiphol sluit het populaire panoramater ras op het dak van de vertrekhal. De direc tie heeft dit besloten naar aanleiding van de actie van Milieudefensie donderdagoch tend. Toen klommen dertien actievoerders via het panoramaterras en de slurf op het dak van een vliegtuig. De sluiting gaat met een vandaag in. Het is niet bekend hoe lang ze van kracht blijft. Het panoramaterras trok afgelopen jaar 1,3 miljoen bezoekers die vanaf het platform naar de vliegtuigen keken. Aangezien acties van deze omvang volgens de directie het operationele lucht havenproces verstoren en schade berokke nen aan klanten van de luchthaven en pas sagiers, is besloten het terras te sluiten. De directie betreurt dat deze maatregel moet worden genomen. Zowel de KLM als Schip hol beraden zich nog op het nemen van juri dische stappen tegen Milieudefensie. DEN HAAG (ANP) - Het bestemmingsplan en de mi lieuvergunning gaan mogelijk verdwijnen. Minister De Boer (Ruimtelijke Ordening, Milieu) wil dat Rijk, provincies en gemeenten voortaan één nota maken die een lange reeks deelplannen vervangt. Daarnaast moeten zij een uit werkingsnotitie schrijven waarin bestemmingsplan en milieuvergunning worden ge combineerd. Een gemeente kan meerdere uitwerkingsnotities opstel len voor verschillende delen van haar grondgebied, schrijft De Boer in de nota Mi lieu en Ruimte, die zij naar het kabinet heeft gestuurd. In dat stuk verkent de minister de bestuurlijke en juridische problemen van haar wensen. Wanneer het stuk daar wordt besproken is nog onduidelijk. Gepasseerd De ministeries van Economi sche Zaken, Landbouw en Verkeer en Waterstaat voelen zich gepasseerd door De Boer, meldt het blad Binnenlands Bestuur van deze week. Er zou grote irritatie bestaan over „autistische" manier waarop de nota Milieu en Ruimte tot stand is gekomen. Groot belang De departementen steunen wel de gedachte om ruimte lijk en milieubeleid te inte greren, maar willen daar over kunnen meepraten. Zij heb ben daar groot belang bij. In middels zijn zij zelf stukken gaan schrijven over ruimtelij ke ordening. Volgens J. van Staalduine, projectleider van de nota Mi lieu en Ruimte, „zijn ook an deren er regelmatig over geïnformeerd". DEN HAAG (ANP) - De regeringspartijen PvdA en VVD hebben donderdag korte tijd een knallen de ruzie gehad. Aanleiding waren de maatregelen van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) om de natuur te compenseren voor de schade van het verdiepen van de Westerschelde. PvdA-Kamerlid Lilipaly wees de maatregelen van de bewindsvrouw als vols trekt onvoldoende van de hand. Hij sommeerde de mi nister om'opnieuw met de provincie Zeeland om de ta fel te gaan zitten om meer natuurontwikkeling te be werkstelligen. Ook Van Waning (D66), Stellingwerf (RPF) en Vos (GroenLinks) vonden de plannen van de VVD-minis- ter te mager. Te Veldhuis (VVD) zei dat de natuur meer veerkracht heeft dan we denken. Hij sprak zich uit tegen het doorprikken van dijken om de natuur zijn gang te laten gaan. Lilipaly reageerde als gebe ten. Hij verweet de WD'er demagogie en een gebrek aan kennis van zaken. Ont poldering moet bespreek baar blijven, vond de soci aal-democraat, al was het maar als maatregel op de langere termijn. De ruzie tussen de Zeeuwse woord voerders van de regerings partijen werd pas beslecht toen minister Jorritsma de Kamer voor het blok stelde. Moet de overeenkomst tus sen Rijk, provincie, ge meenten en waterschappen over de natuurcompense- rende maatregelen volgen de week nu worden gete kend of niet? PvdA, GroenLinks, RPF en D66 wilden het niet op hun geweten hebben dat deze moeizaam tot stand geko men overeenkomst naar de prullenbak verdween. De diepe onenigheid in het re geringskamp liep daardoor met een sisser af. De ondertekening van de overeenkomst met Zeeland is op 27 februari. Voor de natuurontwikkeling rond de Westerschelde is een be drag van 66 miljoen gulden beschikbaar. VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen is van plan haar eigen sleepdienst af te stoten. Het bedrijf voert „verken nende besprekingen" met mogelijke gegadigden. De scheepswerf en fabrikant van industriële constructies en systemen rekent de dienst ni^et langer tot haar kernta ken. De sleepdienst bestaat uit vier schepen met acht beman ningsleden en een walmede- werker. Volgens een woord voerder van De Schelde rekent het bedrijf de slepers tot een ondersteunende dienst, waarvoor het bedrijf niet continu werk voorhan den heeft. Een sleepdienst in het nabijgelegen Terneuzen heeft inmiddels verklaard be langstelling te hebben. KSG verkeert al enige tijd in moeilijkheden. Vorig jaar was het slechtste uit de histo rie van het bedrijf met een verlies van tientallen miljoe nen guldens. Enige weken ge leden werd bekend dat de ge wezen media-topman Max de Jong de toekomstmogelijkhe den van het bedrijf gaat on derzoeken. ROTTERDAM (ANP) - Een verkeersongeval waarbij een bestelbusje te water raakte heeft in Rotterdam het leven gekost aan de bestuurder. Duikers van de Rotterdamse en Capelse brandweer waren sinds donderdagavond be gonnen te zoeken naar een be stelauto die volgens getuigen rond kwart voor tien vanaf de Maaskade op het Noordei land te water raakte. Pas na 02.00 uur, in de nacht van donderdag op vrijdag, lukte het de reddingswerkers een lichaam te bergen, aldus politiewoordvoerder Geelof Volgens de getuigen zou de bestelauto door de sterke stroom nog een kleine hon derd meter in de Maas zijn af gedreven voordat het voer tuig zonk. In de/ tussentijd hoorden zij hulpgeroep uit de auto. RIOOLWATER GOIRLE (ANP) - Een enorme kunststof zak blijkt een sim pele en relatief goedkope op lossing voor de opvang van overstortend rioolwater. De resultaten van een proef in het Brabantse Goirle zijn veelbelovend, aldus een woordvoerder van de ge meente. Suske en Wiske (en /erinten nrwu, nu pmakkibjTfer pan. 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen Verwachting t/m dinsdag 24 februari WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht west 4 Maandag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht z.west 4 Dinsdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 10% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 11 graden Windkracht z.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 21 febr. Zon op 07.43, onder 18.03 Maan op 03.28, onder 12.29 22 febr. Zon op 07.41, onder 18.04 Maan op 04.26, onder 13.20 23 febr. Zon op 07.39, onder 18.06 Maan op 05.18, onder 14.21 Nieuwe maan: 26 februari (18.27) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het weer doet een flinke stap terug het komende weekeinde. Woiken, wind en regen zullen het to taalbeeld vormen. Ook de tempera tuur levert in. Vandaag was het nog een lenteachtige dag. De zon liet zich flink gelden en de maxima kwamen opnieuw ruim boven de normale waarden uit. Op nadering van een storing neemt de bewolking lang zaam toe. Eerst zijn dat sluierwolken, maar geleidelijk wordt het wolken pakket dikker. Vannacht wordt het met ongeveer 8 graden zeker niet koud. Morgenochtend is het vrijwel overal bewolkt. Het blijft dan nog droog. De eerste regen trekt in de middag van het westen uit het land in en zorgt geleidelijk overal voor enige tijd neerslag. De maximumtempera tuur komt rond 12 graden uit. De zuidwestenwind is eerst matig en aan zee krachtig. Gaandeweg de middag zwakt de wind af. Zondag is de wind naar het westen gedraaid en daar mee wordt iets minder zachte lucht aangevoerd. De zon vindt af en toe een gaatje maar helemaal droog blijft het niet. TEL AVIV (AFP) - Een dis cotheek in Tel Aviv heeft gepoogd de stemming in Is raël op te krikken met een heuse anthraxparty. De happening in de nacht van donderdag op vrijdag is genoemd naar de stof die Irak bij de samenstelling van biologische wapens zou gebruiken. De discotheek, de Ku Mille nium Club, was gevuld met dansende jongeren met gas maskers op. De late dans avond werd onder meer op geluisterd door een optreden van een dansende Saddam Hussein omringd door halfnaakte danseres sen. Aan het plafond hingen me terslange lichtgevende Scud-raketten, en her en der stonden opblaasbare projectielen verspreid. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: 'Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren madido vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur - Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17i/z% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2