Plan voor haven Flaauwers Omstreden De Pit wordt onder handen genomen r b feisbufo van oeveren Oponthoud realisering landschapscamping ZIERIKZEESCHE lü NIEUWSBODE® Het is volop zomer bij Van Oeveren VERKOOPSTER (vast) part-time VERKOOPSTER VAKANTIEHULPEN WORDT DE PIT UITEINDELIJK 00K EEN VEILIGE HAVEN? dé krant van schouwen - duiveland! Zeeuwse architectuurprijs voor nieuw waterpaviljoen Celstraf voor Zierikzeeënaar Schouwse Kust gaat akkoord metVW-fusie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 20 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26336 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 variërende werkzaamheden, 25-38 uur 6 maanden contract 20 uur) v.a 17 jaar, periode mei t/m aug. ACTIEVE WERKKRING DYNAMISCHE „MERKEN" MODE SOUPLESSE IN WERKSFEER WERKTIJDEN IN OVERLEG PERFECTE TEAMGEEST SOLLICITATIES: POSTBUS 97, 4300 AB ZIERIKZEE OF TEL. 414555 „DE NIEUWE VOORJAARSMODE MAAKT ONS ALLEN ZEER ENTHOUSIAST. MET VERTROUWEN ZIEN WE HET NIEUWE SEIZOEN TEGEMOET" BOB ERIK HARMA CORINE ADA INGRID deurloo deurloo JACO RONALD I RONALD II deurloo Voorlopige schorsing procedure ZIERIKZEE - De president van de rechtbank in Mid delburg heeft vrijdagochtend de in gang gezette wij ziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de landschapscamping Kijkuit in Zonnemaire tijdelijk geschorst. De rechtbank deed dit op ver zoek van de Natuur- en Vogel wacht Schouwen-Duiveland, die de omgeving van de Kijksuitsepolder te kwets baar vindt voor de vestiging van een landschapscamping. Voor die vestiging is een be stemmingsplanwij ziging door middel van een artikel 19 procedure noodzakelijk. Deze procedure is met de uitspraak van de rechter nu voorlopig geschorst in af wachting van een nader onderzoek door de Stichting Advisering Bestuursrecht spraak. Het zal naar ver wachting vijf weken duren voordat dit onderzoek is afge rond, daarna zal er een twee de mondelinge behandeling voor de rechtbank plaatsvin den van het bezwaar van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. ,,Ik ben iets minder pessimis tisch dan gisteren," aldus re ageert wethouder C. Veer- hoek op de uitspraak. „Toen vreesde ik dat we formeel door het ijs zouden zakken met-een artikel 19 procedure, maar nu blijkt de president de voorwaarden in het Streekplan eerst minutieus te willen onderzoeken." Vol gens Veerhoek zijn dat indi catieve en geen dwingende voorwaarden en heeft hij goe de hoop dat toch kan worden volstaan met een artikel 19 procedure in plaats van een totale wijziging van het be stemmingsplan. Dat laatste zou heel veel tijd vergen en daarmee zou ook de subsidie van 180.000 gulden van het Ministerie van LNV voor N. Deist in gevaar komen. Deïst zelf reageerde vrijdag ochtend vrij laconiek op dit nieuwe oponthoud. „De land schapscamping staat lande lijk in de belangstelling en daarom zal de president de zaak wel van alle kanten goed willen bekijken." Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur Valt men bij het uitvoeren van een edel plan, dan is dat een edele val. Boileau Later regen HET WEER Overwegend bewolkt. Vannacht droog, in de middag van het zuidwesten uit regen. Minimumtemperatuur omstreeks 8, maximumtemperatuur ongeveer 72 graden. Wind zuidwest, matig, 3 tot A, aan zee krachtig, 6. In de middag geleidelijk afnemend. 2 IRAK Annan wil geen onderhandelingen, maar uitvoering van deVN-resoluties. 3 BRANDWEER Brandweerondercommandant Simon de Feiter begint vol vuur aan zijn nieuwe taak. 5 SANERING Gemeenteraad Schouwen-Duiveland akkoord met financiële kaders sanering Regiovisie Schouwen-West. 9 VOLLEYBAL Bruse vereniging Kwiek volop in de running tijdens goed volleybaljaar. Dit nummer bestaat üit 10 pagina's i Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KW ART AALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum Handtek. Bij automatische afschrijving uw 1 1 I I I 1 I I I 1 I I I I I bank-/gironummer vermelden: II LI II II II II II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. Dit haventje is uniek voor Schouwen-Duiveland. Zoiets mag niet wegkwijnen' GOES - Het waterpaviljoen van Waterland Neel- tje Jans heeft de Zeeuwse architectuurprijs in de wacht gesleept. Gisteren reikte gedeputeer de J. van Zwieten in het Goese stadhuis de prijs uit. „De ontwerpers zijn er in geslaagd de grenzen van de architectuur te bewandelen. Er ontstaat een nieuwe ruimtebeleving, zeker van buiten, maar nog meer van binnen," aldus het juryrap port over het ontwerp van de architecten Lars Spuy- broek en Kas Oosterhuis. „Er is een opvallende syn these bereikt tussen de ver wante ideeën van twee ont werpers. Het gebouw slaagt er in van vorm functie te maken en van functie vorm. Een uniek gebouw," aldus de jury. De architectuurprijs, een cheque van 10.000 gulden, is een initiatief van de stich ting Het Zeeuwse Gezicht. Het was de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt. In 1999 heeft de stichting weer een prijs te vergeven. Dan staan 'ruimten' centraal. Hiervoor kunnen bijvoor beeld pleinen worden aan gemeld, maar ook land schapsprojecten. Advertentie MIDDELBURG - Een 42-jari- ge man uit Zierikzee kreeg woensdag door de rechtbank in Middelburg anderhalf jaar gevangenisstraf opgelegd. Hiermee kwam de rechter te gemoet aan de eis van de offi cier van justitie. De man, al sinds jaar en dag verslaafd, werd in 1995 veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk we gens het dealen in harddrugs. Een en ander gebeurde op mo menten dat hij bij het ZCAD in Goes zijn methadon ging halen. Medio november con stateerde de politie dat hij op nieuw bezig was heroïne te slijten aan andere gebrui kers. Nog dezelfde dag werd de man achter slot en grendel gezet. BURGH-H AAMSTEDE - Ook de leden van de VVV Schouw se Kust zijn akkoord met de fusie van VVV's in maart. Dat werd gisteravond duide lijk op de algemene ledenver gadering van de Schouwse Kust in hotel Bom in Haam stede. De goedkeuiing was niet unaniem. Veertig leden stemden vóór en één tegen. De motivatie van de tegen stemmer is onbekend. De stem werd per volmacht uit gebracht. De vergadering van gister avond was formeel. Vorige week vrijdag vond de inhou delijke discussie plaats. Toen kon er echter vanwege het ontbreken van het vereiste quorum niet worden ge stemd. Afgelopen maandag gingen de leden van de VVV Scharendijke unaniem ak koord met de fusie. DODE VLISSINGEN - Een vechtpar tij in de Bonedijkstraat in Vlissingen heeft gisteren het leven gekost aan een 24-jarige inwoner van die stad. De politie heeft inmiddels in verband met deze zaak een 26-jarige inwoner van Vlis singen aangehouden. De verdachte is voorgeleid en in gesloten. KERKWERVE - De eerste stappen zijn met de komst yan nieuwe steigers en het opknappen van de loswal inmiddels gezet, maar Dick Heine, sinds een jaar ei genaar van café-restaurant De Heerekeet is eigenlijk nog maar net begonnen met het in oude glorie her stellen van het haventje van Flaauwers, tegenover de Heerekeet. Heine zit nog vol plannen. Het haventje van Flaauwers is in de ogen van Heine niet zomaar een haventje. „Het is een voor Schouwen-Duive land en misschien wel voor heel Nederland uniek haven tje. Eén van de best bewaard gebleven landbouwhavens. Een haven van cultuurhisto rische waarde. En zoiets mag niet wegkwijnen." Heine is inmiddels al met het opknap pen van de haven begonnen. Woensdagmorgen werden de oude, door de komst van nieu we overbodig geworden, steigers van de Watersport vereniging Zierikzee van Zie rikzee naar Flaauwers geva ren. Zij krijgen een plaatsje midden in de voormalige landbouwhaven. De oude sta len pontons - nog afkomstig uit oost-Duitsland - gaan naar de oud ijzerboer. Inmiddels is ook al een begin gemaakt met het herstellen en opknappen van de loswal. De ergste hob bels en bobbels zijn gladge streken en de grootste kuilen gevuld. Wat nu eerst en vooral moet gebeuren volgens Heine is het uitdiepen van de haven. „Ik denk dat er in de loop der ja ren wel zo'n 70 en 80 centime ter is aangeslibt," aldus Hei ne. op zich is het volgens hem niet zo'n enorm karwei om de haven uit te baggeren maar aangezien het om - zij het licht - vervuild havenslib gaat, moeten er eerst de nodige ver gunningen geregeld worden eer de klus aangepakt kan worden. Uitbaggeren van de haven is volgens hem nodig omdat nu alleen schepen met zeer wei nig diepgang het haventje in kunnen. Voor zijn eigen sloe-, pen - die hij verhuurt aan dui kers en voor najtuurtochten op de Oosterschelde - is dat met hun diepgang van 30 cen timeter geen probleem maar het haventje moet in de visie van Heine ook toegankelijk zijn voor passanten. „Nee, ik wil er absoluut geen jachtha ven van maken. Daar zijn er hier al genoeg van. Ik ga het hier echt niet volleggen met polyester, want dat past hele maal niet bij het karakter van dit haventje." Schouwen-oost Heine ziet in de plannen voor landinrichting van Schou wen-oost uitstekende moge lijkheden voor zijn bedrijf. „Ik zit hier tenslotte niet om vliegen te vangen. Duiken is heel erg populair en ik krijg ook steeds vaker vraag naar natuurtochten op de Ooster schelde en daar wil ik graag Dick. Heine bij zijn nieuwe aanwinst: de oude steigers van de Watersportvereniging Zierikzee liggen nu in het haventje van Flaauwers. (Foto: Marijke Folkertsma) op inspelen. Maar ik verhuur niet aan mensen die alleen maar willen spelevaren." Voor de verhuur beschikt Heine over twee kajuitzeil- jachtjes en tien forse sloepen. Wat hem betreft mag ook morgen het in de plannen voor Schouwen-Oost opgeno men fietspad van 'Flaauwers naar de Boereweg aangelegd worden. „Dat vind ik echt een heel goed idee. Ik krijg hier ook heel veel fietsers en voge laars over de vloer. Ik zit ten slotte ook in een prachtig ge bied. Hier zitten met je be drijf is meer dan alleen maar de kost verdienen. Ik vind dit echt Zeeland op z'n mooist," aldus Heine. Hij zégt er nog geen seconde spijt van te hebben gehad dat hij zijn be drijven in Haamstede heeft verkocht en het drukke rand stedelijke leven de rug heeft toegekeerd. „Ik vind het echt 'heerlijk hier." Officiële opening gepland op donderdag 12 maart ZIERIKZEE - De omstreden De Pit gaat weer open. Soosnote, de initiatiefgroep om te komen tot een ei gen jeugdhonk in Zierikzee is deze week begonnen met het opknappen van de ruimte in het MFC, waar De Pit tot oktober vorig jaar gevestigd was. De offi ciële opening staat gepland op donderdag 12 maart. Het is overigens de bedoeling dat de naam De Pit niet meer, wordt gebruikt. Het drugsi mago dat aan deze naam kleeft, moet worden wegge werkt. Het bestuur van De Pit besloot in oktober vorig jaar de tent te sluiten, nadat was komen vast te staan dat sommige bezoekers handel den in softdrugs. De toekomst van het nieuwe jeugdhonk moet er een wor den zonder drugs, drankmis bruik en ruzie. Aldus bepleit ten enkele jongeren in november tijdens de politie ke jongerendag. Tijdens deze dag in het kader van het pro ject 'Eigenwijs' mochten jon geren ideeën aandragen voor een specifieke voorziening. Tijdens een jeugd-raadsver- gadering moest bepaald wor den welk idee als winnaar uit de bus zou komen. Het ge meentebestuur van Schou wen-Duiveland stelde er 2.500 gulden voor beschikbaar. De leden van Soosnote wisten hun plan met verve te verde digen en kwamen als winnaar uit de bus. Lastigst „Dat was het lastigste project om ook echt gerealiseerd te krijgen," constateert Jaap Elenbaas, functionaris van de Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland. Hij had immers ook te maken met de leden van de Stichting Djuupje, het bestuur van jeugdhonk De Pit Zij wilden zich niet zo maar aan de kant laten zet ten. Bovendien waren sommi ge opmerkingen binnen die jeugd-raadsvergadering over het imago van De Pit ook niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Er was, volgens Elenbaas, dus veel overleg nodig om tot enige overeen stemming en mogelijke sa menwerking te komen. Volgens hem >is die basis nu wel gevonden. Bedoeling is dat het jeugdhonk op vrijdag avond en zaterdagmiddag be schikbaar is voor Soosnote en dat Stichting Duupje er op ge zette tijden ook gebruik van kan maken. Van het ZCAD (Zeeuws Con sultatiebureau voor Alcohol en Drugs) ligt het aanbod een cursus te geven over hoe om te gaan met handel in en ge bruik van drugs. Die cursus is dan vooral bedoeld voor jon geren, die binnen het nieuwe jeugdhonk verantwoordelijk heden krijgen en het beste maar beslagen ten ijs kunnen komen. Er is volgens Elenbaas een duidelijk signaal afgegeven, dat dit nieuwe jeugdhonk drugsvrij dient te blijven. Vervolg op pagina 2. Karin van Dongen, stagiaire bij de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland samen met Mike Post aan het werk in het jeugdhonk bij het MFC. (foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1