De schaar in leilindes Bepaling wegennet gevaarlijke stoffen STREEKNIEUWS Groot militair transport onderweg naar Vlissingen Minister Van Aartsen wil overleg LTO-Nederland MUZIEKAGENDA Bekeuringen hardrijders De tweede Zeeuwse cd-rom Verstraeten Verbrugge wil TCR-nazaat verkopen Info-avond over borstvoeding DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998 NR 26335 Expositie watersnoodramp in caissons woelt in emoties Het verhaal moet verteld OUWERKERK - „Voor mensen, die de ramp hebben meegemaakt, zijn de caissons op zich een monument. Daar moet je voorzichtig mee zijn," luidde dinsdag avond in het dorpshuis van Ouwerkerk de waarschu wing vanuit de bevolking. ,,Het is niet de bedoeling met de expositie over de ramp een pretpark te ma ken, maar het verhaal moet wel worden verteld." Dat voerden R. Geluk en W. Kuyper aan, namens het stichtingsbestuur, dat de schouders heeft gezet onder de totstandkoming van een permanente expositie over de ramp in de twee buitenste caissons bij Ouwerkerk. Ge luk gaf tijdens de informatie bijeenkomst een toelichting op de plannen. Bedoeling is dat ze in fasen worden uitgevoerd. De eerste fase zou over ongeveer twee jaar gereed moeten zijn en voor de realisering van het to tale project denkt de stich- ting vijf jaar nodig te hebben. De totale investering wordt op vier a vijf ton geraamd. Een belangrijke bijdrage •hoopt men via de subsidiepot van Plattelandsvernieuwing Agrarisch Natuurbeheer bin nen te krijgen. Voorlopig ech ter prijkt dit project nog op de reservelijst voor deze sub sidie. De expositie zou, vol gens Geluk, een wezenlijk on derdeel kunnen vormen van nieuw te ontwikkelen fiets routes met als thema 'Strijd tegen het water.' Voor de opzet van de tentoon stelling gelden drie uitgangs punten: de gebeurtenissen in de eerste drie dagen van de •ramp, het dijkherstel en - in een later stadium - de omge ving van de Vierbannenpol- der en de Oosterschelde. Twijfels De stichting .bestaande uit R. Geluk, W. Kuyper, A. Petiet en N. Okker-De Korte, beseft dat haar plannen hêel dicht raken aan de emoties van de mensen, die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt. Stichtingslid Kuyper erken de aanvankelijk zelf ook zijn twijfels te hebben gehad. Het besef echter, dat er steeds minder mensen zullen zijn om het verhaal door te vertellen, had hem van mening doen veranderen. Een permanente expositie kan, volgens de stichting, een tastbare herinnering bieden om volgende generaties te in formeren over wat hier is ge beurd. De twee buitenste caissons worden het meest geschikt geacht voor inrichting. Aan de buitenkant zal er weinig veranderen. Er dient alleen een grote ingang te worden gemaakt, omdat men er au thentieke voertuigen in wil onderbrengen, die destijds werden ingezet bij het dijk herstel. Een belangrijk aandeel daar in heeft stichtingslid Ad Pe tiet uit Middelburg. Hij be gon jaren geleden, gevoed door een fascinatie vanuit zijn jeugd, zijn zoektocht naar deze voertuigen. Zijn collectie trok vervolgens de aandacht van televisie- en filmproducenten. Petiet le verde de materialen voor tv- series als 'De Brug' en 'De Weg' en groeide uit tot een breed geoutilleerd bedrijf voor decor en rekwisieten. Tot zijn collectie behoort on der meer het spoortje mèt kiepkarretjes, dat op Schou wen-Duiveland werden inge zet bij het dijkherstel. Bedoe ling is dit spoortje met de Foto van het spoorbaantje met de kiepkarretjes zoals die bij de herstelwerkzaamheden na de watersnoodramp werden ingezet. Het is de bedoeling dat deze voorziening straks herleeft bij de expositie over de ramp in één van de caissons in Ouwerkerk. kiepkarren bij de caissons te laten herleven. Andere voer tuigen zoals draglines, bull dozers, zandzuigers en amfi bievoertuigen krijgen ook een plekje in het caisson, evenals de pompen waarmee Schouwen-Duiveland werd drooggepompt. Voor het doorgeven van het verhaal over de eerste drie dagen van de ramp wordt ge dacht aan onder meer foto's, filmopnamen en oude Poly goonjournaals, ebt u een idee over het aantal bezoekers? Wordt er extra parkeergelegenheid aange legd? Komen er geen al te gro te verkeersstromen? Moet er niet een enquête worden ge houden om te peilen hoe het plan leeft onder de bevol king?,' waren vragen vanuit de zaal. Geluk sprak over een klein schalig project dat alleen in de zomermaanden geopend zal zijn. Bussen rijden er, vol gens Kuyper, nu al door de polder, maar tot nu toe ont breekt behalve de caissons zelf, de tastbare herinnering. Het is zeker niet de bedoe ling, dat er in de directe om geving van de caissons een groot parkeerterrein wordt aangelegd. De stichting gaat uit van acht- a tienduizend be zoekers per seizoen. Diverse malen werd tijdens deze bij eenkomst ook verwezen naar de opzet zoals bij de Plompe Toren, waar weinig mens kracht voor is vereist. De stichting gaat voorlopig door op de ingeslagen weg en zal de bevolking met regel maat op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. ZIERIKZEE Oliebollen De oliebollenverkoop door de Diaconale Commissie Licht voor Luncani heeft 3900 gul den opgebracht. Deze op brengst is bestemd voor hulp aan het dorpje Luncani in Roemenië. Prijsklaverjassen Sportcafé Onderdak houdt zondag 22 februari een wed strijd prijsklaverjassen, aan vang 13.00 uur. Belangstel lenden kunnen zich aan melden aan de bar of telefo nisch: 413903. Potjes kleien In het Multi Functioneel Cen trum in Zierikzee vindt woensdag 4 maart weer een Kreaclub van SKW de Licht boei plaats. Ditmaal kunnen kinderen, in de leeftijd van zes tot tien jaar, potjes kleien. De activiteit duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Meer informatie is verkrijg baar via: 412075. RENESSE Voorjaarszendingsdienst In de Hervormde kerk van Renesse vindt zondag 22 fe bruari een voorjaarszen dingsdienst plaats. Medewer king wordt verleend door vier Zaïrese muzikanten uit het asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede. De dienst begint om 9.30 uur. KERKWERVE Reisverslag Evangelist J. van Dooieweert geeft vrijdagavond 27 febru ari in de Chr. Gereformeerde Pniëlkerk een dia-reisverslag van zijn bezoek aan Guatema la. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. DREISCHÖR NBvP De Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen afdeling Noordgouwe houdt woensdag 25 februari een bijeenkomst in het dorpshuis van Drei- schor, aanvang 20.00 uur. Het eerste gedeelte wordt ver zorgd door M. van der Weele- Minderhoud uit 's Gravenpol der. Zij houdt aan de hand van een boodschappenmand een lezing over de bio-techno- logische aspecten daarvan. De avond wordt besloten met een dessert-buffet, verzorgd door J. v.d. Hoek-Moermond. Het blijft dan niet alleen bij kijken, er mag ook worden geproefd van het dessert buffet. SIRJANSLAND Reformatorisch Kontakt Het Reformatorisch Kontakt vergadert donderdag 26 fe bruari in de grote zaal van de kerk in Sirjansland. Ds. E. F. Vergunst, Nederlands Her vormd predikant in Ridder kerk, geeft een lezing over het onderwerp 'Leven als chris ten in een geseculariseerde wereld'. Na de pauze kunnen belangstellenden met de do minee verder praten over het thema. De avond begint om 19.45 uur. BRUINISSE Jaarvergadering De vereniging Algemeen Vis- sersbelang houdt vrijdag 6 maart haar jaarvergadering in het Durps'uus aan de Mo lenstraat 52. Als gastspreker is aanwezig de heer Van Schie van de Scheepvaart Inspectie. Hij geeft een inleiding over de regeling ongecertificeerde schepen en de motie Blaauw. Aanmelden kan tot 1 maart bij het secretariaat van Alge meen Vissersbelang aan de Deestraat 10. De vergadering begint om 20.00 uur. Voor oefening in Noorwegen VREDEPEEL (ANP) - Met intervallen van twin tig minuten zullen vanmiddag, donderdag, in to taal 140 militaire voertuigen en 125 aanhangers 'van de zogeheten Groep Geleide Wapens De Peel uit Vredepeel naar de haven van Vlissingen rij den. De eerste van twaalf colon nes wordt omstreeks half één 's middags in Vlissingen' verwacht. Twee schepen brengen de voertuigen vrij dag naar Noorwegen, waar de groep deelneemt aan twee NAVO-oefeningen. In de omgeving van de Noorse vliegbasis Orland worden gedurende een week lucht verdedigingsoperaties geoe fend onder gesimuleerde oorlogsomstandigheden. Dit soort oefeningen wordt elke twee jaar gehouden om te zien of de Groep Geleide Wapens De Peel berekend is op zijn taak en voldoet aan de NAVO-normen. Aanslui tend doet de groep mee aan de NAVO-oefening Strong Resolve. WD-bijeenkomst in Temeuzen TERNEUZEN (ANP) - Minister van Aartsen (Land bouw) wil met de boerenorganisaite LTO-Nederland overleg over de praktische gevolgen van de herstruc turering van de intensieve varkenshouderij. Bij het overleg zijn volgens lieni namelijk mensen uit de praktijk nodig. De bewindsman zei dinsdag avond tijdens een VVD-ver- kiezingsbijeenkomst in Ter- neuzen dat hij LTO niet verzoekt zich van harte ach ter het wetsvoorstel te scha ren. ,,Dat kan LTO-Neder land in deze fase niet, omdat zij de belangen van de var- kenshpuderij moet kunnen behartigen zolang de parle mentaire behandeling van het wetsvoorstel loopt". Overleg over de praktische gevolgen is volgens hem ech ter wel noodzakelijk. Positief Voorzitter Ch. van Gisbergen van de vakgroep varkenshou derij van LTO-Nederland re ageert positief op de uitnodi ging. Dat wil echter niet zeggen dan het verzet van de boeren tegen het principe van de generieke korting van de baan is. ,,Wij willen praten met de minister, maar hij moet ons wel serieus nemen in de punten waar wij ons steeds tegen verzet hebben. Dat zijn de generieke korting en het verlies van latente mestrechten.", aldus Van Gisbergen. Van Aartsen noemde in Ter- neuzen vijf punten waarover hij met LTO-Nederland wil praten. Allereerst wees hij op de 475-miljoen gulden die be schikbaar is om de gevolgen van de herstructurering op te vangen. Daarnaast moet er een sociaal plan komen, criteria voor de algemene maatregel van be stuur voor knelgevallen, de reconstructie van concentra tiegebieden en de hele samen werking binnen de keten van varkenshouderijen. Bij dat alles is goede informatie naar de sector toe nooodzakelijk, aldus Van Aartsen. Draagvlak Van Gisbergen is niet ver baasd over het initiatief van de minister. „Van Aartsen ziet nu ook in dat de proble matiek zo ernstig is dat hij draagvlak onder de boeren nodig heeft. Het gesprek zal daarom wel moeten leiden tot een betere acceptatie van de wet. Hij zal serieus na moeten denken over mogelijkheden om dat draagvlak te vergro ten", meent Van Gisbergen. Provincie stelt alle wegen open MIDDELBURG - De provincie wil - in navolging van het rijk - alle provinciale wegen aanwijzen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ze stelt het water schap voor hetzelfde te doen bij het in haar beheer zijnde wegennet. Hoe omvangrijker het aange wezen wegennet is, zo redene ren rijk en provincie, hoe gro ter de keuzemogelijkheden van gemeenten om het weg vervoer van gevaarlijke stof fen te routeren. Gemeentebe sturen hebben de bevoegdheid te bepalen over welke wegen gevaarlijke- stoffen al dan niet mogen worden getransporteerd. Op die manier kunnen zij ervoor zorgen dat het vervoer over relatief veilige wegen wordt geleid, die wat verder verwij derd zijn van bijvoorbeeld natuurgebieden en woonwij ken. Eerder heeft de minister van Verkeer en Waterstaat alle rijkswegen al vrijgesteld. De provincie heeft via een brief de Zeeuwse waterschappen benaderd hetzelfde te doen. Voor 21 maart moet duide lijkheid zijn over de wegen of wegdelen die het waterschap niet open wil stellen en de re denen daartoe. Tenzij anders vermeldbeginnen alle uitvoeringen om 20.00 uur. 21 februari: 6 maart: 7 maart: 7 maart: 21 maart: 21 maart: 22 april: 24 april: 25 april: 25 april: 16 mei: 4 juli: Voormalig Stadhuis, Brouwershaven. Mirjam en Sandra Karres, Rogier van der Tak piano/viool/altviool. Dorpshuis Oosterhof, Oosterland. Jaarlijkse uitvoering Oosterlands Fanfare m.m.v. Zeeuwse accordeonvereniging Concerti na en leerlingen en blokfluitgroepen Ooster lands Fanfare. Sint Willibrorduskerk, Zierikzee. Madrigaalkoor en Strijkersensemble Zeeuwse Muziekschool. (20.30). Ars Musica 4. Chr. Ger. kerk, Zierikzee. Chr. gem. koor VZOS (Oosterland), Muziek groep Christengemeente Zierikzee (Zangavond Breng de Joden thuis). Theater Mondragon. Jaaruitvoering Kunst en Eer. Gereformeerde kerk, Zierikzee. Jubileumconcert 50 jaar Gereformeerd Kerk koor Zierikzee m.m.v. Liesbeth Franken en Liesbeth Noordhof. (17.00). Theater Mondragon. Jaarlijkse uitvoering van de Zeeuwse Muziek school regio Schouwen-Duiveland. (19.30). BethlehemkerkScharendijke Koor- en samenzangavond, m.m.v. de koren Sursum Corda, VZOS (St. Annaland), instru mentalisten van de Zeeuwse Muziekschool en Kees Groenleer, orgel en piano. (19.45). Zeeuwse Muziekschool, Zierikzee. Ronald Slager, hoorn (met pianobegeleiding). Ars Musica 5. Jacobuskerk, Renesse. Uitvoering Ned. Hervormd Kerkkoor. (19.30). Nieuwe Kerk, Zierikzee. Mannenkoor De Lofzang (Heerde), Klaas Jan Mulder, orgel (ZOA-avond). (19.30). Ned. Herv. kerk, Dreischor. Jaarlijkse zang- en muziekavond Hervormd kerkkoor m.m.v. Crescendo en enkele solisten. (19.30). Muziek- of zangverenigingen ivordt verzocht om zo spoedig mogelijk 7ia het bekend worden van de datum van hun con cert/uitvoering deze uitsluitend schriftelijk door te geven aan M. van der Veer, Mastgatstraat 12, 4301 WG Zierikzee. ZIERIKZEE/KERK- WERVE - Bij snelheids controles op twee locaties op Schouwen-Duiveland werden woensdag in to taal 51 weggebruikers be trapt. De politie controleerde tussen 10.00 en 11.45 uur aan de Provinciale weg bij Kerkwerve. Van de 488 passerende voertui gen reden er twaalf te hard. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 114 kilo meter per uur. Op De Weg naar de Val bij Zierikzee constateerde de politie tussen 12.15 en 14.00 uur 39 snelheidsovertredin gen. Er passeerden 675 voer tuigen. De hoogst geme ten snelheid was 128 kilo meter per uur. Op beide wegen mag niet harder gereden worden dan 80 kilometer. GOES - De tweede cd-rom op basis van het tijdschrift Ons Zeeland is uit. Dit keer zijn nieuwtjes en foto's opgeno men uit het jaar 1928. Eind vorig jaar kwam de eer ste cd-rom uit, gewijd aan het jaar 1927. Het toenmalige i' tijdschrift Ons Zeeland werd door vele Zeeuwen, die zich elders hadden gevestigd, fre quent gelezen. De foto's en re portages schetsten een geva rieerd beeld van de Zeeuwse provincie. Dorpen en steden, landbouw en visserij, indus trie en folklore komen alle aan bod. Onder meer de op voering van het sprookje Sneeuwwitje en de Paarden markt in Zierikzee, de bouw van de brug bij Tholen en de staking op scheepswerf De Schelde in Vlissingen zijn en kele onderwerpen die op de cd-rom zijn samengeperst. De cd-rom, die zo'n duizend fo to's en honderden artikelen bevat, is verkrijgbaar in de boekhandel. INBRAAK OOSTERLAND - Uit een wo ning aan de S. M. Lon- questraat in Oosterland werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De inbrekftr(s) nam(en) niets mee. Wel werd rommel ge maakt. De bewoners lagen boven te slapen. Een 34-jarige inwoner van Oosterland deed bij de politie aangifte. t TERNEUZEN (ANP) - Het Terneuzense afvalverwer kingsbedrijf Verstraeten Verbrugge (V en V) wil ge heel of gedeeltelijk af van haar deelname in Dape- mo/VVW, het voormalige Tank Cleaning Rotterdam (TCR). Het bedrijf onderhandelt hierover met het Belgische Watco. V en V en Watco zijn elk voor de helft eigenaar van Dapemo/WW. Beide onder nemingen namen eind 1994 het failliete TCR over. Tank Cleaning raakte eerder in op spraak omdat het miljoenen aan rijkssubsidie opstreek maar afval niet volgens de re gels verwerkte. Mede door het strenge overheidstoezicht daarna is bij Dapemo naar een zeer geavanceerde afval- behandeling toegewerkt. De investeringen zijn onder meer daardoor een stuk hoger uit gevallen dan V en V had ver wacht. Vorig jaar draaide Dape- mo/VVW een netto verlies van zeven miljoen gulden. Er valt volgens V en V directeur B. Meijers wel rendement van de investeringen te verwach ten, maar eerder op lange dan op korte termijn. Meijers: Dapemo/ VVW is één van onze deelne mingen. Maar we hebben ook 100-procentbedrijven die door groei extra kapitaal no dig hebben en ons vermogen is niet onuitputtelijk." De aandeelhouders van V en V hebben inmiddels een over bruggingskrediet beschik baar gesteld van enkele tien tallen miljoenen guldens. Liquiditeitsproblemen Meijers bestrijdt de melding van Delta Nutsbedrijven, voor 25 procent aandeelhou der van de Terneuzense afval verwerker, dat die injectie nodig was om liquiditeitspro blemen te voorkomen. De on derhandelingen tussen Watco en V en V moeten volgens Meijers binnen één tot twee maanden duidelijkheid bren gen. ZIERIKZEE - Borstvoedings operatie La Leche League houdt woensdag 25 februari een informatieavond over het overgaan van borstvoeding naar ander voedsel. De bij eenkomst wordt gehouden bij Diana Ista, Dijkstraat 10 in Bruinisse, aanvang 20.00 uur. Als de baby ongeveer zes maanden is krijgt het kind behoefte aan iets anders dan alleen borstvoeding. Vragen, die moeders dan vaak hebben zijn: 'Wat mag ik mijn baby geven?' en 'Hoe kan ik dit combineren met borstvoe ding?' Andere moeders willen vaak iets weten over het af bouwen van de borstvoeding. Naast deze onderwerpen is er ook gelegenheid om over an dere aspecten van borstvoe ding met elkaar te praten. Tij dens deze avond zijn er ook hulpmiddelen als borstkol- ven en draagdoeken beschik baar. De bijeenkomst is be doeld voor voedende en aanstaande moeders en ande re belangstellenden. Voor meer informatie kan men bellen naar: 483425 of 412927. De gemeente Schouwen-Duiveland maakt zich op voor de wisseling van de seizoenen. Zo werden gisteren rondom de Grote kerk in Zie rikzee de leilindes gesnoeid. Het is hét mo ment om de schaar in deze bomen te zetten. Over een paar weken komen - als het goed is - de knoppen weer aan de bomen terug. ,,Een simpel karwei, dat elk jaar wordt gedaan," zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Er komt altijd een karrenvracht met dunne tak jes vanaf." De lindes dienden vroeger ter koe ling van huizen. Door de takken naar de zij kant te geleiden, werden ramen beschermd tegen zon. ,,Het hout is wat zacht en daardoor makkelijk te buigen." Rondom de kerk die nen de leilindes tegenwoordig alleen maar voor de sier. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5