Internationale Vrouwendag nog steeds een feest waard Kunst met een stekker Op weg naar de toekomst Brogum presenteert Dance Classics Night Viering dit keer op zaterdag 7 maart Zaterdag 28 februari Nieuw feuilleton ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE De Iraanse Zarin Taj Rahimi (rechts op de foto) met de replica 'Neeltje Spijker', die zij vorig jaar won met de voordracht van een gedicht. ZIERIKZEE - De Internationale Vrouwendag op 8 maart is nog steeds een feest waard vinden Joke En- serink en Ineke Dagevos. Beiden zijn lid van het 8 Maart-Team Schouwen-Duiveland, dat zich inzet voor de viering in het MFC in Zierikzee. Dit jaar niet op de oorspronkelijke datum, maar op zaterdag 7 maart. Volgens Enserink staan veel - jongere vrouwen tegenwoor dig wat gereserveerd tegen over de viering v^n Interna tionale Vrouwendag en vragen zich af waar dat eigen- lijk nog voor nodig is. Na tuurlijk zijn er veel verwor venheden sinds de tweede •emancipatiegolf, maar Ense- •rink voert aan dat er toch ook nog veel verbeterd kan wor den, zeker als je het interna tionaal bekijkt. Ze verwijst naar de mishandeling van Spaanse vrouwen in de ge zinssituatie en Dagevos toont een foto van vrouwen in Af ghanistan, die zich met een macabere sluier onherken baar dienen te maken. Landelijk aandachtspunt tij dens Internationale Vrou wendag is het in de maak zijnde stalkingverbond en een alarmnummer, waar vrouwen bij ernstige bedrei ging een beroep op' kunnen doen. Tweeledig Doel van de viering van Inter nationale Vrouwendag is dus tweeledig: feest om alles wat inmiddels is bereikt en besef fen, dat er nog veel verbeterd dient te worden. Tenslotte zijn volgens minister Van Mierlo de landen met volle dig gelijke rechten voor man en vrouw slechts op de vin gers van één hand te tellen," benadrukt Enserink. De viering in Zierikzee bevat ook twee componenten: een feestavond met veel muziek en zang en een fotowedstrijd met als thema 'Een vrouw om trots op te zijn.' Bedoeling van die wedstrijd is, dat vrouwen een door hen zelf gemaakte foto inleveren met de afbeelding van een vrouw, waar ze trots op zijn. Dagevos en Enserink lichten toe, dat het in de eerste plaats gaat om de inhoudelijke kracht van zo'ja foto en in mindere mate om de techni sche kwaliteiten. De foto' s mogen zowel kleur als zwart/wit zijn. Ze moeten mi nimaal een afmeting van 13/18 cm hebben en maxi maal 50/60 cm. Een drieluik van drie foto' s (min. 13/18) die bij elkaar horen, mag ook. De foto's dienen 'tentoonstel- lings-klaar' te worden afgele verd. Dat dient te gebeuren op vrijdagavond 6 maart tus sen 19.00 en 19.15 uur in het MFC in Zierikzee. Dat kan, na overleg vooraf, echter ook op een ander tijd stipbij Hedi Bogaers, Grutto straat 4 in Zierikzee, tele foon: 414472. Hier kan men ook terecht voor nadere infor matie over deze fotowed strijd. Wisselprijs De fototentoonstelling wordt ingericht door kunstenares Saskia Eggink en beoordeeld door drie juryleden: Marieke Mandemaker (freelance-foto grafe), Joke van Bekkum (medewerkster in een foto- handel) en Eva de Lange, die als dochter van kunstenares Marja de Lange kunstzinnig inzicht wordt toegedicht. De winnares wordt bekend gemaakt tijdens de feest avond op 7 maart. Zij krijgt een jaar lang de wisselprijs: een replica van het vrouwen beeldje, zoals dat -in de hal van het MFC staat.'De ingele verde foto's zullen na Inter nationale Vrouwendag nog tot het einde van maart in bi bliotheek De Stolpe worden geëxposeerd. De winnende fo to prijkt vervolgens een jaar lang in de grote zaal van het MFC. Naast de juryprijs,, wordt er ook een publieksprijs - het boek 'Oog in oog met vrou wen' - toegekend. De feestzaal is vanaf 19.30 uur geopend. Anneke Jansen uit Goes, voormalig 8 Maart- Teamlid op Schouwen-Duive land, verricht de opening. Er staan optredens op het pro gramma van het koor 'Ac- coord.' Dage vos maakt er zelf deel van uit en geeft aan dat dit gemengde koor een 'rijpe re variant' is op popkoor Blaaat. Het repertoire is zeer gevarieerd: smartlappen, le vensliederen, zeemansgezan gen en songs, zoal-s die in En gelse pubs worden gezongen. 'Accoord' staat onder leiding van Stien Mennema. Zij ver zorgt met haar aanstekelijke liederen en accordeonmuziek ook een solo-optreden tijdens dit festijn. Verder staat D.J. Lady uit Zwolle borg voor een exclu sieve muziekkeuze en kan er tot ongeveer één uur 's nachts worden gedanst. ZIERIKZEE - Podium Brogum in Zierikzee presen teert zaterdag 28 februari een Dance Classics Night. Die avond maken een band en twee deejays hun op wachting. Full Size Funky verzorgt het hoofdprogramma. Deze swin gende band, bestaande uit vijf muzikanten, zag in in 1997 het levenslicht. De band leden lieten zich inspireren door de soul- en discomuzielc die in de jaren tachtig een ra ge waren. Maar daar lieten ze het niet bij. Zij vulden de mu ziek aan met invloeden van de hedendaagse rytm blues. Het resultaat is een herken baar eigenzinnig geluid, waarbij het publiek niet stil kan blijven staan. Het reper toire van Full size Funky loopt uiteen van Earth Wind Fire tot Prince en van Ste- vie Wonder tot Jamiroquai. Bovendien staat de toeschou wer een goede performance te wachten. De DJ's Bruno van der Hoek en Edwin van de Velde zorgen voorafgaand, tussentijds en na afloop van het optreden van Full Size Funky voor de nodige beweging. Aan hen de taak het publiek in beweging te houden. DJ Bruno is be kend door zijn kennis van USA import music. DJ Edwin maakte furore door zijn ra- dio-achtige manier van pre senteren en door zijn pro gramma Home of the Hits, Waar hit door hit wordt opge volgd. Beiden golden als trendsettende DJ's in de ja ren tachtig en begin jaren ne gentig in onder meer Renesse. mi P Pt A P D "7 r u t IV1 t u A \J V c K z. V»^ 1 1 1 Donderdag 19 februari NEDERLAND 1 18.07 uur The nanny. 18.34 uur Get the picture. 19.01 uur Fast forward. Jon gerenmagazine over ergernis sen, idealen, acties, sentimen ten en solidariteit. 19.29 uur Haagse klasse. Re portageserie over een basis school in de Schilderswijk in Den Haag. Afl.: Een pleister voor de juf. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.26 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. Presentatie: Liesbeth van der Kruit. 20.58 uur NOS-Weerover- ziclit. 21.04 uur Het andere gezicht. Ervaring en beleving van mensen in deze tijd. Vandaag een portret van Hanna Be- liott. 21.37 uur Onder vuur. 22.28 uur Wilde Ganzen. 22.37 uur New York Police. Amerikaanse politieserie. Afl.: Unembraceableyou. Fancy probeert zijn zestienja rige beschermeling ertoe te brengen te helpen met het op rollen van een drugsbende. 23.25 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: Simon says. Diana wil graag het oor deel van een wereldberoemd huwelijkstherapeut over haar aanstaande huwelijk met Sam. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.57 uur Socutera. 19.00 uur Olympische Winter spelen. 19.52 uur Frans Bauer en Ma rianne Weber. 20.29 uur De nieuwe Banana- split. Amusementsprogram ma met de verborgen camera. 21.10 uur TROS Tv show. 22.15 uur Vermist. Program ma waarin vermiste personen worden opgespoord. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om ca. 23.30 uur het NOS-Journaal. 00.55-06.00 uur Olympische Winterspelen. Rechtstreeks verslag van o.a. Cross count ry: 30 km vrouwen; Noordse combinatie: 4x5 estafette: Skiën: reuzenslalom vrou wen le en 2e run. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Geometrische fabels; 18.03 Bennie. 18.14 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Fruit. 18.29 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.42 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.04 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.22 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 19.55 uur Waskracht! Satiri sche actualiteiten. Presenta tie: Sanne^ Wallis de Vries en Thomas van Luyn. 20.25 uur Goede daden bij daglicht. Serie korte verha len van Robert Wiering. Afl.: Stbeptegel. De relatie tussen Hanna en Luc gaat bergaf waarts. Daardoor maakt Hanna, op aanraden van haar vriendin Kate, een iets te hardhandig einde aan de rela tie. 20.50 uur Zembla. Actuele do cumentaire. 21.30 uur Met het mes op ta fel. Kennis-/blufquiz. Presen tatie: Joost Prinsen. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Kees Driehuis. 23.05 uur Laat De Leeuw. Sa tire en amusements. Presen tatie: Paul de Leeuw. 23.55-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 MANTIS. 18.55 MaXi-' maal 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 De X-Files. 21.25 Com bat. 22.30 De sterke arm. 23.05 The marshal. 00.00 History of rock 'n roll. 01.10 The lounge. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 B.O.T.S. 21.30 Barend Van Dorp. 22.30 RTL Actueel: Pe ter R. de Vries misdaadver slaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.15 Sport nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Geld, roem geluk. 18.30 At tentie: Noodoproep! 19.00 5 in het land 19.25 Weer ver keer. 19.35 Kaartje uit Ameri ka. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Walk li ke a man. 22.20 5 in het land. 22.45 Wie denken ze wel dat ze zijn. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 N achtprogramma SBS6 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Medische detectives. Aansl. Trekking Lucky 10. 20.30 Mrs. Doubtfire. 22.45 Hart van Nederland/Hart van de regio. 23.05 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.10 De Heeren van Amstel live. 23.45 De nachtrijder. 00.10 Jerry Springer. 01.00 Days of our lives. 01.50 Nacht programmering: Actie nieuws. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt 20.00 Thuis. 20.25 Hon- derdsteboven. 21.00 De schrikkeljaren. 22.00 The great romances of the twen tieth century. 22.25 Panora ma. 22.59 KENO-uitslagen. 23.00 Journaal. 23.20 Weerbe richt. 23.25 Pacific Drive. 23.47-09.00 Doorlopende her haling van journaal en weer bericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu- dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Rare streken. 21.25 Per seconde wijzer. 22.00 TerZake. 22.30 De spot op sport. 23.00 Red Dwarf. 23.30-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. NEDERLAND! 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 07.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal en 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-journaal. 09.08 uur De ochtenden. 09.56 uur Vinger aan de pols magazine. 10.31 uur NMO-programma. 11.02 uur Jos op 1. 11.57 uur NOS-Tekst tv. 15.13 uur Praktijkperikelen. 16.05 uur Jos op 1. 17.02 uur Alles kits. Met om 17.04 Robbedoes; 17.29 The adventures of Shirley Hol mes; 17.52 Alles kits kwis. NEDERLAND2 06.00 uur spelen. 12.00 uur spelen. 13.00 uur 14.35 uur 15.00 uur 16.00 uur 16.05 uur lea. 16.55 uur 17.29 uur 17.30 uur 17.35 uur Olympische Winter- Olympische Winter- NOS-Journaal. Nederland zingt. Spreekuur. NOS-Journaal. Op weg naar Avon- Het park. 2 Vandaag. Met om: NOS-Journaal. Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 09.00 uur Koekeloere. 10.00 uur Huisje boompje beestje. 10.30 uur A visit to 11.30 uur Mentor magazine. 11.50 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.09 uur Uitzending politie ke partijen: PvdA. 13.12 uur Noorderlicht. 13.38 uur Barend Witte man. 14.05 uur Lingo. 14.25 uur Zembla. 15.02 uur Het Lagerhuis. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur Laat De Leeuw. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. Wanneer de leerlingen van Hartley High hun intrede doen op hun nieuwe school, worden ze door de andere leerlingen als indringers gezien. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.10 Madison. 16.40 Sweet Valley High. 17.00 Paradise Beach. 17.25 BankGiroLote- rijrace. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Papa Bever. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Car toon express: Papa Bever. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Two stupid dogs. 13.30 Tra velmagazine. 14.05 Nature on track. 14.30 Nature on track. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Ca therine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 13.00 Hart van Nederland. 13.25 De avonturen van T- Rex. 13.50 Goudkust. 14.20 Vakantie-tv. 14.50 Pacific Drive. 15.15 Days of our lives. 16.05 Malcolm Eddie. 16.30 Rabo Top 40. 17.35 Bru tale meiden. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Zuster Stefanie. 14.20 Hans Kazan. 15.10 The natural world. 16.00 Dempsey and Makepeace. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. BRT 2 15.00 Canvas: Tennis. 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Donderdag 19 februari 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Vrijdag 20 februari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zwemer. Program ma over de Zeeuwse taal. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Zeeuwse kringen, politiek café live vanuit De- safinado in Middelburg. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.33 uur Zeeuws Diep. Dis cussieprogramma live vanuit Desafinado in Middelburg met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30 en 17.30 NOS-nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV Donderdag 19 februari 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond- reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Vrijdag 20 februari 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 16.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. Eerste hoofdstuk „Daar zijn we dan eindelijk," zei moeke Holwerda met een zucht, toen zij en haar man met hun drie jongens bij de stapel pakken en zakken vol bagage in de brandende zon voor het verlaten stationnetje van Mount Isa stonden. „Daar zijn we dan einde lijk!" En ze veegde zich met een grote, witte zakdoek, die er uitzag alsof ze hem pas gewassen en gestreken had, het zweet van het gezicht. De enkele reizigers, die tegelijk met hen uitge stapt waren, haastten zich naar de uitgang, waar een paar auto's wacht ten. De trein uit Townsville werd op een dood spoor gereden; een grote Australische neger in een verschoten khakipak en op blote voeten klauter de tegen een treeplank op en liep door de lege wagons om papierproppen, kranten en vruchtenschillen, die door de reizigers achtergelaten waren, bij een te zoeken. Op een zijspoor ston den een paar goederenwagens met een vrachtauto er naast; Watse Hol werda, de oudste van haar drie jon gens, slenterde erheen om een praatje te maken met de chauffeur, die in de schaduw tegen de cabine leunde. „Ja, we zijn er," bevestigde Maarten, de jongste, terwijl hij zijn jasje uit trok en op de bagage legde. Zijn broer Pete en zijn vader keken eens rond. Aan de ene kant van de spoorlijn sta ken de schachttorens van de mijnen en hoge hopen afval, steen, sintels en gruis scherp tegen de blauwe lucht af. Aan de andere kant slingerde zich een stoffige weg tussen de dorre velden door, over een wrakke, houten brug en langs de uitgedroogde bedding van een kreek, waarvan de glooiende oe vers dicht begroeid waren met gras pollen en struiken, naar het stadje, dat vanuit de verte een wirwar leek van lage, meest witte huisjes. Een ho tel, het postkantoor, de politiepost en een paar kerken, het ene met een dak van blauwe leisteen en een klein to rentje, staken er bovenuit. De helle zon blikkerde tegen het vergulde kruis op dat torentje en in de ramen van sommige huizen. Tegen het geel gepleisterde stationsgebouwtje zaten een paar haveloze jongetjes; hun naakte bovenlijven, hun armen en be nen en hun groezelige gezichten wa ren door de zon verbrand. Ze graai den met hun handen in het rood bruine stof, terwijl ze moeke Holwer da nieuwsgierig opnamen. Niettegen staande de haast ondraaglijke warm te droeg moeke haar goede, zwarte Door K. van der Geest mantel, zwarte kousen en schoenen en een zwarte hoed. Ze stond, beslui teloos, een eindje van de mannen af, met de rug naar hen toe. Maar toen een spoorwegbeambte voorbijkwam en naar hen keek, alsof hij zich af vroeg, waar ze eigenlijk nog op wachtten, keerde ze zich plotseling om. „Ja, daar zijn we dan, maar we moe ten nog verder Meteen riep ze de jongens. „Hier, Pete, neem jij die zak. En jij, Watse, die beide pakken. Maarten kan Zelf nam ze in elke hand een kartonnen doos en vastbe sloten stapte ze langs de nieuwsgierig kijkende jongetjes het perron af. Toen ze daar dat ogenblikje voor het station stond, werd moeke even over vallen door het wanhopige gevoel, dat ze al een paar jaar op reis waren en er nog steeds geen eind aan kwam. Een reis, die begonnen was, toen ze aan de halte tegenover de kerk in hun dorpje achter Dokkum in de bus naar Leeuwarden stapten om verder met de trein naar Amsterdam en vandaar met de boot naar Australië te gaan. (wordt vervolgd ZIERIKZEE - Op weg naar de toekomst. Dat is de titel van het nieuwe feuilleton dat vandaag in de Zierikzeesche Nieuws bode van start gaat. Het boek, van de hand van K. van der Geest, be schrijft de ervaringen van de familie Holwerda die zich met vastberadenheid en grote ijver in Australië een nieuwe toekomst tracht te verzekeren. De lezers worden door dit boeiende verhaal getuige van een brok ontroerende menselijkheid, zoals die tot uitdrukking komt in de vaak emotionele ge beurtenissen in het gezin. De omstandigheden in spireren de Holwerda's vaak tot een moed die men hun onder andere omstandigheden nooit had toegedacht. De roman laat wel zeer duidelijk zien dat een mens, waar heen hij ook gaat, zichzelf meeneemt: hij kan zijn goede, maar ook zijn slechte karaktereigen schappen niet achterlaten in het land van herkomst. In het Atrium van de Hogeschool Zeeland is van maandag 23 februari tot en met 20 maart de expositie Kunst met een Stekker te zien. De reizende tentoonstelling Kunst met een stekker is bedoeld om mensen kennis te laten maken met video- en mediakunst, een nog re latief onbekende kunstsoort die een steeds grotere rol gaat spelen in het werk van beel dende kunstenaars. Van vier kunstenaars - Kees Aafjes, Peter Bogers Bill Spinhoven en Fiona Tan - zijn in Vlissingen installaties te zien. De tentoonstelling is tot en met 27 febru ari te bezoeken van maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 17.00 uur. Tussen 2 en 20 maart is de expositie maandag tot en mét don derdag van 9.00 tot 21.00 uur geopend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4