Kritiek op optreden Sorgdrager Door pestepidemie 2,5 miljoen varkens minder Opnieuw brand op de camping van Duinrell Verenigde Naties halen personeel weg uit Irak Dijkstal wil straf op ronselen van stemmen Activisten bezetten vliegtuig van de KLM Brandstichting niet uitgesloten Voorzorg tegen aanval CD zou voor steun hebben betaald Omgeving is afgezet Grote brand spiritusfabriek Nedalco in Bergen op Zoom WATERSTANDEN WD is minder kritisch, D66 steunt eigen minister Echte gedupeerde kon niet komen Vara betreurt optreden nepautodealer in Kassa! Protest overschrijding milieugrenzen Per vergissing dood verklaard Ontslag wegens weigeren van Yasser Arafat ZIERIKZEESCHE RB NIEUWSBODE Ka 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WASSENAAR (ANP) - Politie en brandweer van Wassenaar zoeken naarstig naar de oorzaak van de brand die woensdagavond omstreeks half elf op de camping van Duinrell een stacaravan in de as legde. Het vuur sloeg over naar een tweede caravan, die onher stelbaar beschadigd raakte. De schade wordt geschat op 130.000 gulden. Woordvoerder P. Wijnen van het attractiepark wilde don derdagochtend niets zeggen over de mogelijkheid van brandstichting, maar hij sloot niets uit. Het attractiepark is de afge lopen jaren diverse keren ge troffen doorbranden. Bij vier caravanbranden bleek vol gens Wijnen met zekerheid dat het vuur was aangesto ken. De dader is nooit gevon den. Ook twee branden in de attractie Splash zijn nooit op gehelderd. Er bestaat een sterk vermoeden van brand stichting. Herbouwen Begin deze maand nog gaf de Raad van State het attractie park toestemming zijn res taurant en feestzaal, het Kik kertuincomplex, te herbouwen. Dat complex brandde in november 1996 af. Buurtbewoners keren zich te gen de herbouw van het com plex omdat ze de herrie en verkeersdrukte bij het park beu zijn. BAGDAD (AFP/DPA) - Donderdagochtend vroeg zijn 29 personeelsleden van de Verenigde Naties uit Bagdad per bus vertrokken naar de Jordaanse hoofdstad Amman. De VN besloot het personeel te rug te trekken bij wijze van voorzorgsmaatregel voor een eventuele aanval op Irak. VN-woordvoerder Fault zei dat vrijdag nog eens ongeveer dertig personeelsleden Irak zullen verlaten. Eerder deze maand hebben al zestig VN- personeelsleden en twintig familieleden Irak verlaten. Ongeveer 140 medewerkers van VN-hulporganisaties en 120 leden van de VN-ontwa- peningscommissie voor Irak (Unscom) bevinden zich nog in Bagdad. In het zuiden en midden van het land verblij ven nog 164 VN'ers in gebie den die geen gevaar lopen bij een eventuele militaire actie. Kofi Annan Intussen is een team VN-me- dewerkers op weg naar Bag dad om daar de komst van VN-secretaris-generaal Kofi Annan voor te bereiden. Ze reisden via de VN-uitvalsba- sis in de Bahreinse hoofdstad Manama. DEN HAAG (ANP) - Minister Dijkstal van Binnen landse Zaken studeert op mogelijkheden om het ron selen van ondersteuningsverklaringen door politie ke partijen strafbaar te stellen. De minister laat dat weten in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-kamerlid Rehwinkel. Die vragen waren ingegeven door berichten over ronsel praktijken in Leiden en Brunssum. In Leiden zou de CD betaald hebben voor on dersteuningsverklaringen die partijen moeten overleg gen om te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkie zingen. In Brunssum zouden zwer vers twintig glazen bier heb ben ontvangen in ruil voor hun handtekening. Dijkstal schrijft dat hij deze praktijken niet toelaatbaar acht, maar dat de Kieswet geen mogelijkheden biedt ze strafbaar te stellen. De minis ter wil daar verandering in brengen. Zijn departement bekijkt nog hoe dat het beste kan. Volmachten Het ronselen van volmachten om te kunnen stemmen is vol gens de Kieswet wel straf baar. Daarop staat een gevan genisstraf van maximaal zes maanden. BERGEN OP ZOOM (ANP) - In spiritusfabriek Ne dalco in Bergen op Zoom is donderdagochtend een grote uitslaande brand uitgebroken. De plaatselijke brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel en krijgt assisten tie van diverse korpsen uit de omgeving. Voor zover bekend zijn er geen gewonden geval len. Afgezet De politie heeft de wijde om geving van de fabriek afgezet in verband met ontploffings gevaar. De vlammen en rook pluimen zijn tot in de wijde omgeving te zien en ook zijn kleinere explosies te horen. Het vuur ontstond rond half elf. Op het terrein van Nedalco staan diverse panden en op slagtanks. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZfERfKZEE 20 febr. 08.50 f28 02.25 -124 21.20 124 14.55 -131 ROOMPOT BUITEN 20 febr. 07.50 118 01.20 -117 20.30 115 13.55 -125 BRUINISSE 20 febr. 09.05 137 02.25 -133 21.35 136 14.50 -141 WEMELDINGE 20 febr. 08.55 143 02.25 -136 21.30 138 15.05 -143 Doodtij: 21 februari Actuele informatie over afwi jkingen 06-9771 DEN HAAG (ANP) - De PvdA vraagt zich af of minis ter Sorgdrager van Justitie super-pg Docters van Leeuwen niet te snel zijn congé heeft gegeven. Vol gens het sociaal-democratische Kamerlid Kalsbeek had een ,,meer communicatieve benadering" in de af faire Docters voor de hand gelegen. Kalsbeek deed haar uit spraak donderdagochtend in een Kamerdebat over de maatregelen tegen Docters en een andere procureur-gene raal, Steenhuis. Docters heeft ontslag aangezegd gekregen. Steenhuis, die in opspraak kwam door zijn nevenfunctie bij het adviesbureau Bakke nist, kwam er vanaf met een berisping en een strafover- plaatsing. Waarom, zo vroeg Kalsbeek de minister, heeft Sorgdrager Docters slechts één keer uit genodigd voor een gesprek over de affaire. Uit de schier eindeloze briefwisseling tus sen de super-pg en de be windsvrouw heeft het PvdA- Kamerlid de indruk overgehouden dat beide par tijen hun positie voor de rech ter, waar het ontslag van Doc ters uiteindelijk ongetwijfeld terecht komt, zo sterk moge lijk willen maken. „Waren de verhoudingen tus sen de minister en de voorzit ter van het college misschien al volledig verziekt", vroeg Kalsbeek zich af. „En waar om is daar dan aan de Kamer geen melding van gemaakt." De sociaal-democrate was het verder opgevallen dat Doc ters hoe dan ook moest ver trekken, ook al wekte Sorg drager nog op 13 februari de indruk dat er geen definitief oordeel was gevallen. De tweede coalitiepartij, de VVD, was wat minder kri tisch. Volgens het liberale Kamerlid Korthals kwam het debat van donderagochtend eigenlijk te vroeg. De Kamer kan volgens hem nog niet goed beoordelen of de minis ter al in staat is geweest de banden met het Openbaar Mi nisterie te herstellen en de re organisatie door te zetten. Sorgdrager had beide beloofd in het vorige debat over de kwestie. Over het arbeidsrechtelijke conflict met Docters van Leeuwen moet de rechter zich maar uitspreken, vindt Kort hals. Die moet bepalen of Sorgdrager „te kleinzielig" is geweest of juist het gelijk aan haar zijde heeft. Korthals constateerde wel dat er „een geweldig verschil van waar dering van de feiten" bestaat. Maar ook wat dat betreft moet de rechter zich maar uit laten, zo betoogde hij. Steun De kleinste regeringspartij, D66, steunde haar eigen mi nister. Het ontslag van Doc ters „lijkt houdbaar", aldus justitiewoordvoerder Dit- trich. Het vertrouwen tussen een minister en haar topamb tenaren moet volgens hem „glashelder" zijn en dat is het al lang niet meer. Een recon structie van de feiten, waar de super-pg om heeft ge vraagd, heeft in Dittrichs ogen geen enkele zin meer. „Daarmee wordt het vertrou wen niet hersteld", zei hij. Oppositie De oppositiepartijen hadden weinig goede woorden over voor het optreden van de mi nister. In de kwestie Steen huis heeft zij „gestunteld", aldus CDA-woordvoerder Van de Camp. Verder heeft zij wel degelijk de eerste stap pen gezet op weg naar een gouden handdruk voor Doc ters van Leeuwen. Sorgdra ger heeft dit zelf ontkend en ook uit de briefwisseling blijkt dit niet. De bewinds vrouw heeft de super-pg one venredig zwaar aangepakt, concludeerde Van de Camp. „Zij moet zich afvragen of zij nog wel het vertrouwen ge niet van de zittende en de staande magistratuur." Door de pestepidemie is het aantal varkens in Nederland sterkt gedaald. (Foto: Marijke Folkertsma) DEN HAAG (ANP) - Door de varkenspest is het aantal varkens in Nederland sterk gedaald. Eind 1997 waren er nog 11,4 miljoen. Dat is evenveel als in 1984. Ruim een kwart van de varkenshouders stopt met boeren als de omstreden herstructure ringswet wordt ingevoerd. Van 1986 tot 1996 schommel de het aantal varkens rond de 14 miljoen. De pest brak uit in februari 1997. Begin augustus 1997 waren er vol gens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 11,7 miljoen varkens in Neder land. Mede onder invloed van ruimingen en opkoop in verband met de pest is het aantai vleesvarkens verder gedaald. Ook het aantal jon ge biggen nam af. Het CBS heeft de cijfers donderdag bekendgemaakt. Het CBS constateert dat de varkensstapel wel weer snel kan groeien. Eind 1997 wa ren er 219.000 zeugen die nog nooit waren gedekt. Dat is één vijfde meer dan in augus tus. Het aantal fok varkens was eind vorig jaar 10 pro cent minder dan één jaar eer der. Er zijn steeds minder boeren die naast varkens ook koei en of kippen houden, of an dere landbouwactiviteiten verrichten. 'Inmiddels wor den 67 van de 100 varkens op gespecialiseerde bedrijven gehouden. Ook het aantal gesloten varkensbedrijven stijgt. Op deze bedrijven worden geen varkens van buiten aangevoerd. Dit ver kleint de kans op varkens pest. In 1987 bevond zich 18 procent van de varkens op gesloten bedrijven. Inmid dels is dat 26 procent. Ruim een kwart (28 procent) van de varkenshouders stopt met het bedrijf na invoering van de herstructureringswet die regelt dat ze 20 procent van hun dieren moeten inle veren. Achttien procent denkt dat de wet ze tot stop pen dwingt, 10 procent wps al van plan te stoppen. Dat blijkt uit een donderdag in het Agrarisch Dagblad ge publiceerd onderzoek van Magis Marktonderzoek uit Aalten. Het onderzoek werd gehouden onder 248 varkens houders. Vooral de eigenaren van kleine en middelgrote be drijven verwachten dat ze er mee op zullen houden. Ruim 30 procent van de houders van die bedrijven (minder dan* 100 zeugen en minder dan 500 vleesvarkens) geeft er de brui aan. Twaalf pro cent geeft de nieuwe wet daarvan de schuld, 18,5 pro cent was het toch al van plan. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de varkenshouders niet van plan is zich aan de wet te houden als die ongewijzigd wordt doorgevoerd. Van die groep is 22,7 procent bereid harde acties (als blokkades) te voeren terwijl 32,6 pro cent de rechter wil inschake len. Tenslotte blijkt uit het opi nie-onderzoek dat de VVD het bij de varkenshouders hééft verbruid. Niet meer dan 3,2 procent van deze boe ren zal bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op de liberale partij stemmen. In 1994 kleurde nog 26,6 pro cent van de varkenshouders een vakje van de VVD rood. Maar liefst één op de drie boeren weet volgens de en quête nog niet wat hij gaat stemmen. HILVERSUM (ANP) - De Vara is ongelukkig met het optreden van een nepautodealer in het live uitgezonden consumentenprogramma Kassa!. In de uitzending van zater dag trad producent Paul van Veelen op als handelaar die zich beklaagde over de prijspolitiek van het Volks wagen-concern. De echte dealer had zich op het laat ste moment teruggetrok- Schrappen ken. heid van het programma geen goed doet. De omroep vindt dat minstens vermeld had moeten worden dat het om een stand-in ging. Van Veelen gaf volgens de Vara de antwoorden die de echte dealer tijdens het voorgesprek had gegeven over de prijspolitiek van de door EU-commissaris Van Miert met 220 miljoen gul den beboete fabrikant. Kij kers wisten niet dat ze naar een nepdealer keken. De Vara erkent dat de uit zending de geloofwaardig- Toen de dealer op het laat ste moment een optreden weigerde, heeft Kassa! over wogen dit programma-on derdeel te schrappen. „Maar dat kon niet", aldus de omroep, „omdat het de helft van de uitzending be trof". Zowel Van Miert als de ech te dealer heeft geen klacht ingediend over de nephan- delaar. SCHIPHOL (ANP) - Activisten van Milieudefensie hebben donderdagochtend rond elf uur een KLM- vliegtuig bezet uit protest tegen de overschrijding van de milieugrenzen op Schiphol. Een groep van dertien men sen zit op het dak van het toe stel dat om 11.05 uur op vlucht KL621 had moeten vertrekken naar Atlanta. De passagiers zijn al aan boord. De demonstranten zijn via de slurf op het dak geklommen en hebben zich daar aan el kaar vast geketend. Ze zijn van plan om hun actie twee uur vol te houden. De Ko ninklijke Marechaussee is ter plaatse. Een poging om de ac tivisten met een waterspuit te verwijderen bleef zonder succes. Ze heeft wel vier jour nalisten aangehouden, die op het dak van de gate en de slurf zaten. Volgens de Mare chaussee bevonden ze zich op verboden terrein. Het gaat onder meer om een verslagge ver van Trouw en een free lance fotograaf. De dupe De KLM wacht acties van de Marechaussee af. Een woord voerder reageerde verbolgen over de actie omdat de passa giers de dupe zijn en de KLM zo wordt belemmerd in het uitvoeren van haar bedrijf. Hij kon nog niet zeggen of de luchtvaartschappij eventuele schade op Milieudefensie gaat verhalen. DORDRECHT (ANP) - Een huisarts die deze week zijn condoléances wilde overbrengen aan het gezin van een 45-jari- ge overleden patiënt, kreeg de schrik van zijn leven toen hij de overle dene thuis springlevend aantrof. Het Dordtse Merwedezie- kenhuis had de man per abuis dood verklaard. De fout ontstond volgens het ziekenhuis doordat een verpleegkundige in de computer twee mensen met elkaar verwisselde. De naam van de Papend- rechter, die vorige week vrijdag uit het ziekenhuis was ontslagen, werd ver wisseld met een patiënt die wel was overleden. Als gevolg van gebrekki ge communicatie op de af deling planning en opna me werd de fout pas na het weekeinde ontdekt. Toen waren de zorgverze keraar en huisarts al van het overlijden van de ver keerde op de hoogte ge steld.De man heeft een bloemetje en excuses ge kregen Hij heeft zich desondanks tot de klach ten commissie gewend. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODE1 door Willy Vandersteen Verwachting t/m maandag 23 februari WEERSVOORUITZICHTEN Zaterdag Zonnesóhijn 20% Kans op neerslag 50% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht z.west 5 Zondag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp. 3 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht z.west 4 Maandag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht z.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 20 febr. Zon op 07.45, onder 18.01 Maan op 02.28, onder 11.47 Nieuwe maan: 26 februari (18.27) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Vrijdag komt de zon goed door en loopt de temperatuur flink op. Het weekeinde levert minder fraai weer op; er is meer bewolking en af en toe regent het. Bovendien komt het kwik op een lager niveau. Van avond overheersen de wolkenvelden nog, vannacht dringt vanuit het zui den drogere lucht ons land in. Het klaart geleidelijk verder op waarbij de temperatuur naar ongeveer 5 graden zakt. Morgen overdag krijgt de zon aardig de ruimte en stijgt het kwik snel; morgenmiddag is het op de Waddeneilanden ongeveer 12 gra den, in het zuiden wordt de 16 ge haald. Er waait een matige, aan zee meest vrij krachtige zuidenwind, kracht 3 tot 5. De zuidenwind waait tussen een hogedrukgebied boven Midden-Europa en een depressie op de oceaan. Beide systemen schuiven naar het oosten op en als gevolg daarvan neemt de invloed van de de pressie op ons weer toe. In de loop van zaterdagnacht dringen vanuit het westen wolken binnen, overdag re gent het af en toe. Bij een iets aan trekkende zuidwestenwind wordt het 10 graden. Zondagmiddag is het met 8 graden bekenen. Ook dan blijft het niet droog. WASHINGTON (AFP) - De directeur van het Holocaust museum in Washington, Wal ter Reich, is per 31 maart uit zijn functie gezet omdat hij vorige maand weigerde de Palestijnse president Arafat een speciale rondleiding te geven met het voor wereldlei ders bestemde protocol. De directie van het museum stond Arafat onder druk van het Witte Huis uiteindelijk een bezoek als privé-persoon toe. Maar desondanks ging Arafat toch niet tijdens zijn bezoek aan de VS dat was be doeld om over het vredespro ces in het Midden-Oosten te praten. „Op het moment dat Reich weigerde Arafat te ont vangen, was het met hem ge daan", aldus een niet met naam genoemde functionaris van het museum over Reich tegen de Washington Post. Arafats bezoek aan het muse um was bedoeld als een ge baar van verzoening jegens Israël. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnèmentsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties -Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V2% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2