Circus OBS Theo Thijssen Bikini's, noten en kauwgom gestolen «eowst Opnieuw asielzoekers in hotel Drie Koningen r ZIERIKZEE' i NIEUWS] Strt>rnP9 Enge posters tegen geweld Diefstal en vernielingen Jongeren mishanc I KOMEN ER MEER' OP HET TRANSl I dé krant van schouw ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE IP OELBU^-^ DERDAG 19 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26335 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Een inü het sub) daarna het caf< Deze met jai Een ge; U bent I De Zee Duinwe RenesS Reserv 0111 i Opdracht transferium voor 317.000 gulden naarnieuwe Taxi Centrale Renesse TCR kri j gt natransport RENESSE - De onlangs opgerichte Taxi Centrale Re- nesse (TCR) krijgt de opdracht dit seizoen het na transport van het transferium te regelen. Voor 317.000 gulden was de TCR de laagste inschrijver. ,,En ook de meest attractieve," voegt wethouder C. Veerhoek daaraan toe. Veerhoek maakte de gunning gisteravond bekend op een hoorzitting over het transfe rium in het dorpshuis van Re- nesse. De TCR staat voor de fusie van de Renesser taxibe drijven Van der Slikke en De Keijzer. De Keijzer is, zoals bekend, vorig jaar over ge gaan in handen van C. Hage, ex-directeur van het Middel burgse touringcarbedrijf Car- lier. Carlier, destijds nog on der leiding van Hage, deed vorig j aar het natransport De Keijzer en Van der Slikke zijn hoofdaannemers. Een deel van het werk en het ma terieel huren zij in bij onder aannemer de ZWN. De TCR schaft zelf een cabriobus aan, de andere huren zij van de ZWN-groep. Andere in schrijvers voor het seizoen 1998 waren Carlier en de ZWN. Laatstgenoemde trok zich gaandeweg de onderhan delingen terug. Lage vloerbus De vormen van transport zijn met bussen, cabriobussen, treintje en paardentram in grote lijnen dezelfde als vorig seizoen. Nieuw is de lage vloerbus die Hage voor het vervoer van minder validen wrHnzetten. Op het transferium zelf wil Hage ook enkele nieuwe din gen gaan doen. Met behulp van bij voorbeeld clowns en muziek wil hij het transferi um elke week een ander the ma geven. Verder krijgt de badgast de mogelijkheid de auto te laten wassen, terwijl zij/hij zelf lekker op het strand ligt. Hage: ,,Als plaat selijke onderneming kunnen we makkelijker dan anderen- inspelen op de dagelijkse vraag. Je moet er echt boven op zitten." Veerhoek denkt met 317.000 gulden een goede zaak te heb ben gedaan. Maar verwacht nog wat te kunnen besparen door het opheffen van lijn 5 naar Ellemeet. Eerder tijdens de hoorzitting deed hij de sug gestie lijn 1 naar de Rampweg door te trekken via de Nieu we Weg naar Ellemeet. Lijn 5 is met een bezetting van 4 pro cent onrendabel, terwijl de bezetting van lijn 1 (22,3 pro cent) vanwege de gratis par- keermogelijkheid bij de Nieuwe Weg en het Beachpop- terrein ook beter kan. Bekende kritiek Tijdens de hoorzitting werd veel reeds bekende kritiek herhaald. Horeca-onderne- mer J. Vroon, daarin ge steund door enkele andere on dernemers, sprak zijn vrees uit voor een parkeerbeleid dat toeristen steeds verder weg jaagt uit Zeeland. ,,De mensen kunnen nu nog gratis parkeren bij de Nieuwe Weg, de Weide Wereld en het Be- achpopterrein. Over enkele jaren rest alleen de Brou- wersdam. En nog wat later zeggen de ondernemers in Ouddorp: Collega's, het gaat ons hier goed!" De bussen van Carlier verdwijnen van het transferium. Komend seizoen wordt er gereden met bij de ZWN ingehuurd materieel. (Foto: Marijke Folkertsma) Waar ligt de grens tussen het verbeteren van je toeristisch product en het duurder ma ken van het betaald parke ren, wilde C. Dogger van ho tel de Zeeuwse Stromen weten. Volgens hem hebben de 2000 automobilisten die aan de Rampweg flink moes ten betalen een negatief beeld overgehouden van hun strandbezoek. Volgens Veerhoek is dat uit de afgelopen zomer gehouden enquête niet gebleken. De on dernemers, op hun beurt, zet ten zo hun vraagtekens bij de betrouwbaarheid van die en quête. Tellingen van b\:i chauffeurs en parkeerwach ters vertrouwen zij niet. A. Verseput, voorzitter */an de ondernemersvereniging Renesse,toonde zich tegen stander van een eventuele verdere verhoging van de parkeertarieven. In plaats daarvan suggereerde hij een dagkaart a raison van vijf gulden. Verder moet het par keren overal even duur zijn en niet dubbel zo duur als aan de Rampweg. Verder consta teerde Verseput dat er aan de bewegwijzering het een en ander schort. Uiteraard wil hij een betere bewegwijze ring naar het centrum, maar ook de bewegwijzering naar het transferium is onvoldoen de. Wat dat laatste betreft, kon Veerhoek Verseput gerust stellen. Er komen aan de Stoofweg en aan de Brou- wersdam officiële ANWB- borden naar het transferium. De provincie verbiedt alle borden langs haar wegen, maar maakt een uitzondering voor borden van de ANWB. Groep van maximaal dertig mensen ZIERIKZEE - Hotel Drie Koningen aan de Drie koningenlaan in Zierikzee wordt opnieuw inge zet voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het gaat om een groep van maximaal dertig men sen voor de periode van aanstaande maandag tot en met maandag 24 mei. Het Centraal Orgaan op vang Asielzoekers (COA) kampt opnieuw met een te kort aan opvangplaatsen in Nederland. Oorzaak hier van is een verhoogde in stroom van asielziekers. Hotel Driekoningen is voor het COA een zogeheten wachtlijstlocatie. Hierin verblijven asielzoekers voor wie in de reguliere op vang nog geen plaats is. Op dit moment heeft het COA zo'n dertig wachtlijst locaties in gebruik. Die ge ven tijdelijk onderdak aan tweeduizend mensen. De to tale opvangcapaciteit - dus inclusief de reguliere op vangcentra - bedraagt ruim 39.000 opvangplaatsen. Hotel Drie Koningen was eerder in gebruik als wacht lijstlocatie. In de periode van 29 september tot en met 19 november vorig jaar ver bleef er eveneens een groep van ongeveer dertig asiel zoekers. De opvang ge schiedt onder verantwoor delijkheid van het COA. De gemeente is inmiddels op de hoogte gebracht. Standaardpakketten Voorzitter R. Prager van de Werkgroep Asielzoekers Zierikzee was gisteren nog niet op de hoogte van het CO A-plan. „Maar ik zal er voor zorgen dat er maandag een vrijwilliger van onze werkgroep gaat kijken wat er zoal nodig is. Bij het kle- dingwinkeltje van het Leger des Heils liggen stan- daarpakketten met hem den, truien, jassen, shawls en mutsen." GOES - Bikini's, noten en kauwgom waren de afgelo pen dagen het doelwit van diverse winkeldiefstallen bij middenstandsbedrijven in Goes. Dinsdag om 13.30 uur oont- vreemde een 41-jarige vrouw uit Kapelle in een warenhuis in Goes twee bikini's ter waarde van 89,90 gulden. Bij het politiebureau in Goes werd haar een transactie van 240 gulden aangeboden. Een 17 -jarig meisje uit Goes werd dinsdag om4.15 uur be trapt in een supermarkt in Goes bij het stelen van een zak noten ter waarde van 3,39 gulden. De bedrijfsleider deed aangifte. Het meisje zal worden doorverwezen naar bureau Halt. Een 8-jarige jongen uit Goes werd dinsdagochtend om 8.55 uur betrapt op het stelen van een pakje kauwgom ter waar de van 99 cent in een super markt in Goes. In verband met de jeugdige leeftijd is de jongen niet straf rechterlijk vervolgbaar. Hij werd wel vermanend toege sproken. ZIERIKZEE - De leerlingen van dè groepen één, twee en drie van openbare basisschool Theo Thijssen in Zierikzee hebben zich tweeëneenhalve week inten sief bezig gehouden met het circus. He't project kreeg dinsdagavond de finale met een circusvoorstelling voor circa 110 ouders. Dit hooggeëerd publiek werd onthaald op een verrassend programma. Dat begon met een opening sparade, waarin alle circusar tiesten zich presenteerden in de kleurrijke piste. 'Rette- rdetet, retterdetet hier is Theo Thijssenpret met trom mels en bellen komen wij jul lie wat vertellen,' begon het openingsgedicht. Na nog een vrolijk lied zat de sfeer van verwachting en magie er al goed in en mocht circusdirec teur Jochem de acts van zijn artiesten bij toerbeurt aan kondigen. Natuurlijk was er ook een heus circusorkest. De nog zeer jonge muzikantjes ble ken niet gebukt te gaan onder een strenge orkestdiscipline, maar gaven geheel naar eigen inzicht te hooi en te gras een klap op hun trommeltjes. De paarden toonden onder leiding van Miss Patricia een mooie dressuuract en de stal knechten werkten zich ver volgens in het zweet om alle 'hopen' netjes op te vegen. De jongleurs deden hun act met grote concentratie en de clowns in hun kleurrijke kos tuums deden malle dingen met kleine kruiwagentjes. Verder waren er koorddanse ressen, gewichtheffers, een tweede groepje clowns, acro baten, goochelaars en na tuurlijkleeuwen. Het pu bliek genoot. „Beetje eng vonden ze het wel dat echte optreden voor de ouders," zegt Petra Kotvis. Samen met twee andere leer krachten, Jacqueline Schip per en Desiree de Masier, heeft zij dit project de afgelo pen weken uitgevoerd met de kinderen van de onderbouw. „Vroeger deden we zo'n pro ject rond kerst," zegt Kotvis: „maar dan zaten de kinderen van de andere groepen aan de kerstmaaltijd als wij iets op voerden. Daarom hebben we besloten het project voor de onderbouw pas in februari te doen." Kotvis vertelt dat het gaat om veel aspecten. „We vertel len over het circus, kijken naar plaatjes en er worden heel veel dingen geknutseld." Eenenvijftig leerlingen varië rend in de leeftijd van vier tot en met zeven jaar namen aan het project deel. Vooral de laatste week werd er hard ge werkt aan het gevarieerde circusprogramma. De leerkrachten kregen veel steun van de ouders bij het bijeen brengen van de kos tuums. Clownspakken, jac quets en hoge hoeden werden beschikbaar gesteld. Dinsdagmiddag kon er proef gedraaid worden met een voorstelling voor de leerlin gen van de andere groepen, 's Avonds ging het er echt om spannen toen de vele ouders rondom de piste hadden plaatsgenomen. De opening sparade werd ingezet, de lan ge rij artiesten kwam op, het spektakel kon beginnen. Elke act duurde ongeveer drie mi nuten. Dat levei'de een bonte mix aan hoogtepunten op en back stage was er die lekkere spanning vap 'als alles maar goed gaat.' Een gewichtsheffer van 'Circus Theo Thijssen in actie. (Foto: Marijke Folkertsma) TERNEUZEN (ANP) - Het bureau HALT in Zeeuws-Vlaanderen con fronteert'vanaf vandaag, donderdag, de jeugd in de regio met het eigen zinlo ze geweld. Dat gebeurt met affiches van foto's van vechtpartijen en mis handelde koppies en met stickers en folders. Teksten op het materiaal zijn ontleend aan de wer kelijkheid waarmee R. Dekker van het HALT- bureau in Zeeuws-Vlaan deren geregeld te maken krijgt. „Z'n kop stond me niet aan", „Die had hier niks te zoeken", „Geen goeie merkkleding" en „Die is lekker bijge werkt". Dat zijn „excu ses" voor grof geweld zo als Dekker die te horen krijgt. Drijfveer voor Dekker is het gebrek aan actie tegen zinloos geweld. „Ik word er zo moe van steeds weer in vergaderingen te horen hoe groot het probleem is, terwijl er vervolgens niets aan wordt gedaan. Dat vertik ik nog lan ger." BROUWERSHAVEN - Een 42-jarige inwoner van Goes deed woensdag bij de politie aangifte van diefstal en ver nielingen vanuit een vakan tiewoning aan de Heernisweg in Brouwershaven. De woning was van 20 januari tot 20 februari verhuurd aan een familie uit Heerhugo- waard. Zij waren ineens met de noorderzon vertrokkerl en lieten een grote bende.achter, richtten vernielingen aan, na men vier dekbedden mee en hadden een restant van het huurbedrag niet betaald. Eer der pleegde dit gezin hetzelf de feit op Aquadelta in Brui- nisse. Voor zover bekend rijden zij rond in een grijze Opel Vectra. De politie onder zoekt de zaak. De ware taak van het drama is de uitbeelding van i Zonnig en erg zacht HET 3 GEKNOEI Geknoei bij referendum ovt Burgh. 4 VROUWENDAG Internationale Vrouwendac waard. 5 EXPOSITIE Expositie watersnoodramp emoties. 7 SCHIETSPORT Zes clubkampioenen schk Duiveland bekend. Dit nummer bestaat uit 8 p Advertentie GOES - De politie heeft drie jo die dinsdag om ongeveer 16.15 in Goes fietsers mishandelen. Een 16-jarige inwoner van Kloetinge, een 15-jarige inwo ner van Goes en een 15-jarige inwoner van 's-Heer Hend rikskinderen schopten passe rende fietsers. Tevens werd Blijf op de hoogte van al het nieuws c met de Zierikzeesche Nieuwsbode etf JA. ik wil een: MAAND abonnement met automatisc| I KWART AAL abonnement met automatisc I KWARTAAL abonnement zonder automa HALFJAAR abonnement met automatisc HALFJAAR abonnement zonder automa JAAR abonnement met automatisc JAAR abonnement zonder automal Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsboi PROEF-abonnement 4 weken met automa| Naam Dhr./mevr I Adres Postcode Plaats:] Telefoon Geb.de I Handtek, Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: 5Z» Zend de bon in open envelop zonder Zierikzeesche Nieuwsbode abonnen pQ Antwoordnummer 12.4300 VB Zieril

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1