'Bezopen om met drank op te rijden' n jjj sterker andrank? Een grote verrassing voor zes-jarige Rij alcoholvrij Vijf nieuwe bedrijfswagens Groene ruimte in deeltijdopleiding Borstelstofzuiger Sebo spaart tapijt Vondeling in asiel dier in het vizier WOENSDAG 18 FEBRUAR11998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Campagne 'Alcoholen Verkeer' tot na Carnaval ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS Alcoholgebruik in het verkeer is nog steeds één van de hoofdoorzaken in verkeersongevallen en verkeersdoden. Hoewel het moeilijk is de juiste cijfers te geven, gaan des kundigen ervan uit dat bij ongeveer éénzesde van al le verkeersdoden drankgebruik in het spel is. Met het Carnavalsfeest in aantocht voeren de overheid, Veilig Verkeer Nederland en andere instanties weer pn 'Alcohol en Verkeer' campagne om rijden onder invloed tegen te gaan. De actieslogan luidt: 'Ben jij sterker dan drank?'. kwam het uit op 4,4 procent. In de jaren '90 stagneert de daling van het rijden onder invloed dus. De cijfers over 1997 zijn nog niet bekend. va lipr i» va trt hii ho li e |he Doel van de campagne is de 3 verkeersdeelnemers te wij zen op het gevaar van alcohol het verkeer. Vooral jonge- M worden met deze campag ne aangesproken, omdat het drankgebruik onder hen al ja ren fors toeneemt. Daarom sluit de actie ook aan op de campagne met het thema jon geren en drank en als slogan "Ben jij sterker dan drank?", onlangs is gestart. De rouwe 'Alcohol en Verkeer' campagne loopt tot en met «Carnaval 1998. Rijden onder invloed lit gegevens van de overheid olijkt dat de invoering in 1974 van een alcohollimiet van 0,5 i promille bij verkeersdeelna- rne leidde tot een grote daling van het aantal alcoholover treders. Logischerwijs liep hierdoor ook het aantal alco holongevallen en het aantal [coholslachtoff ers in het ver eer terug. In 1970 bedroeg het percentage alcoholover treders in het verkeer met 0,5 promille of meer in het bloed nog 15 procent. Na invoering van de 0,5 pro mille grens daalde dit percen tage hard tot in 1991 het laag- jjreeord van 3,9 procent werd óereikt. In de jaren daarna bleef het percentage alcoholo vertreders schommelen, tus sen 4 en 5 procent. In 1996 Alcoholdoden In 1996 werden in ons land in het verkeer 97 alcoholdoden geregistreerd. In 1995 be droeg dit aantal 87. Hieruit mag echter niet worden afge leid dat in 1996 het aantal ver keersdoden door alcohol is gestegen. De toename van het aantal geregistreerde alco holdoden kan namelijk wor den verklaard door een ver beterde alcoholregistratie door de politie. Dit komt door de richtlijn van eind '95 om alle betrokkenenen bij letse longevallen voortaan syste matisch op drankgebruik te controleren. In 1996 volgde ongeveer een kwart van de politiedistric ten deze richtlijn op. Bij ern stige en dodelijke verkeers ongevallen wordt overigens, om ethische of andere rede nen, zelden op alcoholgebruik gelet.Omgerekend naar 100 procent registratie vielen in 1996 in ons land 235 doden en 2.000 ziekenhuisgewonden door drankmisbruik in het verkeer. De maatschappelij ke kosten hiervan worden ge schat op bijna 2 miljard gul den op jaarbasis. Totaal De aetieslogan luidt: 'Ben jij sterker dan drank?' vielen er in 1996 circa 1.300 verkeersdoden te betreuren. Jongeren Uit onderzoek blijkt dat het drankgebruik in Nederland de laatste jaren gelijk blijft, maar dat het alcoholgebruik onder jongeren toeneemt. Het percentage alcholovertreders onder jongeren stijgt echter niet, maar daalt. Jonge auto rijders - zich kennelijk be wust van de gevaarlijke com binatie van alcohol en snelverkeer - drinken gemid deld minder dan oudere be stuurders. Anderzijds zijn jonge mannelijke autorijders wel, door een hogere onge valskans, vaak bij drankon gevallen in het verkeer be trokken. De bevoegde instanties on derzoeken hoe de ongevalsbe trokkenheid van beginnende, onervaren bestuurdei's kan worden teruggebracht. Alcoholcontroles De meeste ongevallen vinden plaats in de vrijdag-, zater dag- en zondagavond. De erg ste ongevallen gebeuren in de vrijdag- en zaterdagnacht tus sen 22.00 uur en 04.00 uur. Bij recente controles bleek ruim de helft van de overtreders af komstig uit Horeca-zakenJ vier procent was na het be zoek aan een sportcantine 'onder invloed' achter het stuur, gestapt. Van de zware overtreders kwam 57 procent uit een Horeca-gelegenheid. De komende weken worden weer op grote, schaal alcohol controles gehouden. BIOSCOOPKAARTJES NA PROEFRIT NIEUWERKERK - Een proef rit in een nieuwe Nissan en twee bioscoopkaartjes voor de nieuwe Disneyfilm 'Flub- ber' cadeau. Dat is mogelijk tot en met 28 maart. Nissan Motor Nederland ■.treedt op als partner in de ''Flubber promotiecampagne. In het kader daarvan reiken de Nederlandse Nissan- dealers 40.000 toegangskaart jes uit voor de nieuwe Disney familiefilm, die afgelopen donderdag in première ging. Mensen die een proefrit ma- en dienen na afloop een test formulier in te vullen, waarin ze hun ervaringen met de auto aangeven. Als dank krijgen zij de bioscoopkaartjes. Nis san-dealer op Schouwen-Dui- veiand is autobedrijf M. van Dijke in Nieuwerkerk. Op Goeree-Overflakkee kunnen •elangstellenden terecht bij autobedrijf Stellendam. OPEL D1RECTLIJN NOORDGOÜWE - Op initia- ;ef van de gezamenlijke Op- j-dealers werd de Opel Dealer Directlijn ingesteld. Het betreft een telefoonnum mer waar Opelrijders infor matie kunnen vragen over prijzen voor het vervangen van uitlaat, remmen, banden en accu van het model Opel idat zij berijden. Via de nieu we telefoonlijn kan ook een afspraak worden gemaakt met een Opeldealer naar keu ze voor het uitvoeren van re paraties. Het telefoonnum mer is 0800-1410. PODOTHERAPIE D1RKSLAND - In het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland wordt maandag 23 februari een informatie avond gehouden over podo- therapie. Het onderwerp Mfordt toegelicht door me- Prouw Breas de Regt. Zij is gevestigd als podotherapeute voor zorg- en ziektenkosten- verzekeraars. Zij legt uit wat podotherapie is en wat het kan betekenen voor reumapa tiënten met voet-, knie- en rugklachten. De avond is een initiatief van de Vereniging van Reumapatiënten, die op i deze manier meer bekendlfcid wil geven aan podotherapie en de gunstige effecten ervan voor reumapatiënten. Aan vang 19 30 uur. BINGOAVOND - In parochie huis Bolbaecken inOudeTon- fe wordt zaterdagavond 21 fe- njari een bingoavond gehouden. Het programma gaat om 20.00 uur van start Er ntaan vijf ronden op het programma en een superron de De opbrengst, is bestemd voor de restauratie aan het dak van de Rooms Katholie ke kerk ZIERIKZEE - Ze wist niet precies waarvoor ze met haar vader en vijf broertjes en zusjes naar de nieuwe zaak van Jan de Jonge Twee wieiers aan de Zierik- zeese Weststraat moest. Daardoor was de zes-jarige Cherique Kooman uit Zierikzee zeer verrast toen in de winkel bleek dat zij de hoofdprijs had gewonnen van de Bike Totaal kleur- en puzzelwedstrijd. Ze reageerde opgetogen toen Henny de Jonge-Duivenvoor- de haar naam riep en onder het cadeaupapier, dat ze mocht weghalen, een kleur rijke kinderfiets te voor schijn kwam. Cherique was een van de ruim 120 kinderen die meededen aan een wed strijd. die werd gehouden ter gelegenheid van de herope ning van de zaak. De kinderen maakten een puzzel en versierden een kleurplaat waarop de Dikke Toren, de Varreput en het nieuwe pand van de tweewie- Ierzaak centraal stonden. Er waren zeer creatieve inzen dingen bij, waarbij niet al leen met kleurpotlood werd gewerkt maar ook met verf, gekopieerde afbeeldingen en zelfs foto's. De Jonge en zijn vrouw hadden dan ook een moeilijke taak om de drie hoofdprijswinnaars en de ze ventien winnaars van de troostprijzen te bepalen. Vrijdagmiddag werd deze he le groep kinderen ontvangen in de nieuwe winkel, waar mevrouw De Jonge bekend maakte wie welke prijs had gewonnen. De tweede prijs, een cadeau bon van vijftig gulden, ging naar de tien-jarige Abe Deur- loo uit Zierikzee en de acht-ja- rige Iris Vroegop uit Burgh- Haamstede werd blij gemaakt met een paar skee lers. Zij won de derde prijs. De andere kinderen kregen een Agu-portemonnee en een zak chips. De zes-jarige Cherique Kooman was zeer verrast toen bleek dat ze de hoofdprijs had gewonnen van de Bike Totaal-wedstrijd van Jan de Jonge Tweewielers: een nieuwe fiets. (Foto! Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - De eigenaar van het Zierikzeese auto bedrijf Braai BV, L. D. Braai, overhandigde vorige week vol trots autosleutels aan de nieuwe eigenaren van de eerste vijf Renault Kangoo Express bestelwa gens, die zijn bedrijf leverde. Vier Kangoo's waren be stemd voor schoonmaakbe drijf Koster Co uit Zierik zee en een Kangoo gaat dienst doen bij .J. L. V. Beveiligings dienst in Brouwershaven. Na mens deze bedrijven namen Jan Koster en zijn echtgenote en de heer Van Velzen de sleu tels van de nieuwe auto's in ontvangst. De Renault Kan goo Express is de grijskente- kenversie van Renault Kan goo. De personenuitvoering van de Kangoo kwam eind vorig jaar op de markt, de Renault Kangoo Express begin dit jaar. De bedrijfswagen is een totaal nieuw ontwerp met een laadvermogen van 500 tot 800 kilo. Personeel nan Koster A Co bij de nieuwe bedrijfswagens. Van links naar rechts: Stefan Boe gen, Eric Hartman. Carry de Jong en Kalo Kalonji. (Foto: Marijke Folkertsma) Nieuwe leerlingstelselopleiding VBO Croen SOMMELSDIJK - Het Opleidingscentrum Holland Zeeland (OCHZ) zet een aantal nieuwe leerlingstelse lopleidingen op. Vanaf 1 augustus worden bij VBO Groen in Sommelsdijk opleidingen in dc groenvoor ziening gegeven in het kader van de beroepsbegelei dende leerweg (BBL). Deze opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen die het voortgezet onderwijs gaan verlaten en voor mensen die reeds in dc groenvoor ziening werkzaam zijn. Momentcel wordt dc school uitgebreid met acht nieuwe leslokalen en drie nieuwe spreckruimten. Vin interne verbouwingen wordt het lo kaal voor verwerking agrari sche produkton, het bloem- sicrkunstlokaal en de personeelskamer aangepast. Wanneer de bouwwerkzaam heden zijn voltooid, begint de aanleg van het nieuwe school plein en de schooltuin. De in richting hiervan is volledig afgestemd op de nieuwe op leidingen die gest art worden. De opleidingen zijn in de eer ste plaats gericht op het toe komstig functioneren in de groenvoorziening. De twee niveaus waarop opleidingen verzorgd zullen gaan worden zijn Assistentenopleiding 1 en 2. De vooropleiding be paalt waar leerlingen instro men en ook de duur van de op leiding (ieder niveau duurt ongeveer 2 jaar). Het beroeps onderwijs is geregeld in de Wet Educatie en Beroepson derwijs (WEB). Deze wet re gelt de start, per 1 augustus 1997, van een landelijke kwa lificatiestructuur voor het be roepsonderwijs. Doel van de WEB is vooral voor elke leerling onderwijs op maat te leveren Voor de economische vooruitgang is het van belang dat de arbeids markt vakmensen krijgt van voldoende niveau en met de juiste opleiding. Hot onder wijs van de lockomst moet. deze aansluiting tussen on derwijs en arbeidsmarkt ver beteren, Met oen opleiding in de "Groene Ruimte" kan men onder meer terecht bij hove niersbedrijven, tuincentra, plantsoenendiensten, sport en/of rcerraiii Tiriiien Onder de naam Politiepreventje brengt de politie Oosterscheldebekken iri deze rubriek een praktische tip of wenk onder uw aandacht. Het onderwerp kan gaan over, of heeft raakvlakken met, het verkeer, crimina liteit, openbare orde, milieu, algemene plaatselijke verordening en andere zaken waar u als burger en wij als politie bij betrokken kunnen raken. VERKEERSONGEVAL II Bij een ongeval betrokken raken vergeet je niet snel, zeker niet als het ernstig is. Slachtoffers die bij een ernstig ver keersongeval betrokken zijn geweest kunnen de beelden daarvan jaren met zich mee dragen. Bij ernstige verkeersongevallen zal de politie Vrijwel al tijd ter plaatse komen. Zij zorgt in de eerste plaats voor de eventuele slachtoffers, het omleiden van het verkeer en re gelt het wegslepen van de betrokken voertuigen. Daar naast maakt ze bij dit soort ongevallen meestal een proces verbaal op. In dit proces-verbaal worden de gegevens vermeld over het ongeval en de toedracht ervan. Deze gegevens kunnen van grote waarde zijn voor het verkrijgen van eventuele schadevergoeding. Daarvoor zijn onder meer gegevens over de tegenpartij (kenteken, naam, adres, telefoon en verzekering) nodig. Ook verklaringen van mensen die het ongeval hebben zien gebeuren (getuigen), kunnen van waarde zijn en worden indien mogelijk opgetekend in het verbaal. Een deel van deze gegevens moeien eveneens wor den ingevuld op het Europees Schadeformulier, dat u uw WA verzekeraar moet toesturen. Niet altijd zal de politie ter plekke komen. U kunt dan als nog een proces-verbaal of politierapport laten opmaken bij de politie. Dit is ondermeer aan te raden als het letsel dat u opliep,achteraf ernstiger blijkt te zijn dan u direct na de aanrijding vermoedde. Een andere situatie waarbij u het best een proces-verbaal kunt laten opmaken bij de politie is, als de tegenpartij zich na de aanrijding uit de voeten heeft gemaakt en de politie niet ter plekke komt. Voor eventuele vergoeding op een Ia- ter tijdstip is het gunstig als u bij het doen van aangifte ge tuigenverklaringen kunt overleggen. Dit kunnen verkla ringen van buitenstaanders zijn maar ook van inzittenden. Bij de afdeling processen-verbaal van de NWA (Neder landse Vereniging van Automobiel Assuradeuren) kunt u een kopie opvragen van het rapport dat bij uw verkeerson geval is opgemaakt. Als er sprake is van zwaar letsel of van een dodelijk onge val zal de politie meestal de naaste familie op de hoogte stellen. De politie moet volgens voorschriften een aantal zakelijke feiten van de overledene doornemen wat voor de nabestaanden zeer pijnlijk kan zijn. Overgenomen met toestemming van ANWB rechtshulp uit: "Wegwijzer voor verkeersslachtoffers". Een uitgave van ANWB Rechtshulp. ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Een roterende bor stel die het tapijt opklopt, waardoor de pool loskomt en het vuil gemakkelijk en grondig wordt opgezo gen. Dat is kort samengevat de werking van een nieuwe borstelstofzuiger, die op de markt werd ge bracht door Sebo; een bedrijf dat is gespecialiseerd in vloer- en tapijtonderhoud. De borstelstofzuiger werd in Engeland en Duitsland door de vakhandel onderscheiden met een eerste prijs en daar mee uitgeroepen tot beste stofzuiger. Ook Arbo-dien- sten en de GGD zijn overtuigd van de grondige wijze waarop het nieuwe apparaat stof ver wijderd. Vanwege zijn hygië nische werkwijze is er veel vraag naar de Sebo borstel stofzuiger. Volgens Febo-ver- tegenwoordiger Meulmeester uit Oost-Souburg haalt de borstelstofzuiger in één keer alle stof uit het tapijt zonder veel kracht te zetten. Op die manier wordt de kwaliteit van het tapijt niet aangetast Volgens hem is met proeven aangetoond dat tapijt, dat wordt onderhouden met de nieuwe borstelstofzuiger, langer meegaat. Het apparaat is volgens Meul meester gezonder voor men sen met een stofallergie, om dat de driexvandige stofzak het stof van boven verzamelt. Een microfilter houdt de kleinste stofdeeltjes vast. Volgens verpleegkundige ch ronisch zieken Oosterschelde Thuiszorg mevrouw Korrel is het op die manier niet meer altijd nodig om tapijt te ver vangen door harde vloerbe dekking in de woning van mensen die allergisch zijn. (Foto: Marijke Folkertsma) Ze heeft een bJauw-erèmeklcuric vacht en werd ongeveer drie maanden geleden gevonden in Westerschouwen. Deze week staat een vondeling centraal in Dier in het Vizier, Het betreft een ongeveer twee jaar oude, gesteriliseerde poes met een rus tig karakter. Zij werd oen aantal weken vin Amivcdi gemeld als gevonden poes niet een gecyperdo vacht. Maar het vachtje van de vondeling ziet er toch wat anders uit. Volgens de be heerster van hei dierenasiel, Jolandfi Meerman, Is het een lief en aanhankelijk dier. Ze hoopt alsnog contact te krijgen met de eigenaar en anders met iemand die deze poes een goed huis wil geven Daarvoor kan telefonisch contact worden opgeno men via 0111 417013 De hond Rocky, die vorige Week in de krant stond, is nog niet geplaatst In liet Dierenasiel Schou wen-Duivelnnd aan de Zandweg in Zierikzee zitten momenteel vier honden en Hen katten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 8