auping Hoe de veerman te betalen De Auping Auronde: hoe completer hoe beter JASPERS Commissies Provincie Zeeland ^Officiële Mededelingen JAN DE JONGE TWEEWIELERS BIKE TOTAAL 3540 Uw adres voor nieuwe en gebruikte kantoormeubelen "Ik wil per se een achterwand." "Goed, dan doen wij wat van de prijs af. Om precies te zijn: f 600,- als u een complete Auping Auronde koopt."* Komt u snel langs? DE HEERENKEET M.PJ. Buys WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie; Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, Jelefoon (0118)63 13 92 Abdij •Praten over het vliegveld I Vrijdag 20 februari, aanvang 09.45 uur, is er een openbare vergadering van de commissie Luchtvaartwet. Behalve een aantal ingekomen brieven over onder meer klach ten, staan de volgëhde onderwer pen op de agenda: ontwerp ge bruiksplan; wijziging afhandeling klachten; instelling overleggroep vliegveldbestuur - direct omwo nenden; behandeling klachten (onder meer over laagvliegen en afwijken van voorgeschreven route); beleidsplan Zeeland Air- port 1997 - 2002. Statencommissie Maandag 23 februari, aanvang 13.45 uur, vergadert de staten commissie voor Algemeen Bestuur. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar en begint ze met spreekrecht voor het publiek. - De volgende onderwerpen staan op de agenda; problematiek Abdijplein; provinciale belasting verordeningen; verkoop aande lenpakket NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch aan NV Delta Nutsbedrijven; schema begroting 1999; subsidie aan de provinciale Vrouwen Adviescom missie voor de woningbouw; overzicht aan- en verkopen; regiovisie Jeugdzorg Zeeland 1998-2001 en tekst convenant; medianota 1998-2000; deelna me provincie Zeeland in NV Westerscheldetunnel; huisvesting Stichting Jeugdzorg Zeeland. Voorts, brieven van GS over be groting 1998 recreatieschap Veerse Meer; innovatiecoöperatie Walcheren; inzet extra middelen en toegang/financiering Netwerk organisatie Jeugdwerk Zeeland; Subsidie hbo-v; aanschaf nieuw systeem aanwezigheidsregistra tie en toegangscontrole; overhe veling subsidie infrastructuur bedrijventerrein Tholen. De commissies vergaderen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's en bij behorende vergaderstukken lig gen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Stremming:bom Donderdag 19 februari is het veer Vlissingen-Breskens een goed deel van de ochtend uit de vaart. Het gaat om een voor zorgsmaatregel als gevolg van het ruimen van vliegtuigbommen in Breskens. In Vlissingen is de afvaart van 8.20 uur de laatste mogelijkheid over te steken en in Breskens die van 8.50 uur. De laatste aansluiting op het openbaar vervoer in Breskens is op de boot die om 7.50 uur van af Vlissingen vertrekt. Als alles volgens plan verloopt kan de PSD de veerdienst om 12.20 uur hervatten. Het veer Kruiningen-Perkpolder is steeds beschikbaar. Ter inzage Provinciale Staten (PS) hebben in hun vergadering van 6 februari de verordening bezwaarschriften PS gewijzigd. Dat moest ook wel want de rechtbank in Middelburg vond dat het niet door de beugel kon dat een Statenlid voorzitter was van die commissie. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt namelijk dat de voorzitter van een dergelijke commissie onafhankelijk moet zijn. En dat is een Statenlid lid niet in een der gelijke situatie zegt de recht bank. De gewijzigde verordening ligt gedurende een maand na dit bericht in AbdijNieuws ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Wie een exemplaar van de veror dening wil hebben kan ook bellen naar het informatiecentrum: 0118-631400. Nieuws Wie vaak per auto de Westerschelde kruist met de veerboten van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD) kan gebruik maken van de automatische kaartverkoop. De overtocht is dan tegen een gereduceerd tarief. Het verschuldigde bedrag wordt van een magneetkaart afgeschreven. De bemande kaartverkoop is er voor wie geen betaalkaart heeft. Wie wel zo'n kaart heeft, maar met onvoldoende saldo erop voor een overtocht, kan via de kassa bijstorten. Ook motor- en scooterrijders en vrachtwagen chauffeurs met een bijzonder transport gaan via de bemande kassa. Voor voetgangers, fietsers en brommerrijders - die alleen op de lijn Vlissingen-Breskens in de zomermaanden hoeven te beta len - is er een aparte kassa. Gratis informatieblad Hoe de betaling in haar werk gaat en waarop zoal moet wor den gelet op het veerplein en het opstelterrein, staat beschreven in het informatieblad Hoe de veerman te betalen. Het blad is gratis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400. Vervoerbewijzen Er zijn magneetkaarten van pa pier en van kunststof. De papieren magneetkaarten geven recht op een enkele reis. Zij zijn alleen via de bemande kassa te koop. Zij gelden voor de eerstvolgende, beschikbare over tocht vanaf het veerplein waar de kaart is aangeschaft. Verder zijn er papieren magneet kaarten als controlebewijs voor wie heeft betaald met een meer- waardekaart. Voor geregelde veergebruikers zijn er kunststoffen magneet kaarten. Het zijn waardekaar- ten/abonnementen die van plas tic zijn gemaakt, omdat zij een aantal jaren moeten meegaan. Zij geven recht op korting op het reguliere tarief. Er zijn aparte kunststof magneet kaarten voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen (WKZ) en voor andere veergebruikers (WKN). Dé afkortingen worden gebezigd op het afleesvenster van de betalingsapparatuur. WKZ Wie in Zeeuwsch-Vlaanderen woont heeft recht op extra kor ting. De WKZ heet voluit "waarde- kaart voor rij- of voertuigen voor inwoners van Zeeuwsch- Vlaanderen". De kaart kost vijftien gulden en is drie jaar geldig. Doordat de WKZ tegelijk dienst doet als betaalmid del en legitimatiebewijs wordt zij voorzien van een pasfoto en enkele persoonlijke gegevens, zoals naam en adres. Elk jaar worden, bij de uitgifte van nieu we kaarten, de persoonlijke gegevens op een andere kleur sticker afgedrukt. Aan de hand van de kleur kan de geldigheids duur van de kaart worden afgele zen. Aanvragen voor een WKZ moe ten via een speciaal formulier worden gedaan. De formulieren kunnen worden afgehaald bij de bemande kassa op de veerplei- nen in Vlissingen, Breskens, Krumingen en Perkpolder en bij het hoofdkantoor van de PSD in Vlissingen (Prins Hendrikweg 10). Aanvraagformulieren wór den niet toegezonden. Bij elk for mulier zit een actie-accept-post- bankkaart. De formulieren moeten worden ingediend bij de secretarie van de woongemeente. Dat is nodig om na te kunnen gaan of de aan vrager echt in Zeeuwsch- Vlaanderen woont. De gemeen ten brengen voor het onderzoek je geen kosten iri rekening. (De aanvraagformulieren zijn niet bij de gemeentehuizen voorradig; zij kunnen alleen op de PSD-adres- sen worden opgehaald.) Zodra het ingevulde formulier met een pasfoto, van de ge meente bij de PSD is'terugont- vangen en de aanvrager het geld heeft gestort, wordt de aanvraag in behandeling genomen. De behandeltijd is, zo'n drie weken. Het aanvraagformulier moet ook worden gebruikt als de geldig heidsduur van de-WKZ verloopt. Binnen de WKZ wordt met een hoog en een laag tarief voor kor ting gewerkt. De korting hangt af van het bedrag dat op de WKZ wordt gestort. Het tegoed op de WKZ kan tot 1000 gulden oplo pen. Per storting moet een be drag van 100 gulden of een veel voud daarvan worden gedaan. Het laagste bedrag dat in een keer kan worden gestort is 100 gulden en het hoogste 900 gul den. Wie ineens 200 gulden of meer op de WKZ stort, komt in aanmerking voor de hoge korting. Wie volstaat met 100 gulden krijgt de lage. Dat houdt ook in dat wie aanvan kelijk 200 gulden of meer boekte en na verloop van tijd het bedrag aanvult met 100 gulden, van het hoge in het lage kortingstarief komt. De laatste storting is hierin dus bepalend. De veergebruikers kunnen via het afleesvenster van de be talingsapparatuur zien in wel ke categorie zij vallen: WKZ H staat voor de hoge korting en WKZ L voor de lage. Bijboekingen op de WKZ kun nen alleen via de bemande kassa worden gedaan. Een WKZ is niet gebonden aan een voertuig, maar aan de per soon wiens naam en foto erop staan. Toch kan de kaart worden uitge leend, Iemand die eeri WKZ met eeri daarop gestort bedrag heeft, kari die namelijk lateri gebruiken door iemand die zijn eigen WKZ alleen nodig heeft als legitimatiebewijs, Per overtocht kan voor één voer tuig worden betaald, WKN Een waardekaart normaal of WKN is gratis verkrijgbaar bij de bemande kassa op de veerplei- nen in Vlissingen, Breskens, Krumingen en Perkpolder. Net als bij de WKZ kan tot 1000 gulden op de WKN worden ge stort, steeds in bedragen van 100 gulden of een veelvoud daarvan. Wie 100 gulden stort, krijgt recht op de lage korting. Is de storting 200 gulden of meer dan komt de houder van de kaart in aanmer king voor de hoge korting. En ook hier geld, de laatste bijboe king is bepalend voor de mate van korting. De geldigheidsduur van de WKN is niet aan tijd gebonden, maar afhankelijk van de staat waarin de kaart verkeert. Als op den duur slijtage optreedt, kan een nieuwe kaart via de bemande kassa worden verkregen. Het eventueel nog op de oude kaart staande tegoed wordt naar de nieuwe overgeboekt, tenzij de beschadiging door opzettelijk onzorgvuldig handelen van de eigenaar is ontstaan. De waardekaart normaal is niet persoonsgebonden. Per over tocht kan voor één voertuig wor den betaald. Informatie De terreinopzichter/controleur op het opstelterrein is beschik baar voor informatie. Maar wie meer wil weten over de waarde- kaarten, de tarieven en de gang van zaken op de veerpleinen doet er goed aan het gratis infor matieblad af te halen of te bestel len. In het blad staan ook de tele foonnummers van de PSD ver meld voor nadere informatie. Verkeer en Vervoer Onttrekking aan open baar verkeer deel doodlopende weg in gemeente Schouwen- Duiveland Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, in verband met verkoop, besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel, i.e. ca. 30 meter, van de doodlopende weg Hakewekken te Ellemeet. Het besluit met bijlagen ligt van 23 februari 1998 tot en met 3 april 1998 ter inzage bij Directie infrastructuur ver voer, kamer D109, Abdij 6, Middelburg, uitsluitend na telefo nische afspraak (0118- 631672 op werkdagen van 9 -12 en 14 - 16 uur, en iri gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Hatfieldpark 3, Zierikzee op werkdagen van 9 -16 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 3 april 1998 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 524, 4330 AM Middelburg. Komlortobel en veilig troinen medn "Sherpa". (Ifextlef beilg lijn. terwijl de kant op blenurei heel klein WESTSTRAAT 5-7, 4301 BW ZIERIKZEE TELEFOON 0111-412115 KANTOORMEUBELEN B.V. 's-Heer Arendskerke We hebben een ruime keuze'in gebruikte kantoormeubelen tegen stuntprijzen o.a. bureaus, stoelen, 2-drs. kasten, tafels, 4-ladenkasten enz. Noordweegseweg 15 (Ind. terrein Eindewege) 's-Heer Arendskerke Telefoon: 0113-567157 Ook op maandag geopend. Wat kan slapen toch mooi zijn. St Domusstraat 76 - Tel. 0111-412345 booqerdweq 1 kerkwerve voorgerechten -gebakken mosselen met kerrie -salade met huisgerookte lamsham en remouladesaus -zuurkoolsoep met spekjes riesïi hoofdgerechten -gebakken slibtongetjes -lamskoteletjes met rozemari|nsaus -tarbot gevuld met zalmmousse en diUesaus nagerechten -gepocheerde peer met kaneelijs en vanillesaus -appeltaartje met roomijs -"kaatje mossel"??? DAT KLEINE CAFE AAN DE HAVEN IS NU OOK UW RESTAURANT VOOR EEN HAPJE, EEN DRANKJE. LUNCH OF DINER. 12 MAANDEN PER JAAR 7 DAGEN PER WEEK. ruime parkeergelegenheid/zeer geschikt voor grotere gezelschappen i k i c ii i s n i u r \v a a r d e r te Zierikzee en Tholen Voor een snelle en effectieve behandeling van al uw incasso's huurzaken (woon- en bedrijfsruimte) leasezaken pachtzaken arbeidszaken tevens deskundige dienstverlening op het gebied van juridische adviezen taxaties veilingen Lange Nobelstraat 24 4301 HE Zierikzee Tel. 0111-420488 l ax 0111-420213 Markt 19 Postbus 88. 4690 AB Tholen Tel. 0166-605614 Fax 0166-605983

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3