Verbouwing eigen woning is trend Staatsbosbeheer wordt zelfstandige organisatie Sprookjeseieren in de Blikvanger Biologische groenten op afspraak Nieuwe generatie Opel bestelwagens Theaterprogramma 'Simon Carmiggelt' Actie Watermusic doet waterrampplaatsen aan Expositie drie kunstenaars in galerie Noordhavenpoort WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Aannemer kan adviseren ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Verbouwingen aan de eigen woning zijn een trend aan het worden. Ver luizen naar een andere woning is niet altijd het meest geschikte antwoord op bepaalde woonwensen. Met een verbouwing liggen vaak creatieve oplossin gen binnen handbereik, die het wonen een persoon lijk cachet verlenen. Een aangebouwde bijkeuken, luxueuze badkamer, vergrote woonkamer en een uit gebouwde zolder staan bij veel huizenbezitters hoog op de verlanglijst. Meestal realiseren mensen zich niet welke mogelijkhe den een huis nog biedt. Voor een 'leek' is dat ook moeilijk te beoordelen. Sommige ver ruwingen vragen grote aan passingen in de constructie van een huis. De deskundige I aannemer kan dat snel zien en eventueel adviseren om de 3 plannen op een andere ma nier uit te voeren, waardoor de verbouwing eenvoudiger Gerealiseerd kan worden. In vrijwel alle gevallen levert zo'n deskundig uitgevoerde I verbouwing veel woongenot op. zien van alle gemakken. Vol doende reden om met een aan nemer te gaan praten over de mogelijkheden die ons huis bood. Dit resulteerde in de aanbouw van een ruime bij keuken voor de grote huis houdelijke apparaten", ver telt Sybil. Comfortabel Sybil en Peter zijn een jong stel. Beiden werken full time en vorig jaar hebben zij hun droomhuis gekocht in het hartje van het oude centrum. „Onze woning is het hele maal. Gebouwd aan het einde van de vorige eeuw heeft het khuis een heel eigen karakter 'en uitstraling. De vorige eige naar had het grotendeels ge renoveerd. alleen de keuken moest nog dringend ver bouwd worden. We wilden graag een gezelli ge. royale woonkeuken voor- Centrale plaats De keuken neemt in veel ge zinnen een centrale plaats in het huis in. Vaak is het er ge zellig en heerst er een intieme sfeer. ..Om in de stijl van ons woonhuis te blijven, hebben we uitgebreid rondgekeken naar de juiste inrichting." al dus Sybil. „Wij brengen rede lijk veel tijd in de keuken door. zeker in het weekeinde, 's Ochtends ontbijten we uit gebreid in een intieme, per soonlijke sfeer aan onze rui me boerentafel. De koffiekan staat onder handbereik, we kunnen ge makkelijk een boterham ma ken en rustig de krant lezen. Met oog op de praktische kant van de keuken, het koken, wilden we een efficiënte inde ling. Dus zijn de oven, magne tron en koelkast in de keu ken, en de andere grote Via verbouwing kan de keuken een stuk efficiënter worden. apparaten uit het zicht, maar wel onder handbereik voor een goed comfort." Logische indeling De keuze in keukens is uitge breid, de mogelijkheden aan materialen en toepassingen groot. Peter: „De eerste stap was het opzetten van de meest logische indeling van de keuken en nieuwe bijkeu ken: welke functies wilden we voor beide ruimtes, welke huishoudelijke apparaten moeten waar komen staan en waar zijn leidingen en aan- sluitpunten nodig voor water en elektriciteit? Natuurlijk speelt het advies van de aan nemer hierbij een belangrijke rol. Daarna bepaalden we de grootte van de bijkeuken ten opzichte van de woning en keuken. Kortom, de juiste en meest efficiënte inrichting. Om zoveel mogelijk comfor tabele ruimte in de eigenlijke keuken te hebben, besloten we dat de wasmachine, was droger en diepvriezer een plaats moesten krijgen in de nieuwe bijkeuken. Verder wilden we daar ook een extra aanrecht met gootsteen. Ook moest er ruimte zijn voor een opbergkast voor tuinkussens en hengels. Met passen en me ten bleek het mogelijk om al onze wensen te vervullen. (Foto: Jaap Vastmaar) Met de plaatselijke aannemer hebben we perfect samenge werkt. Door zijn vakman schap kunnen we nu dage lijks genieten van onze gezellige en praktische keu ken. Een eigen plek Ook in andere situaties kan een verbouwing de gewenste uitkomst brengen. Neem Maarten en Stella. Zij hebben twee kinderen, waarvan de oudste Joris in de brugklas zit. „Na de basisschool krij gen kinderen behoefte aan een eigen plek. Om muziek te luisteren, huiswerk te maken of om met vrienden en vrien dinnen te zijn," vertelt Stel la. „Wij hebben onze woning ruim 15 jaar geleden gekocht en inmiddels is een flink deel van de hypotheek afgelost. Vorig jaar, toen Joris in groep 8 van de basisschool zal, zijn we gaan kijken naar onze fi nanciële mogelijkheden voor een vergroting van de zolder. Het bleek dat we een behoor lijke overwaarde op onze wo ning hadden, waardoor een uitgebreide verbouwing bin nen ons bereik kwam." In de loop der jaren, zeker met het opgroeien van de kin deren, komen andere woon wensen naar voren. „Joris had al langer de wens geuit om de zolder als eigen kamer te krijgen. Onze gedachten gingen uit naar een dakkapel, waardoor de zolder een aan zienlijk stuk groter zou wor den", aldus Maarten. „Een ei gentijdse tienerkamer herbergt nogal wat spullen. Naast bed, kast en bureau on der meer een cd-speler en een PC voor het maken van huis werk en spelletjes. Gedetailleerde indeling Nadat we een gedetailleerde indeling van de nieuwe ka mer hadden gemaakt, bleek er zelfs ruimte over voor di verse andere zaken. Met een aantal kasten, gemaakt in het schuine deel van de zolder, ontstond veel bergruimte voor tuinmeubelen, koffers, ski's en dergelijke. De ver bouwing van de zolder bete kent een forse verruiming van de mogelijkheden en is ook een aantrekkelijke waar devermeerdering van ons pand." MODELTREIN BEURS TONNENMAGAZ1JN BROUWERSHAVEN - Zater- dag 21 februari wordt in het Tonnenmagazijn in Brou- wershaven een modeltreinen- beurs gehouden. Behalve trei nen en wagons worden j tijdens het evenement acces- i soires ter verkoop of ruiling j aangeboden. Ook zijn er kra men met modelauto's en toont de Modelspoorclub uit Zierikzee een staaltje van jthaar kunnen. De modeltrein- ^beurs is van 10.00 tot 15.30 uur. VAKANTIES RODE KRUIS 'ZIERIKZEE 'Ga eens van huis met Nederlandse Rode kruis'. Onder dit motto orga niseert het Rode kruis vakan tieweken voor mensen die door een handicap of chroni sche ziekte niet zelfstandig op reis kunnen. W Van 22 tot 27 juni en van 21 tot Ien met 26 september kunnen zij terecht in huize 'De Val- kenbergh' in Rheden. Van 2 tot en met 7 november is een reis mogelijk met vakantie- 1 schip J. H. Dunant. Deze acco mmodaties zijn aangepast en de vakantiegangers worden ver zorgd en begeleid door lien- i tallen vrijwilligers, waaron- der verpleegkundigen. Belangstellenden kunnen voor nadere informatie of - aanmelding telefonisch con- I tact opnemen via 0111-483409. 'TASSEN' WANDELINGEN BURGH-HAAMSTEDE 'Tassen' wandelingen en speurtochten zijn enkele van |de nieuwe activiteiten die het komende seizoen worden ge houden vanuit museum De Burghse Schoole in Burgh. Ook worden in het museum twee tijdelijke exposities ge- houden over schoolplaten en hommels Om dit alles te kun nen realiseren zijn de werk groep 'Burghse Schoole' en de stichting Westerschouwen Kultureel op zoek naar nieu we vrijwilligers. Zij worden betrokken bij de inrichting van de exposities en inventa risatie en documentatiewerk- zaamheden. Belangstellen den kunnen voor nadere informatie of aanmelding te- 1 lefonisch contact opnemen via 0111-651335. KLUCHT SEROOSKERKE - Toneel vereniging Lere Lere presen- r teert zaterdag 7 maart het to neelstuk Gebonden groentesoep met ba liet. je-; De regie van deze plattelands- klucht in twee bedrijven ligt in handen van Marja Hart en Wouta Kloet Bep van der Wielen, Jannie Bom Marcel Jasperse, Wouta Kloet. Ad Hagesteijn, Lianne d" Graaf en Rees Hagesteijn zetten verschillende personage-, neer. De aanvang is 20.30 uur ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Na vele jaren deel uitgemaakt te hebben van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij, is Staatsbosbeheer sinds 1 januari een zelfstandige overheidsinstelling met een eigen opdracht: Het beheer van een groot aantal natuurterreinen, waarbij natuur, cultuurhis torie, landschap en recreatie gelijke kansen krijgen. De, bijna honderd jaar oude .organisatie is nu een bij wet ingesteld Zelfstandig Be stuursorgaan ZBOmet een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Deze laat ste wordt zo samengesteld dat de verschillende gebrui kers van de, door Staatsbos beheer beheerde, objecten op evenwichtige wijze zijn verte genwoordigd. Het nieuwe Staatsbosbeheer wil niet alleen een milieu- en natuurvriendelijke organisa tie zijn. maar ook een pu blieksvriendelijke organisa tie met aandacht voor mensen. De verzelfstandiging biedt Staatsbosbeheer moge lijkheden om beter in te spe len op de wensen die bij het publiek leven. De Raad van Advies zal hierbij een belang rijke funktie vervullen in het contact met de gebruikers. Voor realisering van de nieu we aanpak is het aantal bos wachters en voorlichters uit gebreid. Het beheer van de natuurgebieden kan volgens de organisatie alleen echt ef fectief worden uitgevoerd in wisselwerking met de men sen uit de omgeving en de be zoekers. Belangrijke verandering is ook dat Staatsbosbeheer nu kan laten zien dat het staat voor de belangen van de ter reinen die het beheert. Bij ontwikkelingen die invloed hebben op de natuur in de ter reinen kan Staatsbosbeheer nu in de bres springen en deze ter discussie stellen. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven en allerlei maatschappelijke organisa ties krijgt door de verzelf standiging een impuls. Staatsbosbeheer heeft nu meer mogelijkheden om sa men met boeren, vrijwilli gersorganisaties, recreatieon- dememers en andere bedrijven nieuwe activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor de natuur, de recreant en de toerist. Ook kan nauwer worden samengewerkt met provincies, gemeenten, wa terschappen en waterleiding bedrijven. ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - De 'Vita-tas' is het antwoord van groentespecialisten op de toenemende vraag van consumenten naar biologische groente. Met een abonnement op de Vita tas zijn zij van week tot week zeker van een royale hoeveelheid verse bio logische groenten of fruit. Bij veel groenteboeren ligt aanmelden voor een abonne- een inschrijffolder waarmee ment op de Vita tas. Wanneer belangstellenden zich kunnen ze dat doen staat voor 12,50 vekelljks een hoeveelheid biologische tgeleverd. per week (een gezin f 19,-) op een vaste dag een royale hoe veelheid verse groenten op hen te wachten, geteeld zon der kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. De inhoud van die Vita tas wisselt met de week en is dus nooit precies bekend. Dat komt omdat ze deels afhangt van wat de natuur op dat mo ment levert. Een verrassing die door de groentespecialist extra aantrekkelijk wordt ge maakt door de wekelijkse re- ceptenkaarten die hij in de Vita tas doet. Daarop staat een traditioneel recept met de smaak van vroeger of een uit gewerkt idee om de dagelijk se maaltijd een lekkere draai te geven. Bij de Vita tas hoort ook een recepten bewaarband. Die krijgt men na vier weken, wanneer men kiest voor een definitief abonnement. Het idee voor het Vit a tas abonne ment en het leveren op af spraak via de groentespeci aalzaak komt van de Udense groothandel Bick bv, een van de grootste op gebied van bio logische groenten en fruit. Duidelijkheid De eonsument wordt zo min of meer verzekerd van biolo gische voeding op zijn bord en de biologische boeren krijgen duidelijkheid over de vraag naar hun producten. Dit sti muleert de ontwikkeling van de biologische land- en tuin bouw behoorlijk want. de vraag naar deze producten komt dan ineens duidelijk in beeld. Nadere informal ie over de Vi ta las via tclefoonummer 0413-256906. Movano doet zijn intrede NOORDGOUWE - Opel breidt haar lichte bedrijfs autoprogramma steeds verder uit. In januari 1999 doet de Movano zijn intrede; een nieuw ontwikkeld model met een GVW tussen de 2.800 en 3.500 kilo. Op el houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van een nieuwe familie van middelzware bestelwagens met een draagvermogen in de 1000 kilogram klasse, dit om het programma van lichtere bedrijfswagens te complementeren De voorwiel aangedreven Mo vano wordt geleverd in twaalf verschillende basis uitvoeringen, met drie wiel- bases en iri drie verschillende lengten met drie verschillen de hoogten. De beide diesel motoren die voor de Movano beschikbaar zijn, blinken uit in een laag brandstofver bruik en een geringe service behoefte. Slechts één keer per 60.000 km zijn ze toe aan een grote beurt. De basismotor is een 2,5-liter wervelkamer diesel die een vermogen le vert van 59 kW (80 pk) bij 4.200 toeren per minuut. Wanneer nog meer vermogen gewenst is, biedt de direct in gespoten 2,8-liter diesel een vermogen van 84 kW (115 pk). Voor passagiers biedt de Mo vano het comfort van een per sonenauto. Intensieve ge luidsdemping houdt het geluidsniveau laag' en de nieuwe vooras staat borg voor prettige rij-eigenschap- pen en een actieve veiligheid. Een bestuurdersairbag, stuurbekrachtiging, getinte ramen en beschermingsbal- ken in de portieren zijn alle standaard, evenals het be schermingsschot achter de voorstoelen om de passagiers te beschermen tegen een eventueel schuivende lading. Het zal nog enkele jaren du ren voordat de Movano in Ne derland arriveert. 2001 is het jaar dat de nieuweling hier op de markt komt. De Opel Movano ZIERIKZEE - I)e Stichting Hart van Europa heeft in samenwerking met Will Spoor een toernee opgezet ten hate van de watersnood in Moravië. Dinsdag 24 februari doen zij Zierikzee - als één van de getroffen plaatsen in 1953 - met twee concerten aan. In Zierikzee kunnen belang stellenden om 14.30 uur te recht in verpleeghuis Corne- liastiehting. Om 20.00 uur volgt een tweede optreden in Theater Mondragon. Gespeeld wordt door het Tsje chische Jeugdstrijkorkest uit Pardubice - onder leiding van Karei Prorok - en de Tsjechi sche volksmuziekgroep Trd- lo. De twee groepen trekken van 23 tot en met 28 februari langs Nederlandse plaatsen die in de afgelopen 50 jaar zelf de gevolgen van het water hebben ondervonden. Ter plaatse verlenen een aantal Nederlandse orkesten en plaatselijke muziekgezel schappen hun medewerking. De bedoeling is de gevolgen van de watersnood in Morn- vië onder de aandacht van de bevolking te brengen. Met de verkoop van een speciaal ont wikkelde CD wordt gepro beerd geld bijeen te brengen voor het getroffen gebied. In theatercafé Mondragon ZIERIKZEE - 'Bemoei je d'r niet mee' is de titel van een humoristisch theaterprogramma naar verhalen en gedichten van Simon Carmiggelt. Het Belgische gezelschap Paljas Produkties brengt het vrijdag avond 20 februari in Theater Mondragon in Zierik zee. Het betreft een reprise. Nu, tien jaar na het overlijden van de voor velen geliefde schrijver Simon Carmiggelt heeft Paljas Produkties deze ingetogen en hartverwarmen de voorstelling weer op het repertoire genomen. 'Bemoei d'r niet mee' bevat monolo gen, dialogen, verhalen, ge dichten en muziek. Simon Carmiggelt zelf heeft zich in dertijd intensief bemoeid met het tot stand komen van dit programma en hij was bijzon der tevreden met het resul taat. Samen met Lea Couzin brengt Gerd de Ley met een bewerking van veertien 'Kronkels' en zes gedichten de wereld van Simon Carmig gelt weer tot leven. Alle the ma's van deze onsterfelijke schrijver zijn in de voorstel ling terug te vinden: kinde ren, eenzaamheid, oude men sen en vooral: de kroeg en de drank. En dat alles overgoten met die speciale, weemoedige humor die ook in het. Vlaams zo prachtig tot uitdrukking komt. Simon Carmiggelt, begonnen als journalist en toneelcriti cus, ontwikkelde zich tot een van de grootste humoristi sche schrijvers, die een groot aantal woorden en begrippen heeft toegevoegd aan de Ne derlandse taal. Hij publiceer de dagelijks een kort verhaal, een 'Kronkel' in dagblad Het Parool, feilloos van woordge bruik, dikwijls zwaarmoedig van toon. Hij zag het leven als een ver rassende botsing tussen illu sie en werkelijkheid. Zijn sympathie lag vooral bij 'de kleine man.' en verder schreef hij veel over kinde ren en huisdieren. Onder het pseudoniem Karei Bralleput schreef hij vele (nonsensge dichten. De regie van 'Bemoei je d'r niet mee' is van Walter Mer- hottein en de muziek werd ge componeerd door Harry Ban- nink. De voorstelling op vrijdag 20 februari in Theater Mondragon begint om 20.00 uur. Kaarten zijn in voorver koop verkrijgbaar bij het theater, dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur, telefoon: 412670. Lea Couzin en Gerd De Ley in een scène uit 'Bemoei je d'r niet mee,' een theaterprogramma naar verhalen en gedichten van Simon Carmiggelt. Paastentoonstelling in Renesse RENESSE - Na de gebruikelijk winterstop start mu seum De Blikvanger in Renesse 20 februari met een nieuwe paastentoonstelling. Te zien en te koop zijn sprook jes-eieren en eieren a la Fa- bergé. Peter Carl Fabergé werd geboren in Sint Peters burg in 1864 en hij wordt wel de grootste goudsmid aller tijden genoemd. In 1872 nam hij, na een kunstreis door Ita lië, de juwelierszaak van zijn vader over. Hij ging door met het maken van traditionele sieraden, maar besloot tevens meer zijn vakmanschap en fantasie te laten werken. Vooral zijn paaseieren - gemaakt voor ts aren en andere koninklijke families - zijn wereldbe roemd. Deze zeer kostbare eieren zijn niet te zien in De Blikvanger, maar wel eieren la Fabergé gemaakt door Annet Vierge ver uit. Renesse. Met heel veel geduld begon zij eieren uit te blazen, te zagen en te beplak ken. Zij beplakte eieren met parels, strass-steentjes en dergelijke. Ook de etalagepoppen met sieraden staan opgesteld in een soort van juwelierswin kel met zeer veel 'parels' en bijzondere eieren. Om dit al les te vervolmaken heeft Sas- kia Hoeboer uit Nieuwerkerk aan de IJssel een gedeelte van haar Kristal-elfjes ter be schikking gesteld voor het museum. Museum De Blikvanger aan de Capelweg 18 in Renesse is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op zondag 29 maart en maandag 13 april van 12.00 tot 16.00 uur. Peter Jansen, Samia en Rijnhard Schregardus ZIERIKZEE - Meubels van drijfhout, beeldhouw werken en schilderijen zij" Vi*n 21 februari tot 8 maart te zien in galerie/atelier Noordhavenpoort in Zierikzee. Kunstenaar Peter Jansen timmert zijn kastjes, stoelen en tafels van drijfhout en ver weerd zink. Hierdoor maken ze een oeroude primitieve in druk en komen ze goed toi hun recht in de ruimtes van de Noordhavenpoort Jansen toont ook schalen van keramiek en schilderijen. De schalen zijn organisch maar tevens robuust vormgegeven en omdat ze weerbestendig zijn, zijn ze ook geschikt als siervoorwerp in tuinen. Beeldhouwen is voor kunste nares Samai een roeping. Het bewerken van een ruw stuk steen is vóórhaar steeds weer een uitdaging. Zij schuurt de ruwe brokken steen met ein deloos geduld tot glanzende, welvende sculpturen. Haar bronzen en linnen gestaltes geven uiting aan het beleven van menselijke relaties die op subtiele wijze worden weer gegeven. leder beeld van Sa mia heeft zijn eigen verstilde karakter en zijn eigen ver haal, De derde exposant is Rcinhard Schregardus Hij toont recente schilderijen. De expositie is toegankelijk op donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17,00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 10