'Ze vreten spannende 'boeken als snoepjes' -Haamstede bv Nieuw, luxe pension Ring Dreischor Trinity P.V.C. Zeeland w SUPER** reisburo von oeveren) Debat over landbouw op vergadering VVD OPRUIMING APRES SKI with Miss Austria Free Glüweiri mm NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Het is volop zomer bij Van Oeveren Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: 1 Dom 3 - Zierikzee Telefoon 0111-451000 Bibliotheken en bibliobus in teken van 'gevaarlijk spel' ZIERIKZEE - Boeven, moordenaars, ontvoerders, lovers en andere schurken. De kinderen op Schou- wen-Duiveland raken er niet door van slag, maar ril len én genieten van. Dat is de ervaring van Etina van der Sluijs uit Zierikzee. Als bibliothecaris van bi bliobus Rosegaert komt zij wekelijks in vijftien ker nen op Schouwen-Duiveland. Spannende boeken iijn de afgelopen jaren ontzettend populair gewor den bij de jeugd." De medewerksters van de bi bliobus en de drie vaste bibli otheken op Schouwen-Duive land spelen daarop in met het leesprogramma "Gevaarlijk spel'. Een initiatief om het plezier in lezen nog te vergro ten en kinderen te stimuleren om ook eens andere boeken te proberen dan ze reeds ken nen. In het kader van 'Ge vaarlijk spel' kunnen kinde ren in de bibliobus of bibliotheek een boeventro- niekaart krijgen. Een kaart ^waarop vijf boevenkoppen staan afgebeeld. Achter de tralies Wanneer zij een boek uit de collectie 'Gevaarlijk spel' k hebben gelezen, krijgen ze in ft de bibliobus of bibliotheek r een 'tralie-sticker'. Daarmee kan een van de vijf boeven op de kaart 'achter de tralies' worden gezet. De kinderen hebben tot en met 31 maart de tijd om alle boeven op die ma nier onschadelijk te maken. Ze worden daarvoor beloond met een kleurplaat, een raad sel voor speurders of een te kenplaat. Elk kind met een volle boeventroniekaart krijgt tevens een uitnodiging voor de feestelijke bijeen komst in de bibliotheek, waarmee het leesprogramma in april wordt afgesloten. Het leesprogramma 'Gevaar lijk spel' werd ontwikkeld door het Nederlands Biblio theek en Lectuur Centrum (NBLC), een landelijk, over koepelend orgaan. ,,Het NBLC presenteert jaarlijks een leesprogramma. Afhan kelijk van ons budget kunnen wij dat aankopen en aan de lezers presenteren," aldus Etina van der Sluijs. De bi bliobus. die onderdeel vormt van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, schafte 'Ge vaarlijk spel' aan in samen werking met de drie bibliot heken op Schouwen-Duive land. Thrillers De keuze voor dit leespro gramma was volgens de bibli othecaris bijna 'een open deur'. „Sinds het Griezelge nootschap van Paul van Loon op de markt kwam, ongeveer twee jaar geleden, zijn span nende boeken heel populair onder de jeugd. Vooral thril lers van de Amerikaanse schrijver R. L. Stine, zoals 'De vloek van de farao' vlie gen de deur uit. Kinderen vre ten die spannende boeken als snoepjes." Etina van der Sluijs denkt dat dat komt om dat de gebeurtenissen in die boeken zo absurd zijn dat ze in werkelijkheid niet voor kunnen komen. „Kinderen beseffen heel goed dat middeleeuwse praktij ken, als mensen die in een kookpot worden gegooid, spoken en vampiers in hun ei gen leven niet voorkomen. Maar ze vinden het heerlijk om te griezelen bij die verha len." De bibliobusmedewerk ster merkt dat onder meer aan de reacties van de kinde ren onderling. „Ze praten in de bibliobus over die boeken en bevelen ze elkaar aan. Te gen zulke reclame kan geen boekpromotie of boekbespre king op." Omdat 'jeugd-thrillers' reeds zo populair zijn, omvat de col lectie 'Gevaarlijk spel' vooral detect iveboeken voor de jeugd. Spannende boeken met 'een begin en een einde' waarbij de hoofdpersoon al tijd een kind is. Hij of zij lost, al dan niet samen met andere kinderen, een probleem op waar volwassenen niet uitko men. „De aanleiding is vaak een moord of een andere mis daad. Maar in het boek vloeit geen bloed. De hoofdperso nen houden zich vooral bezig met het vernuftig oplossen van de misdaad. Het ergste dat hen overkomt is dat ze worden opgesloten in een kast. Kenmerkend is ook dat de slechterik altijd wordt ge pakt." Desalniettemin worden ook die detectives met rode oor tjes gelezen. „Het voordeel van een boek is dat kinderen het even terzijde kunnen leg gen, wanneer het té spannend wordt. Bij een film of televi sieserie is dat niet mogelijk." Populair in het detective-gen re is de serie 'De Vijf' van En id Blyton. Boeken over vijf kinderen die allerlei misda den oplossen. De detective- boeken uit het leesprogram: Kinderen uit Noordgouwe laten in de bibliobus hun 'boeventroniekaart' zien. ma 'Gevaarlijk spel' kunnen zich zowel in verleden, heden als toekomst afspelen. Leuk plaatje Dat is volgens Etina van der Sluijs een van de sterke pun ten van het leesprogramma. „Zo nemen kinderen ook eens een boek mee, waaraan ze an ders niet zo gauw zouden be ginnen omdat ze het niet ken nen. Bijvoorbeeld sience fiction. Een detective-boek dat in de toekomst speelt is namelijk ook een sience-fic- tion." Kinderen zijn volgens de bibliothecaris, bij>hun boe- kenkeuze precies hetzelfde als volwassenen. „Ze kiezen boeken die ze kennen of die voorzien zijn van een leuk plaatje." Etina van der Sluijs weet uit de dagelijkse prak tijk dat kinderen op Schou wen-Duiveland heel veel le zen. „Hier op het eiland is geen sprake van de 'ontle- zing', waarover wel eens wordt geklaagd." Dat komt naar haar mening onder meer omdat veel kinderen klassi kaal naar de bibliobus gaan. „In de meeste kernen heeft de bibliobus een standplaats naast de basisschool. De kin deren komen dan groep voor groep een kwartiertje naar de bus om nieuwe boeken uit te zoeken. Dat werkt heel sti mulerend. Ze lopen met el kaar mee en steken elkaar Speurtocht De bibliobusmedewerkster verwacht daarom dat heel veel kinderen aan het lees programma 'Gevaarlijk spel' zullen meedoen. „We hebben (Foto: Marieke Mandemaker nu al ruim honderd boeven- troniekaarten uitgegeven. Ze zijn al bijna op." De feestelij ke middag, waarmee het lees programma in april wordt af gesloten, staat eveneens in het teken van detect ive-ver- halen. „We hebben het pro gramma nog niet helemaal rond. Maar het zou bijvoor beeld een speurtocht kunnen zijn door de bibliotheek of een bezoek van een politie agent die vertelt over recher chewerk." De afsluiting be staat uit een apart programma voor jongere en oudere kinderen. DE MOOISTE KAARTEN VOOR VALENTIJNSDAG ZIERIKZEE - Een milieu vriendelijke Valentijns kaart, gemaakt van kar ton en een kaart met krantenkoppen en een ge dicht. Deze en andere Va- lentijnskaarten kwamen binnen bij Het Extra Nieuwsblad. Na alles gelezen en be wonderd te hebben, viel de keuze op de Valentijns- kaarten van mevrouw Bil uit Zierikzee, groep zeven en acht van basisschool De Zonnewijzer in Zonne- maire, mevrouw Van Velthoven en mevrouw Priemis, ook beiden uit Zierikzee. Zij verdienden met hun goede wensen een cadeau bon ter waarde van 25 gulden, die kan worden besteed bij de bedrijven in de Valentijns-adver- tentiepagina van vorige week. Alle prijswinnaars harte lijk gefeliciteerd! Zaterdag 28 februari Open Dag Betty Goedbloed-Botvliet en haar dochter Jory van Meer-Goedbloed (links) in de eetkamer van het luxe pension, dat zij begonnen aan de Dreischorse Ring. (Foto: Marijke Folkertsma) DREISCHOR - „Kijk maar naar buiten. Dit is het he lemaal." Dat antwoorden Betty Goedbloed-Botvliet uit Zierikzee en haar dochter Jory van Meer-Goed bloed uit Dreischor op de vraag waarom zij in Drei schor een luxe pension openen. Vanuit de eetkamer op de eerste verdieping en vanuit de 'Ringslaapka- mer' heeft men een prachtig uitzicht op het middel punt van dit pittoreske dorp; de Ring met zijn gracht en middeleeuws kerkje. waren zij direct enthousiast. „Er moest wel veel aan wor den verbouwd, maar de loka- tié en de grootte was precies wat we zochten." De ingrij pende verbouwing begon in oktober 1997 met sloopwerk zaamheden, waarbij alleen de vier buitenmuren van het pand overeind bleven. „Het slopen hebben we zelf ge daan." Vakmensen realiseer den daarna op de begane grond een woning, waar Jory van Meer nu woont., met haar man en hond. Op de eerste verdieping kwam pension De Drei Schorre. Een stijlvol eta blissement, waarin drie luxe slaapkamers met eigen had kamer zijn ondergebracht en een ruime eetzaal, waar het ontbijt wordt geserveerd. Alle ruimten zijn in oud-En gelse stijl ingericht met ma honiehouten meubelen en voorzien van telefoon en grootbeeld televisie Ze heb ben elk hun eigen karakter. „De slaapkamer aan de voor- Voor beide dames betekent de opening van pension 'De Drei Schorre' de verwezenlij king van een lang gekoester de droom, „fk heb mijn hele ieven ai graag een pension willen runnen. Het kwam er nooit van omdat, mijn man het niet zo zag zitten. Hij zei altijd: Dan ben je er niet wan neer ik eindelijk eens vrij ben," aldus de 48-jarige Betty Goedbloed. Haar dochter ver langde ook naar een eigen pension. Bij haar waren voor al de benodigde financiën een barrière om die droom te re aliseren De oplossing bleek te bestaan uit het samen re aliseren van de wens. „Door dat we het pension met zijn tweeën runnen, houdt mijn moeder nog genoeg vrije tijd over om thuis te zijn," vertelt de 25-iarige Jory van Meer Toen heide vrouwen, naar aanleiding van oen adverten tie, het voormalige pand van de Rabobank aan de Drei schorse Ring gingen bekijken zijde noemen we de Ringka- mer, vanwege het prachtige uitzicht op de Ring. Een slaapkamer aan de achterzij de is voorzien van een dakter ras, waarop de gasten in de zon kunnen zittên. En de an dere achterslaapkamer heeft een balkon." De gasten kun nen ook gebruik maken van de tuin aan de achterzijde van het pand, die nog moet wor den ingericht. Vanuit de eet kamer hebben zij een riant uitzicht op de Ring. In deze kamer Staan spelletjes en te levisie, zodat het er ook na het ontbijt gezellig loeven is. De pensionhoudsters dachten bij de inrichting van hun pen sion aan gasten in de leeftijd van veertig tot zestig jaar. „Mensen die rust en sfeer zoe ken; die niet zo houden van de drukte van de Westhoek." De Drei Schorre vormt een goede uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten en cultuurbe- zoek. Jory van Meer en Betty Goedbloed denken met hun pension te voldoen in een be hoefte. „We denken dat be hoefte bestaat aan luxe over nachtingsmogelijkheden. Onder meer omdat hotel Mon- dragon in Zierikzee dicht gaat." De Drei Schorre is het hele jaar door, zeven dagen per week geopend. „Met uit zondering van de Kerst week." Nieuwe gasten kun nen zich dagelijks van 07.00 tot 22.00 uur in het pension melden of telefonisch contact opnemen voor een reserve ring. „Wij schaffen een porta ble telefoon aan waardoor een van ons altijd bereikbaar is." Ten behoeve van gasten, die daaraan behoefte hebben komt in pension De Drei Schorre ook een Internet-aan- sluiting. Zaterdag 28 februari kan iedere belangstellende een kijkje nemen in het nieu we pension, tijdens een Open Dag die duurt van 12.00 tot 17.00 uur. De Drie Schorre is gevestigd aan de Ring 13 en herkenbaar aan een eigen wa penschild boven de ingang. Daarin is het silhouet van Dreischor opgenomen en drie sterren, als symbool van de kwaliteit die in het luxe pen sion wordt geboden. VAKANTIE BIJBELCLUB IN MFC ZIERIKZEE - In de voorjaars vakantie, op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 februari, wordt in het Mul- ti Functioneel Centrum (MFC) in Zierikzee Vakantie Bijbelclub gehouden voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het betreft een initiatief van de Vakantie Bijbel Club (VBC) Zierikzee, een organi satie waarin de Christelijke gereformeerde kerk, de gewo ne wijk van de Hervormde ge meente, het Leger des Heils en de Gereformeerde kerk zijn vertegenwoordigd. Het thema van de Vakantie Bijbel Club is 'Hou vast, Je zus houdt je vast'. De drie middagen worden ingevuld met de presentatie van een to neelstukje, het voorlezen van een bijbelverhaal, zingen, bidden, knutselen en spelle tjes. De bijbelclub is steeds van 13.30 tot 16.00 uur. Donderdag 26 februari wordt een slotavond gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Sint Domusstraat in Zierik zee. Daarbij kunnen belang stellenden horen en zien wat de kinderen hebben geleerd en gemaakt tijdens de Vakan tie Bijbel Club. Nadere informatie over het initiatief is verkrijgbaar via telefoonnummer 0111-415965. Moir&ïft Café-Dancing Renesse Zaterdag 21 februari Ströh rum, Wodka feige, diverse smaken Apfelkorn 2,50 ZIERIKZEE - Tijdens de openbare algemene verga dering van de VVD op maandag 23 februari wordt een debat gevoerd met als onderwerpen landbouw, landinrichting, natuur en milieu. In het panel nemen plaats tweede Kamerkandidaat J. Geluk uit Schuddebeurs, landbouwer en herkiesbaar gezworene van het Water schap Zeeuwse Eilanden L. Klompe, voorzitter van Agra risch Schouwen-Duiveland P. de Koeijer en medewerker van de Zeeuwse Millieu Fede ratie Th. Kramer. Ook het pu bliek wordt in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. Burgemeester M. Everaers van de gemeente Noord-Beve land leidt het debat. De vergadering, die plaats vindt in Theater Mondragon in Zierikzee. was oorspronke lijk gepland op 9 februari Naast deze onderwerpen staan mededelingen vanuit de fractie, de best uursadvies commissie en van de voorzit ter als agendapunten ver meld. De vergadering begint om 20.00 uur. Advertentie specialist in kozijnen en dakkapellen HOGE KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRUS kozijnen deuren rolluiken daken veranda's serres dakkapellen schuifpuien zonweringen SHOWROOM: Alben Plcsinanwcg 118. 4462 CG Goes Tel.0113-230454 Fax 0113-230362 Advertentie a KËUKENSTUDIO GOEDKOPER EN BETER KAN NIETl KEUKENS TEGELS BADMEUBELEN SCHOONMAAKMIDDELEN WITGOED SAUNA'S LOSSE INBOUWAPPARATUUR FINANCIERING f/m vr. vanOV.OO-tZJOwr. 2a. vrtnD9.0O-17.0C Rotorij 15 Bvrgh-Hoomftfdc Tel. 0W-65S455 Fax 0111-655456 '1 MELKMARKT I De nieuwe voorjaarscollectie bij... HOLTY Advertentie Eindelijn open Na twee weken verbouwen en bet splinternieuwe interieur plaatsen staan morgen rle deuren weer open In de Blauwe Winkel prijken dan de nieuwste collecties van o.a Dockers -pants bij Live Strauss 6 Co-, exclusief op Scbouwen-tluiveland HavenpleinlG Zierikzee Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs' Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor prijzen verkocht worden. Kom nu 9nef echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslis serskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prljsf OONOCROA6 EN VRIJOM KOOMVOW LUd&W'dLim 1'dWdW OUD-BEYERLANO

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1