Zuidhoek maakt bezwaar tegen korting op budget VÏAS-^<] VLIEGER Komst vierde pontje is zo goed als zeker ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Ook Zeeland sluit zich aan bij landelijke estafettestaking Veerdienst uit de vaart Weer opruimingsoperatie Vliegtuigbommen Breskens Werkvoorzieningsschap sluit boeken positief af Dochers [Panfs bq Levi Strauss Co. in Zierihzee! Misief vnnnfiRfehniiirihii Exclusiefvanaf 19 febmari bij Eerste schaap is over de dam Nederland vierde op de lijst van gouden medailles Veerboot uit de vaart genomen Christina jarig EUROPAKKER Voorjaar GEEFT EEN STAKENDE DOCENT OOK HET GOEDE VOORBEELD? dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE ÖJIEUWSBODE DINSDAG 17 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26334 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 - 64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 Veel lokalen blijven leeg ZIERIKZEE - De leraren in het voortgezet onderwijs hebben vandaag in het hele land voor de tweede keer dit jaar het werk neergelegd. Zowel op de RSG Pro fessor Zeeman als op de Scholengemeenschap Schou- wen-Duiveland had dit als gevolg dat, vooral in de middaguren, veel leslokalen leeg bleven. Op donderdag 29 januari duurde de staking slechts één middag en werd deze door lang niet zoveel onderwijzers gesteund als vandaag. Nu is het werk voor een hele dag stilgelegd. De leraren eisen verlaging van het aantal les uren van 28 naar 26 uur per week, een betaalbaar senio renverlof en meer tijd voor een betere medezeggenschap- regeling. Volgens docent R. van der Hoek van de RSG Professor Zeeman, deed iets meer dan 50 procent van de docenten op zijn school mee aan de sta king, dat zijn er ongeveer 25. Vorige keer, in januari, wa ren dat er vijftien. De stakers gingen vanmorgen vrbeg naar Goes om zich in te schrijven op het registratiekantoor van hun onderwijsbond. Op de RSG werd voor van daag een noodrooster inge steld. „Alle klassen missen zo'n twee tot vijf lessen. De lessen die wel doorgingen, zijn zoveel mogelijk in de och tenduren gegeven. In een en kel geval hoefden klassen he lemaal niet naar school te komen," aldus plaatsvervan gend rector M. Roks. Griep Volgens directeur Van Dam van Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland is 20 tot 30 procent van de lessen op zijn school vandaag niet door gegaan. Een grote groep leer lingen kreeg te maken met tussenuren. Wie een praktijk cluster had, had een hele och tend of middag vrij. „Maar dat komt niet door stakende leraren alleen. Ook door de griep missen we drie docen ten." Bij de Scholen-Gemeen- schap gaven zes docenten ge hoor aan de stakingsoproep. De leerlingen van beide scho len hebben een brief mee ge had voor de ouders. Daarin wordt hen op de stakingen ge wezen. „De werkgeversorga nisaties hebben op zich be grip voor deze wensen. Zij kunnen daaraan echter niet voldoen omdat zij voor een dergelijke vermindering niet voldoende financiële midde len ontvangen van de rijks overheid. Inwilliging van de ze eis zou leiden tot negatieve gevolgen voor de leerlingen, zoals grotere groepen. U dient er derhalve rekening mee te houden dat op 17 februari lesuitval kan plaats vinden en dat wij dan wel licht leerlingen naar huis moeten sturen, aldus de brief van Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland. De eerste stakingsdag, eind januari, had geen effect. De bonden hebben nu een esta fettestaking georganiseerd. Gisteren staakten de docen- Leerlingen van de RSG Professor Zeeman keken vanochtend toe hoe hun strijdbare leermeesters in de auto stapten voor de stakingsbijeenkomst in Goes. (Foto: Marijke Folkertsma) ten in de drie noordelijke pro vincies en Noord-Holland. Morgen is weer een andere re gio aan de beurt. Dit gaat zo door tot donderdag. Op Schouwen-Duiveland wordt morgen weer gewoon les ge geven. Duizenden leraren uit Groningen, Friesland en Drenthe verzamelden zich gisteren in het Thialf-stadion in Heerenveen voor een mani festatie. Met 2600 stakende le- raren uit het voortgezet on derwijs in Heerenveen en 4000 in Amsterdam waren de bonden dik tevreden over de opkomst tijdens de eerste dag van de vierdaagse stakingses tafette. Na de acties hopen de bonden op een succesvolle gang naar de onderhande lingstafel. „Lukt dat niet, dan maken wij ons op voor een echte staking. Wat ons be treft kan die dan weken du ren", aldus een landelijke woordvoerder. Tussen Den Osse en Slikken van Flakkee ZONNEMAIRE - Het is voor 99 procent zeker dat er een vierde voet- en fietspontje op Schouwen- Duiveland bijkomt en wel tussen Den Osse en de Slikken van Flakkee. Een enkeltje gaat acht gul den kosten en het pontje gaat in juli en augustus varen. Dat deelde T. van Elsacker van het Toeristisch Bureau Zeeland gisterenavond mee tijdens de algemene leden vergadering van de VVV- Brouwershaven in café Bommenede in Zonnemai- re. Daarmee zou het aantal voet- en fietsveren op Schouwen-Duiveland op vier komen. Er varen in de zomermaan den al pontjes Zierikzee- Wemeldinge, Bruinisse- Herkingen en Burghsluis- Colijnsplaat terwijl de Friesland een 'dienst' on derhoudt tussen Zierikzee en Burghsluis. Het nieuwe pontje gaat van maandag tot en met vrijdag drie keer daags varen. Voor alsnog wordt er daarbij vanuit gegaan dat kaartjes aan boord moeten worden gekocht. Het 'produkt' pon tje past volgens Van Elsac ker uitstekend bij Zeeland. „In Drenthe kun je heerlijk fietsen en wandelen, maar varen wordt een beetje las tig. Schouwen-Duiveland wordt weer echt een ei land." Wat Van Elsacker betreft wordt de dienstregeling van de pontjes in de toekomst nog uitgebreid. „Wij zouden liefst zien dat ze al in juni zouden gaan varen," aldus Van Elsacker. hij kreeg bij val vanuit de leden van de Brouwse VW. „Dan zijn er al veel vijftigplussers, en die fietsen graag." Volgens een ander zouden pontjesba zen ook in april en mei al een aardig centje kunnen verdienen. „Dan zijn er ook al heel wat fietsgasten." BRESKENS - De Explosieven Opruimingrs Comman do van de luchtmacht zal donderdag 19 februari in Breskens weer drie zware vliegtuigbommen on schadelijk maken. De bommen liggen in het ge bied van het voormalig fort Frederik Hendrik. De omge ving, waaronder de wijk Het Heem zal weer moeten wor den ontruimd. Om acht uur donderdagochtend moet ie dereen het af te zetten gebied hebben verlaten. De veer dienst Vlissingen-Breskens zal gedurende de operatie uit vaart zijn. De laatste afvaart vanuit Vlissingen is om 8.20 uur en vanuit Breskens om 8.50 uur. Evenals bij voor gaande bomruimingen in Breskens wordt er een pers centrum ingericht in het res taurant van recreatiecen trum/camping Napoleon, 't Zandertje 30 in Breskens. FIETS GOES - Een bewoonster van de Nieuwstraat in Goes vond het raar dat er al een aantal dagen bij haar woning een da mesfiets stond. Na enige da gen belde zij de politie. Deze deed een verrassende ontdek king: de fiets bleek eigendom van de dochter van de meld- ster. ZIERIKZEE - Werkvoorzieningsschap De Zuidhoek tekent bij de minister bezwaar aan tegen het beschik baar gestelde budget voor dit jaar. ,,We willen op z'n minst handhaving van het huidige budget," licht voorzitter D. van der Wekken toe. Minister A. Melkert van So ciale Zaken hanteert dit jaar een nieuwe berekenwijze van budgetten voor de werkvoor zieningsschappen. De bijdra ge per werknemer valt voor nagenoeg alle schappen in Nederland negatief uit. Met steun van het overlegorgaan van werkvoorzieningsschap pen laat De Zuidhoek de mi nister formeel weten zich hiertegen te verzetten. Het gaat om een forse daling. Hoeveel die concreet be draagt, kon Van der Wekken gistermiddag na afloop van de bestuursvergadering niet zeggen. „Per saldo hoeft het lagere budget geen probleem op te leveren, maar ik vind dat we toch moeten proberen onze oude rechten veilig te stel len", hield directeur F. Diele- man zijn bestuur voor. Van der Wekken: „Er is de afgelo penjaren regelmatig bezwaar gemaakt. Soms zijn er zo veel bezwaren dat de minister niet eens antwoord geeft, maar meteen het budget ver hoogt." Na alle bestuurlijke proble men in het recente verleden, draait De Zuidhoek momen teel opperbest. Uit de laatste managementsrapportage blijkt dat een begroot tekort van 180.000 gulden is omgebo gen naar een positief saldo van 64.000 gulden. De omzet ging het afgelopen jaar om hoog en de kosten zijn goed in de hand gehouden. Zo drukt het salaris van de interim- manager niet langer op het budget. Het bestuur had dan ook complimenten voor alle medewerkers van De Zuid hoek, die volgens Dieleman zeer gemotiveerd zijn. Voldoende werk Voor dit jaar weet de afdeling cultuurtechniek van De Zuid hoek zich verzekerd van vol doende werk voor de gemeen te. Een deel van dat werk moet openbaar worden aan besteed. „En daar kan De Zuidhoek aan meedoen," ver zekerde Van der Wekken. Volgens Dieleman is de voor- rraad aan werk dermate groot dat voor komend jaar mogelijk een beroep moet worden gedaan op de regulie re arbeidsmarkt. Tot verdriet van Van der Wekken mag De Zuidhoek hiervoor geen men sen van de wachtlijst halen. „We zijn door de overheid ge normeerd op ongeveer 150 mensen in de sociale werk voorziening. Voor meer mén sen krijgen we ook geen sub sidie. Verder is het zo dat je een opdracht vaaak alleen krijgt als je binnen de gestel de tijd kunt leveren. Dan kan het gebeuren dat we een be roep moeten doen op bijvoor beeld een uitzendbureau." Muggenstiften Slechts kort stond het be stuur stil bij het voorstel van Dieleman om de machines voor assemblage van Azaron muggenstiften vervroegd af te schrijven. Het schap draait goed, dus za kelijk gezien hoeft het geen probleem te zijn, was de una nieme mening van het be stuur. De aanlevering van on derdelen voor de sticks door de Bema loopt niet goed. Ver der zijn er afzetproblemen van de muggenstift. De apparatuur heeft 131.000 gulden gekost en stond eind vorig jaar nog voor 75.000 gul den in de boeken. Met goed keuring van het bestuur wordt over 1997 alsnog 40.000 gulden afgeschreven. Op deze manier wordt het verlies be perkt indien Akzodochter Chefaro International besluit de productie te stoppen. D. van der Wekken:.Tenmin ste handhaving huidig bud get Advertentie G#ming soo SCHARENDIJKE - Het eerste schaap is over de dam. De leden van de VVV Scharendijke zijn gisteravond unaniem ak koord gegaan met de fu sie. De besturen van de huidi ge vijf VW's op Schou wen-Duiveland houden momenteel vergaderin gen waarbij zij hun leden officieel voorstellen per 1 maart op te gaan in de nieuwe VVV Schouwen- Duiveland. In de meeste gevallen zijn hiervoor twee vergaderingen no dig. Dat houdt verband met de statuten die voor schrijven dat een quorum van tweederde van de le den de vergadering be zoekt. Dat lukt voor zo ver bekend nergens. Tijdens de tweede alge mene ledenvergadering mag statutair gestemd worden zonder quorum. De eerste vergadering in Scharendijke werd ge houden op 5 februari, de formele vervolgvergade- ring vond gisteravond plaats in De Putmeet. De stemming was unaniem. Zie ook pag. 3: VVV Brou wershaven. N NAGANO - Met de overwin ning van Gianni Romme van ochtend op de 10.000 meter is Nederland van de vijfde naar de vierde plaats gestegen op de lijst van gouden medailles. Die positie moet ons land ove rigens delen met Canada en Japan die tot op heden ook vier gouden plakken scoor den. Nederland heeft nu vier maal goud, vier maal zilver en twee maal brons. De ere lijst wordt aangevoerd door Rusland met acht gouden me dailles, gevolgd door Duits land (7) en Noorwegen (5). Romme reed vanochtend met een tijd van 13.15,33 een nieuw wereldrecord. Tweede op de tien kilometer werd Bob de Jong, terwijl Rintje Ritsma brons pakte. Voor Romme uit het Brabantse Ma de bij Breda was hét de twee de gouden plak in Nagano. leder heeft zoveel recht a/s hij macht heeft. Spinoza Perioden met zon HET WEER Vannacht opklaringen en kleine kans op een mistbank. Minimumtemperatuur omstreeks 4 graden. Overdag perioden met zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Zuidwestenwind, zwak tot matig rond kracht 3. 2 FINANCIERINGSTEKORT Centraal Plan Bureau voorziet groei van het financieringstekort. 3 FUSIE VW-Brouwershaven met gemengde gevoelens achter fusie. 5 PALING Uitputting palingstand dreigt door massale export glasaal. 6 BASKETBAL Basketbalheren Mevo '80 spelen thuis slechte partij tegen Scheldesport. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's KRUININGEN - De veerboot Prinses Juliana op de lijn Kruiningen - Perkpolder is tot eind deze week uit de vaart. Maandag werd een technisch mankement aan de voortstu wingsmotoren ontdekt. De veerdienst is overgenomen met het schip de Prins Wil lem-Alexander. De PSD verwacht dat de mo torstoring tegen het eind van de week weer verholpen is. HKH prinses Christina wordt woensdag 18 febru ari 51 jaar. Advertentie Sierschaaltje vol met heerlijk geurende Hyacinten. We hebben ook sierschaaltjes met Narcissen en Blauwe Druifjes. geldig t/m 24 febtuon 1498, zolang de voorraad slrekt HÈT TUINCENTRUM VOOR GROENUEFHEBBERS RENESSE, LAÓNE 20. 0111-461031 Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnëment. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19.50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ104.00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10.00 Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telèfoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Geb.datum Zend de bon in open 'envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, nrt Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1